Έξοδα

Γερµανία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Γερμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Οικογενειακό δίκαιο — Διαζύγιο

Οικογενειακό δίκαιο — Επιμέλεια των τέκνων

Οικογενειακό δίκαιο — Διατροφή

Εμπορικό δίκαιο — Συμβάσεις

Εμπορικό δίκαιο — Ευθύνη

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων στη Γερμανία

Δικηγόροι

Στη Γερμανία, οι αμοιβές των δικηγόρων καθορίζονται είτε από τον νόμο περί δικηγορικών αμοιβών (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz — RVG) είτε βάσει συμφωνίας μεταξύ δικηγόρου και εντολέα. Οι συμφωνίες περί αμοιβής αποτελούν πάντα εναλλακτική λύση στις εκ του νόμου προβλεπόμενες αμοιβές. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 49b του ομοσπονδιακού κώδικα περί δικηγόρων (Bundesrechtsanwaltsordnung — BRAO) και των άρθρων 3a έως 4b του RVG. Όταν ο δικηγόρος εκπροσωπεί εντολέα του ενώπιον δικαστηρίου, η συμφωνηθείσα αμοιβή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εκ του νόμου προβλεπόμενο ποσό.

Ο κατάλογος αμοιβών του RVG (παράρτημα 1 του RVG) καθορίζει είτε αμοιβές βάσει της αξίας της διαφοράς, είτε πάγιες αμοιβές, είτε πλαίσιο αμοιβών για τις διάφορες νομικές υπηρεσίες. Το ύψος της αμοιβής εξαρτάται κατά κανόνα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και τα ποσά των αμοιβών για τις διάφορες αξίες των αντικειμένων καθορίζονται στο παράρτημα 2 του RVG. Όταν προβλέπονται περιθώρια αμοιβών για μια αξία αντικειμένου, αυτά καθορίζουν τη μέγιστη και την κατώτατη αμοιβή που μπορεί να επιβληθεί για την εν λόγω υπηρεσία. Η εύλογη αμοιβή εντός αυτού του εύρους καθορίζεται με βάση την έκταση και τη δυσκολία των ενεργειών του δικηγόρου, τη σημασία της υπόθεσης, την οικονομική κατάσταση του πελάτη, καθώς και τους ιδιαίτερους κινδύνους ευθύνης του δικηγόρου. Το πλαίσιο αμοιβών εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις ποινικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλειας.

Δικαστικοί επιμελητές

Οι δικαστικοί επιμελητές υπολογίζουν τις αμοιβές τους αποκλειστικά σύμφωνα με τον νόμο περί αμοιβών δικαστικών επιμελητών (Gerichtsvollzieherkostengesetz — GvKostG). Για κάθε δραστηριότητα του δικαστικού επιμελητή προβλέπεται ειδική αμοιβή.

Έξοδα

Έξοδα στην πολιτική δίκη

Έξοδα των διαδίκων στην πολιτική δίκη

Στις αστικές διαδικασίες, τα διαδικαστικά τέλη καταβάλλονται συνήθως με βάση το ύψος της αξίωσης. Τα τέλη αυτά καθορίζονται σε αστικές υποθέσεις σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz — GKG) και τον νόμο περί δικαστικών εξόδων σε οικογενειακές υποθέσεις (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen — FamGKG). Τα τέλη καθορίζονται στον πίνακα εξόδων (παράρτημα 1 του αντίστοιχου νόμου), ενώ το παράρτημα 2 απαριθμεί τις κλίμακες τελών ανάλογα με την αξία του αντικειμένου.

  • Στις γενικές αστικές διαδικασίες και τις οικογενειακές διαφορές, ιδίως σε υποθέσεις διατροφής, ο συντελεστής του τέλους είναι 3,0, ενώ για τις γαμικές διαφορές ο συντελεστής είναι 2,0. Στις υποθέσεις που αφορούν σχέσεις γονέων και τέκνων, συμπεριλαμβανομένης της γονικής μέριμνας και του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας, ο συντελεστής του τέλους είναι 0,5. Η αξία του αντικειμένου της δίκης προσδιορίζεται ως εξής: Στις γαμικές διαφορές, το δικαστήριο καθορίζει την αξία του αντικειμένου της δίκης κατά τη διακριτική του ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη σημασία της υπόθεσης, καθώς και το εισόδημα αμφοτέρων των συζύγων. Συνήθως, η αξία του αντικειμένου της δίκης αντιστοιχεί στο καθαρό εισόδημα τριών μηνών. Στις οικογενειακές διαφορές, η αξία εξαρτάται κατά κανόνα από το ύψος της αξίωσης. Στην περίπτωση υποχρεώσεων διατροφής, η αξία περιορίζεται στο ποσό της ζητούμενης διατροφής, αλλά λαμβάνονται επίσης υπόψη έως ένα έτος κατ’ ανώτατο όριο τυχόν ανεξόφλητα ποσά μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Σε υποθέσεις που αφορούν σχέσεις γονέων και τέκνων, συμπεριλαμβανομένης της γονικής μέριμνας και του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας, η αξία του αντικειμένου της δίκης υπολογίζεται σε 4.000 ευρώ.

Για την εκπροσώπηση από δικηγόρο ενώπιον δικαστηρίου, ελλείψει συμφωνίας, καταβάλλονται τέλη ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Η αξία αυτή αντιστοιχεί κατά κανόνα στην αξία του αντικειμένου της δίκης που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των δικαστικών εξόδων. Ο νόμος περί δικηγορικών αμοιβών (RVG) ορίζει ποιες αμοιβές μπορούν να υπολογιστούν και με ποιους συντελεστές για ορισμένες διαδικασίες. Στο παράρτημα 2 του RVG καθορίζονται τα ύψη των αμοιβών ανάλογα με αξία του αντικειμένου της διαφοράς.

Στις αστικές υποθέσεις σε πρώτο βαθμό, ο δικηγόρος λαμβάνει συνήθως δικαστική αμοιβή 1,3 φορές την τιμή του συντελεστή και αμοιβή δικαστικής παράστασης 1,2 φορές την τιμή του συντελεστή. Για την επίτευξη συμβιβασμού σε πρώτο βαθμό, ο δικηγόρος λαμβάνει επιπλέον αμοιβή συμβιβασμού, με συντελεστή 1,0.

Πότε καταβάλλονται τα έξοδα στην αστική δίκη;

Στις συνήθεις αστικές υποθέσεις, όπως οι υποθέσεις διατροφής και οι γαμικές διαφορές, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να καταβάλλονται απευθείας κατά την κατάθεση της αγωγής ή της αίτησης. Στις οικογενειακές υποθέσεις, τα έξοδα καταβάλλονται στο πέρας της διαδικασίας. Η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται συνήθως κατά τη λήξη της εντολής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ωστόσο, ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή σύμφωνα με τον νόμο.

Έξοδα στην ποινική δίκη

Έξοδα στην ποινική δίκη

Τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας επιδικάζονται μόνο μετά την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. Τα δικαστικά έξοδα εξαρτώνται από το ύψος της ποινής και ανέρχονται στον πρώτο βαθμό μεταξύ 15.540 και 11.000 ευρώ. Απουσία ειδικής συμφωνίας με τον δικηγόρο, ο τελευταίος έχει απαίτηση αμοιβής τόσο ως συνήγορος υπεράσπισης όσο και ως εκπρόσωπος άλλων μερών. Τα τέλη αυτά καθορίζονται εντός ορισμένου πλαισίου.

Πότε καταβάλλονται τα έξοδα στην ποινική δίκη;

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται μετά την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. Η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται συνήθως κατά τη λήξη της εντολής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ωστόσο, ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή σύμφωνα με τον νόμο.

Έξοδα σε δίκη ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Έξοδα των διαδίκων

Η υποβολή συνταγματικής προσφυγής στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο είναι καταρχήν δωρεάν, εκτός εάν η προσφυγή υποβληθεί με καταχρηστικό σκοπό (σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου περί του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου — Bundesverfassungsgerichtsgesetz). Η εκπροσώπηση, ιδίως από δικηγόρο, απαιτείται μόνον σε περίπτωση διεξαγωγής προφορικής διαδικασίας ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου περί του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου).

Πότε πρέπει να καταβάλλονται τα έξοδα σε δίκη ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου;

Οι αμοιβές των δικηγόρων για διαδικασίες ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου πρέπει συνήθως να καταβάλλονται κατά τη λήξη της εντολής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ωστόσο, ο δικηγόρος έχει εκ του νόμου το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή.

Υποχρεώσεις ενημέρωσης των δικηγόρων / νομικών παραστατών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει πλήρη ενημέρωση και συμβουλές στον εντολέα του. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υποδείξει τον ασφαλέστερο και λιγότερο επικίνδυνο τρόπο για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την υπόθεση πρέπει να γνωστοποιούνται στον εντολέα, ώστε ο τελευταίος να μπορεί να αποφασίσει έχοντας πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης. Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να απαντά με πληρότητα και ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του εντολέα του. Πριν από την άσκηση αγωγής, πρέπει να εξηγήσει στον εντολέα τις προοπτικές και τους κινδύνους της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δικηγόρος υπέχει ειδική υποχρέωση ενημέρωσης:

  • Εάν η αμοιβή εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, ο δικηγόρος πρέπει να ενημερώσει τον εντολέα σχετικά πριν από την ανάληψη της εντολής (σύμφωνα με το άρθρο 49b παράγραφος 5 του BRAO). Στην περίπτωση συμφωνίας περί αμοιβής, ο δικηγόρος πρέπει να επισημάνει ότι, σε περίπτωση επιστροφής εξόδων από τον αντίδικο, δεν επιστρέφεται ποσό μεγαλύτερο από την αμοιβή που καθορίζεται από τον νόμο (σύμφωνα με το άρθρο 3a παράγραφος 1 τρίτη περίοδος του RVG).
  • Πριν από τη σύναψη συμφωνίας εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίου εργατικών διαφορών, ο δικηγόρος πρέπει να ενημερώσει τον εντολέα ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή των δικηγορικών αμοιβών (άρθρο 12a παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος του νόμου περί δικαστηρίων εργατικών διαφορών).

Προσδιορισμός των εξόδων — Νομικές βάσεις

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τους νόμους για τον προσδιορισμό των εξόδων στη Γερμανία;

Μπορείτε είτε να αγοράσετε τις πληροφορίες σχετικά με τους νόμους για τον προσδιορισμό των εξόδων στη Γερμανία στα βιβλιοπωλεία είτε να τηλεφορτώσετε δωρεάν την τρέχουσα έκδοση στο διαδίκτυο.

Σε ποιες γλώσσες διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τους νόμους για τον προσδιορισμό των εξόδων στη Γερμανία;

Οι πληροφορίες σχετικά με τους νόμους για τον προσδιορισμό των εξόδων στη Γερμανία διατίθενται κυρίως στα γερμανικά.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα;

Πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με τα δικαστικά έξοδα

Οι ισχύουσες εκδόσεις της νομοθεσίας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://www.gesetze-im-internet.de/. Για την τηλεφόρτωση των διαφόρων νόμων περί εξόδων, μπορούν να εισαχθούν στη λειτουργία αναζήτησης οι αντίστοιχες συντομογραφίες (GKG, FamGKG, GNotKG, GvKostG και RVG).

Πού δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των επιμέρους τύπων διαδικασιών;

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει ετήσιες στατιστικές εκθέσεις σχετικά με το θέμα της απονομής δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, η έκθεση για τα πολιτικά δικαστήρια παρέχει στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των αστικών διαδικασιών σε ολόκληρη τη Γερμανία. Τα στοιχεία κατανέμονται ανά ομόσπονδο κράτος και ανά περιφέρεια εφετείου. Υπάρχουν επίσης χωριστές πληροφορίες για τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, καθώς και για τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διαδικασίες. Η έκθεση παρέχει συγκεκριμένες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών σε επιλεγμένους τομείς του δικαίου, όπως οι υποθέσεις ιατρικής ευθύνης, αυτοκινήτων ή συμβάσεων ταξιδίων.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με το κατά προσέγγιση κόστος των διαφόρων τύπων δικαστικών διαδικασιών;

Υπάρχουν βιβλία σχετικά με το ζήτημα του μέσου κόστους στις αστικές διαδικασίες. Τα βιβλία αυτά μπορεί να καλύπτουν διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των νομικών βάσεων, των στρατηγικών ελέγχου του κόστους, των περιπτωσιολογικών μελετών και των πρακτικών παραδειγμάτων. Επιπλέον, στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμα διάφορα εργαλεία υπολογισμού, όπως η διαδικτυακή πύλη της δικαιοσύνης του ομόσπονδου κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, η οποία επιτρέπει τον εκ των προτέρων υπολογισμό των διαδικαστικών τελών.

Φόρος κύκλου εργασιών

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον φόρο κύκλου εργασιών; Ποιο είναι το ύψος των συντελεστών;

Τα δικαστήρια και οι δικαστικοί επιμελητές δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο κύκλου εργασιών. Ωστόσο, οι δικηγόροι χρεώνουν φόρο κύκλου εργασιών 19 %. Το ποσό αυτό εμφανίζεται χωριστά ως έξοδα και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή.

Δικαστική αρωγή

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος στις αστικές υποθέσεις

Κάθε πρόσωπο που δεν είναι σε θέση να καλύψει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαστικά έξοδα ορισμένης διαφοράς μπορεί να ζητήσει δικαστική αρωγή. Λαμβάνεται υπόψη η προσωπική και οικονομική κατάσταση. Η σχεδιαζόμενη νομική διαφορά πρέπει να έχει πιθανότητες επιτυχίας και να μην ασκείται κακόπιστα. Ωστόσο, το πρόσωπο που διεξάγει τη διαδικασία πρέπει να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία στον βαθμό που αυτό είναι εύλογο. Ανάλογα με το εισόδημα, η δικαστική αρωγή μπορεί να χορηγείται είτε χωρίς καταβολή σε δόσεις είτε να συνοδεύεται από υποχρέωση καταβολής σε δόσεις. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε φυλλάδιο με τίτλο «Συνδρομή υπό τη μορφή της παροχής νομικών συμβουλών και δικαστική αρωγή». Στο φυλλάδιο αυτό δίνονται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις με χρήση παραδειγμάτων.

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος για τους κατηγορουμένους στην ποινική δίκη

Στην ποινική δίκη υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σχετικά με το εισόδημα των κατηγορουμένων. Σε αντίθεση με την περίπτωση της δικαστικής αρωγής για τους πολιτικώς ενάγοντες, δεν υπάρχουν καθορισμένα όρια εισοδήματος για τους κατηγορουμένους. Αντ’ αυτού, λαμβάνονται υπόψη άλλα κριτήρια για να καθοριστεί αν θα τους χορηγηθεί χρηματοδοτική στήριξη.

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος για τα θύματα αξιόποινων πράξεων στην ποινική δίκη

Για τα θύματα αξιόποινης πράξης, η δικαστική αρωγή εξαρτάται από το εισόδημά τους. Λαμβάνεται υπόψη το αναμενόμενο κόστος της υπόθεσης και οι προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος, όπως οι υποχρεώσεις διατροφής και τα έξοδα στέγασης. Υπάρχουν ευέλικτα όρια εισοδήματος και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί δικαστική αρωγή με την υποχρέωση καταβολής σε δόσεις.

Λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικής αρωγής σε θύματα αξιόποινων πράξεων

Υπάρχει ειδικό καθεστώς για τα θύματα σοβαρών εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας. Ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών.

Λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικής αρωγής σε κατηγορουμένους

Υπάρχουν επίσης ορισμένες προϋποθέσεις για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής σε κατηγορουμένους. Αυτή δεν εξαρτάται από το εισόδημα, αλλά από νομικούς παράγοντες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης, η αναμενόμενη ποινή, η πολυπλοκότητα της πραγματικής κατάστασης και το κατά πόσον ο κατηγορούμενος μπορεί να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του. Διορίζεται αυτεπαγγέλτως συνήγορος υπεράσπισης κάθε φορά που ο κατηγορούμενος τελεί υπό κράτηση ή πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την κράτηση ή τον εγκλεισμό του.

Απαλλαγή από τα έξοδα

Σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου περί δικαστηρίων διαφορών κοινωνικής ασφάλισης (Sozialgerichtsgesetz — SGG), οι δικαιούχοι παροχών δεν επιβαρύνονται με τα έξοδα της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων διαφορών κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ασφαλισμένοι, οι δικαιούχοι παροχών (συμπεριλαμβανομένων των επιζώντων), τα άτομα με αναπηρία ή οι ειδικοί διάδοχοί τους, εφόσον εμπλέκονται ως ενάγοντες ή εναγόμενοι υπό την ιδιότητα αυτή. Κατά το άρθρο 184 του SGG, τα πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 183 οφείλουν να καταβάλλουν τέλος για κάθε διαφορά. Τα τέλη ανέρχονται σε 150 EUR ενώπιον των δικαστηρίων διαφορών κοινωνικής ασφάλισης (Sozialgerichten), σε 225 EUR ενώπιον των εφετείων διαφορών κοινωνικής ασφάλισης (Landessozialgerichten) και σε 300 EUR ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διαφορών Κοινωνικής Ασφάλισης (Bundessozialgericht). Το άρθρο 197a του SGG προβλέπει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έξοδα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί δικαστικών εξόδων, εφόσον ούτε ο ενάγων ούτε ο εναγόμενος συγκαταλέγονται μεταξύ των προσώπων που απαριθμούνται στο άρθρο 183 του SGG. Στην ποινική δίκη ισχύουν τα εξής: Εάν ο κατηγορούμενος αθωωθεί, απορριφθεί η έναρξη της κύριας δίκης ή διακοπεί η δίκη, το Δημόσιο Ταμείο επιβαρύνεται με τις δαπάνες και τα αναγκαία έξοδα του κατηγορουμένου σύμφωνα με το άρθρο 467 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Strafprozeßordnung — StPO). Εάν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, πρέπει, κατ’ αρχήν, να καταβάλει ο ίδιος τα έξοδα της δίκης, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του αυτεπαγγέλτως διορισμένου συνηγόρου υπεράσπισης σύμφωνα με το άρθρο 465 του StPO.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου;

Ο ηττηθείς διάδικος οφείλει να καταβάλει τα έξοδα που ανέλαβε ο αντίδικός του στο πλαίσιο της δίκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα δικαστικά έξοδα, οι νόμιμες αμοιβές και τα έξοδα του δικηγόρου του αντιδίκου, τα έξοδα ταξιδίου και τα διαφυγόντα κέρδη που προκύπτουν από την παράσταση στο δικαστήριο. Τα έξοδα αυτά πρέπει να είναι αναγκαία για την εύλογη υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ή για την άμυνά του κατά της αγωγής.

Αμοιβή των πραγματογνωμόνων

Οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων που διορίζονται από τα δικαστήρια υπολογίζονται με βάση ωριαίες αμοιβές που καθορίζονται στον νόμο περί δικαστικών αμοιβών και αποζημιώσεων (Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz — JVEG). Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τους διαδίκους.

Όταν ένας διάδικος διορίζει τεχνικό σύμβουλο για την προετοιμασία της διαφοράς, τα έξοδα αυτά δεν αποτελούν μέρος των δικαστικών εξόδων που επιδικάζονται με την απόφαση. Η επιστροφή των εξόδων αυτών πρέπει να ζητηθεί χωριστά. Εάν ο διάδικος προσλάβει πραγματογνώμονα για να του παράσχει συμβουλές κατά τη διάρκεια της αντιδικίας, η επιστροφή των εξόδων εξαρτάται από το κατά πόσον οι συμβουλές ήταν αναγκαίες στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η αμοιβή του πραγματογνώμονα που διορίζεται από το δικαστήριο για τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης βαρύνει τον ηττηθέντα διάδικο. Στην περίπτωση μερικής νίκης και μερικής ήττας και των δύο διαδίκων, τα δικαστικά έξοδα επιμερίζονται ανάλογα με την έκβαση της δίκης.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι διερμηνείς και μεταφραστές που διορίζονται από το δικαστήριο λαμβάνουν αμοιβή που καθορίζεται επίσης στον νόμο περί δικαστικών αμοιβών και αποζημιώσεων (Justizvergütungs- und- entschädigungsgesetz — JVEG). Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τους διαδίκους. Οι διερμηνείς λαμβάνουν ωριαία αμοιβή, ενώ οι μεταφραστές αμείβονται με βάση τον αριθμό των σειρών που μεταφράστηκαν. Στην ποινική δίκη, τα έξοδα των υπηρεσιών των διερμηνέων και των μεταφραστών που απαιτούνται για τους κατηγορουμένους ή τους πολιτικώς ενάγοντες βαρύνουν το Δημόσιο Ταμείο. Αυτό ισχύει εφόσον οι υπηρεσίες είναι αναγκαίες για την υπεράσπιση ή για την άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ομάδα εργασίας για τη διαμεσολάβηση της Ένωσης Γερμανών Δικηγόρων

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familienmediation e.V. (Σωματείο ομοσπονδιακής ομάδας εργασίας για την οικογενειακή διαμεσολάβηση)

Bundesverband Mediation e.V. (Ομοσπονδιακό σωματείο διαμεσολάβησης)

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V. (Ομοσπονδιακό Σωματείο διαμεσολάβησης στους τομείς της οικονομίας και της εργασίας)

CfM

Διαμεσολαβητής ιδιωτικών τραπεζών

Διαμεσολαβητής δημόσιων τραπεζών

Όργανο συμβιβασμού της Deutsche Bundesbank

Διαμεσολαβητής του γερμανικού συνεταιριστικού τραπεζικού ομίλου

Διαμεσολαβητής ιδιωτικών εταιρειών κτηματικής πίστης

Διαμεσολαβητής της Landesbausparkasse (εταιρείας κτηματικής πίστης του ομόσπονδου κράτους)

Ομάδες εμπειρογνωμόνων και όργανα συμβιβασμού των ιατρικών συλλόγων

Όργανο Συμβιβασμού Κινητικότητα

Όργανο Συμβιβασμού Δικηγορικού Σώματος

Όργανο διαιτησίας του ταξιδιωτικού τομέα

Όργανο συμβιβασμού για τις τοπικές μεταφορές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Διαμεσολαβητής σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης ασθενείας και μακροχρόνιας περίθαλψης

Όργανο συμβιβασμού του ομοσπονδιακού σωματείου Γερμανών εργολάβων κηδειών

Όργανο συμβιβασμού της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων

Διαμεσολαβητής ακινήτων στο Γερμανικό Σωματείο Ακινήτων

Όργανα συμβιβασμού των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων

Υπηρεσία εξωδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών δικαίου αμοιβών και δημοσίων συμβάσεων

Κεντρικό Σωματείο Γερμανικής Βιομηχανίας Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Επικαιροποιημένη νομοθεσία

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση χώρας για τη Γερμανία σχετικά με τη μελέτη για τη διαφάνεια των εξόδων  en PDF (565 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.