Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Έξοδα

Πορτογαλία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δικαστικά έξοδα στην Πορτογαλία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

  1. Δικαστικοί πληρεξούσιοι (solicitadores),

Στην Πορτογαλία, οι αμοιβές των δικαστικών πληρεξουσίων όταν ενεργούν ως δικαστικοί επιμελητές (agentes de execução), ρυθμίζονται από την υπουργική απόφαση αριθ. 331-B/2009 της 30ής Μαρτίου 2009 (άρθρα 11-25).

  1. Νομικοί σύμβουλοι (consultores jurídicos)

Στην Πορτογαλία, οι αμοιβές των νομικών συμβούλων δεν υπάγονται σε καθεστώς ρύθμισης.

  1. Δικηγόροι (advogados)

Στην Πορτογαλία, οι αμοιβές των δικηγόρων δεν υπάγονται σε καθεστώς ρύθμισης

  1. Δικαστικοί υπάλληλοι (oficiais de Justiça)

Οι αμοιβές των δικαστικών υπαλλήλων σε διαδικασίες εκτέλεσης ρυθμίζονται στην Πορτογαλία από το άρθρο 9 και τον πίνακα II του κανονισμού για τα διαδικαστικά έξοδα που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 34/2008 της 26ης Φεβρουαρίου 2008 και την υπουργική απόφαση αριθ. 331-B/2009 της 30ής Μαρτίου 2009 (άρθρα 11και 25).

  1. Δικηγόροι στο πλαίσιο νομικής προστασίας (advogados no âmbito da protecção jurídica)

Οι αμοιβές των δικηγόρων για την παροχή υπηρεσιών νομικής προστασίας ρυθμίζονται από την υπουργική απόφαση αριθ. 1386/2004 της 10ης Νοεμβρίου 2004 και από την υπουργική απόφαση αριθ.10/2008 της 3ης Ιανουαρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση αριθ. 210/2008 της 29ης Φεβρουαρίου 2008.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Τα πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες καθορίζονται στα άρθρα 5 έως 7 και στους πίνακες I και II των παραρτημάτων του κανονισμού περί δικαστικών εξόδων που εγκρίθηκε από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 34/2008 της 26ης Φεβρουαρίου 2008.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Κατά κανόνα, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να καταβάλλονται κατά την έναρξη της διαδικασίας και όταν οριστεί δικάσιμος. Κατά κανόνα, οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των δικαστικών επιμελητών καταβάλλονται πριν από την παρέμβασή τους στη διαδικασία.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Τα πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες καθορίζονται στο άρθρο 8 και στον πίνακα III του κανονισμού περί δικαστικών εξόδων που εγκρίθηκε από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 34/2008 της 26ης Φεβρουαρίου 2008.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Το στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα δικαστικά έξοδα εξαρτάται από τη θέση του παρεμβαίνοντος στην ποινική διαδικασία και από τον ρόλο του σε αυτήν. Οι μόνες περιπτώσεις όπου τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται συγχρόνως με την πράξη είναι ο ορισμός βοηθού εισαγγελέα και η κίνηση ποινικής έρευνας από τον βοηθό εισαγγελέα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ήτοι όλες τις διαδικασίες όπου συμμετέχει ο κατηγορούμενος και οποιαδήποτε άλλη περίσταση όπου συμμετέχει ο βοηθός εισαγγελέα, τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται στο τέλος του συγκεκριμένου σταδίου της ποινικής διαδικασίας (ανακριτική διαδικασία, δίκη ή έφεση), σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Τα πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες διέπονται από τα άρθρα 6-9 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 303/98 της 7ης Οκτωβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 91/2008 της 2ας Ιουνίου 2008.

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα πάγια έξοδα πρέπει να καταβάλλονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Δεδομένου ότι έχουν σαφή γνώση των πιθανοτήτων επιτυχίας και του σχετικού κόστους, οι συνήγοροι δεσμεύονται ηθικά και νομικά να παράσχουν στους διαδίκους πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Πηγές προσδιορισμού δικαστικών εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις πηγές προσδιορισμού δικαστικών εξόδων στην Πορτογαλία;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα δικαστικών εξόδων στην Πορτογαλία διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις πηγές προσδιορισμού δικαστικών εξόδων στην Πορτογαλία;

Πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στην Πορτογαλία διατίθενται μόνο στην πορτογαλική γλώσσα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση, ειδικότερα στα δημόσια συστήματα διαμεσολάβησης σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εργατικού και ποινικού δικαίου, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Πληροφορίες σχετικά με τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας μιας δικαστικής διαδικασίας διατίθενται στον δικτυακό τόπο στατιστικών δεδομένων στον τομέα της Δικαιοσύνης στην Πορτογαλία:

http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες. Ο μόνος τρόπος να τις βρείτε είναι να ανατρέξετε στις διάφορες κλίμακες ή πίνακες δικαστικών εξόδων.

Φόρος προστιθέμενης αξίας –πώς παρέχονται αυτού του είδους οι πληροφορίες;

Τα δικαστικά έξοδα είναι απαλλαγμένα από ΦΠΑ. Οι αμοιβές των επαγγελματιών υπόκεινται σε ΦΠΑ, αλλά τα έξοδα που προβλέπονται από το νόμο δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ποιο είναι το εφαρμοζόμενο ποσοστό ΦΠΑ;

Δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εφαρμοζόμενα ποσοστά ΦΠΑ.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Ο τύπος για τον υπολογισμό του κατώτατου εισοδήματος για την παροχή νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις διατίθεται στο παράρτημα του νόμου αριθ. 34/2004 της 29ης Ιουλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο αριθ. 47/2007 της 28ης Αυγούστου 2007.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Ο τύπος για τον υπολογισμό του κατώτατου εισοδήματος για την παροχή νομικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις διατίθεται στο παράρτημα του νόμου αριθ. 34/2004 της 29ης Ιουλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο αριθ. 47/2007 της 28ης Αυγούστου 2007.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Στις ποινικές υποθέσεις δεν υπάρχει κατώτατο εισόδημα για την παροχή νομικής συνδρομής στα θύματα.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις για την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα. Τα θύματα δεν καταβάλλουν δικαστικά έξοδα όταν εκπροσωπούνται από την ένωση υποστήριξης θυμάτων [Associação de Apoio à Vítima].

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους

Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις για την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους. Αυτές σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του κατηγορουμένου και υπολογίζονται βάσει του τύπου που παρατίθεται στο άρθρο 39 του νόμου αριθ. 34/2004 της 29ης Ιουλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο αριθ. 47/2007 της 28ης Αυγούστου 2007.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Οι δικαστικές διαδικασίες μπορούν να είναι δωρεάν για έναν ή αμφότερους τους διαδίκους, λόγω απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα ή παροχής νομικής συνδρομής.

Πότε ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου;

Κατά κανόνα, ο νικήσας διάδικος δικαιούται αποζημίωσης για τα έξοδα που πρέπει να καταβάλλονται από τον ηττηθέντα διάδικο, στην αναλογία που ορίζεται από τον δικαστή, σύμφωνα με την τελική απόφαση. Το δικαίωμα του νικήσαντος διαδίκου για αποζημίωση ακυρώνεται αν ο ηττηθείς διάδικος επωφελείται νομικής συνδρομής και, ως εκ τούτου, απαλλάσσεται από την καταβολή δικαστικών τελών.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Κατά κανόνα, ο διάδικος οφείλει να καταβάλλει τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων. Εάν ο διάδικος απαλλάσσεται από δικαστικά έξοδα ή είναι δικαιούχος νομικής συνδρομής, οι αμοιβές εμπειρογνωμόνων καταβάλλονται από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών Δικαιοσύνης [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ].

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Κατά κανόνα, οι αμοιβές των μεταφραστών και των διερμηνέων πρέπει να καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο διάδικο. Ωστόσο, εάν ο διάδικος επωφελείται νομικής συνδρομής, οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων καλύπτονται από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών Δικαιοσύνης [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ].

Σημαντικά έγγραφα

Relatório de Portugal sobre o estudo relativo à transparência dos custos (Έκθεση της Πορτογαλίας για τη μελέτη σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων)

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/01/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.