Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Έξοδα

Γαλλία

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διατροφή), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Η μόνη εκκρεμούσα αντιδικία αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Έχουν ένα παιδί τριών ετών. Έπειτα χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα, η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), όπου και αποκτούν νόμιμη κατοικία. Εξακολουθεί να υπάρχει αντιδικία για ένα ζήτημα. Το ζήτημα αυτό αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα στο κράτος μέλος A.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Έξοδα στη Γαλλία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ)


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ)

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αυτή η δυνατότητα για τον συγκεκριμένο τύπο υπόθεσης;

Έξοδα

Περίπτωση A

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Η δικαστική διαμεσολάβηση είναι δυνατή.

Η εξωδικαστική διαμεσολάβηση είναι επίσης δυνατή.

Τα έξοδα της διαμεσολάβησης βαρύνουν τα μέρη, οι αμοιβές καθορίζονται από τον δικαστή, αλλά τα έξοδα της διαμεσολάβησης μπορούν να καλυφθούν με νομική συνδρομή.

Είναι σκόπιμο να καταρτίζεται συμφωνία αμοιβής μεταξύ του διαμεσολαβητή και των μερών.

Περίπτωση B

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

ΟμοίωςΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Καθορίζεται από τον δικαστή

Περίπτωση B

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως


Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, όρκος ή άλλη εγγύηση και άλλες συναφείς αμοιβές


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Όρκος ή άλλη εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση A

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Περίπτωση B

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

ΟμοίωςΈξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Πότε είναι η συνδρομή πλήρης;

Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Περίπτωση A

Η μητέρα μπορεί να ζητήσει νομική συνδρομή πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η νομική συνδρομή παρέχεται, εάν τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που προβλέπονται από τον νόμο.

Το κράτος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα της δίκης, εάν η μητέρα δικαιούται πλήρη συνδρομή.

Παρέχεται πλήρης συνδρομή, εάν τα μηνιαία δηλωθέντα εισοδήματα της μητέρας δεν υπερβαίνουν τα 911 ευρώ.

Πέραν του ποσού αυτού και έως τα 1367 ευρώ, παρέχεται μερική συνδρομή.

Τα ανώτατα όρια εισοδήματος προσαυξάνονται κατά 164 ευρώ για τα 2 πρώτα συντηρούμενα πρόσωπα και κατά 104 ευρώ για το 3 πρόσωπο και τα επόμενα.

Περίπτωση B

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως
Περιπτωσιολογική μελέτη

Επιστροφή εξόδων

Μπορεί ο διάδικος που κέρδισε την υπόθεση να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;

Περίπτωση A

Ναι, εάν υπάρχει σχετική απόφαση του δικαστή.

Εάν η απόφαση του δικαστή οικογενειακών υποθέσεων επιδικάζει την καταβολή των εξόδων στον πατέρα και αυτός δεν δικαιούται νομική συνδρομή, ο πατέρας υποχρεούται να επιστρέψει στο δημόσιο ταμείο τα έξοδα που καταβλήθηκαν από το κράτος για την υπεράσπιση της μητέρας, δικαιούχου νομικής συνδρομής.

Περίπτωση B

Ομοίως

ΟμοίωςΈξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Όταν απαιτείται η προσκόμιση μεταφρασμένων εγγράφων στον δικαστή.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το κόστος.

Όταν ο δικαστής δεν γνωρίζει τη γλώσσα των διαδίκων.

Η αμοιβή καθορίζεται από τον δικαστή.

Περίπτωση B

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως


Τελευταία επικαιροποίηση: 07/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.