Έξοδα

Πολωνία

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν το μέρος που υποβάλλει αίτηση διαζυγίου σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: ένα ζευγάρι παντρεύεται. Στη συνέχεια, χωρίζει και συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου. Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Δύο υπήκοοι του ίδιου κράτους μέλους (κράτος μέλος A) παντρεύονται. Ο γάμος τελείται στο κράτος μέλος A. Μετά τον γάμο, το ζευγάρι μετακομίζει με σκοπό τη διαμονή και εργασία σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος B), όπου και αποκτά νόμιμη κατοικία. Λίγον χρόνο μετά, το ζευγάρι χωρίζει, και η γυναίκα επιστρέφει στο κράτος μέλος Α, ενώ ο άνδρας παραμένει στο κράτος μέλος Β. Το ζευγάρι συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου. Αμέσως μετά την επιστροφή της στο κράτος μέλος A, η σύζυγος υποβάλλει αίτηση διαζυγίου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους B.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Έξοδα στην Πολωνία

Περίπτωση αριθ. 1 (στην περίπτωση B- όταν η σύζυγος ασκεί αγωγή διαζυγίου στην Πολωνία – στην περίπτωση αυτή τα τέλη, τα έξοδα και οι προϋποθέσεις είναι τα ίδια όπως και στην περίπτωση Α.


Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Υπάρχει σχετική δυνατότητα για υποθέσεις αυτού του είδους;

Κόστος

Περίπτωση A

Πάγιο τέλος 600 PLN

Για κάθε σελίδα αντιγράφου εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων, αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων που έχουν νομική ισχύ – 6 PLN. Αν τα έγγραφα αυτά έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα – 12 PLN για κάθε σελίδα.

-

Πάγιο τέλος 600 PLN

Τα μέρη είναι ελεύθερα να επιλέξουν την εναλλακτική επίλυση της διαφοράς

Αν το δικαστήριο δεχθεί τη ρήτρα εκτελεστότητας, 50 PLNΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Όχι

Όχι λιγότερο από 360 PLN

Όχι

-

-

Όχι

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του εμπειρογνώμοναΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι

Έξοδα μεταφοράς, απώλεια εσόδων, έξοδα διαμονής, σύμφωνα με τα άρθρα 85 έως 88 του νόμου περί δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις

--

--

--Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε χορηγείται και με ποιες προϋποθέσεις;

Πότε καλύπτει όλα τα δικαστικά έξοδα;

Προϋποθέσεις;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Αν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που την χορήγησε

Περίπτωση A

Ο διάδικος που απαλλάσσεται από τα δικαστικά έξοδα μπορεί να ζητήσει νομική συνδρομή. Το δικαστήριο αποφασίζει αν απαιτείται παράσταση επαγγελματία δικηγόρου

Εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου

Αν το κόστος είναι υπερβολικό ή προκαλεί υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση του διαδίκου

Εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες, ανάλογα με τις περιστάσεις. Αν το δικαστήριο κρίνει υπαίτιο τον εναγόμενο, ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται με τα έξοδα. Αν το δικαστήριο δεν κρίνει υπαίτιο τον εναγόμενο, κάθε διάδικος καταβάλλει το ήμισυ των εξόδων της δίκης.

Τα έξοδα τα οποία υπερβαίνουν το μέτρο που είναι απαραίτητο και πρόσφορο για την υπόθεσηΈξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Όταν υποβάλλονται στο δικαστήριο έγγραφα που είναι συντεταγμένα σε άλλη γλώσσα

Διέπεται από τον κανονισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης της 24ης Ιανουαρίου 2005


Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.