Έξοδα

Γαλλία

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (ευθύνη), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πελάτη σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη. Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και των ασφαλιστικών εταιρειών, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης. Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης στο κράτος μέλος Β παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό στο κράτος μέλος Γ. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη στο κράτος μέλος Α και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν συνάψει σύμβαση ασφάλισης, ο καθένας με ασφαλιστική εταιρεία του δικού του κράτους μέλους. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη. Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και της ασφαλιστικής εταιρείας στο κράτος μέλος Α, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Έξοδα στη Γαλλία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ)


 Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ)

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Περίπτωση A

Tribunal de grande instance (πρωτοδικείο): όχι δεν υπάρχουν αρχικά έξοδα.

Εμποροδικείο: ναι, υπάρχουν αρχικά έξοδα, το ελάχιστο ύψος των οποίων ανέρχεται σε 69,97 ευρώ

Tribunal de grande instance (πρωτοδικείο): όχι

Tribunal de grande instance (πρωτοδικείο): όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Συμβιβασμός

Δικαστική διαμεσολάβηση

Εξωδικαστική διαμεσολάβηση

Δωρεάν

Αμοιβή καθορισμένη από τον δικαστή

Συμφωνία μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητή

Περίπτωση B

Tribunal de grande instance (πρωτοδικείο): όχι δεν υπάρχουν αρχικά έξοδα.

Εμποροδικείο: ναι, υπάρχουν αρχικά έξοδα, το ελάχιστο ύψος των οποίων ανέρχεται σε 69,97 ευρώ

Tribunal de grande instance (πρωτοδικείο): όχι

Tribunal de grande instance (πρωτοδικείο): όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Συμβιβασμός

Δικαστική διαμεσολάβηση

Εξωδικαστική διαμεσολάβηση

Δωρεάν

Αμοιβή καθορισμένη από τον δικαστή

Συμφωνία μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητήΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


 Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Tribunal de grande instance (πρωτοδικείο): ναι

Εμποροδικείο: όχι

Εφετείο: ναι

Δικηγόροι:

δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα

Πληρεξούσιοι:

983 ευρώ

Ναι

Προσεπίκληση: 18,70 ευρώ

Επίδοση: 26,70 ευρώ

Επίδοση: 26,70 ευρώ

Όχι

Η αμοιβή καθορίζεται από τον δικαστή

Περίπτωση B

Tribunal de grande instance (πρωτοδικείο): ναι

Εμποροδικείο: όχι

Εφετείο: ναι

Δικηγόροι:

δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα

Πληρεξούσιοι:

983 ευρώ

Ναι

Προσεπίκληση: 18,70 ευρώ

Επίδοση: 26,70 ευρώ

Επίδοση: 26,70 ευρώ

Όχι

Η αμοιβή καθορίζεται από τον δικαστή


Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων


 Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Περίπτωση A

Ναι (διάταγμα της 27ης Δεκεμβρίου 1920 σχετικά με την αναθεώρηση των αποζημιώσεων των μαρτύρων)

Περίπτωση B

Ναι (διάταγμα της 27ης Δεκεμβρίου 1920 σχετικά με την αναθεώρηση των  αποζημιώσεων των μαρτύρων)Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Πότε είναι η συνδρομή πλήρης;

Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Περίπτωση A

Η νομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από τον αγοραστή ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό. Παρέχεται εφόσον:

- η αγωγή που άσκησε ο αγοραστής δεν είναι καταφανώς απαράδεκτη ή αβάσιμη·

- τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που προβλέπονται από τον νόμο·

- τα έξοδα της δίκης δεν καλύπτονται από ασφάλεια νομικής προστασίας.

Το κράτος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα της δίκης, εάν ο αγοραστής δικαιούται πλήρη συνδρομή.

Παρέχεται πλήρης συνδρομή, εάν τα μηνιαία δηλωθέντα εισοδήματα του αιτούντος τη συνδρομή δεν υπερβαίνουν τα 911 ευρώ.

Πέραν του ποσού αυτού και έως τα 1367 ευρώ, παρέχεται μερική συνδρομή.

Τα ανώτατα όρια εισοδήματος προσαυξάνονται κατά 164 ευρώ για τα 2 πρώτα συντηρούμενα πρόσωπα και κατά 104 ευρώ για το 3 πρόσωπο και τα επόμενα.

Περίπτωση B

Ομοίως

Ομοίως

Ομοίως


Περιπτωσιολογική μελέτηΕπιστροφή εξόδων

Μπορεί ο διάδικος  που κέρδισε την υπόθεση να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Εάν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;

Περίπτωση A

Ναι

Επιστροφή του συνόλου των εξόδων που υπόκεινται σε διατίμηση, εκτός εάν ο δικαστής αποφασίσει κάτι διαφορετικό.

Έξοδα που δεν υπόκεινται σε διατίμηση: η αποζημίωση καθορίζεται από τον δικαστή με κριτήριο την επιείκεια.

Εάν η απόφαση του δικαστή επιδικάζει  την καταβολή των εξόδων στον διάδικο που δεν δικαιούται νομική συνδρομή, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει στο δημόσιο ταμείο τα χρήματα που καταβλήθηκαν από το κράτος για την υπεράσπιση στη δίκη του δικαιούχου της νομικής συνδρομής

Περίπτωση B

Ναι

Επιστροφή του συνόλου των εξόδων που υπόκεινται σε διατίμηση, εκτός εάν ο δικαστής αποφασίσει κάτι διαφορετικό.

Έξοδα που δεν υπόκεινται σε διατίμηση: η αποζημίωση καθορίζεται από τον δικαστή με κριτήριο την επιείκεια.

Ομοίως


Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Όταν απαιτείται η προσκόμιση μεταφρασμένων εγγράφων στον δικαστή.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το κόστος.

Όταν ο δικαστής δεν γνωρίζει τη γλώσσα των διαδίκων.

Η αμοιβή καθορίζεται από τον δικαστή.

Περίπτωση B

Όταν απαιτείται η προσκόμιση μεταφρασμένων εγγράφων στον δικαστή.

Αποδεικτικό μέσο βάσει του κανονισμού 1206/2001 της 28ης Μαΐου 2001

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το κόστος.

Όταν ο δικαστής δεν γνωρίζει τη γλώσσα των διαδίκων.

Αποδεικτικό μέσο βάσει του κανονισμού 1206/2001 της 28ης Μαΐου 2001

Η αμοιβή καθορίζεται από τον δικαστή.


Τελευταία επικαιροποίηση: 07/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.