Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Έξοδα

Βόρεια Ιρλανδία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στη Βόρεια Ιρλανδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Τόσο για το County Court όσο και για το Court of Judicature (Ανώτατο Δικαστήριο) υπάρχει πίνακας αμοιβών, ορισμένες εκ των οποίων αφορούν τις αμοιβές επαγγελματιών.

Αντίγραφο της νομοθεσίας που καθορίζει τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών για το County Court παρατίθεται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας πληροφοριών του ΗΒ για τον δημόσιο τομέα. Ο πίνακας αμοιβών για το High Court δεν διατίθεται μέσω διαδικτυακού συνδέσμου. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν για ορισμένες μόνο υποθέσεις και υπό ορισμένες περιστάσεις.

Ο Taxing Master (Δικαστής) μπορεί επίσης να εκτιμά το κόστος των νομικών διαδικασιών σε ορισμένες υποθέσεις, για παράδειγμα σε διαδικασίες διαζυγίου και συνολικής ρύθμισης. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τα νομικά επαγγέλματα.

Η Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών της Βόρειας Ιρλανδίας καθορίζει πάγιες χρεώσεις για διαδικασίες επιμέλειας τέκνων που διέπονται από το διάταγμα περί τέκνων του 1995 (Children (Northern Ireland) Order 1995) και στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται νομική συνδρομή.

 • Τα έξοδα των διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων (Family Proceedings Court) τα οποία καλύπτονται στο πλαίσιο του συστήματος νομικής συνδρομής μέσω εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίου (ABWOR - assistance by way of representation) εκτιμώνται βάσει ωριαίας χρέωσης ή πάγιας (σύνθετης) αμοιβής.
 • Τα έξοδα των διαδικασιών ενώπιον του Κέντρου Οικογενειακής Πρόνοιας για τις οποίες χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 3 του διατάγματος περί νομικής συνδρομής του 1981 (Αμοιβή Solicitors και Counsel σε διαδικασίες ενώπιον του County Court – Βόρεια Ιρλανδία) εκτιμώνται και καταβάλλονται βάσει πάγιας αμοιβής. Στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 3, τα έξοδα των υποθέσεων υπολογίζονται κατά καταβάλλονται βάσει ωριαίας χρέωσης η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 του διατάγματος.
 • Τα έξοδα των διαδικασιών δικαστικού χωρισμού και διατροφής ενώπιον του Magistrates Court καλύπτονται στο πλαίσιο του συστήματος ABWOR και, ομοίως, υπολογίζονται και καταβάλλονται βάσει πάγιας χρέωσης.
 1. Νομικοί σύμβουλοι (Solicitors)
  Για την εύρεση νομικού συμβούλου μπορεί να αποβεί χρήσιμος ο δικτυακός τόπος της Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας, όμως η Law Society δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το κόστος της νομικής εκπροσώπησης, καθώς αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ανάλογα με την εκάστοτε υπόθεση.
 2. Δικηγόροι (Barristers)
  Για την εύρεση δικηγόρου μπορεί να αποβεί χρήσιμος ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία όμως δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το κόστος της νομικής εκπροσώπησης, καθώς αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ανάλογα με την εκάστοτε υπόθεση.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Τα πάγια έξοδα σε συνταγματικές υποθέσεις εξαρτώνται από τη βαθμίδα του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου κινείται η εκάστοτε διαδικασία, και το ύψος τους καθορίζεται ανάλογα με τη χρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε βαθμίδα δικαστηρίων. Πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα δικαστικά έξοδα παρέχονται από τη Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας ( Northern Ireland Court and Tribunals Service).

Στα έξοδα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα νομικής εκπροσώπησης.

Υπάρχουν επίσης δικαστικά έξοδα που σχετίζονται με συνταγματικές υποθέσεις οι οποίες παραπέμπονται στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) του Ηνωμένου Βασιλείου και δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση: δικαστικά έξοδα στο Supreme Court του ΗΒ

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται συνήθως στην αρχή μιας διαδικασίας, αλλά ενδέχεται να προκύψουν και άλλα έξοδα για συμπληρωματικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια μιας υπόθεσης, όπως π.χ. αίτηση προσωρινών μέτρων, συνεδριάσεις αξιολόγησης και ούτως καθεξής.

Για όσους δεν λαμβάνουν νομική συνδρομή, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμφωνούνται μεταξύ των ιδίων και των εκπροσώπων τους.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Στις ποινικές διαδικασίες, ο κατηγορούμενος που λαμβάνει νομική συνδρομή απαλλάσσεται από τα έξοδα. Για όσους δεν λαμβάνουν νομική συνδρομή, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμφωνούνται μεταξύ των ιδίων και των εκπροσώπων τους.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες, όπως έξοδα μαρτύρων ή οι αμοιβές εμπειρογνωμόνων καταβάλλονται συνήθως με την περάτωση της υπόθεσης. Πάντως, τα έξοδα αυτά δεν είναι πάγια και κυμαίνονται ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Τα πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες εξαρτώνται από τη δικαιοδοσία ενώπιον της οποίας κινούνται οι διαδικασίες και το ύψος τους καθορίζεται ανάλογα με τη χρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε δικαιοδοσία. Πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα δικαστικά έξοδα παρέχονται από τη Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας.

Στα έξοδα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα νομικής εκπροσώπησης.

Υπάρχουν επίσης δικαστικά έξοδα που σχετίζονται με συνταγματικές υποθέσεις οι οποίες παραπέμπονται στη Βουλή των Λόρδων και στο νέο Ανώτατο Δικαστήριο του ΗΒ που πρόκειται να την αντικαταστήσει. Το ύψος των εξόδων αυτών τελεί ακόμη υπό διαμόρφωση.

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται συνήθως στην αρχή μιας διαδικασίας, αλλά ενδέχεται να προκύψουν και άλλα έξοδα για συμπληρωματικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια μιας υπόθεσης, όπως π.χ. αίτηση προσωρινών μέτρων, συνεδριάσεις αξιολόγησης και ούτως καθεξής.

Για όσους δεν λαμβάνουν νομική συνδρομή, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμφωνούνται μεταξύ των ιδίων και των εκπροσώπων τους.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Οι νομικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν τους διαδίκους σχετικά με τα έξοδα που ενδεχομένως θα προκύψουν. Καθώς, όμως, αυτά εξαρτώνται από την πορεία/εξέλιξη της υπόθεσης, ενδέχεται να μην είναι εφικτός ο επακριβής υπολογισμός τους κατά την εκκίνηση της διαδικασίας.

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στη Βόρεια Ιρλανδία;

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα διατίθενται από τη Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας.

Οι δικτυακοί τόποι της Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας και της Βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου της Βόρειας Ιρλανδίας μπορούν να αποβούν χρήσιμες για την εύρεση συνηγόρου, αλλά δεν διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με το κόστος της νομικής εκπροσώπησης καθώς αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε υπόθεση και από το εάν οι διάδικοι δικαιούνται νομική συνδρομή.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να λάβω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στη Βόρεια Ιρλανδία;

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα διατίθενται στην αγγλική γλώσσα από τη Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να μεταφραστούν σε διάφορες άλλες γλώσσες κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας .

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Στη Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαστικά έξοδα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες των δικαστηρίων διατίθενται από τη Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Δεν είναι γνωστή κάποια πηγή για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Υπάρχουν πίνακες αμοιβών για τις διαδικασίες του County Court και του High Court, οι οποίοι είναι όμως ενδεικτικοί και δεν πρέπει να θεωρούνται οριστικοί, καθώς δεν ισχύουν για όλες τις υποθέσεις. Επίσης ισχύουν μόνο για διαδικασίες της συγκεκριμένης δικαιοδοτικής βαθμίδας.

Οι ισχύοντες πίνακες αμοιβών για το County Court διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας πληροφοριών του ΗΒ για τον δημόσιο τομέα.

Ο πίνακας αμοιβών του High Court δεν διατίθεται μέσω διαδικτυακού συνδέσμου.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Πού μπορώ να βρω τις σχετικές πληροφορίες;

Σύμφωνα με το νόμο περί φόρου προστιθέμενης αξίας του 1983, ο ΦΠΑ επί εξόδων και αμοιβών μπορεί να επιστρέφεται –κατά τον αντίστοιχο συντελεστή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα προ ΦΠΑ διατίθενται από τη Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Νομική συνδρομή δικαιούνται συνήθως άτομα των οποίων το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.937 λίρες στερλίνες, με εξαίρεση τη σωματική βλάβη, για την οποία το όριο αυτό τίθεται στις 10.955 λίρες στερλίνες. Σε μικρό αριθμό διαδικασιών του δημόσιου οικογενειακού δικαίου που σχετίζονται με την επιμέλεια τέκνων, η νομική συνδρομή παρέχεται ανεξαρτήτως του ατομικού εισοδήματος οι περιπτώσεις αυτές είναι γνωστές ως ειδικές διαδικασίες του διατάγματος περί τέκνων (Children Order proceedings). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στη Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας ( Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Στη Βόρεια Ιρλανδία δεν έχει καθοριστεί κατώτατο εισόδημα για την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους. Ο δικαστής χορηγεί νομική συνδρομή σε κατηγορουμένους εφόσον κρίνει ότι στερούνται των απαιτούμενων οικονομικών μέσων για την εξασφάλιση νομικής εκπροσώπησης.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης δεν προβλέπεται νομική συνδρομή για τα θύματα.

Το καθεστώς νομικής συνδρομής δεν ισχύει συνήθως στις περιπτώσεις όπου τα θύματα αξιόποινων πράξεων ζητούν αποκατάσταση. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα χωριστό νομικό σύστημα για την αποκατάσταση θυμάτων αξιόποινων πράξεων. Στη Βόρεια Ιρλανδία πρόκειται για το Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Ποινικών Αδικημάτων (Criminal Injury Compensation Scheme). Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, τα θύματα δεν χρειάζονται νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση προκειμένου να αιτηθούν αποζημίωση. Για την υποβολή των αιτήσεων παρέχεται δωρεάν συνδρομή από την υπηρεσία Victim Support Northern Ireland, η οποία χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης παρέχεται στα θύματα βοήθεια, εξαιρουμένης της νομικής συνδρομής. Για παράδειγμα, στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας παρέχονται πληροφορίες και μια «εικονική περιήγηση» για θύματα και μάρτυρες.

Επίσης, η φιλανθρωπική οργάνωση Victim Support Northern Ireland παρέχει συναισθηματική υποστήριξη, πληροφορίες και πρακτική βοήθεια σε άτομα που έχουν πέσει θύματα εγκληματικών ενεργειών.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους

Για να λάβουν δωρεάν νομική συνδρομή για την υπεράσπισή τους στην Βόρεια Ιρλανδία, οι κατηγορούμενοι πρέπει να πληρούν δύο κριτήρια: αφενός να στερούνται των οικονομικών μέσων για την εξασφάλιση της υπεράσπισής τους και, αφετέρου, η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της δικαιοσύνης.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

 • Η Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας εφαρμόζει διαδικασία/πολιτική στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται είτε αναστολή της καταβολής των δικαστικών εξόδων είτε απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα. Στη διαδικασία αυτή λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση και οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω καθορισμένου εντύπου.
 • Απαλλάσσονται των δικαστικών εξόδων κατηγορούμενοι στους οποίους έχει χορηγηθεί νομική συνδρομή στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.
 • Όπως προαναφέρθηκε, νομική συνδρομή δικαιούνται συνήθως άτομα των οποίων το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.957 λίρες στερλίνες.
 • Σε έναν μικρό αριθμό διαδικασιών του δημόσιου οικογενειακού δικαίου που σχετίζονται με την επιμέλεια τέκνων, η νομική συνδρομή παρέχεται ανεξαρτήτως εισοδήματος. Οι περιπτώσεις αυτές είναι γνωστές ως ειδικές διαδικασίες του διατάγματος περί τέκνων.
 • Η επιδίκαση των δικαστικών εξόδων ή η απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Η επιδίκαση των δικαστικών εξόδων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. Ο εσωτερικός κανονισμός του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Court of Judicature) και ο εσωτερικός κανονισμός του County Court (Βόρεια Ιρλανδία) προβλέπουν τους κανόνες του δικαστηρίου σχετικά με τα έξοδα, οι οποίοι δεν διατίθενται όμως μέσω διαδικτυακού συνδέσμου.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Ο εσωτερικός κανονισμός του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Court of Judicature) και ο εσωτερικός κανονισμός του County Court (Βόρεια Ιρλανδία) περιορίζουν τον αριθμό εμπειρογνωμόνων. Δεν υπάρχουν πάγιες αμοιβές ούτε πίνακες αμοιβών εμπειρογνωμόνων, δεδομένου ότι οι αμοιβές τους εξαρτώνται από την ειδικότητα του εμπειρογνώμονα και το είδος συμμετοχής του στη διαδικασία.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Κατά κανόνα, όταν το κόστος μιας αγωγής του αστικού ή του οικογενειακού δικαίου καταβάλλεται από ιδιώτη, εναπόκειται στον διάδικο που καταφεύγει στις υπηρεσίες διερμηνέα να προβεί στις σχετικές συνεννοήσεις και να καταβάλει τα έξοδα.

Ωστόσο, η Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) φροντίζει για την εξεύρεση διερμηνέα και την κεντρική καταβολή της αμοιβής του για τους μη αγγλόφωνους διαδίκους οι οποίοι συμμετέχουν στα ακόλουθα είδη υποθέσεων: σε υποθέσεις προσωποκράτησης, σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι και σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας (περιλαμβανομένου του γάμου κατόπιν εξαναγκασμού).

Αν η υπόθεση δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, είναι και πάλι δυνατό να καλυφθούν τα έξοδα διερμηνέα, αν ο δικαστής κρίνει ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο διάδικος να κατανοήσει τη διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι ο διάδικος αδυνατεί να εξεύρει δημόσια χρηματοδότηση, δεν έχει τα μέσα για να καταβάλει ο ίδιος την αμοιβή διερμηνέα ή εάν ο δικαστής διατάξει ρητώς τον διορισμό διερμηνέα.

Όταν η Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας φροντίζει για την εξεύρεση διερμηνέα και την καταβολή της αμοιβής του, η αμοιβή αυτή καθορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασης. Η αμοιβή είναι δυνατό να διαφέρει από υπόθεση σε υπόθεση, αναλόγως της διάρκειας της ακροαματικής διαδικασίας, της απόστασης και του χρόνου που απαιτείται για τη μετάβαση προς και από το δικαστήριο και του μέσου μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο διερμηνέας. Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται απαρεγκλίτως στο σύνολο των απαιτήσεων, προκειμένου να αποτρέπεται κάθε υπέρμετρη πληρωμή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη Μελέτη για τη διαφάνεια των δαπανών PDF (448 Kb) en

Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου της Βόρειας Ιρλανδίας

Υπηρεσία πληροφοριών του ΗΒ για τον δημόσιο τομέα

http://www.legislation.gov.uk/nisr/2013/19/contents/madeΠληροφορίες της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με τα δικαστικά έξοδα

http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Services/CourtFees/Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας

https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunalsΠληροφορίες της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με τον εμπορικό κατάλογο

http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Services/CommercialLists/Victim Support Northern Ireland

http://www.nidirect.gov.uk/help-and-support-for-victims-of-crimeΠληροφορίες της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με τη συνδρομή σε θύματα και μάρτυρες

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.