Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικάμαλτέζικασλοβακικάσλοβενικάφινλανδικά
Swipe to change

Έξοδα

Γερµανία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Γερμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Οικογενειακό δίκαιο — Διαζύγιο

Οικογενειακό δίκαιο — Επιμέλεια των τέκνων

Οικογενειακό δίκαιο — Διατροφή

Εμπορικό δίκαιο — Συμβάσεις

Εμπορικό δίκαιο — Ευθύνη

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι

Στη Γερμανία υπάρχει μόνο ένας τίτλος για τους δικηγόρους.

Στη Γερμανία, οι αμοιβές των δικηγόρων καθορίζονται είτε από τον νόμο περί δικηγορικών αμοιβών (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz — RVG) είτε βάσει συμφωνίας μεταξύ δικηγόρου και εντολέα. Οι συμφωνίες περί αμοιβών είναι πάντα δυνατές ως εναλλακτική λύση στις εκ του νόμου προβλεπόμενες αμοιβές. Ωστόσο, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 49b του ομοσπονδιακού κώδικα περί δικηγόρων (Bundesrechtsanwaltsordnung — BRAO) και των άρθρων 3a έως 4b του νόμου περί δικηγορικών αμοιβών. Όταν ο δικηγόρος εκπροσωπεί εντολέα του ενώπιον δικαστηρίου, η συμφωνηθείσα αμοιβή μπορεί να είναι μόνον υψηλότερη από το εκ του νόμου προβλεπόμενο ποσό και ποτέ χαμηλότερη.

Ο κατάλογος εξόδων του RVG (παράρτημα 1 του RVG) καθορίζει είτε πάγια τέλη είτε πλαίσιο τελών για τις επιμέρους υπηρεσίες. Η αμοιβή εξαρτάται κατά κανόνα από την αξία του αντικειμένου. Όταν προβλέπονται περιθώρια τελών για μια αξία αντικειμένου, αυτά καθορίζουν το υψηλότερο και το χαμηλότερο τέλος που μπορεί να επιβληθεί για την εν λόγω υπηρεσία. Οι πίνακες τελών στο παράρτημα 2 του RVG καθορίζουν τα τρέχοντα τέλη ανάλογα με την αξία του αντικειμένου. Η κατάλληλη αμοιβή εντός του ανωτέρω περιθωρίου τελών πρέπει να καθορίζεται κατά δίκαιη κρίση. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη το εύρος και η δυσκολία των καθηκόντων του δικηγόρου, η σημασία της υπόθεσης, το εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση του εντολέα ή ο ιδιαίτερος κίνδυνος ευθύνης του δικηγόρου. Το πλαίσιο τελών εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις ποινικού και κοινωνικού δικαίου.

Δικαστικοί επιμελητές

Οι δικαστικοί επιμελητές υπολογίζουν τις αμοιβές τους αποκλειστικά σύμφωνα με τον νόμο περί αμοιβών δικαστικών επιμελητών (Gerichtsvollzieherkostengesetz — GvKostG). Για κάθε δραστηριότητα του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται ειδική αμοιβή.

Έξοδα

Έξοδα στην πολιτική δίκη

Έξοδα των διαδίκων στην πολιτική δίκη

Συνήθως το δικαστήριο εισπράττει δικαστικό ένσημο το οποίο υπολογίζεται με βάση το ύψος της αξίωσης. Σε αστικές υποθέσεις, καθορίζεται από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz — GKG) και τον νόμο περί δικαστικών εξόδων σε οικογενειακές υποθέσεις (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen — FamGKG). Οι συντελεστές των τελών καθορίζονται στον κατάλογο εξόδων (παράρτημα 1 του σχετικού νόμου). Στον πίνακα τελών του παραρτήματος 2, τα τέλη καθορίζονται με βάση την αξία του αντικειμένου. Για τις γενικές αστικές διαδικασίες και τις οικογενειακές διαφορές, ιδίως για υποθέσεις διατροφής, ο συντελεστής του τέλους είναι 3,0, ενώ για τις γαμικές διαφορές ο συντελεστής είναι 2,0. Για υποθέσεις που αφορούν σχέσεις γονέων και τέκνων, συμπεριλαμβανομένης της γονικής μέριμνας και της προσωπικής επικοινωνίας, ο συντελεστής του τέλους είναι 0,5. Η αξία της δίκης καθορίζεται ως εξής:

  • Όσον αφορά τις γαμικές διαφορές, η αξία της δίκης καθορίζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου με βάση τις ειδικές περιστάσεις κάθε μεμονωμένης υπόθεσης. Ιδίως, λαμβάνονται υπόψη το εύρος και η σημασία της υπόθεσης, καθώς και το εισόδημα και η περιουσία των συζύγων. Το εισόδημα υπολογίζεται με βάση το τριπλάσιο του καθαρού εισοδήματος και των δύο συζύγων. Κατά κανόνα, το δικαστήριο καθορίζει την αξία της δίκης στο τριπλάσιο του καθαρού εισοδήματος.
  • Στις οικογενειακές διαφορές, η αξία εξαρτάται κατά κανόνα από το ύψος της αξίωσης· στις υποθέσεις διατροφής, για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής για το μέλλον, κρίσιμο είναι το ύψος της προβληθείσας διατροφής το πολύ για ένα έτος. Συνυπολογίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την υποβολή της αίτησης.
  • Για υποθέσεις που αφορούν σχέσεις γονέων και τέκνων, συμπεριλαμβανομένης της γονικής μέριμνας και της προσωπικής επικοινωνίας, η αξία της δίκης υπολογίζεται σε 3 000 ευρώ.

Για την εκπροσώπηση από δικηγόρο ενώπιον δικαστηρίου, ελλείψει συμφωνίας, καταβάλλονται τέλη βάσει της αξίας του αντικειμένου. Η αξία αντιστοιχεί κατά κανόνα στη αξία της δίκης που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των δικαστικών εξόδων. Ο νόμος περί δικηγορικών αμοιβών ορίζει αναλυτικά ποιες αμοιβές καταβάλλονται και με ποιους συντελεστές, ανάλογα με τον τύπο της σχετικής διαδικασίας. Στο παράρτημα 2 του RVG καθορίζονται τα ύψη των αμοιβών ανάλογα με αξία του αντικειμένου. Στις αστικές υποθέσεις σε πρώτο βαθμό, ο δικηγόρος λαμβάνει συνήθως δικαστική αμοιβή 1,3 φορές την τιμή του συντελεστή και αμοιβή δικαστικής παράστασης 1,2 φορές την τιμή του συντελεστή. Για την επίτευξη συμβιβασμού σε πρώτο βαθμό, ο δικηγόρος εισπράττει επιπλέον αμοιβή συμβιβασμού, με συντελεστή 1,0.

Πότε καταβάλλονται τα έξοδα στην αστική δίκη;

Σε γενικές αστικές υποθέσεις, υποθέσεις διατροφής και γαμικές διαφορές, τα δικαστικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ή την άσκηση της αγωγής. Σε οικογενειακές υποθέσεις, καταβάλλονται στο πέρας της διαδικασίας. Ελλείψει αντίθετης συμφωνίας, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται με τη λήξη της εντολής του. Ωστόσο, ο δικηγόρος δικαιούται εκ του νόμου προκαταβολή.

Έξοδα στην ποινική δίκη

Έξοδα στην ποινική δίκη

Στην ποινική δίκη, τα έξοδα καταλογίζονται μόνο μετά την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. Τα δικαστικά έξοδα εξαρτώνται από το ύψος της ποινής και κυμαίνονται μεταξύ 140 ευρώ και 1 000 ευρώ στον πρώτο βαθμό. Εάν δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες με τον δικηγόρο, ο δικηγόρος δικαιούται, τόσο ως συνήγορος υπεράσπισης όσο και ως εκπρόσωπος άλλου μέρους, αμοιβή που καθορίζεται βάσει πλαισίου.

Πότε καταβάλλονται τα έξοδα στην ποινική δίκη;

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται μετά την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. Ελλείψει αντίθετης συμφωνίας, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται με τη λήξη της εντολής του. Ωστόσο, ο δικηγόρος δικαιούται εκ του νόμου προκαταβολή.

Έξοδα σε δίκη ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Έξοδα των διαδίκων σε δίκη ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Οι διαδικασίες ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι δωρεάν, εκτός εάν η συνταγματική προσφυγή έχει υποβληθεί παράτυπα (άρθρο 34 του νόμου για το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο — Bundesverfassungsgerichtsgesetz). Η εκπροσώπηση, ιδίως από δικηγόρο, απαιτείται μόνο σε ακρόαση ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (άρθρο 22 του νόμου για το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο — Bundesverfassungsgerichtsgesetz).

Πότε πρέπει να καταβάλλονται τα έξοδα σε δίκη ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου;

Ελλείψει αντίθετης συμφωνίας, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται με τη λήξη της εντολής του. Ωστόσο, ο δικηγόρος δικαιούται εκ του νόμου προκαταβολή.

Υποχρεώσεις ενημέρωσης των δικηγόρων / νομικών παραστατών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει πλήρη ενημέρωση και συμβουλές στον εντολέα του. Οφείλει να προτείνει στον εντολέα του τον ασφαλέστερο και λιγότερο ριψοκίνδυνο τρόπο για την επίτευξη του στόχου του. Είναι επίσης υποχρεωμένος να προσδιορίσει όλους τους κινδύνους που ενέχει η υπόθεση, ώστε ο εντολέας να είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση. Ο όγκος των πληροφοριών εξαρτάται από την εκτίμηση του δικηγόρου σχετικά με το πόσα πρέπει να γνωρίζει ο εντολέας. Είναι υποχρεωμένος να απαντά με πληρότητα και ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του εντολέα του. Πριν από την άσκηση της αγωγής, ο δικηγόρος πρέπει να εξηγήσει στον εντολέα του τις προοπτικές και τους κινδύνους της διαδικασίας. Εδώ περιλαμβάνονται ο κίνδυνος εξόδων και οι πιθανότητες επιτυχίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δικηγόρος υπέχει ειδική υποχρέωση ενημέρωσης:

  • Εάν τα τέλη που καταβάλλονται βασίζονται στην αξία του αντικειμένου, ο δικηγόρος πρέπει να το επισημάνει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του (άρθρο 49b παράγραφος 5 του ομοσπονδιακού κώδικα περί δικηγόρων).
  • Στην περίπτωση συμφωνιών περί αμοιβών, ο δικηγόρος πρέπει να επισημαίνει ότι, σε περίπτωση επιστροφής εξόδων, δεν επιστρέφεται ποσό μεγαλύτερο από τη νόμιμη αμοιβή (άρθρο 3a παράγραφος 1 τρίτη περίοδος του νόμου περί δικηγορικών αμοιβών).
  • Εάν συμφωνηθεί αμοιβή εξαρτώμενη από την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης, ο δικηγόρος πρέπει να ενημερώσει τον εντολέα ότι η συμφωνία δεν επηρεάζει τα τυχόν λοιπά έξοδα που πρέπει να καταβάλει ο εντολέας [άρθρο 4a παράγραφος 3 σημείο 2) του νόμου περί δικηγορικών αμοιβών].
  • Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίου εργατικών διαφορών, ο δικηγόρος πρέπει να ενημερώσει τον εντολέα ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή των δικηγορικών αμοιβών (άρθρο 12a παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος του νόμου περί δικαστηρίων εργατικών διαφορών).

Προσδιορισμός των εξόδων — Νομικές βάσεις

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τους νόμους για τον προσδιορισμό των εξόδων στη Γερμανία;

Μπορείτε είτε να αγοράσετε τους αντίστοιχους νόμους στα βιβλιοπωλεία είτε να τους τηλεφορτώσετε δωρεάν από το διαδίκτυο στην τρέχουσα έκδοσή τους.

Σε ποιες γλώσσες διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τους νόμους για τον προσδιορισμό των εξόδων στη Γερμανία;

Στη γερμανική.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα;

Πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με τα δικαστικά έξοδα

Οι τρέχουσες εκδόσεις των νόμων διατίθενται στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών. Οι διάφοροι νόμοι σχετικά με τα έξοδα μπορούν να τηλεφορτωθούν με την εισαγωγή των αντίστοιχων συντομογραφιών (GKG, FamGKG, GNotKG, GvKostG και RVG).

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη μέση διάρκεια των διαφόρων διαδικασιών;

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία εκδίδει σειρά ετήσιων στατιστικών δημοσιεύσεων για την απονομή της δικαιοσύνης. Η ειδική σειρά 10, σειρά 2.1, περιλαμβάνει, για παράδειγμα, στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των αστικών διαδικασιών σε ολόκληρη τη Γερμανία. Τα στοιχεία κατανέμονται ανά ομόσπονδο κράτος και ανά περιφέρεια εφετείου. Παρέχονται χωριστά στοιχεία για τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, καθώς και για τα εφετεία, και για τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διαδικασίες. Η ειδική σειρά δεν παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών στις διάφορες υποθέσεις.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος ορισμένης διαδικασίας;

Διατίθενται βιβλία που πραγματεύονται τον μέσο κίνδυνο εξόδων στις αστικές διαδικασίες.

Φόρος κύκλου εργασιών

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον φόρο κύκλου εργασιών; Ποιο είναι το ύψος των συντελεστών;

Τα δικαστήρια και οι δικαστικοί επιμελητές δεν υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών. Οι δικηγόροι οφείλουν να εφαρμόζουν συντελεστή φόρου κύκλου εργασιών 19 %. Το ποσό αυτό υπολογίζεται χωριστά ως κόστος. Δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή.

Δικαστική αρωγή

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος στις αστικές υποθέσεις

Δικαστική αρωγή παρέχεται κατόπιν αιτήσεως σε κάθε πρόσωπο το οποίο, λόγω της προσωπικής και οικονομικής του κατάστασης, δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας ή μπορεί να τα καλύψει μόνον εν μέρει ή σε δόσεις. Η σκοπούμενη δικαστική ενέργεια ή υπεράσπιση πρέπει να έχει εύλογες πιθανότητες ευδοκίμησης και δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι κακόβουλη. Ο ενάγων πρέπει, ωστόσο, να κάνει χρήση των περιουσιακών του στοιχείων εφόσον αυτό είναι εύλογο. Ανάλογα με το εισόδημα του ενάγοντος, μπορεί να χορηγηθεί δικαστική αρωγή είτε χωρίς υποχρέωση επιστροφής είτε με υποχρέωση επιστροφής σε δόσεις. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών δημοσίευσε φυλλάδιο με τίτλο «Συνδρομή υπό τη μορφή της παροχής νομικών συμβουλών και δικαστική αρωγή». Στο φυλλάδιο αυτό δίνονται απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις με χρήση παραδειγμάτων.

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος για τους κατηγορουμένους στην ποινική δίκη

Στην ποινική δίκη, τα όρια εισοδήματος δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τους υπόπτους ή τους κατηγορουμένους. Για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής εφαρμόζονται άλλα κριτήρια.

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος για τα θύματα αξιόποινων πράξεων στην ποινική δίκη

Η δικαστική αρωγή χορηγείται με βάση το εισόδημα. Προς τούτο, καθορίζονται ευέλικτα όρια εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη του αναμενόμενου κόστους της υπόθεσης και της κοινωνικής κατάστασης του αιτούντα (υποχρεώσεις διατροφής, δαπάνες στέγασης). Δικαστική αρωγή μπορεί επίσης να χορηγηθεί με την υποχρέωση επιστροφής σε δόσεις.

Λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικής αρωγής σε θύματα αξιόποινων πράξεων

Τα θύματα σοβαρών εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας μπορούν να ζητήσουν δωρεάν συνδρομή υπό τη μορφή της παροχής νομικών συμβουλών, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

Λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικής αρωγής σε κατηγορουμένους

Για υπόπτους/κατηγορουμένους, η δικαστική αρωγή (αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης) δεν χορηγείται με βάση το εισόδημα, αλλά υπόκειται σε ορισμένες νόμιμες προϋποθέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η βαρύτητα της αξιόποινης πράξης, ο κίνδυνος ορισμένων έννομων συνεπειών (απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, εισαγωγή σε ψυχιατρική ή νευρολογική κλινική), το κατά πόσον ο κατηγορούμενος τελεί υπό προσωρινή κράτηση ή περιοριστικούς όρους, η αποβολή του πρώην συνηγόρου υπεράσπισης από τη διαδικασία, η δυσκολία της πραγματικής ή νομικής κατάστασης και το κατά πόσον ο κατηγορούμενος μπορεί ή όχι να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Απαλλαγή από τα έξοδα

Κατά το άρθρο 183 του νόμου περί δικαστηρίων διαφορών κοινωνικής ασφάλισης (Sozialgerichtsgesetz — SGG), η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων διαφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι δωρεάν για τους δικαιούχους. Πρόκειται για ασφαλισμένους, δικαιούχους παροχών, συμπεριλαμβανομένων των επιζώντων δικαιούχων παροχών, των αναπήρων ή των ειδικών διαδόχων τους, εφόσον εμπλέκονται υπό την ιδιότητα του ενάγοντος ή του εναγομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 184 του SGG, οι ενάγοντες και οι εναγόμενοι που δεν ανήκουν στα πρόσωπα που κατονομάζονται στο άρθρο 183 οφείλουν να καταβάλλουν τέλος για κάθε διαφορά. Το τέλος καθορίζεται σε 150 EUR για τις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων διαφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε 225 EUR για τις διαδικασίες ενώπιον των εφετείων διαφορών κοινωνικής ασφάλισης των ομόσπονδων κρατών (Landessozialgerichten) και σε 300 EUR για τις διαδικασίες ενώπιον του Ομοσπονδιακού Κοινωνικού Δικαστηρίου (Bundessozialgericht).Το άρθρο 197a του SGG προβλέπει ότι, κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, τα δικαστικά έξοδα καταλογίζονται και στο πλαίσιο διαδικασίας διαφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί δικαστικών εξόδων, όταν ούτε ο ενάγων ούτε ο εναγόμενος συγκαταλέγονται μεταξύ των προσώπων που κατονομάζονται στο άρθρο 183 του SGG.

Στην ποινική δίκη ισχύουν τα ακόλουθα: Εφόσον ο κατηγορούμενος αθωωθεί, δεν ασκηθεί ή παύσει η ποινική δίωξη, τα έξοδα του Δημόσιου Ταμείου και τα αναγκαία έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο κατηγορούμενος καταλογίζονται στο Δημόσιο Ταμείο.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου;

Ο ηττηθείς διάδικος επιστρέφει τα έξοδα του αντιδίκου του στον βαθμό που αυτά ήταν αναγκαία για την άσκηση αγωγής ή υπεράσπισης. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι νόμιμες αμοιβές και τα έξοδα του δικηγόρου του νικήσαντος διαδίκου, τα έξοδα ταξιδίου και η απώλεια εισοδήματος λόγω παράστασης στο δικαστήριο.

Αμοιβή των πραγματογνωμόνων

Οι πραγματογνώμονες που διορίζονται από το δικαστήριο λαμβάνουν ωριαία αμοιβή, η οποία προβλέπεται από τον νόμο περί δικαστικών αμοιβών και αποζημιώσεων (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz — JVEG). Το ποσό αυτό καταβάλλεται από τους διαδίκους.

Τα έξοδα πραγματογνώμονα που προσλαμβάνεται ιδιωτικά από διάδικο για την προετοιμασία της αντιδικίας δεν αποτελούν μέρος των δικαστικών εξόδων η επιστροφή των οποίων διατάσσεται με την απόφαση. Επομένως, η επιστροφή τους πρέπει να ζητηθεί χωριστά. Εάν ο διάδικος προσλάβει πραγματογνώμονα για να του παράσχει συμβουλές κατά τη διάρκεια της αντιδικίας, η επιστροφή των εξόδων εξαρτάται από το κατά πόσον οι συμβουλές ήταν αναγκαίες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αμοιβή πραγματογνώμονα που διορίζεται από το δικαστήριο για την κατάρτιση πραγματογνωμοσύνης καταβάλλεται από τον ηττηθέντα διάδικο. Σε περίπτωση μερικής ήττας και μερικής νίκης αμφότερων των διαδίκων, φέρουν το μέρος των δικαστικών εξόδων που αντιστοιχεί στο μέτρο που κέρδισαν ή έχασαν τη δίκη.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι διερμηνείς και μεταφραστές που διορίζονται από το δικαστήριο λαμβάνουν αμοιβή που καθορίζεται επίσης από τον νόμο περί δικαστικών αμοιβών και αποζημιώσεων (Justizvergütungs- und — entschädigungsgesetz — JVEG). Η εν λόγω αμοιβή καταβάλλεται από τους διαδίκους. Οι διερμηνείς αμείβονται σε ωριαία βάση και οι μεταφραστές λαμβάνουν αμοιβή ανά γραμμή.

Στην ποινική δίκη, τα έξοδα διερμηνείας και μετάφρασης που είναι αναγκαία για τους κατηγορουμένους ή τα θύματα βαρύνουν το Δημόσιο Ταμείο, εφόσον είναι αναγκαία για την υπεράσπιση ή την άσκηση των δικονομικών δικαιωμάτων τους.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών

Ομάδα εργασίας για τη διαμεσολάβηση της Ένωσης Γερμανών Δικηγόρων

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familienmediation e.V. (Σωματείο ομοσπονδιακής ομάδας εργασίας για την οικογενειακή διαμεσολάβηση)

Bundesverband Mediation e.V. (Ομοσπονδιακό σωματείο διαμεσολάβησης)

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V. (Ομοσπονδιακό Σωματείο διαμεσολάβησης στους τομείς της οικονομίας και της εργασίας)

CfM

Διαμεσολαβητής ιδιωτικών τραπεζών

Διαμεσολαβητής δημόσιων τραπεζών

Όργανο συμβιβασμού της Deutsche Bundesbank

Διαμεσολαβητής του γερμανικού συνεταιριστικού τραπεζικού ομίλου

Διαμεσολαβητής ιδιωτικών εταιρειών κτηματικής πίστης

Διαμεσολαβητής της Landesbausparkasse (εταιρείας κτηματικής πίστης του ομόσπονδου κράτους)

Ομάδες εμπειρογνωμόνων και όργανα συμβιβασμού των ιατρικών συλλόγων

Όργανο Συμβιβασμού Κινητικότητα

Όργανο διαιτησίας του ταξιδιωτικού τομέα

Όργανο συμβιβασμού για τις τοπικές μεταφορές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Διαμεσολαβητής σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης ασθενείας και μακροχρόνιας περίθαλψης

Όργανο συμβιβασμού του ομοσπονδιακού σωματείου Γερμανών εργολάβων κηδειών

Όργανο συμβιβασμού της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων

Διαμεσολαβητής ακινήτων στο Γερμανικό Σωματείο Ακινήτων

Όργανα συμβιβασμού των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων

Υπηρεσία εξωδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών δικαίου αμοιβών και δημοσίων συμβάσεων

Κεντρικό Σωματείο Γερμανικής Βιομηχανίας Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Επικαιροποιημένη νομοθεσία

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση χώρας για τη Γερμανία σχετικά με τη μελέτη για τη διαφάνεια των εξόδων  PDF (565 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/09/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.