Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Έξοδα

Κάτω Χώρες

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Με εξαίρεση τις αμοιβές των επαγγελματιών που εργάζονται στο πλαίσιο του συστήματος κρατικά χρηματοδοτούμενης νομικής συνδρομής, οι αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων στις Κάτω Χώρες ορίζονται ελεύθερα.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Στον νόμο περί δικαστικών τελών σε αστικές υποθέσεις (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) προβλέπεται η υποχρέωση των διαδίκων σε αστικές υποθέσεις να καταβάλλουν δικαστικά τέλη. Τα δικαστικά τέλη είναι τέλη που πρέπει να καταβάλλονται στη γραμματεία του δικαστηρίου (διοικητική υπηρεσία του δικαστηρίου) κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Στο ολλανδικό ποινικό δίκαιο δεν προβλέπονται πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές υποθέσεις. Δεν προβλέπονται δικαστικά τέλη σε ποινικές υποθέσεις.

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Η ολλανδική νομοθεσία δεν περιέχει διατάξεις περί αγωγής ζητημάτων συνταγματικότητας ενώπιον των δικαστηρίων.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Στις αστικές υποθέσεις, κάθε ενάγων και εναγόμενος πρέπει να καταβάλει πάγια έξοδα. Οι ενάγοντες πρέπει να καταβάλουν δικαστικά τέλη αμέσως μόλις η υπόθεσή τους εισαχθεί σε δικαστήριο, ενώ οι εναγόμενοι πρέπει να καταβάλουν δικαστικά τέλη μετά την παράστασή τους στο δικαστήριο.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Δεν προβλέπονται δικαστικά τέλη σε ποινικές υποθέσεις.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Το εν λόγω ζήτημα δεν ρυθμίζεται από το ολλανδικό δίκαιο. Ωστόσο, δικαιώματα και υποχρεώσεις μπορούν να απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας του 2018 (Gedragsregels 2018). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον ιστότοπο του Ολλανδικού Δικηγορικού Συλλόγου (Nederlandse Orde van Advocaten), ιδίως τους κανόνες που διέπουν τη σχέση μεταξύ δικηγόρων και των πελατών τους. Βλέπε επίσης τον Κώδικα Δεοντολογίας των Ευρωπαίων Δικηγόρων, που προβλέπει ότι ο δικηγόρος οφείλει πάντα να καταβάλλει προσπάθεια για την εξεύρεση της πλέον οικονομικά συμφέρουσας μεθόδου επίλυσης της διαφοράς του πελάτη του και να συμβουλεύει τον πελάτη σε πρόσφορο χρόνο σχετικά με τη σκοπιμότητα επιδίωξης συμβιβασμού και/ή προσφυγής σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Εάν οι πελάτες είναι επιλέξιμοι να λάβουν νομική συνδρομή δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή, οι δικηγόροι οφείλουν να τους ενημερώσουν.

Έξοδα τα οποία καταβάλλει ο νικήσας διάδικος

Σε αστικές υποθέσεις, ο νικήσας διάδικος μπορεί να κληθεί να καταβάλει τα ακόλουθα έξοδα:

  • νομική συνδρομή (π.χ. αμοιβή δικηγόρου)·
  • αποζημίωση μαρτύρων ή αμοιβή πραγματογνωμόνων·
  • οδοιπορικά και έξοδα διαμονής· και
  • άλλα δικαστικά και μη δικαστικά έξοδα.

Έξοδα τα οποία καταβάλλει ο ηττηθείς διάδικος

Ο ηττηθείς διάδικος καταβάλλει τα ίδια έξοδα με τον νικήσαντα διάδικο, μπορεί όμως και να καταδικαστεί από το δικαστήριο να καταβάλει τα έξοδα του νικήσαντος διάδικου.

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα στις Κάτω Χώρες;

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διαδικασίας στον ιστότοπο του ολλανδικού δικαστικού σώματος (De Rechtspraak) ─ η παρούσα σελίδα παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος της δικαστικής διαδικασίας. Ο ιστότοπος των γραφείων νομικής συνδρομής (Het Juridisch Loket) περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το κόστος των δικαστικών διαδικασιών.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να λάβω πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα στις Κάτω Χώρες;

Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται μόνο στην ολλανδική γλώσσα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ολλανδικού δικαστικού σώματος και στον ιστότοπο των γραφείων νομικής συνδρομής. Πληροφορίες διατίθενται επίσης στους ιστοτόπους της Ολλανδικής Ομοσπονδίας Διαμεσολαβητών (Mediatorsfederatie Nederland) και του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής (Raad voor Rechtsbijstand).

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Ιστότοποι με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Μπορείτε να βρείτε τον νόμο περί δικαστικών τελών σε αστικές υποθέσεις και άλλη ολλανδική νομοθεσία, μεταξύ άλλων, στον ιστότοπο της ολλανδικής κυβέρνησης.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Η ετήσια έκθεση του δικαστικού συμβουλίου (Raad voor de rechtspraak) παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ολλανδικού δικαστικού σώματος.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πώς παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες;

Σε όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τα έξοδα, τα ποσά παρατίθενται χωρίς ΦΠΑ (εφόσον υπόκεινται σε ΦΠΑ).

Ποιος είναι ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ;

Ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ στον οποίο υπόκεινται τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι 21%.

Νομική συνδρομή

Ισχύον όριο εισοδήματος σε αστικές υποθέσεις

Εάν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να καταβάλετε ο ίδιος το σύνολο των εξόδων δικηγόρου ή διαμεσολαβητή, ενδέχεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να δικαιούστε επιδοτούμενη νομική βοήθεια, δηλαδή νομική συνδρομή.

Νομική συνδρομή παρέχεται μόνο σε πρόσωπα των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 27 300 ευρώ (για τα άγαμα άτομα) ή τα 38 600 ευρώ (για έγγαμα άτομα ή συγκατοικούντες ή μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικο τέκνο). Νομική συνδρομή δεν χορηγείται σε άτομα των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το κατώτατο όριο για το αφορολόγητο κεφάλαιο. Βλέπε άρθρα 12 και 34 του νόμου περί νομικής συνδρομής (Wet op de rechtsbijstand).

Ισχύον όριο εισοδήματος για τον κατηγορούμενο σε ποινικές υποθέσεις

Νομική συνδρομή χορηγείται δωρεάν εφόσον ο πληρεξούσιος δικηγόρος διορίζεται από το δικαστήριο (άρθρο 43 του νόμου περί νομικής συνδρομής). Σε άλλες περιπτώσεις, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής μπορεί να διορίσει δικηγόρο σε πρόσωπα που δικαιούνται εκπροσώπησης βάσει του Ποινικού Κώδικα (Wetboek van Strafrecht) ή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Wetboek van Strafvordering) (βλ. άρθρο 44 του νόμου περί νομικής συνδρομής). Σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου περί νομικής συνδρομής, ο διάδικος υποχρεούται να καταβάλει συμμετοχή ανάλογη προς τα εισοδήματά του εφόσον του χορηγείται νομική συνδρομή.

Ισχύον όριο εισοδήματος για τα θύματα σε ποινικές υποθέσεις

Στο άρθρο 44 του νόμου περί νομικής συνδρομής προβλέπεται ότι χορηγείται δωρεάν νομική βοήθεια σε θύματα εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλημάτων βίας, ασχέτως της ικανότητας του θύματος να καταβάλει τα έξοδα, εφόσον έχει κινηθεί διαδικασία και το θύμα δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου περί του ταμείου αποζημιώσεων θυμάτων εγκλημάτων βίας (Wet schadefonds geweldsmisdrijven).

Είναι υποχρεωτική η νομική εκπροσώπηση;

Οι εναγόμενοι δεν υποχρεούνται να εκπροσωπούνται από δικηγόρο σε υποθέσεις που εκδικάζονται από υποπεριφερειακά δικαστήρια (ειρηνοδικεία) ή δικαστήρια μισθωτικών διαφορών. Ωστόσο, η νομική εκπροσώπηση είναι υποχρεωτική σε όλες τις άλλες αστικές υποθέσεις, όπως οι υποθέσεις που εκδικάζονται από το περιφερειακό δικαστήριο (rechtbank) ή το εφετείο (gerechtshof).

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου;

Η απόφαση σχετικά με το ποιος διάδικος πρέπει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα λαμβάνεται από το δικαστήριο. Οι δαπάνες υπολογίζονται κατ’ αποκοπή (δηλαδή όχι βάσει των πραγματικών δαπανών).

Αμοιβές πραγματογνωμόνων

Οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων ποικίλλουν. Τα ποσά καθορίζονται στο διάταγμα της 16ης Αυγούστου 2003 περί καθορισμού των αμοιβών που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 6, 7, 17 και 18 του νόμου περί τελών ποινικών διαδικασιών (διάταγμα του 2003 περί τελών ποινικών διαδικασιώνBesluit tarieven in strafzaken 2003).

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Τα έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας εξηγούνται κατωτέρω.

  • Οι διερμηνείς λαμβάνουν αποζημίωση ύψους 43,89 ευρώ ανά ώρα.
  • Οι μεταφραστές αμείβονται ανά γραμμή που μεταφράζουν. Για μεταφράσεις από και προς τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά η αποζημίωση ανέρχεται σε 0,79 ευρώ ανά γραμμή. Η τιμή για τις άλλες κοινές ευρωπαϊκές γλώσσες ανέρχεται σε 1,20 ευρώ ανά γραμμή. Η τιμή για τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες και τις κοινές μη ευρωπαϊκές γλώσσες είναι 1,51 ευρώ, ενώ ο συντελεστής για τις άλλες μη ευρωπαϊκές γλώσσες είναι 1,69 ευρώ ανά γραμμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των μεταφραστών και των διερμηνέων, βλ. το διάταγμα του 2003 περί τελών ποινικών διαδικασιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ολλανδική Ομοσπονδία Διαμεσολαβητών

Γραφεία νομικής συνδρομής

Ολλανδικό δικαστικό σώμα

Κόστος δικαστικής διαδικασίας

Νόμος περί νομικής συνδρομής

Νόμος περί τελών ποινικών διαδικασιών

Διάταγμα του 2003 περί τελών ποινικών διαδικασιών

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.