Έξοδα

Γερµανία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Γερμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Οικογενειακό δίκαιο - διαζύγιο

Οικογενειακό δίκαιο – επιμέλεια των τέκνων

Οικογενειακό δίκαιο – διατροφή

Εμπορικό δίκαιο – σύμβαση

Εμπορικό δίκαιο – ευθύνη

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι

Στη Γερμανία δεν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες δικηγόρων.

Στη Γερμανία, οι αμοιβές των δικηγόρων χρεώνονται είτε σύμφωνα με τον νόμο σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] (RVG) είτε βάσει συμφωνιών για την αμοιβή. Καταρχήν, οι συμφωνίες για την αμοιβή αποτελούν πάντοτε εναλλακτική των χρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο. Πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 49β του ομοσπονδιακού δικηγορικού κώδικα [Bundesrechtsanwaltsordnung] (BRAO)] και τα άρθρα 3α έως 4β του νόμου σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων. Ειδικότερα, εάν ο δικηγόρος εκπροσωπήσει τον πελάτη στο δικαστήριο, η συμφωνηθείσα αμοιβή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την προβλεπόμενη στον νόμο. Αμοιβή υψηλότερη από την προβλεπόμενη στον νόμο μπορεί να συμφωνηθεί οποτεδήποτε.

Το παράρτημα αμοιβών που επισυνάπτεται στον RVG (παράρτημα 1 του RVG) ορίζει είτε πάγιες αμοιβές είτε εύρη αμοιβών που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες εργασίες. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται συνήθως διά παραπομπής στην αξία της απαίτησης. Τα εύρη των αμοιβών που βασίζονται στην αξία της απαίτησης ορίζουν τον ανώτατο και τον κατώτατο συντελεστή της πληρωτέας αμοιβής. Τα συγκεκριμένα ύψη των αμοιβών που βασίζονται στην αξία της απαίτησης προβλέπονται στον πίνακα αμοιβών (παράρτημα 2 του RVG). Σε κάθε περίπτωση, η προσήκουσα αμοιβή από το οριζόμενο εύρος πρέπει να καθορίζεται με δίκαιο και εύλογο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις, και ειδικότερα το αντικείμενο και τη δυσκολία του έργου που αναλαμβάνεται, τη σημασία της υπόθεσης και το εισόδημα και την οικονομική κατάσταση του πελάτη. Εάν ο δικηγόρος αναλαμβάνει συγκεκριμένο κίνδυνο ευθύνης, το γεγονός αυτό μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη στην εκτίμηση της αμοιβής του. Εύρη αμοιβών, με καθορισμένο από τον νόμο ανώτατο και κατώτατο όριο, εφαρμόζονται σε ορισμένους ειδικούς τομείς, και ειδικότερα στις ποινικές υποθέσεις και σε υποθέσεις κοινωνικού δικαίου.

Δικαστικοί επιμελητές

Οι δικαστικοί επιμελητές [Gerichtsvollzieher] χρεώνουν μόνον τα έξοδα που προβλέπονται στον νόμο περί εξόδων δικαστικών επιμελητών [Gerichtsvollzieherkostengesetz] (GvKostG)]. Για κάθε μεμονωμένη πράξη που εκτελεί ο δικαστικός επιμελητής προβλέπεται συγκεκριμένη αμοιβή.


Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Το δικαστήριο εισπράττει κανονικά ένα διαδικαστικό τέλος βασισμένο στην αξία της απαίτησης Για τις αστικές υποθέσεις αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων [Gerichtskostengesetz] (GKG) και από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων σε οικογενειακές υποθέσεις [Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen] (FamGKG). Οι συντελεστές των τελών καθορίζονται στο παράρτημα των εξόδων (παράρτημα 1 του σχετικού νόμου). Τα συγκεκριμένα ύψη των τελών βάσει της αξίας της απαίτησης προβλέπονται στον πίνακα αμοιβών (παράρτημα 2 του σχετικού νόμου). Σε γενικές αστικές υποθέσεις και σε υποθέσεις οικογενειακών διαφορών, ειδικότερα δε σε υποθέσεις διατροφής, ο συντελεστής του διαδικαστικού τέλους είναι 3,0, και σε υποθέσεις γαμικών διαφορών 2,0. Σε υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, και ειδικότερα γονική μέριμνα και επικοινωνία, ο συντελεστής του τέλους είναι 0,5. Η διαδικαστική αξία καθορίζεται ως ακολούθως:

  • Σε υποθέσεις γαμικών διαφορών, η διαδικαστική αξία καθορίζεται με διακριτική ευχέρεια λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, και ειδικότερα το μέγεθος και τη σημασία της υπόθεσης και το εισόδημα και την οικονομική κατάσταση των συζύγων. Τα δικαστήρια αξιολογούν συνήθως τη διαδικαστική αξία λαμβάνοντας υπόψη το τριπλάσιο του καθαρού εισοδήματος αμφοτέρων των συζύγων.
  • Σε υποθέσεις οικογενειακών διαφορών η αξία καθορίζεται συνήθως από την αξία της απαίτησης· σε υποθέσεις διατροφής, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό διατροφής για το ύψος καταβολής διατροφής στο μέλλον στα έξοδα συμπεριλαμβάνονται οι καθυστερήσεις υποβολής των αιτήσεων.
  • Σε υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, και ειδικότερα γονική μέριμνα και επικοινωνία, η διαδικαστική αξία ορίζεται σε 3 000 ευρώ.

Για την εκπροσώπηση από δικηγόρο στο δικαστήριο, εάν δεν έχει συναφθεί συμφωνία για την αμοιβή, χρεώνεται αμοιβή βάσει της αξίας. Η αξία αντιστοιχεί συνήθως στη διαδικαστική αξία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των δικαστικών εξόδων. Ο νόμος σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων ορίζει αναλυτικά, ανάλογα με τον τύπο της σχετικής διαδικασίας, ποιες αμοιβές εφαρμόζονται και με ποιους συντελεστές. Τα συγκεκριμένα ύψη των αμοιβών που βασίζονται στην αξία της απαίτησης αναφέρονται στον πίνακα αμοιβών στο παράρτημα 2 του RVG. Στις αστικές διαδικασίες σε πρώτο βαθμό, ο δικηγόρος εισπράττει κανονικά μια διαδικαστική αμοιβή με συντελεστή 1,3 και μια αμοιβή για την εκδίκαση της υπόθεσης με συντελεστή 1,2. Εάν ο δικηγόρος συμβάλει στην επίτευξη διακανονισμού μεταξύ των μερών, εισπράττει ειδική αμοιβή διακανονισμού για τις υπηρεσίες του, με συντελεστή 1,0 σε πρώτο βαθμό.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Σε γενικές αστικές υποθέσεις, υποθέσεις διατροφής και υποθέσεις γαμικών διαφορών, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ή την άσκηση της απαίτησης. Σε οικογενειακές υποθέσεις, καταβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται καταρχήν με τη λήξη της εντολής του. Ωστόσο, ο δικηγόρος δικαιούται εκ του νόμου προκαταβολή.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Σε ποινικές υποθέσεις, τα δικαστικά έξοδα εισπράττονται μόνον όταν επιβληθεί η οριστική ποινή στον κατηγορούμενο. Το επίπεδο της αμοιβής καθορίζεται διά παραπομπής στην επιβληθείσα ποινή και κυμαίνεται από 120 ευρώ έως 900 ευρώ. Εάν δεν έχει συναφθεί συμφωνία σχετικά με την αμοιβή, ο δικηγόρος, είτε πρόκειται για τον συνήγορο υπεράσπισης είτε για τον εκπρόσωπο της πολιτικής αγωγής, εισπράττει αμοιβή σε συγκεκριμένα ορόσημα της υπόθεσης που καθορίζονται βάσει ενός πλαισίου, το οποίο ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να καταρτισθεί για τον σκοπό αυτό σε κάθε υπόθεση.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται μετά την επιβολή της οριστικής ποινής. Εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται καταρχήν με τη λήξη της εντολής του. Ωστόσο, ο δικηγόρος δικαιούται εκ του νόμου προκαταβολή.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Με εξαίρεση τυχόν έξοδα που εφαρμόζονται σε περίπτωση άσκησης προφανώς αβάσιμης αγωγής, δεν υπάρχουν δικαστικά έξοδα για τις διαδικασίες ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου [Bundesverfassungsgericht] (άρθρο 34 του νόμου περί του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου [Bundesverfassungsgerichtsgesetzes]). Δικηγόρος [Rechtsanwalt] απαιτείται μόνον εφόσον πραγματοποιηθεί ακρόαση ενώπιον του δικαστηρίου (άρθρο 22 του νόμου περί του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου).

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται καταρχήν με τη λήξη της εντολής του. Ωστόσο, ο δικηγόρος δικαιούται εκ του νόμου προκαταβολή.


Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Ο δικηγόρος υποχρεούται να παράσχει στον πελάτη διεξοδικές πληροφορίες και συμβουλές, , και πρέπει να προτείνει στον πελάτη τον ασφαλέστερο και λιγότερο επικίνδυνο τρόπο για την επίτευξη του επιθυμητού σκοπού. Ο δικηγόρος πρέπει επίσης να επισημάνει τυχόν κινδύνους που εμπλέκονται στην υπόθεση, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να λάβει απόφαση μετά γνώσεως της κατάστασης. Η έκταση των πληροφοριών που πρέπει να παρασχεθούν εξαρτάται από την αντίληψη του δικηγόρου σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζει ο πελάτης. Ο δικηγόρος πρέπει να απαντά στις ερωτήσεις του πελάτη πλήρως και ειλικρινώς. Προτού η υπόθεση οδηγηθεί στο δικαστήριο, ο δικηγόρος πρέπει να καταστήσει σαφείς τις προοπτικές και τους κινδύνους της δικαστικής εκδίκασης της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που αφορούν τα έξοδα και των πιθανοτήτων επιτυχίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο δικηγόρος έχει ειδική υποχρέωση να παράσχει πληροφορίες:

  • Εάν η αμοιβή του δικηγόρου βασίζεται στην αξία της απαίτησης, υποχρεούται να επισημάνει το γεγονός αυτό προτού λάβει εντολή να ενεργήσει (άρθρο 49β παράγραφος 5 του ομοσπονδιακού δικηγορικού κώδικα).
  • Εάν συναφθεί συμφωνία σχετικά με την αμοιβή του δικηγόρου, αυτός υποχρεούται να επισημάνει ότι, εάν επιδικασθούν έξοδα, θα επιστραφεί μόνον η αμοιβή που προβλέπεται από τον νόμο (άρθρο 3α παράγραφος 1 εδάφιο 3 του νόμου σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων).
  • Εάν ο δικηγόρος συμφωνήσει με τον πελάτη ότι θα λάβει αμοιβή βασισμένη στην έκβαση της δίκης, ο δικηγόρος πρέπει να επιστήσει την προσοχή του πελάτη στο γεγονός ότι η συμφωνία δεν αφορά τυχόν άλλα έξοδα τα οποία ο πελάτης μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει (άρθρο 4α παράγραφος 3 εδάφιο 2 του νόμου σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων).
  • Πριν από τη σύναψη συμφωνίας εκπροσώπησης ενός πελάτη σε διαδικασίες σε πρώτο βαθμό ενώπιον δικαστηρίου εργατικών διαφορών, ο δικηγόρος πρέπει να επιστήσει την προσοχή του πελάτη στο γεγονός ότι τα δικηγορικά έξοδα δεν επιστρέφονται (άρθρο 12α παράγραφος 1 εδάφιο 2 του νόμου περί δικαστηρίων εργατικών διαφορών [Arbeitsgerichtsgesetz]).

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στη Γερμανία;

Τα κείμενα των νόμων που αφορούν τα έξοδα μπορούν να αγορασθούν σε βιβλιοπωλεία ή είναι διαθέσιμα στην τελευταία τους έκδοση, δωρεάν, στο Διαδίκτυο.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στη Γερμανία;

Οι πληροφορίες διατίθενται στα γερμανικά.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Πρόσβαση στις τελευταίες εκδόσεις γερμανικών νόμων παρέχεται από τον επίσημο δικτυακό τόπο του ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι διάφοροι νόμοι που αφορούν τα έξοδα μπορούν να τηλεφορτωθούν καταχωρώντας την αντίστοιχη συντομογραφία τους (GKG, FamGKG, GvKostG και RVG).

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διάφορων διαδικασιών;

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία [Statistisches Bundesamt] παράγει ετήσια σειρά στατιστικών δημοσιεύσεων σχετικά με τη διοίκηση της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, η σειρά 10, υποσειρά 2.1 περιέχει στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των αστικών διαδικασιών σε ολόκληρη τη Γερμανία, κατανεμημένα ανά ομόσπονδο κρατίδιο και ανά περιφέρεια Oberlandesgericht [εφετείου]. Χωριστά στοιχεία παρέχονται για τα ειρηνοδικεία [Amtsgerichte] και τα πρωτοδικεία [Landgerichte], αφενός, και για τα Oberlandesgerichte, αφετέρου, καθώς και για τις διαδικασίες σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Η σειρά δεν περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρονική διάρκεια των διαδικασιών σε διαφορετικούς τύπους υποθέσεων.


Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Στην αγορά πωλούνται βιβλία με πίνακες που παρουσιάζουν τον μέσο κίνδυνο κόστους στις αστικές διαδικασίες.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πώς παρέχεται αυτή η πληροφορία; Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι συντελεστές;

Τα δικαστήρια και οι δικαστικοί επιμελητές δεν υποχρεούνται στην καταβολή φόρου κύκλου εργασιών. Ο συντελεστής του φόρου κύκλου εργασιών που εφαρμόζεται στους δικηγόρους είναι 19% και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή τους. Χρεώνεται χωριστά ως έξοδο.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Σε διάδικο, ο οποίος αδυνατεί, εξαιτίας της προσωπικής και οικονομικής του καταστάσεως, να καταβάλει ολικώς, μερικώς ή σε δόσεις τα δικαστικά έξοδα, παρέχεται, κατόπιν αιτήσεώς του, νομική συνδρομή, εφόσον η σκοπούμενη προσφυγή στη δικαιοσύνη ή η αντίκρουση της αγωγής έχει αρκετές πιθανότητες ευδοκιμήσεως και εφόσον δεν υφίστανται ενδείξεις στρεψοδικίας. Ο ενάγων δύναται, ωστόσο, να κάνει χρήση των περιουσιακών του στοιχείων σε εύλογο πλαίσιο. Ανάλογα με το επίπεδο του εισοδήματος του ενάγοντος, νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί ως πλήρης επιδότηση χωρίς υποχρέωση επιστροφής ή, εναλλακτικά, με υποχρέωση επιστροφής με δόσεις. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει ένα δωρεάν φυλλάδιο με τίτλο «Νομικές συμβουλές και νομική συνδρομή» [Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe], το οποίο περιέχει απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις, μαζί με παραδείγματα.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Τα όρια εισοδήματος δεν εφαρμόζονται στους υπόπτους ή στους κατηγορουμένους. Η νομική συνδρομή ρυθμίζεται από άλλα κριτήρια.


Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Η χορήγηση νομικής συνδρομής υπόκειται σε κατώτατα όρια εισοδήματος. Αυτά είναι ευέλικτα και καθορίζονται διά παραπομπής στο αναμενόμενο κόστος της υπόθεσης, αφενός, και στην κοινωνική κατάσταση του ενάγοντος, αφετέρου (υποχρεώσεις διατροφής, έξοδα στέγασης). Νομική συνδρομή χορηγείται επίσης με δόσεις.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Τα θύματα ορισμένων σοβαρών εγκλημάτων μπορούν να ζητήσουν τον δωρεάν διορισμό νομικού συμβούλου στην υπόθεσή τους, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάστασή τους.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους

Η νομική συνδρομή για υπόπτους/κατηγορουμένους (ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης από το δικαστήριο) δεν υπόκειται σε όρια εισοδήματος, αλλά σε νομικές προϋποθέσεις. Αυτές συνδέονται πρωτίστως με τη σοβαρότητα του αδικήματος, τις επαπειλούμενες νομικές συνέπειες (όπως απαγόρευση άσκησης ενός επαγγέλματος ή εγκλεισμός σε ψυχιατρικό και νευρολογικό νοσοκομείο), το κατά πόσον ο κατηγορούμενος είναι προφυλακισμένος ή τελεί υπό αστυνομική συνοδεία ως υπόδικος, το κατά πόσον ο προηγούμενος συνήγορος υπεράσπισης παύθηκε από τα καθήκοντά του, την πολυπλοκότητα των πραγματικών περιστατικών και της νομικής κατάστασης, και το κατά πόσον ο κατηγορούμενος δεν είναι σε θέση να υπερασπισθεί τον εαυτό του.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Βάσει του άρθρου 183 του νόμου περί δικαστηρίων κοινωνικών υποθέσεων (SGG), οι διαδικασίες ενώπιον των συγκεκριμένων δικαστηρίων δεν συνεπάγονται κανένα έξοδο για τα άτομα που δικαιούνται επιδομάτων (δηλαδή ασφαλισμένους, άτομα που λαμβάνουν επιδόματα, συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων επιζώντος, αναπήρους και τους εξαρτώμενους από αυτούς, υπό τον όρο ότι εμπλέκονται υπό τις αντίστοιχες ιδιότητές τους σε δικαστικές διαδικασίες ως ενάγοντες ή εναγόμενοι). Οι ενάγοντες και οι εναγόμενοι σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων κοινωνικών υποθέσεων οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές πρέπει να πληρώσουν ένα πάγιο τέλος σύμφωνα με το άρθρο 184 του SGG (150 ευρώ για τις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων κοινωνικών υποθέσεων [Sozialgerichte], 225 ευρώ για τις διαδικασίες ενώπιον των εφετείων κοινωνικών υποθέσεων [Landessozialgerichte], 300 για τις διαδικασίες ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου κοινωνικών υποθέσεων [Bundessozialgericht]). Το άρθρο 197α του SGG προβλέπει εξαιρέσεις από τους ειδικούς αυτούς κανόνες, σύμφωνα με τις οποίες τα έξοδα που καταβάλλονται συνήθως βάσει του νόμου περί δικαστικών εξόδων εφαρμόζονται επίσης σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων κοινωνικών υποθέσεων, εάν ούτε ο ενάγων ούτε ο εναγόμενος στην υπόθεση συγκαταλέγονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 183 του SGG.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις ισχύουν στις ποινικές διαδικασίες: εάν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή εάν η υπόθεση δεν εκδικασθεί ή εάν η διαδικασία κατά του κατηγορουμένου λήξει, τα έξοδα (δημόσια δαπάνη) και οι δαπάνες που αναλήφθηκαν αναγκαστικά από τον κατηγορούμενο πληρώνονται καταρχήν από το δημόσιο ταμείο.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα του αντιδίκου του, εφόσον αυτά ήταν αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης, δηλαδή τις νόμιμες δικηγορικές αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου του αντιδίκου, συμπεριλαμβανομένου τυχόν διαφυγόντος κέρδους λόγω της παρουσίας στο δικαστήριο.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Οι εμπειρογνώμονες που καλούνται από το δικαστήριο λαμβάνουν ωριαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από τον νόμο περί δικαστικών αμοιβών και αποζημιώσεων [Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz] (JVEG) και πρέπει να καταβληθεί από τους διαδίκους.

Τα έξοδα ενός εμπειρογνώμονα που προσλαμβάνεται από έναν διάδικο εν όψει της δίκης δεν περιλαμβάνονται στα διαδικαστικά έξοδα για τα οποία αποφασίζεται επιστροφή μέσω δικαστικής απόφασης. Επομένως, τα έξοδα αυτά πρέπει να απαιτηθούν χωριστά. Εάν ο διάδικος προσέλαβε έναν εμπειρογνώμονα για την παροχή συμβουλών κατά τη διάρκεια της δίκης, η επιστροφή των εξόδων εξαρτάται από την αναγκαιότητα του εμπειρογνώμονα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τα έξοδα ενός εμπειρογνώμονα που προσλαμβάνεται από το δικαστήριο για να παράσχει στοιχεία στη δίκη καταβάλλονται από τον ηττηθέντα διάδικο ή, εάν αμφότεροι οι διάδικοι κέρδισαν τη δίκη εν μέρει, καθένας πρέπει να καταβάλει το μερίδιό του από τα έξοδα με κριτήριο το ποσοστό της νίκης και της ήττας τους.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι διερμηνείς και οι μεταφραστές που προσλαμβάνονται από το δικαστήριο λαμβάνουν την αμοιβή που προβλέπεται στον νόμο περί δικαστικών αμοιβών και αποζημιώσεων [Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz] (JVEG). Η αμοιβή καταβάλλεται από τους διαδίκους. Οι διερμηνείς αμείβονται βάσει ωριαίας αμοιβής· οι μεταφραστές εισπράττουν αμοιβή ανά γραμμή κειμένου.

Στις ποινικές διαδικασίες, τα έξοδα διερμηνείας και μετάφρασης για τους κατηγορουμένους ή τους ενδιαφερομένους καταβάλλονται συνήθως από το δημόσιο ταμείο, υπό τον όρο ότι είναι αναγκαία για την υπεράσπιση ή για την άσκηση δικονομικών δικαιωμάτων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Γερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης

Ομάδα διαμεσολάβησης της ένωσης γερμανών δικηγόρων

Ομοσπονδιακή Ένωση Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Ομοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης

Ομοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης σε οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον

Δικτυακός τόπος της Centrale für mediation GmbH & Co. KG

Διαμεσολαβητής ιδιωτικών τραπεζών

Διαμεσολαβητής δημόσιων τραπεζών

Συμβούλιο διαβούλευσης της γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας

Διαμεσολαβητής του γερμανικού ομίλου συνεταιριστικών τραπεζών

Διαμεσολαβητής ιδιωτικών κτηματικών τραπεζών (Bausparkassen)

Διαμεσολαβητής περιφερειακών κτηματικών τραπεζών (Landesbausparkassen)

Επιγραμμική επίλυση διαφορών σε υποθέσεις διαδικτυακού εμπορίου

Συμβουλευτικές επιτροπές και συμβούλια συνδιαλλαγής των ιατρικών συλλόγων

Συμβούλιο συνδιαλλαγής σε θέματα κινητικότητας

Συμβούλιο συνδιαλλαγής σε τουριστικά θέματα

Συμβούλιο συνδιαλλαγής σε θέματα τοπικών μεταφορών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Διαμεσολαβητής σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ασφάλισης για μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα

Συμβούλιο συνδιαλλαγής της γερμανικής ομοσπονδιακής ένωσης γραφείων κηδειών

Συμβούλιο συνδιαλλαγής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δικτύων

Διαμεσολαβητής σε κτηματομεσιτικά θέματα της γερμανικής ένωσης κτηματομεσιτών

Συμβούλια διαιτησίας των εμπορικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων

Συμβούλιο συναίνεσης σε αμοιβές και τέλη

Κεντρική γερμανική ένωση εμπόρων αυτοκινήτων

τελευταίες εκδόσεις γερμανικών νόμων

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.