Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Έξοδα

Ουγγαρία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στην Ουγγαρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

 • Δικαστικοί επιμελητές

Το ύψος της αμοιβής των δικαστικών επιμελητών εξαρτάται από τον σκοπό του εκτελεστού τίτλου (végrehajtható okirat) που εκδίδεται (είτε πρόκειται για την είσπραξη χρέους είτε για την εκτέλεση συγκεκριμένης ενέργειας). Εάν η εκτέλεση αφορά την είσπραξη χρέους (pénzkövetelés behajtása), η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή είναι αναλογική προς το ποσό του χρέους που πρόκειται να εισπραχθεί. Εάν η εκτέλεση αφορά μεγαλύτερη απαίτηση, ο δικαστικός επιμελητής αμείβεται με μεγαλύτερη αμοιβή. Εάν το έργο αφορά την εκτέλεση συγκεκριμένης ενέργειας (meghatározott cselekmény végrehajtása), η αμοιβή εξαρτάται από τον χρόνο που απαιτήθηκε για την εκτέλεσή της.

 • Δικηγόροι (ügyvéd)

Η ουγγρική λέξη ügyvéd καλύπτει τους δικηγόρους, τους συνήγορους, τους νομικούς συμβούλους, τους νομικούς και τους παραστάτες. Κατά κανόνα, η δικηγορική αμοιβή καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του διαδίκου και του δικηγόρου. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η αμοιβή αποφασίζεται από το δικαστήριο επί τη βάσει που ορίζει ο νόμος (5 τοις εκατό επί του ποσού της απαίτησης και τουλάχιστον 10.000 HUF). Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον δικαστή να εφαρμόσει την αμοιβή που προβλέπει ο νόμος εάν δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση του διακανονισμού.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Για υποθέσεις που εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό, το τέλος (illeték) για τα δικαστικά έξοδα ανέρχεται στο 6 τοις εκατό της αξίας της απαίτησης (από 10.000 HUF το ελάχιστο έως 900.000 HUF το μέγιστο). Εάν η αξία της απαίτησης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να καταβληθεί το 6 τοις εκατό ενός πλασματικού ποσού.

Τα δικαστικά έξοδα/τέλη καθορίζονται πάντα από τον νόμο, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Διαδικασίες διαζυγίου (házassági bontóper): 12.000 HUF
 • Διαδικασίες σε εργατοδικεία (munkaügyi per): 7.000 HUF
 • Διοικητικές διαδικασίες, εκτός από υποθέσεις ανταγωνισμού και φορολογικές υποθέσεις (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20.000 HUF
 • Διοικητικές εξωδικαστικές διαδικασίες (közigazgatási nemperes eljárás): 7.500 HUF
 • Κόστος γενικής πληρεξουσιότητας (általános meghatalmazás): 18.000 HUF
 • Διαδικασίες αφερεγγυότητας: εκκαθάριση 50.000 HUF, πτώχευση 30.000 HUF
 • Για υποθέσεις που αφορούν επιχειρηματικές ενώσεις χωρίς καθεστώς νομικού προσώπου (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): εκκαθάριση 25.000 HUF, πτώχευση 20.000 HUF
 • Διαιτησία: 1 τοις εκατό (ελάχιστο όριο τα 5.000 HUF και μέγιστο τα 250.000 HUF). Εάν η αξία της απαίτησης δεν μπορεί να υπολογιστεί, το τέλος διαμορφώνεται στα 10.000 HUF
 • Διαταγή πληρωμής (fizetési meghagyásos): 3 τοις εκατό (ελάχιστο όριο τα 5.000 HUF και μέγιστο όριο τα 300.000 HUF)
 • Ένδικα μέσα: 6 τοις εκατό (ελάχιστο όριο τα 10.000 HUF, μέγιστο τα 900.000 HUF)
 • Επανάληψη διαδικασίας (perújítás): τα τέλη πρέπει να καταβληθούν εκ νέου
 • Αίτηση αναίρεσης (felülvizsgálati kérelem): στην περίπτωση αποφάσεων, 6 τοις εκατό (ελάχιστο όριο τα 10.000 HUF, μέγιστο τα 2.500.000 HUF) στην περίπτωση διαταγών (végzés), το ήμισυ των εξόδων που καταβάλλονται για αποφάσεις (ελάχιστο όριο τα 7.000 HUF, μέγιστο τα 1.250.000 HUF).

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Η υποχρέωση καταβολής δικαστικών τελών για αστικές υποθέσεις γεννάται με το αίτημα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Επομένως, τα δικαστικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται με την υποβολή του αιτήματος προσφυγής. Εάν ο διάδικος δεν καταβάλλει τα δικαστικά τέλη ή καταβάλλει ποσό μικρότερο από αυτό που προβλέπει ο νόμος, το δικαστήριο πρέπει να του ζητήσει να καταβάλει και το υπόλοιπο των δικαστικών τελών κατά την υποβολή του αιτήματός του. Το δικαστήριο οφείλει επίσης να ενημερώσει τον διάδικο ότι το αίτημά του θα απορριφθεί εάν τα δικαστικά τέλη δεν καταβληθούν στο ακέραιο.

Η πληρωμή της αμοιβής του δικηγόρου βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ του διαδίκου και του δικηγόρου. Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων στην αρχή της διαδικασίας εκτέλεσης.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Στην περίπτωση διαδικασιών που διεξάγονται μόνο κατόπιν έγκλησης και αφορούν ιδιωτικές ενέργειες (magánvádas eljárás):

 • Το τέλος της διαδικασίας δίωξης (feljelentés) είναι 5.000 HUF
 • Το τέλος άσκησης ένδικων μέσων είναι 6.000 HUF
 • Το τέλος υποβολής αίτησης για αναίρεση ή επανάληψη υπόθεσης είναι 7.000 HUF

Εάν μια αστική αξίωση (polgári jogi igény) θεμελιώνεται σε ποινικές διαδικασίες, τα μόνα τέλη που καταβάλλονται είναι για την κατάθεση της αίτησης και για τα ένδικα μέσα.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Τα πάγια έξοδα για ποινικές διαδικασίες καταβάλλονται μαζί με το τέλος της αίτησης.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου XXXII του 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke), οι διαδικασίες ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Alkotmánybíróság) είναι ατελείς.

Ωστόσο, εάν ο αιτών δεν ενεργεί καλή τη πίστει κατά την υποβολή της αίτησης, ενδέχεται να υποχρεωθεί να καταβάλει τα έξοδα.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Κατά την ενάσκηση του επαγγέλματός τους –με τα μέσα και με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος– οι δικηγόροι βοηθούν τους πελάτες τους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Οι νομικοί σύμβουλοι (jogtanácsos) επίσης βοηθούν στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των οργανισμών που εκπροσωπούν.

Στο πλαίσιο των εν λόγω καθηκόντων, εντάσσεται η υποχρέωση παροχής των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις πιθανότητες επιτυχίας και το εκτιμώμενο κόστος της διαδικασίας.

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στην Ουγγαρία;

Πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού των εξόδων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (Európai Igazságügyi Hálózat):

Ο δικτυακός τόπος του δικηγορικού συλλόγου της Βουδαπέστης (Budapesti Ügyvédi Kamara) επίσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στην Ουγγαρία;

Πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού των εξόδων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, όπου μπορείτε να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες σε κάθε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δικτυακός τόπος του δικηγορικού συλλόγου της Βουδαπέστης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα μόνο στα ουγγρικά.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση διατίθενται στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα στον δικτυακό τόπο του δικηγορικού συλλόγου της Βουδαπέστης.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών διατίθενται στον δικτυακό τόπο των δικαστηρίων της Ουγγρικής Δημοκρατίας (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Άλλοι σχετικοί σύνδεσμοι:

Οι πληροφορίες για τους στατιστικούς πίνακες διατίθενται μόνο στα ουγγρικά.

Φόρος προστιθέμενης αξίας (hozzáadottérték-adó)

Πώς παρέχεται αυτή η πληροφορία;

Τα έξοδα που υποδεικνύονται παραπάνω είναι προ ΦΠΑ, οπότε προστίθεται ο ΦΠΑ (HÉA).

Ποιος είναι ο εν ισχύι συντελεστής;

Στην Ουγγαρία, ο συντελεστής του ΦΠΑ ήταν 20 τοις εκατό έως την 1η Ιουλίου 2009. Εν συνεχεία αυξήθηκε στο 25 τοις εκατό.

Νομική συνδρομή (költségmentesség)

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Ισχύουν δύο κατώτατα όρια:

 1. Το καθαρό ποσό της ελάχιστης σύνταξης λόγω αρχαιότητας (σήμερα 28.500 φιορίνια ), κάτω από το οποίο η νομική συνδρομή παρέχεται δωρεάν.
 2. 43 τοις εκατό του μέσου εθνικού εισοδήματος (το ποσό ανέρχεται σήμερα σε 72.000 φιορίνια), άνω του οποίου δεν παρέχεται συνδρομή.

Οι πληρωμές που αφορούν τη νομική συνδρομή μπορούν να γίνουν προκαταβολικά.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Στις ποινικές διαδικασίες, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος μπορεί να έχει δωρεάν νομική εκπροσώπηση εάν:

 • Αυτός ή αυτή απαλλάσσεται από τέλη με βάση τις προσωπικές του/της συνθήκες – στην περίπτωση ατόμων που ζουν μόνα, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στο διπλάσιο της καθαρής ελάχιστης σύνταξης (σήμερα 28.500 φιορίνια). Στην περίπτωση ατόμων που ζουν με την οικογένειά τους, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στην καθαρή ελάχιστη σύνταξη ανά άτομο.
 • Στην περίπτωση υποχρεωτικής νομικής εκπροσώπησης εάν ο κατηγορούμενος δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης. Σε αυτή την περίπτωση, εάν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρέπει να επιστρέψει στο κράτος το τέλος της υπηρεσίας.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στο 86 τοις εκατό του μέσου εθνικού εισοδήματος (περίπου 130.000 φιορίνια). Η νομική συνδρομή για τα θύματα καλύπτει τη νομική εκπροσώπηση.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Εκτός από τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια, το θύμα πρέπει να πληροί δύο ακόμη προϋποθέσεις:

 • πρέπει να καταθέσει προσφυγή/καταγγελία,
 • πρέπει να του χορηγηθεί πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή συνδρομής των θυμάτων. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποδεικνύει ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (ότι το θύμα προσέφυγε στη σχετική αρχή εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τον νόμο).

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους

Δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις που να συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Οι ακόλουθες διαδικασίες απαλλάσσονται από τέλη σε αστικές υποθέσεις:

 • οι διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο αυτοδίκαια απορρίπτει ή πρέπει να απορρίψει την αίτηση χωρίς την έκδοση κλήτευσης,
 • οι διαδικασίες ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων σε περιπτώσεις απαλλαγής από τα τέλη και δικαιώματα προκαταβολής τέλους (όταν το κράτος προπληρώνει τα τέλη αντί για τον διάδικο),
 • στις διαδικασίες διαζυγίου, η ανταγωγή που ασκείται όσον αφορά τον γάμο,
 • οι διαδικασίες που αφορούν την κήρυξη του θανάτου και τη διαπίστωση του γεγονότος του θανάτου, όταν η εξαφάνιση ή ο θάνατος έλαβαν χώρα ως συνέπεια πολέμου ή φυσικής καταστροφής,
 • οι διαδικασίες για την καταχώριση ιδρυμάτων, δημοσίων ιδρυμάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, δημοσίων οργανισμών, ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας. Επιπλέον, οι διαδικασίες για την καταχώριση των οργανώσεων του προγράμματος αγοράς μετοχών από τους εργαζόμενους και για την έγκριση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας,
 • οι αιτήσεις για την εκκαθάριση εταιρειών μετά τη λύση τους, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων που κατατίθενται σε απλουστευμένες διαδικασίες εκκαθάρισης με μνεία του ονόματος του εκκαθαριστή,
 • οι αιτήσεις για τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αποφάσεων,
 • οι διαδικασίες σχετικά με τους εκλογικούς καταλόγους,
 • οι διαδικασίες σχετικά με τις μεταβολές μετά την καταχώριση στο μητρώο νομικών συμβούλων,
 • τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που διατάσσουν μεταφορά,
 • οι διαδικασίες επανεξέτασης διοικητικών αποφάσεων σε υποθέσεις αποζημίωσης,
 • οι διαδικασίες διευθέτησης φορολογικών υποθέσεων των τοπικών κυβερνήσεων,
 • οι διαδικασίες που κινούνται από ανεξάρτητους δικαστικούς επιμελητές σχετικά με τις διαδικασίες δικαστικής εκτέλεσης, και οι διαδικασίες που κινούνται για την εκτέλεση αποφάσεων των δικαστηρίων (δικαστικών συμβιβασμών) που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000,
 • οι διαδικασίες που κινούνται μετά από ευνοϊκή απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου,
 • κάθε αγωγή που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την πρόσβαση σε πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος,
 • οι διαδικασίες επανεξέτασης από το δικαστήριο διοικητικής απόφασης για την άδεια παροχής νομικής συνδρομής,
 • οι μη δικαστικές διαδικασίες για την επανεξέταση αποφάσεων προσωρινών μέτρων ή προσωρινής διαταγής απαγόρευσης ή προληπτικών μέτρων που χορηγούνται σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία,
  • οι διαδικασίες δικαστικής επανεξέτασης από δικαστήριο διοικητικής απόφασης που εκδίδεται αναφορικά με τη βοήθεια προς τα θύματα εγκληματικών πράξεων.

Οι ακόλουθες διαδικασίες απαλλάσσονται από τέλη σε ποινικές υποθέσεις:

 • σε διαδικασίες που διενεργούνται μόνο κατόπιν έγκλησης, τα ένδικα μέσα, η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας και η αίτηση αναίρεσης που υποβάλλονται από τον κατηγορούμενο και το συνήγορο υπεράσπισης,
 • οι διαδικασίες που διενεργούνται μόνο κατόπιν έγκλησης, εάν το δικαστήριο απορρίψει την υπόθεση πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ή εάν η υπόθεση απορρίπτεται λόγω απονομής χάρης,
 • η αίτηση για χάρη ή για απαλλαγή από τη δικαστική διαδικασία εάν υποβληθεί από τον κατηγορούμενο και το συνήγορο υπεράσπισης,
 • οι διαδικασίες για την άδεια προσωπικής απαλλαγής από τα τέλη,
 • η μία και μόνο παροχή αντιγράφων των εγγράφων στον κατηγορούμενο, το συνήγορο υπεράσπισης και τον νόμιμο αντιπρόσωπο ανηλίκου που κατηγορείται για αδίκημα,
 • το αντίγραφο της έκθεσης καταγγελίας που χορηγείται στον καταγγέλλοντα.

Εκτός από την απαλλαγή που εξαρτάται από το αντικείμενο, μπορεί επίσης να χορηγηθεί προσωπική απαλλαγή από τα τέλη.

Η προσωπική απαλλαγή χορηγείται μεταξύ άλλων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιους οργανισμούς, εκκλησίες, ενώσεις εκκλησιών, θρησκευτικά ιδρύματα, ιδρύματα, δημόσια ιδρύματα, επιχειρηματικές ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν καθεστώς οργανισμού κοινής ωφελείας ή κατά κύριο λόγο οργανισμού κοινής ωφελείας, το Σύμφωνο Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ), τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, τα θεσμικά και λοιπά όργανα τους, τους οργανισμούς και τα διάφορα Ταμεία.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Στην τελική του απόφαση, το δικαστήριο ζητά από τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει εντός 30 ημερών τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε ο διάδικος που κέρδισε τη δίκη. Ο ηττηθείς διάδικος καταβάλλει απευθείας τα έξοδα στον αντίδικο. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, κινούνται διαδικασίες εκτέλεσης.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Κατά γενικό κανόνα, οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων καλύπτονται από τον ηττηθέντα διάδικο, ενώ στις ειδικές περιπτώσεις που το κράτος είναι υπεύθυνο για την καταβολή των εξόδων, τότε αυτό καλύπτει και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων. Στις περιπτώσεις που τα έξοδα προπληρώνονται από το κράτος, προπληρώνονται και οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Κατά γενικό κανόνα, οι αμοιβές των μεταφραστών και των διερμηνέων καλύπτονται από τον ηττηθέντα διάδικο, ενώ στις ειδικές περιπτώσεις που το κράτος είναι υπεύθυνο για την καταβολή των εξόδων, τότε αυτό καλύπτει και τις αμοιβές των μεταφραστών και των διερμηνέων. Στις περιπτώσεις που τα έξοδα προπληρώνονται από το κράτος, προπληρώνονται και οι εν λόγω αμοιβές.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αρχική σελίδα του δικηγορικού συλλόγου της Βουδαπέστης (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση για την Ουγγαρία στο πλαίσιο της μελέτης σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.