Έξοδα

Ουγγαρία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στην Ουγγαρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Οικογενειακό δίκαιο — διαζύγιο

Οικογενειακό δίκαιο — επιμέλεια των τέκνων

Οικογενειακό δίκαιο — διατροφή

Εμπορικό δίκαιο — σύμβαση

Εμπορικό δίκαιο — ευθύνη

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές των νομικών επαγγελμάτων

1. Δικαστικοί επιμελητές

Το ύψος της αμοιβής των δικαστικών επιμελητών εξαρτάται από τον σκοπό του εκτελεστού τίτλου που εκδίδεται (είτε πρόκειται για την είσπραξη χρέους είτε για την εκτέλεση συγκεκριμένης ενέργειας). Εάν η εκτέλεση αφορά την είσπραξη χρέους, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή είναι αναλογική προς το ποσό του χρέους που πρόκειται να εισπραχθεί. Ως εκ τούτου, όσο μεγαλύτερη είναι η απαίτηση που αφορά η εκτέλεση, τόσο υψηλότερη είναι η αμοιβή που καταβάλλεται στον δικαστικό επιμελητή. Εάν το έργο αφορά την εκτέλεση συγκεκριμένης ενέργειας, η αμοιβή εξαρτάται από τον χρόνο που απαιτήθηκε για την εκτέλεσή της.

2. Δικηγόροι

Η ουγγρική λέξη για πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου, «ügyvéd», καλύπτει τους νομικούς εκπροσώπους, τους συνηγόρους, τους νομικούς συμβούλους, τους δικηγόρους και τους παραστάτες. Κατά γενικό κανόνα, η δικηγορική αμοιβή καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του δικηγόρου. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με την αμοιβή μεταξύ του πελάτη και του δικηγόρου για την ανάληψη της υπόθεσης ή εάν το ζητήσει ο πελάτης, το ποσό της αμοιβής για την εκπροσώπηση αποφασίζεται από το δικαστήριο σύμφωνα με τον νόμο. Εάν η έκβαση της υπόθεσης είναι θετική, η αμοιβή που οφείλεται στον δικηγόρο βάσει της συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και του δικηγόρου δεν μπορεί κατ’ ανάγκη να απαιτηθεί εξ ολοκλήρου από τον ηττηθέντα διάδικο. Το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση μπορεί να μειώσει την αμοιβή του νομικού εκπροσώπου σε αίτημα καταβολής δικαστικών εξόδων το οποίο κρίνει υπερβολικό. Στην περίπτωση αυτήν, το δικαστήριο καθορίζει τη δικηγορική αμοιβή βάσει των νομικών διατάξεων. Το ποσό της δικηγορικής αμοιβής που καθορίζεται από το δικαστήριο προσαρμόζεται στην αξία της αξίωσης. Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο να εφαρμόσει τη νόμιμη αμοιβή εάν δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθεί η συμφωνία.

Νομικά έξοδα

Νομικά έξοδα (τέλη) σε αστικές διαδικασίες

Νομικά έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά, η βάση για κάθε τέλος (illeték) στις αστικές διαδικασίες είναι η αξία της απαίτησης κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής και, σε κατ’ έφεση δίκη, η αξία της αξίωσης ή του μέρους της αξίωσης που αποτελεί αντικείμενο της διαφοράς.

Εάν η αξία της αξίωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η βάση για τον υπολογισμό του τέλους σε διαδικασία ενώπιον τοπικού δικαστηρίου (járásbíróság) είναι 350.000 HUF στις διαδικασίες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας και 200.000 HUF στις διαδικασίες εκουσίας δικαιοδοσίας. Στην πρωτοβάθμια διαδικασία ενώπιον γενικού δικαστηρίου (törvényszék), η βάση είναι 600.000 HUF στις διαδικασίες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας και 350.000 HUF στις διαδικασίες εκουσίας δικαιοδοσίας. Στην κατ’ έφεση διαδικασία, η βάση είναι 300.000 HUF στις διαδικασίες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας και 170.000 HUF στις διαδικασίες εκουσίας δικαιοδοσίας. Στην κατ’ έφεση διαδικασία ενώπιον του περιφερειακού εφετείου (ítélőtábla), η βάση είναι 600.000 HUF στις διαδικασίες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας και 300.000 HUF στις διαδικασίες εκουσίας δικαιοδοσίας. Ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουγγαρίας (Kúria), η βάση είναι 500.000 HUF στις κατ’ έφεση διαδικασίες και 700.000 HUF στις διαδικασίες αναίρεσης.

Στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων διαδικασιών, το ύψος του τέλους στις διαδικασίες αμφισβητούμενης διαδικασίας ανέρχεται σε 6 % επί της βάσης υπολογισμού του τέλους που καθορίζεται ανωτέρω, αλλά σε ποσό τουλάχιστον 15.000 HUF και έως 1.500.000 HUF. Στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας, το ύψος του τέλους ανέρχεται σε 3 % επί της βάσης υπολογισμού του τέλους, αλλά σε ποσό τουλάχιστον 5.000 HUF και έως 250.000 HUF. Σε ορισμένες διαδικασίες εκουσίας δικαιοδοσίας που ορίζονται από τον νόμο, το ύψος του τέλους είναι διαφορετικό, π.χ. σε περίπτωση ανακοπής κατά δικαστικής διαταγής ανέρχεται σε 3 %, αλλά σε ποσό τουλάχιστον 5.000 HUF και όχι μεγαλύτερο από 750.000 HUF.

Πέραν των ανωτέρω, ο νόμος προβλέπει τέλη σε συγκεκριμένες υποθέσεις:

 • Διαδικασίες διαζυγίου (házassági bontóper): 30.000 HUF·
 • Εργατικές δικαστικές διαδικασίες (munkaügyi per) (εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η αξία της αξίωσης): 10.000 HUF·
 • Διαδικασίες ένδικων μέσων κατά διοικητικής απόφασης (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), με εξαίρεση τις διαδικασίες που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού και τη φορολογία, τις δημόσιες συμβάσεις και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: 30.000 HUF·
 • Διοικητικές διαδικασίες εκουσίας δικαιοδοσίας (közigazgatási nemperes eljárás): 10.000 HUF·
 • Γενική αρμοδιότητα (általános meghatalmazás): 18.000 HUF·
 • Διαδικασίες αφερεγγυότητας (fizetésképtelenségi eljárás): εκκαθάριση (felszámolás): 80.000 HUF· πτωχευτική διαδικασία (csődeljárás): 50.000 HUF·
 • Για οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα: εκκαθάριση (felszámolás): 30.000 HUF· πτωχευτική διαδικασία (csődeljárás): 30.000 HUF·
 • Προσφυγή για την ακύρωση διαιτητικής απόφασης (választottbírósági ítélet) ή συμβιβασμού (választottbírósági egyezség): το τέλος καθορίζεται με βάση την αξία της διαδικασίας που αναφέρεται στη διαιτητική απόφαση ή με βάση ονομαστική αξία·
 • Έφεση: 8 %, αλλά ποσό τουλάχιστον 15.000 HUF και έως 2.500.000 HUF·
 • Επανάληψη της διαδικασίας (perújítás): τα τέλη πρέπει να καταβληθούν εκ νέου·
 • Αίτηση αναίρεσης (felülvizsgálati kérelem): 10 % για δικαστικές αποφάσεις, αλλά ποσό τουλάχιστον 50.000 HUF και έως 3.500.000 HUF· στην περίπτωση των διαταγών, το ήμισυ του τέλους που ισχύει για τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά ποσό τουλάχιστον 20.000 HUF και έως από 1.250.000 HUF.

Για την υποβολή αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής (fizetési meghagyás) ενώπιον του Συλλόγου Συμβολαιογράφων της Ουγγαρίας (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), τα νομικά τέλη πρέπει να καταβληθούν για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του συστήματος του επιμελητηρίου, καθώς και των αμοιβών και των εξόδων των συμβολαιογράφων (στο εξής: διαδικαστικό τέλος). Το διαδικαστικό τέλος βασίζεται στην αξία της χρηματικής αξίωσης κατά τον χρόνο άσκησης της αίτησης, η οποία υπολογίζεται χωρίς τα παρεπόμενα έξοδα (στο εξής: βάση του τέλους)· οι τόκοι που οφείλονται επί της χρηματικής αξίωσης και εκτελούνται μαζί με αυτή δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση του τέλους, ακόμα και αν, ταυτόχρονα με την αρχική αξίωση τόκων, ο αιτών διεκδικεί επίσης πρόσθετη αξίωση καταβολής τόκων επί των αιτούμενων τόκων. Οι τόκοι και τα λοιπά παρεπόμενα έξοδα που εκτελούνται χωριστά περιλαμβάνονται στη βάση του τέλους.

Ποσό του διαδικαστικού τέλους βασιζόμενο στη βάση του τέλους: α) 3 %, αλλά ποσό τουλάχιστον 5.000 HUF και όχι μεγαλύτερο από 300.000 HUF, στην κύρια διαδικασία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω· β) 1 %, αλλά ποσό τουλάχιστον 5.000 HUF και όχι μεγαλύτερο από 15.000 HUF, σε διαδικασία που κινήθηκε για την αναβολή της πληρωμής ή την πληρωμή σε δόσεις· γ) 1 %, αλλά ποσό τουλάχιστον 5.000 HUF και όχι μεγαλύτερο από 15.000 HUF, στο πλαίσιο διαδικασίας που κινήθηκε για την αναβολή της πληρωμής ή την πληρωμή σε δόσεις επιβληθέντος προστίμου.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας στο οποίο καταβάλλονται τα νομικά έξοδα των διαδίκων

Στις αστικές διαδικασίες, η υποχρέωση καταβολής δικαστικών τελών γεννάται κατά την άσκηση της αγωγής. Επομένως, τα διαδικαστικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής. Εάν ο διάδικος δεν καταβάλει τα δικαστικά τέλη ή καταβάλει μικρότερο ποσό από αυτό που ορίζει ο νόμος, το δικαστήριο πρέπει να ζητήσει από τον διάδικο να καταβάλει τα υπόλοιπα δικαστικά τέλη κατά την κατάθεση της αγωγής. Το δικαστήριο οφείλει επίσης να ενημερώσει τον διάδικο ότι η αγωγή του θα απορριφθεί εάν τα δικαστικά τέλη δεν καταβληθούν στο ακέραιο.

Η δικηγορική αμοιβή καταβάλλεται βάσει της συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και του δικηγόρου. Μέρος της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή πρέπει να προκαταβάλλεται κατά την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Νομικά έξοδα (τέλη) στις ποινικές διαδικασίες

Νομικά έξοδα των διαδίκων στις ποινικές διαδικασίες

Στην περίπτωση διαδικασιών που βασίζονται αποκλειστικά σε άσκηση δίωξης από ιδιώτη (magánvádas eljárás):

 • Τέλος για την άσκηση μήνυσης: 10.000 HUF.
 • Τέλος για την άσκηση έφεσης: 10.000 HUF.
 • Τέλος αίτησης αναίρεσης ή επανάληψης της διαδικασίας: 15.000 HUF.

Εάν ασκείται αστική αξίωση στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα μόνα τέλη που καταβάλλονται είναι για την κατάθεση της αγωγής και της έφεσης. Τα εν λόγω τέλη καταβάλλονται επιπλέον των τελών για την ποινική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες για τα τέλη που ισχύουν για τις αστικές διαδικασίες.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα νομικά έξοδα

Τα ποσά αυτά πρέπει να καταβάλλονται επί του εισαγωγικού εγγράφου κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Νομικά έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 του νόμου CLI του 2011 για το Συνταγματικό Δικαστήριο (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény), οι διαδικασίες ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Alkotmánybíróság) είναι ατελείς και τυχόν έξοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών βαρύνουν τον αιτούντα.

Ωστόσο, αιτών που δεν ενεργεί καλόπιστα κατά την υποβολή της αίτησης μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα και/ή να του επιβληθεί διαδικαστικό πρόστιμο ποσού μεταξύ 20.000 HUF και 500.000 HUF.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, οι δικηγόροι βοηθούν τους πελάτες τους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τα μέσα και με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Οι νομικοί σύμβουλοι (jogtanácsos) βοηθούν επίσης στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των οργανισμών που εκπροσωπούν.

Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις πιθανότητες επιτυχίας και τα προβλεπόμενα έξοδα της διαδικασίας.

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στην Ουγγαρία;

Πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου:

Ο δικτυακός τόπος του Δικηγορικού Συλλόγου Βουδαπέστης (Budapesti Ügyvédi Kamara) παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη δικηγορική αμοιβή.

Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στην Ουγγαρία;

Πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου. Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες σε κάθε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δικτυακός τόπος του Δικηγορικού Συλλόγου Βουδαπέστης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα μόνο στα ουγγρικά.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου της Βουδαπέστης.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη μέση διάρκεια των διαφόρων διαδικασιών;

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών διατίθενται στον δικτυακό τόπο των δικαστηρίων της Ουγγαρίας.

Άλλοι σύνδεσμοι:

Οι πληροφορίες για τους στατιστικούς πίνακες διατίθενται μόνο στα ουγγρικά.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πώς παρέχονται αυτές οι πληροφορίες;

Τα έξοδα που αναφέρονται ανωτέρω για τους δικηγόρους είναι καθαρά έξοδα στα οποία πρέπει να προστίθεται ΦΠΑ.

Ποια ποσοστά εφαρμόζονται;

Ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ στην Ουγγαρία ήταν 20 % επί της βάσης του φόρου έως την 1η Ιουλίου 2009, οπότε αυξήθηκε σε 25 % και στη συνέχεια σε 27 %.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο κατώτατο εισοδηματικό όριο στις αστικές διαδικασίες

Υπάρχουν δύο ελάχιστα κατώτατα όρια:

 1. Για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους, τα φυσικά διάδικα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των παρεμβαινόντων) των οποίων το εισόδημα και η οικονομική κατάσταση δεν τους επιτρέπουν να αναλάβουν το κόστος της διαδικασίας θα εξαιρούνται, κατόπιν αιτήματος, εν όλω ή εν μέρει, από την καταβολή των εν λόγω εξόδων. Η νομική συνδρομή καλύπτει τα ακόλουθα ευεργετήματα: απαλλαγή από τέλη· απαλλαγή από την προκαταβολή και, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο, από την καταβολή των εξόδων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας [αμοιβές μαρτύρων και πραγματογνωμόνων, αμοιβές επιτρόπου εκ του νόμου (ügygondnok) και διερμηνέα, αμοιβή δικηγόρου νομικής συνδρομής (pártfogó ügyvéd) και έξοδα επιτόπιων ακροάσεων και επισκέψεων κ.λπ.]· απαλλαγή από την παροχή εγγύησης για τα δικαστικά έξοδα· αίτηση εξουσιοδότησης εκπροσώπησης από δικηγόρο νομικής συνδρομής, εάν το επιτρέπει ο νόμος. Εάν το εισόδημα του διαδίκου (μισθός, σύνταξη, άλλες τακτικές παροχές σε χρήμα) δεν υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό της σύνταξης γήρατος (28.500 HUF) που καθορίζεται με βάση την απασχόληση, και το πρόσωπο δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός από τα συνήθη αναγκαία για τη διαβίωση και την επίπλωση, το πρόσωπο αυτό πρέπει να λάβει νομική συνδρομή. Νομική συνδρομή πρέπει επίσης να χορηγείται, χωρίς εξέταση του εισοδήματος και της οικονομικής κατάστασης του προσώπου, σε διάδικο που δικαιούται κοινωνικές παροχές ή ζει στο ίδιο νοικοκυριό με στενό συγγενή κατά την έννοια του νόμου περί κοινωνικής διοίκησης και κοινωνικών παροχών (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény), ο οποίος δικαιούται κοινωνικές παροχές. Κατ’ εξαίρεση, η νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά το δικαστήριο κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες περιστάσεις του διαδίκου, ότι υπάρχει κίνδυνος για τη διαβίωση του διαδίκου. {Άρθρο 6 παράγραφος 1 του διατάγματος αριθ. 6/1986, της 26ης Ιουνίου 1986, του υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή της νομικής συνδρομής σε δικαστικές διαδικασίες [A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet]}.
 2. Στο πλαίσιο νομικής συνδρομής από το κράτος για εξωδικαστική διαδικασία, ο βοηθός νομικής συνδρομής (jogi segítő) παρέχει στον διάδικο νομικές συμβουλές ή καταρτίζει υπομνήματα ή άλλα έγγραφα και, βάσει σχετικής εξουσιοδότησης, έχει πρόσβαση στα έγγραφα της υπόθεσης. Τα νομικά τέλη και έξοδα σχετικά με αυτήν καταβάλλονται ή προκαταβάλλονται από το κράτος στον βοηθό νομικής συνδρομής για λογαριασμό του διαδίκου. Κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, όσον αφορά τη νομική συνδρομή, το κράτος παρέχει δικηγόρο νομικής συνδρομής για να εκπροσωπήσει τον ενάγοντα, τον εναγόμενο, τον παρεμβαίνοντα (προσεπικληθέντα), τον αιτούντα και τον καθ’ ου, και προκαταβάλλει ή καταβάλλει τα σχετικά έξοδα για λογαριασμό του διαδίκου στις αστικές διαδικασίες αμφισβητούμενης και εκουσίας δικαιοδοσίας (συλλογικά, στο εξής: διαδικασίες) που προβλέπονται από τον νόμο. Η αμοιβή για τη νομική υπηρεσία προκαταβάλλεται από το κράτος για λογαριασμό του διαδίκου, εάν το καθαρό διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα του διαδίκου δεν υπερβαίνει το 43 % του μέσου ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος της εθνικής οικονομίας, όπως δημοσιεύεται από την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας (Központi Statisztikai Hivatal) κατά το δεύτερο έτος που προηγείται του έτους αναφοράς (περίπου 231.000 HUF το 2013), δηλαδή το ποσό των 99.330 HUF, και ο διάδικος δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία. [Άρθρα 11 και 6 του νόμου LXXX του 2003 για τη νομική συνδρομή (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003, évi LXXX. törvény)].

Οι καταβολές νομικής συνδρομής μπορούν να γίνονται προκαταβολικά.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισοδηματικό όριο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας για τους κατηγορουμένους

Στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος μπορεί να λάβει δωρεάν νομική εκπροσώπηση με βάση τα κατώτατα εισοδηματικά όρια που εφαρμόζονται στις αστικές διαδικασίες.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισοδηματικό όριο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας για τα θύματα

Εάν ο αιτών συνδρομής διαπιστωθεί σε χωριστή διαδικασία ότι είναι θύμα εγκλήματος και δικαιούται να λάβει υπηρεσίες στήριξης θυμάτων, η αμοιβή για τη νομική υπηρεσία καταβάλλεται από το κράτος για λογαριασμό του διαδίκου, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα του προσώπου δεν υπερβαίνει το 86 % του μέσου ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος της εθνικής οικονομίας, όπως δημοσιεύεται από την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας κατά το δεύτερο έτος που προηγείται του έτους αναφοράς (περίπου 231.000 HUF το 2013), δηλαδή το ποσό των 198.660 HUF. (Άρθρο 9/Α του νόμου LXXX του 2003 για τη νομική συνδρομή).

Η νομική συνδρομή για τα θύματα καλύπτει τη νομική εκπροσώπηση.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Εκτός από τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια, το θύμα πρέπει να πληροί δύο ακόμα προϋποθέσεις:

 • το θύμα πρέπει να υποβάλει καταγγελία/μήνυση·
 • το θύμα πρέπει να λάβει πιστοποιητικό από την αρχή που είναι αρμόδια για την παροχή βοήθειας στα θύματα. Το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (ότι το θύμα επικοινώνησε με την αρμόδια αρχή εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας).

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής στους κατηγορουμένους

Δεν προβλέπονται άλλες προϋποθέσεις για την παροχή νομικής συνδρομής στους κατηγορουμένους.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Δεν επιβάλλονται τέλη ή επιβάλλονται μειωμένα τέλη στις ακόλουθες αστικές υποθέσεις:

 • το τέλος ανέρχεται στο 10 % επί του τέλους για τη δικαστική διαδικασία, εάν το δικαστήριο απορρίψει αυτεπαγγέλτως το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης χωρίς να προβεί σε κλήτευση·
 • εφέσεις κατά απόφασης που αφορά νομική συνδρομή ή την αναβολή πληρωμής των εξόδων (illetékfeljegyzési jog), δηλαδή όταν το κράτος προκαταβάλλει τα έξοδα για λογαριασμό του διαδίκου·
 • ανταγωγές που αφορούν τον γάμο στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου·
 • διαδικασίες που αφορούν την κήρυξη σε αφάνεια και τη διαπίστωση του γεγονότος του θανάτου, εάν η εξαφάνιση ή ο θάνατος επήλθε ως αποτέλεσμα πολεμικής πράξης ή φυσικής καταστροφής·
 • διαδικασίες για την καταχώριση ιδρυμάτων, δημόσιων ιδρυμάτων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιων φορέων, ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας και οργανισμών προγραμμάτων κυριότητας μετοχών από τους εργαζομένους, καθώς και διαδικασίες για την έγκριση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας·
 • αιτήσεις διαγραφής λυθείσας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων διαγραφής στο πλαίσιο απλουστευμένης διαδικασίας εκκαθάρισης (egyszerűsített végelszámolás) μαζί με την ειδοποίηση στον διαχειριστή·
 • αιτήσεις για τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση απόφασης·
 • διαδικασίες εκλογικών καταλόγων·
 • διαδικασίες κοινοποίησης αλλαγών μετά την καταχώριση στο μητρώο νομικών συμβούλων·
 • εφέσεις κατά διαταγής παραπομπής σε άλλο δικαστήριο·
 • ένδικα μέσα κατά διοικητικής απόφασης σε υποθέσεις αποζημίωσης·
 • διαδικασίες διακανονισμού δημοτικών οφειλών·
 • διαδικασίες που κινούνται από ανεξάρτητο δικαστικό επιμελητή σε σχέση με διαδικασίες δικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργήθηκαν από τον δικαστικό επιμελητή και διαδικασίες για την κήρυξη εγχώριας εκτελεστότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου·
 • διαδικασίες που κινούνται βάσει επιτυχούς συνταγματικής προσφυγής·
 • αγωγές που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τη δημοσιοποίηση δεδομένων δημόσιου συμφέροντος·
 • ένδικα μέσα κατά διοικητικών αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση νομικής συνδρομής·
 • διαδικασίες εκουσίας δικαιοδοσίας για τον δικαστικό έλεγχο προσωρινής περιοριστικής εντολής και για την έκδοση περιοριστικής εντολής για τη βία μεταξύ συγγενών που ορίζονται σε χωριστό νόμο·
 • ένδικα μέσα κατά διοικητικών αποφάσεων σχετικά με τη στήριξη θυμάτων.

Δεν επιβάλλονται τέλη στις ακόλουθες ποινικές υποθέσεις:

 • εφέσεις, αιτήσεις επανάληψης της διαδικασίας και αιτήσεις αναίρεσης από τον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης σε διαδικασίες που βασίζονται αποκλειστικά στην άσκηση δίωξης από ιδιώτη·
 • διαδικασίες που βασίζονται αποκλειστικά στην άσκηση δίωξης από ιδιώτη, εάν η διαδικασία τερματιστεί από το δικαστήριο πριν από την έναρξη της προσωπικής ακρόασης ή εάν η διαδικασία τερματιστεί λόγω απονομής χάριτος·
 • αιτήματα απονομής χάριτος και αιτήματα δικαστικής απαλλαγής από την κατηγορία, εάν υποβάλλονται από τον καταδικασθέντα ή τον συνήγορο υπεράσπισης·
 • διαδικασίες για την παροχή προσωπικής νομικής συνδρομής·
 • παροχή αντιγράφων εγγράφων άπαξ στον κατηγορούμενο, στον συνήγορο υπεράσπισης και στον νόμιμο εκπρόσωπο των κατηγορούμενων ανηλίκων.

Απαλλαγή από τα τέλη μπορεί να χορηγηθεί λόγω προσωπικών περιστάσεων (személyes illetékmentesség), καθώς και λόγω του αντικειμένου της διαδικασίας (tárgyi illetékmentesség).

Η προσωπική απαλλαγή χορηγείται, μεταξύ άλλων, σε ενώσεις, δημόσιους φορείς, εκκλησίες, ενώσεις εκκλησιών, εκκλησιαστικά ιδρύματα, ιδρύματα, δημόσια ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς ή κατά προτεραιότητα κοινωφελούς χαρακτήρα, στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου και στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στα θεσμικά και λοιπά όργανα, οργανισμούς και χωριστά ταμεία τους.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου, εφόσον το ζητήσει εντός 30 ημερών από το δικαστήριο στην οριστική του απόφαση. Ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα απευθείας στον νικήσαντα διάδικο. Εάν δεν καταβληθούν τα έξοδα, μπορεί να κινηθεί διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ηττηθέντος διαδίκου.

Αμοιβές πραγματογνωμόνων

Οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων καταβάλλονται συνήθως από τον ηττηθέντα διάδικο, αλλά οι εν λόγω αμοιβές βαρύνουν το κράτος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες έχει υποχρέωση καταβολής εξόδων. Όταν τα έξοδα προκαταβάλλονται από το κράτος, περιλαμβάνονται σ’ αυτά οι αμοιβές εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες μπορούν να χρεώνουν ως έξοδα τις αναγκαίες και δικαιολογημένες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται για την προετοιμασία της γνωμοδότησής τους. Οι ιατροδικαστικοί πραγματογνώμονες, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες και οι ειδικοί σύμβουλοι λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό για την κάλυψη εξόδων που δεν τεκμηριώνονται από τιμολόγιο, αλλά προκύπτουν κατ’ ανάγκη, όπως ταχυδρομικά έξοδα, τηλεφωνικά έξοδα και είδη γραφείου. Το κατ’ αποκοπή ποσό ανέρχεται στο 35 % επί της αμοιβής του πραγματογνώμονα, αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 HUF.

Ο πραγματογνώμονας μπορεί να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 50 % επί των αναμενόμενων εξόδων, αλλά όχι μεγαλύτερη από 150.000 HUF.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι αμοιβές των μεταφραστών και των διερμηνέων καταβάλλονται συνήθως από τον ηττηθέντα διάδικο, αλλά οι εν λόγω αμοιβές βαρύνουν το κράτος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες έχει υποχρέωση καταβολής εξόδων. Όταν τα έξοδα προκαταβάλλονται από το κράτος, οι εν λόγω αμοιβές περιλαμβάνονται σ’ αυτά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Βουδαπέστης

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Ουγγαρίας σχετικά με τη Μελέτη για τη διαφάνεια των δαπανών  PDF (533 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.