Έξοδα

Πολωνία

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (ευθύνη), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πελάτη σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη. Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και των ασφαλιστικών εταιρειών, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης. Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης στο κράτος μέλος Β παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό στο κράτος μέλος Γ. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη στο κράτος μέλος Α και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν συνάψει σύμβαση ασφάλισης, ο καθένας με ασφαλιστική εταιρεία του δικού του κράτους μέλους. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη. Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και της ασφαλιστικής εταιρείας στο κράτος μέλος Α, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Έξοδα στην Πολωνία

Περίπτωση αριθ. 5 (στην περίπτωση 5 B- όταν ο καταναλωτής ενάγει τον εγκαταστάτη και την κατασκευάστρια εταιρεία στην Πολωνία – στην περίπτωση αυτή τα τέλη, τα έξοδα και οι προϋποθέσεις είναι τα ίδια όπως στην περίπτωση Α.

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Περίπτωση A

Εξαρτώνται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικών εξόδων στις αστικές υποθέσεις, τα δικαστικά έξοδα ανέρχονται στο 5% της αξίας, αλλά το ύψος τους δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 PLN και μεγαλύτερο από 100.000 PLN.

Για κάθε σελίδα αντιγράφου εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων, αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων που παράγουν δεδικασμένο – 6 PLN. Αν τα έγγραφα αυτά έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα ή περιλαμβάνουν πίνακες – 12 PLN για κάθε σελίδα.

--Περιπτωσιολογική Μελέτη

Ένδικα μέσα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Περίπτωση A

Εξαρτώνται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικών εξόδων στις αστικές υποθέσεις – τα δικαστικά έξοδα ανέρχονται στο 5% της αξίας, αλλά το ύψος τους δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 PLN και μεγαλύτερο από 100.000 PLN. Αλλά η αξία του αντικειμένου της διαφοράς μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν συμβεί αυτό, τα έξοδα υπολογίζονται κατά τον ίδιο τρόπο –το ποσοστό παραμένει το ίδιο, αλλά το τελικό ποσό αλλάζει, διότι η βάση υπολογισμού είναι διαφορετική.

--

--Περιπτωσιολογική Μελέτη

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

Υπάρχει σχετική δυνατότητα για υποθέσεις αυτού του είδους;

Κόστος

Περίπτωση A

Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν την εναλλακτική επίλυση της διαφοράς

Αν το δικαστήριο δεχθεί τη ρήτρα εκτελεστότητας, 50 PLNΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική Μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Όχι

Εξαρτώνται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.

Όχι

--

--

Όχι

Αν το δικαστήριο δεχθεί τη ρήτρα εκτελεστότητας, 50 PLNΈξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι

Έξοδα μεταφοράς, απώλεια εσόδων, έξοδα διαμονής, σύμφωνα με τα άρθρα 85 έως 88 του νόμου περί δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις

Ναι. Λαμβάνεται υπόψη η αξία του αντικειμένου της διαφοράς.

Εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς

--

--Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε χορηγείται και με ποιες προϋποθέσεις;

Πότε καλύπτει όλα τα δικαστικά έξοδα;

Προϋποθέσεις;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Αν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που την χορήγησε;

Περίπτωση A

Ο διάδικος που απαλλάσσεται από τα δικαστικά έξοδα μπορεί να ζητήσει νομική συνδρομή. Το δικαστήριο αποφασίζει αν απαιτείται παράσταση επαγγελματία δικηγόρου

Εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου

Αν το κόστος είναι υπερβολικό ή προκαλέσει υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση του διαδίκου

Εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες, ανάλογα με τις περιστάσεις

--

Τα έξοδα τα οποία υπερβαίνουν το μέτρο που είναι απαραίτητο και πρόσφορο για την υπόθεση

--Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Όταν υποβάλλονται στο δικαστήριο έγγραφα που είναι συντεταγμένα σε άλλη γλώσσα

Διέπεται από τον κανονισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης της 24ης Ιανουαρίου 2005

--

--

--

--


Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.