Έξοδα

Γερµανία

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (ευθύνη), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πελάτη σχετικά με τα δικαστικά έξοδα που θα συνεπάγονταν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Κατασκευαστής θερμαντήρων παραδίδει θερμαντήρα σε εγκαταστάτη. Ο εγκαταστάτης μεταπωλεί τον θερμαντήρα και τον εγκαθιστά στο σπίτι του πελάτη. Λίγο αργότερα, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής του θερμαντήρα, ο εγκαταστάτης και ο τελικός πελάτης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Τα αίτια της πυρκαγιάς αμφισβητούνται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη. Ο πελάτης αποφασίζει να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά του κατασκευαστή του θερμαντήρα, του εγκαταστάτη και των ασφαλιστικών εταιρειών. Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Κατασκευαστής θερμαντήρων στο κράτος μέλος Β παραδίδει θερμαντήρα σε εγκαταστάτη στο κράτος μέλος Γ. Ο εγκαταστάτης μεταπωλεί τον θερμαντήρα και τον εγκαθιστά στο σπίτι του πελάτη στο κράτος μέλος A. Λίγο αργότερα, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής του θερμαντήρα, ο εγκαταστάτης και ο τελικός πελάτης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ο καθένας με ασφαλιστική εταιρεία του δικού του κράτους μέλους. Τα αίτια της πυρκαγιάς αμφισβητούνται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη. Ο πελάτης αποφασίζει να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά του κατασκευαστή του θερμαντήρα, του εγκαταστάτη και της ασφαλιστικής εταιρείας, στο κράτος μέλος Α.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Έξοδα στη Γερμανία

Έξοδα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δικαστικής διαδικασίας

Περιπτωσιολογική μελέτη

Πρωτοβάθμια δικαστική διαδικασία

Δευτεροβάθμια δικαστική διαδικασία


Δικαστικά τέλη για την κατάθεση της αγωγής/αίτησης

Δικαστικά τέλη για την κατάθεση της αγωγής/αίτησης

Περίπτωση A

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης αποζημίωσης

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης αποζημίωσης

Περίπτωση B

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης αποζημίωσης

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης αποζημίωσης


Έξοδα δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και πραγματογνωμόνων

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Πραγματογνώμονας


Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Μέσο κόστος

Υπάρχει ανάγκη προσφυγής σε δικαστικό επιμελητή;

Έξοδα μετά τη δημοσίευση δικαστικής απόφασης

Υπάρχει ανάγκη προσφυγής σε πραγματογνώμονα;

Έξοδα

Περίπτωση A

Ναι

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης

Όχι

Εξαρτάται από το είδος της πράξης εκτέλεσης

Δεν απαιτείται από τον νόμο. Εξαρτάται από το αν το δικαστήριο κρίνει αναγκαία τη συνδρομή πραγματογνώμονα

Χρεώνεται σε ωριαία βάση. Το ύψος εξαρτάται από τον οικείο τομέα δραστηριότητας, όμως το ανώτατο όριο είναι 125 EUR πλέον εξόδων και ΦΠΑ

Περίπτωση B

Ναι

Εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης

Όχι

Εξαρτάται από το είδος της πράξης εκτέλεσης

Βλ. ανωτέρω

Χρεώνεται σε ωριαία βάση. Το ύψος εξαρτάται από τον οικείο τομέα δραστηριότητας, όμως το ανώτατο όριο είναι 125 EUR πλέον εξόδων και ΦΠΑ


Έξοδα αποζημίωσης μαρτύρων

Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων


Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Έξοδα

Περίπτωση A

Ναι

Διαφυγόντα κέρδη 21 EUR κατ’ ανώτατο όριο ανά ώρα, οδοιπορικά και λοιπά έξοδα

Περίπτωση B

Ναι

Διαφυγόντα κέρδη 21 EUR κατ’ ανώτατο όριο ανά ώρα, οδοιπορικά και λοιπά έξοδα


Κόστος για δικαστική αρωγή (ευεργέτημα πενίας) και επιστροφή δαπανώνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Δικαστική αρωγή

Επιστροφή δαπανών


Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατή η χορήγηση δικαστικής αρωγής;

Πότε είναι πλήρης η δικαστική αρωγή;

Προϋποθέσεις;

Μπορεί ο νικήσας διάδικος να επιτύχει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η δικαστική αρωγή πρέπει να επιστραφεί;

Περίπτωση A

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Περίπτωση B

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω


Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας

Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Άλλα έξοδα σε διασυνοριακές διαφορές;


Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία η μετάφραση;

Κατά προσέγγιση κόστος

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία η διερμηνεία;

Κατά προσέγγιση κόστος

Περιγραφή

Περίπτωση A


Περίπτωση B

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

Συνήθως 1,55 EUR ανά 55 χαρακτήρες πλέον εξόδων και ΦΠΑ

Βλ. περιπτωσιολογική μελέτη 4 ανωτέρω

70 EUR ανά ώρα πλέον εξόδων και ΦΠΑ

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στο εξωτερικό

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/09/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.