Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Έξοδα

Κάτω Χώρες

Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Με εξαίρεση τις αμοιβές των επαγγελματιών που εργάζονται στο πλαίσιο του συστήματος κρατικά χρηματοδοτούμενης νομικής συνδρομής, οι αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων ορίζονται ελεύθερα.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Στο νόμο περί τελών σε αστικές υποθέσεις (WTBZ – Wet tarieven in burgerlijke zaken) προβλέπεται η υποχρέωση των διαδίκων να καταβάλλουν τέλη εγγραφής της αγωγής στα δικαστικά μητρώα.

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Στο ολλανδικό ποινικό δίκαιο δεν προβλέπονται πάγια έξοδα για διαδίκους σε ποινικές υποθέσεις.

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε υποθέσεις συνταγματικού δικαίου

Η ολλανδική νομοθεσία δεν περιέχει διατάξεις περί της ακροαματικής διαδικασίας υποθέσεων του συνταγματικού δικαίου.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Σε αστικές διαδικασίες, κάθε ενάγων καταβάλλει ένα πάγιο τέλος με την κατάθεση της αγωγής στο δικαστήριο, όπως και κάθε εναγόμενος που εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου. Τα δικαστήρια επιβάλλουν επίσης ένα πάγιο τέλος για την κατάθεση αιτήματος, με εξαίρεση όσα αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, ή υπομνήματος αντικρούσεως. Η μη καταβολή ή η καθυστέρηση καταβολής του εν λόγω τέλους δεν έχει συνέπειες στην κύρια διαδικασία.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Ισχύουν τα ίδια με τις αστικές διαδικασίες.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Όσον αφορά το θέμα αυτό, δεν θεσπίζονται υποχρεώσεις από τον νόμο. Υποχρεώσεις ενδέχεται ωστόσο να απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων του 1992 (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου των Κάτω Χωρών) και από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων. Για παράδειγμα, στο άρθρο 26 του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων προβλέπεται ότι, όταν ο δικηγόρος δέχεται να αναλάβει μια υπόθεση, συζητά το οικονομικό θέμα με τον πελάτη και αναλύει τον τρόπο και τη συχνότητα με την οποία θα καταβάλλεται η αμοιβή του. Επίσης, στο άρθρο 3.7.1. του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων προβλέπεται ότι ο δικηγόρος οφείλει πάντα να καταβάλλει προσπάθεια για την εξεύρεση της πλέον οικονομικά συμφέρουσας μεθόδου επίλυσης της διαφοράς του πελάτη του και συμβουλεύει τον πελάτη σε πρόσφορο χρόνο σχετικά με τη σκοπιμότητα επιδίωξης συμβιβασμού και/ή προσφυγής σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών.

Έξοδα τα οποία καταβάλλει ο διάδικος που κέρδισε τη δίκη

Σε αστικές υποθέσεις, ο διάδικος που κέρδισε τη δίκη μπορεί να κληθεί να καταβάλει τα ακόλουθα έξοδα:

  • νομική αρωγή (π.χ. αμοιβή δικηγόρου)
  • αποζημίωση μαρτύρων ή αμοιβές εμπειρογνωμόνων
  • οδοιπορικά και έξοδα διαμονής και
  • άλλα δικαστικά και μη δικαστικά έξοδα.

Έξοδα τα οποία καταβάλλει ο διάδικος που έχασε τη δίκη

Ο διάδικος που έχασε τη δίκη μπορεί να κληθεί να καταβάλει τα ίδια έξοδα με τον διάδικο που κέρδισε τη δίκη, μπορεί όμως και να καταδικαστεί από το δικαστήριο να καταβάλει τα έξοδα του διάδικου που κέρδισε τη δίκη.

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στις Κάτω Χώρες;

Ο νόμος WTBZ, καθώς και άλλοι ολλανδικοί νόμοι, είναι διαθέσιμοι και στον δικτυακό τόπο της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να πάρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στις Κάτω Χώρες;

Πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στις Κάτω Χώρες διατίθενται μόνο στην ολλανδική γλώσσα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης των Κάτω Χωρών (NMI) και από τη σελίδα με θέμα τη διαμεσολάβηση σε δικαστικές υποθέσεις στον δικτυακό τόπο του Δικαστικού σώματος και του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμοι δικτυακοί τόποι με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Ειδική ιστοσελίδα (Kosten van een procedure – Κόστος της διαδικασίας) στον δικτυακό τόπο του Δικαστικού σώματος και του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών παρέχειπερισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των διαδικασιών.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου του Δικαστικού δώματος (Raad voor de rechtspraak) περιέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται για να κλείσει μια υπόθεση. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Δικαστικού σώματος των Κάτω Χωρών.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πού μπορώ να βρω τις σχετικές πληροφορίες;

Σε όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τα έξοδα, τα ποσά παρατίθενται χωρίς ΦΠΑ (εφόσον υπόκεινται σε ΦΠΑ).

Ποιος είναι ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ;

Ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ στον οποίο υπόκεινται τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι 21%.

Νομική συνδρομή

Ισχύον όριο εισοδήματος σε αστικές υποθέσεις

Βλέπε άρθρο 12 παράγραφος 1σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του νόμου περί νομικής συνδρομής (WRB – Wet op de rechtsbijstand).

Ισχύον όριο εισοδήματος για τον εναγόμενο σε ποινικές υποθέσεις

Νομική συνδρομή χορηγείται δωρεάν εφόσον ο πληρεξούσιος δικηγόρος διορίζεται από το δικαστήριο (βλέπε άρθρο 43 του WRB). Σε κάθε άλλη περίπτωση, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής ενδέχεται να διορίσει νομικό παραστάτη εφόσον οι εναγόμενοι δικαιούνται να επικουρούνται από νομικό παραστάτη σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα ή τον κώδικα ποινικής δικονομίας (βλέπε άρθρο 44 παράγραφος 1του WRB). Σύμφωνα με το άρθρο 35 του WRB, ο διάδικος υποχρεούται να καταβάλει συμμετοχή ανάλογη προς τα εισοδήματά του εφόσον του χορηγείται νομική συνδρομή με διορισμό νομικού παραστάτη.

Ισχύον όριο εισοδήματος για τα θύματα σε ποινικές υποθέσεις

Στο άρθρο 44 παράγραφος 5 του WRB προβλέπεται ότι χορηγείται δωρεάν νομική συνδρομή σε θύματα εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκληματικών ενεργειών, ασχέτως της ικανότητας του θύματος να καταβάλει τα έξοδα, εφόσον έχει κινηθεί διαδικασία και ενδέχεται να καταλογιστεί στο θύμα αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου περί του ταμείου αποζημιώσεων θυμάτων εγκληματικών ενεργειών.

Λοιποί όροι χορήγησης νομικής συνδρομής σε εναγόμενο

Νομική συνδρομή δεν χορηγείται:

  • εφόσον, βάσει του νόμου που παραβιάστηκε, ενδέχεται να επιβληθεί μικρή χρηματική ποινή σε σχέση με το εισόδημα του εναγομένου. Βλέπε άρθρο 12 παράγραφος 2 σημείο γ) του WRB.

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του διατάγματος περί κριτηρίων χορήγησης νομικής συνδρομής και διορισμού νομικού παραστάτη προβλέπεται ότι (με εξαίρεση τη γνωμάτευση) δεν χορηγείται νομική συνδρομή σε υποθέσεις του ποινικού δικαίου οι οποίες πρόκειται να εκδικαστούν από περιφερειακό τμήμα (ειρηνοδικείο). Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου προβλέπεται ότι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, ενδέχεται να διοριστεί νομικός παραστάτης εφόσον συντρέχει λόγος μείζονος συμφέροντος του διαδίκου ή απαιτείται από τα πραγματικά περιστατικά ή τη νομική πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Οι εναγόμενοι δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν πάγια τέλη για υποθέσεις που εκδικάζονται από περιφερειακά δικαστήρια (ειρηνοδικεία) ή δικαστήρια τα οποία εκδικάζουν διαφορές από σύμβαση μίσθωσης.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Η απόφαση σχετικά με το ποιος διάδικος θα καταβάλει τα δικαστικά έξοδα λαμβάνεται από το δικαστήριο με βάση κατ’ αποκοπήν ποσό (το οποίο δεν αντιστοιχεί στα πραγματικά έξοδα).

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων ποικίλλουν: για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το διάταγμα της 28ης Αυγούστου 2012 για την τροποποίηση του διατάγματος του 2003 περί τελών στις ποινικές διαδικασίες. Με το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε το διάταγμα του 2003 περί τελών στις ποινικές διαδικασίες.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης:

  • Οι διερμηνείς λαμβάνουν αποζημίωση ύψους 43,89 ευρώ ανά ώρα. Επιπρόσθετα, οι ορκωτοί διερμηνείς λαμβάνουν (πάγιο ποσό) 20,23 ευρώ ως αποζημίωση για το χρόνο μετακίνησης και αναμονής. Τα οδοιπορικά αποζημιώνονται με 1,55 ευρώ ανά χιλιόμετρο.
  • Για μεταφράσεις από και προς γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά η αποζημίωση ανέρχεται σε 0,79 ευρώ ανά γραμμή. Για άλλες γλώσσες η αποζημίωση ανέρχεται σε 0,14 ευρώ ανά λέξη (της γλώσσας στόχου), ενώ για τις ασιατικές γλώσσες σε 0,28 ευρώ ανά χαρακτήρα.

Σύνδεσμοι

NMI Mediation

Δικαστικό σώμα των Κάτω Χωρών

Bestanden

Ολλανδική έκθεση σχετικά με την έρευνα για τη διαφάνεια των δικαστικών εξόδων PDF (702 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/03/2013

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.