Έξοδα

Ουγγαρία

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διατροφή), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Η μόνη εκκρεμούσα αντιδικία αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Έχουν ένα παιδί τριών ετών. Έπειτα χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα, η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), όπου και αποκτούν νόμιμη κατοικία. Εξακολουθεί να υπάρχει αντιδικία για ένα ζήτημα. Το ζήτημα αυτό αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα στο κράτος μέλος A.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Έξοδα στην Ουγγαρία

Έξοδα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ)


Περιπτωσιολογική μελέτη

Εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ)

Παρέχεται αυτή η δυνατότητα για τον συγκεκριμένο τύπο υπόθεσης;

Έξοδα

Περίπτωση A

Ναι, αλλά η διατροφή είναι εκτελεστή μόνο αν η συμφωνία των διαδίκων συμπεριληφθεί σε εκτελεστό τίτλο (περιαφή του εκτελεστήριου τύπου στο έγγραφο από δικαστήριο ή συμβολαιογράφο).

Συμφωνούνται ανάμεσα σους διαδίκους και στον διαμεσολαβητή.

Κάθε συμμετέχων σε νέα ή εκκρεμή διαδικασία μπορεί να ζητήσει διαμεσολάβηση στο δικαστήριο, η οποία παρέχεται δωρεάν.

Περίπτωση B

Ναι, αλλά η διατροφή είναι εκτελεστή μόνο αν η συμφωνία των διαδίκων συμπεριληφθεί σε εκτελεστό τίτλο (περιαφή του εκτελεστήριου τύπου στο έγγραφο από δικαστήριο ή συμβολαιογράφο).

Συμφωνούνται ανάμεσα σους διαδίκους και στον διαμεσολαβητή.

Κάθε συμμετέχων σε νέα ή εκκρεμή διαδικασία μπορεί να ζητήσει διαμεσολάβηση στο δικαστήριο, η οποία παρέχεται δωρεάν.

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η νομική εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η νομική εκπροσώπηση;

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Έξοδα

Περίπτωση A

Όχι

Συμφωνεί-ται ανάμεσα στον πελάτη και στον δικηγόρο.

Όχι

Όχι. Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει εμπειρογνώ-μονα κατόπιν αιτήματος του διαδίκου που φέρει το βάρος της απόδειξης, εκτός από την περίπτωση που το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτεπαγγέλ-τως τη διεξαγωγή αποδείξεων. Κάθε διάδικος μπορεί επίσης να υποβάλει γνωμοδοτή-σεις ιδιωτών εμπειρογνω-μόνων.

Ο εμπειρογνώ-μονας καθορίζει την αμοιβή του. Αν το δικαστήριο διατάξει αυτεπαγ-γέλτως τη διεξαγωγή αποδείξεων, η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τη συναφή ισχύουσα νομοθεσία.

Περίπτωση B

Όχι

Συμφω-νείται ανάμεσα στον πελάτη και στον δικηγόρο.

Όχι

Όχι. Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει εμπειρογνώ-μονα κατόπιν αιτήματος του διαδίκου που φέρει το βάρος της απόδειξης, εκτός από την περίπτωση που το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτεπαγγέλ-τως τη διεξαγωγή αποδείξεων. Κάθε διάδικος μπορεί επίσης να υποβάλει γνωμοδοτή-σεις ιδιωτών εμπειρογνω-μόνων.

Ο εμπειρογνώ-μονας καθορίζει την αμοιβή του. Αν το δικαστήριο διατάξει αυτεπαγ-γέλτως τη διεξαγωγή αποδείξεων, η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τη συναφή ισχύουσα νομοθεσία.

Αποζημίωση μαρτύρων


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Οι μάρτυρες είναι επιλέξιμοι για αποζημίωση;

Έξοδα

Περίπτωση A

Ναι

Η αποζημίωση των μαρτύρων ρυθμίζεται από τον νόμο. Οι μάρτυρες δικαιούνται επιστροφή των εξόδων ταξιδίου, καταλύματος και διαβίωσής τους, καθώς και αποζημίωση για την περίοδο απουσίας από την εργασία τους.

Περίπτωση B

Ναι

Η αποζημίωση των μαρτύρων ρυθμίζεται από τον νόμο. Οι μάρτυρες δικαιούνται επιστροφή των εξόδων ταξιδίου, καταλύματος και διαβίωσής τους, καθώς και αποζημίωση για την περίοδο απουσίας από την εργασία τους.

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτω-σιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέ-σεις παρέχεται;

Πότε διατίθε-ται πλήρης νομική συνδρο-μή;

Μπορεί ο νικήσας διάδικος να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Αν δεν προβλέπεται συνολική επιστροφή, τι ποσοστό εξόδων επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα μπορεί να μην επιστρα-φούν;

Υπάρχουν περιπτώ-σεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί;

Περίπτω-ση A

Βλ. ενότητα για τη νομική συνδρομή.

Ανεξάρτητα από το εισόδημά τους ή την οικονομική τους κατάσταση οι διάδικοι έχουν δικαίωμα αναβολής των πληρωμών –αναστολή της καταβολής συγκεκριμένων εξόδων – στις δίκες για την εκ του νόμου διατροφή, συμπεριλαμβα-νομένων των δικών για την είσπραξη της διατροφής από οντότητες που εκταμιεύουν τα επιδόματα του υπόχρεου διαδίκου ή από άλλα τρίτα μέρη, την ακύρωση της διατροφής ή τη μεταβολή του καταβαλλόμε-νου ποσού, τη μείωση ή τον περιορισμό της αναγκαστικής είσπραξης της διατροφής και των διαδικασιών για τη λήψη των προσωπικών στοιχείων του υπόχρεου διαδίκου σε διασυνοριακές υποθέσεις διατροφής.

Στις περιπτώ-σεις όπου με βάση τις διαθέσιμες τότε πληρο-φορίες, τα εκτιμώμε-να νομικά έξοδα είναι πιθανό να καταστή-σουν απαγο-ρευτική την πρόσβαση στο δικα-στήριο για τον αιτούντα.

Η νομική βοήθεια παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο της νομικής συνδρο-μής, κάτω από ένα κατώτατο όριο εισοδή-ματος που ισούται με την ελάχι-στη σύνταξη.

Ναι, ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να διαταχθεί να επιστρέψει τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τον νόμο, μεταξύ άλλων, όταν ο νόμος υποχρεώνει άλλο διάδικο να φέρει τα έξοδα ανεξάρτητα από την απόφαση του δικαστηρίου.

Σε περίπτωση εν μέρει επιτυχίας της αγωγής, το επιστρεπτέο ποσό είναι ανάλογο με το επιδικασθέν τμήμα της απαίτησης και τις προκατα-βολές που έχουν καταβληθεί από κάθε διάδικο. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει κάθε διάδικο να φέρει τα δικά του έξοδα.

Σε δικαιολογη-μένες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να μειώσει την αμοιβή του δικηγόρου αν τη θεωρεί υπερβολικά υψηλή.

Ενδέχεται τα μέρη να μη διαταχθούν να φέρουν έξοδα στα οποία υποβλήθη-καν για λόγους οφειλόμε-νους στο δικαστήριο (οι οποίοι θα μπορούσαν να αποφευχ-θούν άλλως).

Η επιστροφή των νομικών εξόδων στους διαδίκους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της απαίτησής τους.

Ναι, αν διαπιστωθεί ότι ο διάδικος που έτυχε νομικής συνδρομής δεν ήταν επιλέξιμος για αυτή.

Ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να επιστρέψει την αμοιβή του αυτε-παγγέλτως διορισμένου δικηγόρου, η οποία προκατα-βλήθηκε από το κράτος απευθείας σ’ αυτό.

Ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα διοικη-τικά έξοδα ακόμα και αν μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής.

Περίπτω-ση B

Βλ. ενότητα για τη νομική συνδρομή.

Ανεξάρτητα από το εισόδημά τους ή την οικονομική τους κατάσταση οι διάδικοι έχουν δικαίωμα αναβολής των πληρωμών –αναστολή της καταβολής συγκεκριμένων εξόδων – στις δίκες για την εκ του νόμου διατροφή.

Στις περιπτώ-σεις όπου με βάση τις διαθέσιμες τότε πληρο-φορίες, τα εκτιμώμε-να νομικά έξοδα είναι πιθανό να καταστή-σουν απαγο-ρευτική την πρόσβαση στο δικα-στήριο για τον αιτούντα.

Η νομική βοήθεια παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο της νομικής συνδρο-μής, κάτω από ένα κατώτατο όριο εισοδή-ματος που ισούται με την ελάχι-στη σύνταξη.

Οι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ και οι πολίτες τρίτων χωρών που κατοικούν νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να τύχουν νομικής συνδρο-μής με τις ίδιες προϋπο-θέσεις όπως οι πολίτες της Ουγγα-ρίας.

Ναι, ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να διαταχθεί να επιστρέψει τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τον νόμο, μεταξύ άλλων, όταν ο νόμος υποχρεώνει άλλο διάδικο να φέρει τα έξοδα ανεξάρτητα από την απόφαση του δικαστηρίου.

Σε περίπτωση εν μέρει επιτυχίας της αγωγής, το επιστρεπτέο ποσό είναι ανάλογο με το επιδικασθέν τμήμα της απαίτησης και τις προκατα-βολές που έχουν καταβληθεί από κάθε διάδικο. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει κάθε διάδικο να φέρει τα δικά του έξοδα.

Σε δικαιολογη-μένες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να μειώσει την αμοιβή του δικηγόρου αν τη θεωρεί υπερβολικά υψηλή.

Ενδέχεται τα μέρη να μη διαταχθούν να φέρουν έξοδα στα οποία υποβλήθη-καν για λόγους οφειλόμε-νους στο δικαστήριο (οι οποίοι θα μπορούσαν να αποφευχ-θούν άλλως).

Η επιστροφή των νομικών εξόδων στους διαδίκους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της απαίτησής τους.

Ναι, αν διαπιστωθεί ότι ο διάδικος που έτυχε νομικής συνδρομής δεν ήταν επιλέξιμος για αυτή.

Ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να επιστρέψει την αμοιβή του αυτε -παγγέλτως διορισμένου δικηγόρου, η οποία προκατα-βλήθηκε από το κράτος απευθείας σ’ αυτό.

Ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα διοικη-τικά έξοδα ακόμα και αν μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Όταν ο διάδικος δεν μιλά και δεν καταλαβαίνει την ουγγρική γλώσσα.

Η αμοιβή καθορίζεται από τον μεταφραστή και υπολογίζεται βάσει του αριθμού των χαρακτήρων (περίπου 5 HUF ανά χαρακτήρα), της προθεσμίας και της γλώσσας από την οποία θα γίνει η μετάφραση. Τα έξοδα που συνδέονται με τη μετάφραση των παρεχόμενων αποδεικτικών στοιχείων και των υπομνημάτων των διαδίκων οι οποίοι δικαιούνται να χρησιμοποιούν τη μητρική, περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα τους κατά τη διάρκεια αστικών διαδικασιών πληρώνονται προκαταβολικά εξ ονόματός τους από το κράτος. Κατόπιν, τα έξοδα αυτά διέπονται από τις διατάξεις για την είσπραξη των νομικών εξόδων.

Όταν ο διάδικος δεν μιλά και δεν καταλαβαίνει την ουγγρική γλώσσα.

Η αμοιβή καθορίζεται από τον διερμηνέα, χρεώνεται με την ώρα και εξαρτάται από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Περίπου 10.000 έως 12.000 HUF ανά ώρα. Το κράτος επιβαρύνεται με την αμοιβή του διερμηνέα ή την προκαταβάλλει σε περιπτώσεις όπου η διερμηνεία είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Περίπτωση B

Όταν ο διάδικος δεν μιλά και δεν καταλαβαίνει την ουγγρική γλώσσα.

Η αμοιβή καθορίζεται από τον μεταφραστή και υπολογίζεται βάσει του αριθμού των χαρακτήρων (περίπου 5 HUF ανά χαρακτήρα), της προθεσμίας και της γλώσσας από την οποία θα γίνει η μετάφραση. Τα έξοδα που συνδέονται με τη μετάφραση των παρεχόμενων αποδεικτικών στοιχείων και των υπομνημάτων των διαδίκων οι οποίοι δικαιούνται να χρησιμοποιούν τη μητρική, περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα τους κατά τη διάρκεια αστικών διαδικασιών πληρώνονται προκαταβολικά εξ ονόματός τους από το κράτος. Κατόπιν, τα έξοδα αυτά διέπονται από τις διατάξεις για την είσπραξη των νομικών εξόδων.

Όταν ο διάδικος δεν μιλά και δεν καταλαβαίνει την ουγγρική γλώσσα.

Η αμοιβή καθορίζεται από τον διερμηνέα, χρεώνεται με την ώρα και εξαρτάται από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Περίπου 10.000 έως 12.000 HUF ανά ώρα. Το κράτος επιβαρύνεται με την αμοιβή του διερμηνέα ή την προκαταβάλλει σε περιπτώσεις όπου η διερμηνεία είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.