Έξοδα

Μάλτα

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (ευθύνη), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πελάτη σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη. Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και των ασφαλιστικών εταιρειών, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης. Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης στο κράτος μέλος Β παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό στο κράτος μέλος Γ. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη στο κράτος μέλος Α και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν συνάψει σύμβαση ασφάλισης, ο καθένας με ασφαλιστική εταιρεία του δικού του κράτους μέλους. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη. Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και της ασφαλιστικής εταιρείας στο κράτος μέλος Α, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Έξοδα στη Μάλτα

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Περίπτωση Α

Ελάχιστο ποσό €712,77 (εξαρτάται επίσης από την αξία της απαίτησης)

α.α.

€ 195,65

α.α.

Περίπτωση Β

Ελάχιστο ποσό €712,77 (εξαρτάται επίσης από την αξία της απαίτησης)

α.α.

€ 195,65

α.α.Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση Α

ΝΑΙ

Εξαρτάται από την αξία της απαίτησης

Μη υποχρεωτική

α.α.

α.α.

Μη υποχρεωτική, αλλά στην παρούσα περίπτωση εξαιρετικά πιθανή

Εξαρτάται από την αξία της απαίτησης

Περίπτωση Β

ΝΑΙ

Εξαρτάται από την αξία της απαίτησης

Μη υποχρεωτική

α.α.

α.α.

Μη υποχρεωτική, αλλά στην παρούσα περίπτωση εξαιρετικά πιθανή

Εξαρτάται από την αξία της απαίτησηςΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση Α

ΟΧΙ

α.α.

Άνευ αντικειμένου, επειδή η αξία της απαίτησης δεν ποσοτικοποιείται

α.α.

α.α.

α.α.

Περίπτωση Β

ΟΧΙ

α.α.

Άνευ αντικειμένου, επειδή η αξία της απαίτησης δεν ποσοτικοποιείται

α.α.

α.α.

α.α.Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Πότε είναι η στήριξη πλήρης;

Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Περίπτωση Α

Η νομική συνδρομή παρέχεται εάν το πρόσωπο ζει με κοινωνικά επιδόματα ή αμείβεται με τον ελάχιστο μισθό και εάν δεν διαθέτει περισσότερα από ένα ακίνητα.

α.α.

α.α.

Περίπτωση Β

Η νομική συνδρομή παρέχεται εάν το πρόσωπο ζει με κοινωνικά επιδόματα ή αμείβεται με τον ελάχιστο μισθό και εάν δεν διαθέτει περισσότερα από ένα ακίνητα.

α.α.

α.α.
Περιπτωσιολογική μελέτη

Επιστροφή εξόδων

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Εάν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;

Περίπτωση Α

ΝΑΙ

Εξαρτάται από την έκβαση της δίκης

Ιδιωτικές συμβουλές από δικηγόρους (εξωδικαστικά έξοδα)

α.α.

Περίπτωση Β

ΝΑΙ

Εξαρτάται από την έκβαση της δίκης

Ιδιωτικές συμβουλές από δικηγόρους (εξωδικαστικά έξοδα)

α.α.Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση Α

Όταν μόνον ένας από τους διαδίκους μιλά αγγλικά

€ 34,94

Μόνον όταν ένας μάρτυρας δεν μιλά ούτε μαλτέζικα ούτε αγγλικά

Μεταξύ €11,65 και €58,23/ώρα

Έξοδα επιδόσεων στον διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό

Ανάλογα με τα τέλη που χρεώνουν άλλα κράτη μέλη

Περίπτωση Β

Όταν μόνον ένας από τους διαδίκους μιλά αγγλικά

€ 34,94

Μόνον όταν ένας μάρτυρας δεν μιλά ούτε μαλτέζικα ούτε αγγλικά

Μεταξύ €11,65 και €58,23/ώρα

Έξοδα επιδόσεων στον διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό

Ανάλογα με τα τέλη που χρεώνουν άλλα κράτη μέλη


Τελευταία επικαιροποίηση: 02/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.