Έξοδα

Πολωνία

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διατροφή), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Η μόνη εκκρεμούσα αντιδικία αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Έχουν ένα παιδί τριών ετών. Έπειτα χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα, η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), όπου και αποκτούν νόμιμη κατοικία. Εξακολουθεί να υπάρχει αντιδικία για ένα ζήτημα. Το ζήτημα αυτό αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα στο κράτος μέλος A.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Έξοδα στην Πολωνία

Περίπτωση αριθ. 3 (στην περίπτωση 3 B- όταν η μητέρα ασκεί αγωγή κατά του πατέρα στην Πολωνία – στην περίπτωση αυτή τα τέλη, τα έξοδα και οι προϋποθέσεις είναι τα ίδια όπως στην περίπτωση Α. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί ο πίνακας).

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Υπάρχει σχετική δυνατότητα για υποθέσεις αυτού του είδους;

Κόστος

Περίπτωση A

Η αγωγή διατροφής απαλλάσσεται από όλα τα έξοδα

Για κάθε σελίδα αντιγράφου εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων, αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων που παράγουν δεδικασμένο – 6 PLN. Αν τα έγγραφα αυτά έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα ή περιλαμβάνουν πίνακες – 12 PLN για κάθε σελίδα.

--

Η αγωγή διατροφής απαλλάσσεται από όλα τα έξοδα

--

--

Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν την εναλλακτική επίλυση της διαφοράς

Αν το δικαστήριο δεχθεί τη ρήτρα εκτελεστότητας, 50 PLNΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Όχι

Όχι λιγότερο από 60 PLN

όχι

-

-

Όχι

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του εμπειρογνώμοναΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι

Έξοδα μεταφοράς, απώλεια εσόδων, έξοδα διαμονής, σύμφωνα με τα άρθρα 85 έως 88 του νόμου περί δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις

Ναι. Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπολογίζεται κατά τρόπον ώστε, αν η πληρωμή γίνεται σε δόσεις, να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια αξίωση.

Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία (κώδικας πολιτικής δικονομίας), η διατροφή είναι χρηματική, περιοδικά επαναλαμβανόμενη αξίωση:

1. αν το ποσό της διατροφής ισούται με τις πληρωμές ενός ή περισσότερων ετών, αντικείμενο της διαφοράς είναι το συνολικό ποσό

2. αν η διατροφή καταβάλλεται για διάστημα μικρότερο του έτους, αντικείμενο της διαφοράς θεωρείται ότι είναι το συνολικό ποσό.

Εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράςΈξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε χορηγείται και με ποιες προϋποθέσεις;

Πότε καλύπτει όλα τα δικαστικά έξοδα;

Προϋποθέσεις;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Αν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που την χορήγησε

Περίπτωση A

Ο διάδικος που απαλλάσσεται από τα δικαστικά έξοδα μπορεί να ζητήσει νομική συνδρομή. Το δικαστήριο αποφασίζει αν απαιτείται παράσταση επαγγελματία δικηγόρου

Εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου

Αν το κόστος είναι υπερβολικό ή προκαλεί υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση του διαδίκου

Εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες, ανάλογα με τις περιστάσεις.

--

Τα έξοδα τα οποία υπερβαίνουν το μέτρο που είναι απαραίτητο και πρόσφορο για την υπόθεση

--Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Όταν υποβάλλονται στο δικαστήριο έγγραφα που είναι συντεταγμένα σε άλλη γλώσσα

Διέπεται από τον κανονισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης της 24ης Ιανουαρίου 2005

--

--

--

--


Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.