Έξοδα

Γερµανία

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διατροφή), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα που θα συνεπάγονταν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Το δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Η μόνη εκκρεμούσα διαφορά αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και την ανατροφή του παιδιού. Η μητέρα ασκεί αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπόθεση B — Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών στο κράτος μέλος Β χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Το δικαστήριο του κράτους μέλους Β αναθέτει την επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Με τη συγκατάθεση του πατέρα, η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), όπου και αποκτούν νόμιμη κατοικία. Η μόνη εκκρεμούσα διαφορά αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και την ανατροφή του παιδιού. Η μητέρα ασκεί αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα στο κράτος μέλος Α.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Έξοδα στη Γερμανία

Έξοδα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δικαστικής διαδικασίας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Πρωτοβάθμια δικαστική διαδικασία

Δευτεροβάθμια δικαστική διαδικασία


Δικαστικά τέλη για την κατάθεση της αγωγής/αίτησης

Δικαστικά τέλη για την κατάθεση της αγωγής/αίτησης

Περίπτωση A

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης διατροφής

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης διατροφής

Περίπτωση B

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης διατροφής

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης διατροφής


Έξοδα δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και πραγματογνωμόνων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Πραγματογνώμονας


Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Μέσο κόστος

Υπάρχει ανάγκη προσφυγής σε δικαστικό επιμελητή;

Έξοδα μετά τη δημοσίευση δικαστικής απόφασης

Υπάρχει ανάγκη προσφυγής σε πραγματογνώμονα;

Έξοδα

Περίπτωση A

Ναι

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης διατροφής

Όχι

Εξαρτάται από το είδος της πράξης εκτέλεσης

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

Χρεώνεται σε ωριαία βάση. Το ύψος εξαρτάται από τον οικείο τομέα δραστηριότητας, όμως το ανώτατο όριο είναι 100 EUR πλέον εξόδων και ΦΠΑ

Περίπτωση B

Ναι

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης διατροφής

Όχι

Εξαρτάται από το είδος της πράξης εκτέλεσης

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

Χρεώνεται σε ωριαία βάση. Το ύψος εξαρτάται από τον οικείο τομέα δραστηριότητας, όμως το ανώτατο όριο είναι 100 EUR πλέον εξόδων και ΦΠΑΈξοδα αποζημίωσης μαρτύρων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων


Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Έξοδα

Περίπτωση A

Ναι

Διαφυγόντα κέρδη, 17 EUR κατ’ ανώτατο όριο ανά ώρα, οδοιπορικά και λοιπά έξοδα

Περίπτωση B

Ναι

Διαφυγόντα κέρδη, 17 EUR κατ’ ανώτατο όριο ανά ώρα, οδοιπορικά και λοιπά έξοδαΚόστος για δικαστική αρωγή (ευεργέτημα πενίας) και επιστροφή δαπανώνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Δικαστική αρωγή

Επιστροφή δαπανών


Προϋποθέσεις;

Μπορεί ο νικήσας διάδικος να επιτύχει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η δικαστική αρωγή πρέπει να επιστραφεί;

Περίπτωση A

Εξαρτάται από το εισόδημα και την περιουσία

Ναι

Σε περίπτωση βελτίωσης των εισοδημάτων και των οικονομικών συνθηκών και στην περίπτωση πληρωμής σε δόσεις.

Περίπτωση B

Εξαρτάται από το εισόδημα και την περιουσία

Ναι

Σε περίπτωση βελτίωσης των εισοδημάτων και των οικονομικών συνθηκών και στην περίπτωση πληρωμής σε δόσεις.Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Άλλα έξοδα σε διασυνοριακές διαφορές;


Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία η μετάφραση;

Κατά προσέγγιση κόστος

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία η διερμηνεία;

Κατά προσέγγιση κόστος

Περιγραφή

Περίπτωση A


Περίπτωση B

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

Συνήθως 1,55 EUR ανά 55 χαρακτήρες πλέον εξόδων και ΦΠΑ

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

70 EUR ανά ώρα πλέον εξόδων και ΦΠΑ

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στο εξωτερικό

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/09/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.