Έξοδα

Μάλτα

Η παρούσα σελίδα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Μάλτα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Οικογενειακό δίκαιο – επιμέλεια των τέκνων

Οικογενειακό δίκαιο – διατροφή

Εμπορικό δίκαιο – σύμβαση

Εμπορικό δίκαιο – ευθύνη

Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Οι αμοιβές που χρεώνουν οι νομικοί επαγγελματίες ρυθμίζονται από τον Πίνακα τιμών Ε του Κώδικα οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας (COCP), Κεφάλαιο 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας.

Δικηγόροι

Οι αμοιβές που χρεώνουν οι δικηγόροι ρυθμίζονται από τον Πίνακα τιμών Ε του παραρτήματος Α που προσαρτάται στον Κώδικα οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας (Κεφάλαιο 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας). Οι δικηγόροι καθοδηγούνται επίσης από τον κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς των δικηγόρων κατά τον καθορισμό της αμοιβής αυτό εξασφαλίζεται είτε από τον ίδιο τον δικηγόρο είτε από συμφωνία μεταξύ του δικηγόρου και του πελάτη του. Ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας θεωρεί μια αμοιβή εύλογη εφόσον λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες όπως τον απαιτούμενο χρόνο, τον καινοτόμο χαρακτήρα και τη δυσκολία των εμπλεκόμενων ζητημάτων, την ευθύνη που αναλαμβάνεται, τους χρονικούς περιορισμούς, τη φύση και τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης, την πείρα, τη φήμη και την ικανότητα του δικηγόρου, τα κόστη που μπορούν να ανακτηθούν από τον αντίδικο.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Τα πάγια έξοδα των διαδίκων ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης και το κατά πόσον έχει χρηματική αξία.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα τέλη κατάθεσης και τα τέλη γραμματείας πρέπει να καταβάλλονται με την κίνηση της δικαστικής διαδικασίας.

Στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας καταρτίζεται κατάσταση εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Εάν τα υπολογισθέντα τέλη γραμματείας αποδειχθούν υψηλότερα από το ποσό που καταβλήθηκε κατά την κατάθεση της υπόθεσης, πρέπει να υπολογιστεί η διαφορά και να καταβληθεί από τον διάδικο που κίνησε τη διαδικασία.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Δεν υπάρχουν έξοδα σε ποινικές διαδικασίες.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Τα έξοδα της πολιτικής αγωγής δεν αποδίδονται στις ποινικές διαδικασίες. Ωστόσο, στο τέλος μιας υπόθεσης, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον κατηγορούμενο να καταβάλει όλα τα έξοδα των εμπειρογνωμόνων που ανέλαβε η εισαγγελία.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Τα έξοδα σε συνταγματικές υποθέσεις, στον πρώτο βαθμό, έχουν ως ακολούθως:

Κατάθεση αίτησης

€58,53

Τέλος γραμματείας

€58,23

Επίδοση πράξεων (ανά ειδοποίηση)

€6,99

Οι αμοιβές των νομικών επαγγελματιών που χρεώνονται στο τέλος μιας υπόθεσης μπορούν να κυμαίνονται από ελάχιστο ποσό 46,49 ευρώ έως μέγιστο ποσό 698,81 ευρώ. Άλλα επαγγελματικά έξοδα τα οποία ενδέχεται να αναληφθούν σε μια υπόθεση είναι τα εξής: 46,59 ευρώ για την κατάθεση κάθε δευτερεύουσας αίτησης 9,32 ευρώ για κάθε κλήτευση 23,29 ευρώ για ένορκη βεβαίωση 4,66 ευρώ για αντίγραφα πράξεων και 186,35 ευρώ για έγγραφα υπομνήματα.

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα έξοδα καταβάλλονται με την κίνηση της διαδικασίας.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Οι δικηγόροι υποχρεούνται να συναλλάσσονται με τους πελάτες τους σύμφωνα με τον Κώδικα δεοντολογίας που έχει εκπονηθεί από την Επιτροπή Απονομής της Δικαιοσύνης (Commission for the Administration of Justice). Ο κώδικας προσδιορίζει για τους δικηγόρους διάφορα καθήκοντα απέναντι στους πελάτες τους. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις που προαναφέρθηκαν δεν αντικατοπτρίζονται στον κώδικα.

Έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο νικήσας διάδικος

Ο νικήσας διάδικος ανακτά κανονικά όλα τα δικαστικά έξοδα, εφόσον η απόφαση διατάζει τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει τα έξοδα.

Έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο ηττηθείς διάδικος

Ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να πληρώσει τα έξοδα της υπόθεσης καθώς και τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου.

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στη Μάλτα;

Οι πίνακες τιμών A έως L του COCP (Κεφάλαιο 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας) καθορίζουν όλα τα διάφορα έξοδα και τα τέλη που οφείλονται στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ministry for Justice, Culture and Local Government.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στη Μάλτα;

Όλοι οι νόμοι καταρτίζονται στα μαλτέζικα και στα αγγλικά, δεδομένου ότι και οι δύο είναι επίσημες γλώσσες της Μάλτας.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Κέντρου Διαιτησίας Μάλτας Maltese Arbitration Centre.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Στην Ενότητα Νομικών Υπηρεσιών (Legal Services Section) του δικτυακού τόπου του Ministry for Justice, Culture and Local Government Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορείτε να βρείτε:

  • Το σύνολο της εθνικής πρωτογενούς και εκτελεστικής νομοθεσίας
  • Νομικές δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων νόμων, νομοσχεδίων, ανακοινώσεων νομικού περιεχομένου και κανονισμών.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των διάφορων διαδικασιών. Ωστόσο, στον δικτυακό τόπο των Δικαστηρίων Courts of Justice μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις που κατατίθενται, εκδικάζονται και κρίνονται από τα δικαστήρια σε μηνιαία βάση, μεταξύ άλλων στοιχείων.

Δύο φορές τον χρόνο, δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο ανάλυση διάρκειας, η οποία υποδεικνύει τη διάρκεια εκδίκασης των υποθέσεων που εξετάζονται από κάθε ανώτερο και κατώτερο δικαστή σε όλα τα αστικά δικαστήρια και δικαιοδοτικά όργανα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος ενός συγκεκριμένου τύπου διαδικασίας;

Βλέπε ανωτέρω.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πώς παρέχεται αυτή η πληροφορία;

Όλα τα έξοδα γραμματείας απαλλάσσονται ΦΠΑ. Ωστόσο, επιβάλλεται ΦΠΑ ύψους 18% επί των αμοιβών που αναφέρονται στους πίνακες τιμών και καταβάλλονται σε νομικούς διαιτητές, στους αντίστοιχους δικηγόρους των διαδίκων και σε άλλους εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το δικαστήριο.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Παρότι υπάρχουν εξαιρέσεις για ορισμένα είδη διαδικασιών, ένα πρόσωπο πληροί γενικά τις προϋποθέσεις για την παροχή νομικής συνδρομής εφόσον:

  • δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία οποιουδήποτε είδους καθαρής αξίας τουλάχιστον 6988,22 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των καθημερινών ειδών του νοικοκυριού που θεωρούνται εύλογα και αναγκαία για τον αιτούντα και την οικογένειά του
  • το ετήσιο εισόδημά του δεν υπερβαίνει τον εθνικό ελάχιστο μισθό που έχει θεσπισθεί για άτομα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Ο νόμος δεν ορίζει συγκεκριμένο κατώτατο όριο. Παρ’ όλα αυτά, νομική συνδρομή στους κατηγορουμένους σε ποινική υπόθεση παρέχεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος δεν έχει μπορέσει να ενημερώσει έναν δικηγόρο ή όταν ζητήσει το ευεργέτημα της πενίας.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Ο νόμος δεν ορίζει συγκεκριμένο κατώτατο όριο. Παρ’ όλα αυτά, η Μονάδα Δικαιοσύνης υποχρεούται εκ του νόμου (πέραν τυχόν ιδιωτικού νομικού συμβούλου που προσέλαβε το θύμα) να παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή και υποστήριξη σε κάθε θύμα εγκλήματος, με απώτατο στόχο την δέουσα αποζημίωση.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις σχετικά με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα εγκλημάτων. Ωστόσο, τα θεωρούμενα θύματα πρέπει να παράσχουν κάθε πληροφορία που τους ζητείται και την οποία διαθέτουν και να συνεργασθούν πλήρως με τη Μονάδα Δικαιοσύνης και το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους

Δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις σχετικά με την παροχή συνδρομής σε κατηγορουμένους. Ωστόσο, ο νόμος παρέχει το δικαίωμα στον δικηγόρο της νομικής συνδρομής να αρνηθεί να παράσχει τη συνδρομή για οποιονδήποτε λόγο ο οποίος, κατά τη γνώμη του δικαστηρίου, δικαιολογεί prima facie (εκ πρώτης όψεως) την άρνηση. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιστάσεις, ο νόμος απαιτεί από το δικαστήριο να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση ενός κατηγορουμένου διορίζοντας το ίδιο έναν δικηγόρο.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Όλες οι δικαστικές διαδικασίες διεξάγονται δωρεάν από τη στιγμή που θα αναγνωρισθεί το ευεργέτημα της πενίας σε έναν διάδικο.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου;

Το δικαστήριο διαθέτει το αποκλειστικό προνόμιο επιμερισμού και ανάθεσης των εξόδων της υπόθεσης. Δεν υπάρχουν κανόνες πρακτικής.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων ρυθμίζονται από τον Πίνακα τιμών G και K του COCP (Κεφάλαιο 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας).

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Ο Πίνακας τιμών B του Κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας ορίζει ότι, για κάθε μετάφραση που απαιτείται από τον νόμο ή από το δικαστήριο:

  • το τέλος γραμματείας ανέρχεται σε 34,94 ευρώ.

Η αμοιβή που καταβάλλεται σε διερμηνέα κυμαίνεται από 11,65 ευρώ έως 58,23 ευρώ ανά ώρα σύμφωνα με την κρίση του Γραμματέα.

Η αμοιβή των μεταφραστών κυμαίνεται από 11.65 ευρώ έως 58.23 ευρώ ανά έγγραφο, σύμφωνα και πάλι με την κρίση του Γραμματέα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ministry for Justice, Culture and Local Government

Κέντρο Διαιτησίας Μάλτας Maltese Arbitration Centre

Ενότητα Νομικών Υπηρεσιών Legal Services Section

Δικαστήρια Courts of Justice

Σχετικά συνημμένα έγγραφα

Έκθεση της Μάλτας σχετικά με τη Μελέτη για τη διαφάνεια των δαπανών  PDF (742 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.