Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Έξοδα

Σκωτία

Η παρούσα σελίδα παρέχει ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος των διαδικασιών στη Σκωτία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δεν προβλέπεται ρύθμιση για τις αμοιβές που χρεώνουν οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου στους πελάτες τους. Ωστόσο, προβλέπεται ρύθμιση για τα έξοδα που μπορούν να επιστραφούν στον διάδικο ο οποίος κερδίζει τη δίκη.

Solicitors (νομικοί σύμβουλοι)

Δεν προβλέπεται ρύθμιση για τις αμοιβές των solicitors στη Σκωτία. Οι αμοιβές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που αφορούν κάθε υπόθεση ξεχωριστά.

Advocates (δικηγόροι)

Δεν προβλέπεται ρύθμιση για τις αμοιβές των advocates στη Σκωτία. Οι αμοιβές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που αφορούν κάθε υπόθεση ξεχωριστά.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές δίκες

Τα πάγια έξοδα στη Σκωτία εξαρτώνται από το είδος της διαδικασίας και το δικαστήριο στο οποίο προκύπτουν (στο οποίο κινείται η διαδικασία). Τα πάγια έξοδα καταβάλλονται σε διάφορα στάδια της εκάστοτε διαδικασίας:

 • Κατά την κατάθεση των εισαγωγικών δικόγραφων στο δικαστήριο
 • Κατά την κατάθεση πρόσθετων δικόγραφων
 • Κατά τον καθορισμό της ημερομηνίας εκδίκασης
 • Για χρήση του χρόνου του δικαστηρίου κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, βάσει ημερήσιας χρέωσης
 • Για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη φορολόγηση δαπανών
 • Κατά την άσκηση ένδικου μέσου.

Οι κανονιστικές πράξεις της Σκωτίας (Scottish Statutory Instruments) καθορίζουν τα τέλη για κάθε είδος προσφυγής, και είναι γνωστές ως διατάγματα περί τελών (Fee Orders). Οι αστικές διαδικασίες διέπονται από το διάταγμα περί τελών του Sheriff Court του 1997 και από το διάταγμα περί τελών του Court of Session του 1997. Τα εν λόγω διατάγματα τροποποιήθηκαν στη συνέχεια από πλήθος διαταγμάτων τροποποίησης των τελών ώστε να ληφθούν υπόψη οι αυξήσεις των τελών. Περισσότερες πληροφορίες για τα διατάγματα περί τελών και τις τροποποιήσεις τους στη Σκωτία διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας.

Οικογενειακό δίκαιο - Διαζύγιο/Λύση συμφώνου συμβίωσης

Στη Σκωτία, αιτήσεις έκδοσης διαζυγίου/λύσης συμφώνου συμβίωσης μπορούν να υποβληθούν στο Sheriff Court ή στο Court of Session με:

Απλοποιημένη διαδικασία

Μη απλοποιημένη διαδικασία

Τα τέλη υποβολής αίτησης για την έκδοση διαζυγίου/λύση συμφώνου συμβίωσης με την απλοποιημένη διαδικασία ανέρχονται επί του παρόντος σε 95 λίρες Αγγλίας στο Sheriff Court και σε 105 λίρες Αγγλίας στο Court of Session. Επιπλέον χρέωση προβλέπεται σε περίπτωση που ο sheriff officer κληθεί να επιδώσει τα έγγραφα του διαζυγίου στον εναγόμενο. Στο Sheriff Court και στο Court of Session το κόστος της επίδοσης ανέρχεται σε 10 λίρες Αγγλίας, συν επιπλέον ποσό που χρεώνει ο sheriff officer

Στην περίπτωση της μη απλοποιημένης διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου/λύσης συμφώνου συμβίωσης, το συναφές κόστος αφορά την αρχική δικαστική εντολή κλήτευσης στο Sheriff Court. Το τέλος για αρχική δικαστική εντολή κλήτευσης για διαζύγιο ή για λύση σχέσης συμβίωσης ανέρχεται επί του παρόντος σε 125 λίρες Αγγλίας. Στις εν λόγω περιπτώσεις, το δικαστήριο δεν μεριμνά για την επίδοση της κλήτευσης στον εναγόμενο. Επομένως, για την επίδοση των εγγράφων ο ενάγων (αιτών) καλείται να καταβάλει επιπλέον ποσό είτε σε solicitor είτε σε sheriff officer. Πρόσθετα τέλη καταβάλλονται επίσης σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, ανάλογα με την πρόοδο της υπόθεσης στο δικαστήριο (βλ. ανωτέρω). Κατ’ ελάχιστον, σε περίπτωση ερημοδικίας, προβλέπεται πρόσθετο τέλος για την κατάθεση αντιγράφου της απόφασης, το οποίο ανέρχεται επί του παρόντος σε 55 λίρες Αγγλίας. Στο Court of Session το ποσό που καταβάλλεται επί του παρόντος για την υποβολή αρχικής δικαστικής εντολής κλήτευσης για διαζύγιο/λύση συμφώνου συμβίωσης ανέρχεται σε 140 λίρες Αγγλίας.

Οικογενειακό δίκαιο – Επιμέλεια και διατροφή τέκνων

Σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, το ύψος των τελών στο Sheriff Court εξαρτάται από το αν το αίτημα (ή η αίτηση) επιμέλειας και διατροφής του τέκνου υποβάλλεται ταυτόχρονα με αίτημα (ή αίτηση) διαζυγίου/λύσης συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος (ή αίτησης) διαζυγίου/λύσης συμφώνου συμβίωσης, καταβάλλονται τα τέλη της μη απλοποιημένης διαδικασίας διαζυγίου.

Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος (ή αίτησης) διαζυγίου, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το τέλος που προβλέπεται για την κατάθεση εισαγωγικού δικόγραφου, το οποίο ανέρχεται επί του παρόντος σε 80 λίρες Αγγλίας. Πρόσθετα τέλη καταβάλλονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, ανάλογα με την πρόοδο της υπόθεσης στο δικαστήριο.

Στο Court of Session το κόστος ανέρχεται επί του παρόντος σε 140 λίρες Αγγλίας. Πρόσθετα τέλη καταβάλλονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, ανάλογα με την πρόοδο της υπόθεσης στο δικαστήριο (βλ. ανωτέρω).

Εμπορικό δίκαιο – συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη

Στις υποθέσεις εμπορικού δικαίου, το ύψος των τελών εξαρτάται από το αίτημα και από τον κανονισμό του δικαστηρίου στο οποίο προσφεύγει ο ενάγων (το άτομο που ασκεί την αγωγή).

Για παράδειγμα, εάν ο ενάγων μπορεί να ασκήσει την αξίωσή του με τη «διαδικασία μικροδιαφορών» στο Sheriff Court και ζητά την επιδίκαση ποσού μέχρι 3.000 λίρες Αγγλίας, το τέλος κατάθεσης του εισαγωγικού δικόγραφου ανέρχεται επί του παρόντος σε 15 λίρες Αγγλίας για ποσό μέχρι 200 λίρες Αγγλίας και σε 65 λίρες Αγγλίας για ποσό από 200 έως 3.000 λίρες Αγγλίας. Στην πορεία, ίσως απαιτηθεί καταβολή πρόσθετων δικαστικών τελών. Για παράδειγμα, εάν η κλήτευση πρέπει να επιδοθεί στον εναγόμενο από sheriff officer, ο ενάγων καταβάλλει επί του παρόντος το ποσό των 10 λιρών Αγγλίας συν το ποσό που χρεώνει ο sheriff officer. Ωστόσο, ο sheriff clerk μπορεί να μεριμνήσει για την επίδοση μόνο σε περίπτωση που ο ενάγων είναι φυσικό πρόσωπο. Οι λοιπές κατηγορίες διαδίκων οφείλουν να προσφύγουν για την επίδοση είτε σε solicitor είτε σε sheriff officer, καταβάλλοντας σ’ αυτούς ξεχωριστό τέλος.

Εάν ο ενάγων μπορεί να ασκήσει αξίωσή με τη συνοπτική διαδικασία και ζητά, για παράδειγμα, την επιδίκαση ποσού μεταξύ 3.000 και 5.000 λιρών Αγγλίας, το τέλος κατάθεσης του εισαγωγικού δικόγραφου ανέρχεται επί του παρόντος σε 65 λίρες Αγγλίας. Στην πορεία, ίσως απαιτηθεί καταβολή πρόσθετων τελών (βλ. ανωτέρω). Στις εν λόγω περιπτώσεις, ο sheriff clerk δεν μπορεί να επιδώσει τις κλητεύσεις στον εναγόμενο. Επομένως, ο ενάγων οφείλει να προσφύγει σε solicitor ή σε sheriff officer για την επίδοση και να καταβάλει σε αυτούς ξεχωριστό τέλος.

Εάν ο ενάγων μπορεί να ασκήσει την αξίωσή του με την «τακτική διαδικασία» και ζητά, για παράδειγμα, την επιδίκαση ποσού άνω των 5.000 λιρών Αγγλίας, ή, εάν είναι εφαρμοστέο το κεφάλαιο 40 του κανονισμού (εμπορικές διαφορές), το τέλος κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου ανέρχεται επί του παρόντος σε 80 λίρες Αγγλίας, και στην πορεία ίσως απαιτηθεί καταβολή πρόσθετων τελών (βλ. ανωτέρω).

Εάν η προσφυγή ασκείται ενώπιον του Court of Session, το αρχικό τέλος ανέρχεται επί του παρόντος σε 180 λίρες Αγγλίας. Πάντως, στην πορεία ίσως απαιτηθεί η καταβολή πρόσθετων τελών (βλ. ανωτέρω).

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Το αρχικό τέλος καταβάλλεται κατά την κίνηση της διαδικασίας με τη κατάθεση του δικόγραφου στο δικαστήριο. Σε περίπτωση επίδοσης από sheriff officer (δηλαδή σε προσφυγές για μικροδιαφορές όπου ο ενάγων είναι φυσικό πρόσωπο και σε απλουστευμένες διαδικασίες έκδοσης διαζυγίου/λύσης συμφώνου συμβίωσης), το τέλος των 10 λιρών Αγγλίας καταβάλλεται όταν ζητηθεί η επίδοση. Η αμοιβή του sheriff officer καταβάλλεται κατόπιν αιτήματος του sheriff clerk/clerk of session (δικαστικός γραμματέας) αμέσως μετά την παραλαβή του δελτίου παροχής υπηρεσιών του sheriff officer. Άλλα τέλη καταβάλλονται: κατά την κατάθεση πρόσθετων δικόγραφων, κατά τον καθορισμό δικάσιμου, για χρήση του χρόνου του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια την επ' ακροατηρίου συζήτηση (βάσει ημερήσιας χρέωσης), για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη φορολόγηση δαπανών και κατά την άσκηση ενδίκου μέσου.

Πάγια έξοδα σε ποινικές δίκες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές δίκες

Δεν προβλέπονται. Ο κατηγορούμενος δικαιούται νομική συνδρομή για να υπερασπισθεί τον εαυτό του σε ποινική δίκη, εφόσον πληροί τις σχετικές οικονομικές προϋποθέσεις.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να εγείρονται στο πλαίσιο οποιασδήποτε αστικής διαδικασίας. Συνεπώς, το επιβαλλόμενο τέλος εξαρτάται από το είδος της υποβληθείσας προσφυγής και από το είδος του αιτήματος.

 • Προσφυγές για μικροδιαφορές έως 200 λίρες Αγγλίας – επί του παρόντος 15 λίρες Αγγλίας
 • Προσφυγές για μικροδιαφορές από 200 έως 3.000 λίρες Αγγλίας – επί του παρόντος 65 λίρες Αγγλίας
 • Προσφυγές με συνοπτικές διαδικασίες από 3.000 έως 5.000 λίρες Αγγλίας – επί του παρόντος 65 λίρες Αγγλίας
 • Προσφυγές με τακτικές διαδικασίες άνω των 5.000 λιρών Αγγλίας – επί του παρόντος 80 λίρες Αγγλίας
 • Προσφυγές με συνοπτικές διαδικασίες - επί του παρόντος 80 λίρες Αγγλίας
 • Προσφυγές στο Court of Session – επί του παρόντος 180 λίρες Αγγλίας.

Σε όλα τα ανωτέρω είδη προσφυγής, είναι πιθανή η καταβολή πρόσθετων τελών σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, ανάλογα με την πρόοδο της υπόθεσης στο δικαστήριο (βλ. ανωτέρω).

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Στις συνταγματικές διαδικασίες, τα αρχικά έξοδα καταβάλλονται: κατά την κατάθεση των εισαγωγικών δικόγραφων στο δικαστήριο, κατά την κατάθεση νέων δικογράφων, κατά τον καθορισμό δικάσιμου, για χρήση του χρόνου του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της επ' ακροατηρίου συζήτησης (βάσει ημερήσιας χρέωσης), για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη φορολόγηση δαπανών και κατά την άσκηση ενδίκου μέσου.

Εκ των προτέρων παροχή πληροφοριών από νομικούς συμβούλους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

Οι solicitors υποχρεούνται να παρέχουν στους πελάτες τους πληροφορίες για την αμοιβή που θα ζητήσουν. Είναι σκόπιμο ο solicitor να παρέχει πληροφορίες για τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης και το συναφές κόστος. Σύμφωνα με τους «Κανόνες δεοντολογίας για τους solicitors της Σκωτίας», οι solicitors πρέπει να επικοινωνούν με τους πελάτες τους με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

Πηγές εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις πηγές εξόδων στη Σκωτία;

Στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Court Service) διατίθενται περιορισμένες πληροφορίες για τα δικαστικά τέλη.

Επίσης, το Scottish Law Directory, που δημοσιεύεται μία φορά το χρόνο από τον εκδοτικό οίκο Lexis/Nexis Butterworths, περιέχει συμπλήρωμα σχετικό με τα δικαστικά τέλη.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να λάβω πληροφορίες για τις πηγές εξόδων στη Σκωτία;

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα αγγλικά.

Στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας Σκωτίας (Scottish Court Service) υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άλλων γλωσσών για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες.

Περιέχεται επίσης κατάλογος εγγράφων και φυλλαδίων που έχουν μεταφραστεί στα γαελικά, στα καντονέζικα, στα παντζάμπι και στα ουρντού.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Από το 2004, το Σκωτικό δίκτυο διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Network) (SMN) δημοσιεύει «χάρτη διαμεσολάβησης» στον δικτυακό του τόπο. Η παρουσίαση των πληροφοριών έχει αναβαθμιστεί αρκετές φορές – έργο που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Σκωτίας. Ο σύνδεσμος (Σκωτικό δίκτυο διαμεσολάβησης) εμφανίζεται σε αρκετά έντυπα και δικτυακούς τόπους. Το γραφείο του σκωτικού δικτύου διαμεσολάβησης δέχεται επίσης ερωτήματα διά τηλεφώνου και παραπέμπει το κοινό στις αρμόδιες υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Το σκωτικό μητρώο διαμεσολάβησης καθορίζει τα προσόντα των διαμεσολαβητών για την παροχή καλύτερης πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους κατά την επιλογή διαμεσολαβητή.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Οι πληροφορίες για τα Δικαστικά τέλη στη Σκωτία περιλαμβάνουν:

 • Συνοπτικό κείμενο των διαταγμάτων περί των τελών στο High Court, το Court of Session και το Sheriff Court
 • Έντυπο απαλλαγής από την καταβολή τελών
 • Τέλη για τις πλέον κοινές προσφυγές που υποβάλλονται από διαδίκους στο Sheriff Court
 • Συνδέσμους προς τα διατάγματα περί τροποποίησης των τελών

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διάφορων διαδικασιών;

Η κυβέρνηση της Σκωτίας δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της πληροφορίες για τον αριθμό των ποινικών υποθέσεων που εκδικάστηκαν με τη συνοπτική διαδικασία και ολοκληρώθηκαν εντός 6 μηνών. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται με συνοπτική διαδικασία αποτελούν το 95% περίπου του συνόλου των ποινικών υποθέσεων. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη μέση χρονική διάρκεια των αστικών υποθέσεων. Ακόμα και σε συγκεκριμένα είδη διαδικασίας, κάθε υπόθεση είναι διαφορετική και ο χρόνος ολοκλήρωσής της διαφέρει. Ένας νομικός σύμβουλος (solicitor) με πείρα στο συγκεκριμένο είδος διαδικασίας ενδέχεται να μπορεί να σας υποδείξει τη μέση χρονική διάρκεια.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος συγκεκριμένης διαδικασίας;

Δεν υπάρχει διαθέσιμος μέσος όρος, καθώς κάθε υπόθεση που εκδικάζεται είναι διαφορετική. Ένας νομικός σύμβουλος (solicitor) με πείρα στον συγκεκριμένο τύπο διαδικασίας ίσως είναι σε θέση να σας υποδείξει το εύρος των εξόδων.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Με ποιον τρόπο παρέχεται η συγκεκριμένη πληροφορία;

Τα δημοσιευμένα έξοδα περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ποιοι είναι οι ισχύοντες συντελεστές;

Ο συντελεστής, όπου ισχύει, είναι 20%.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Η οικονομική επιλεξιμότητα για την παροχή νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις υπολογίζεται βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος του διαδίκου δυνάμει, διαβαθμισμένου καθεστώτος συνεισφοράς (αναπροσαρμοζόμενη κλίμακα). Επί του παρόντος, νομική συνδρομή παρέχεται σε άτομα με ετήσια εισοδήματα έως 25.450 λίρες Αγγλίας.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Στις υποθέσεις που εκδικάζονται με την επίσημη διαδικασία, το κριτήριο που ισχύει είναι εάν το πρόσωπο ή τα εξαρτώμενα από αυτό άτομα μπορούν να καταβάλουν τα έξοδα της δίκης χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση. Δεν προβλέπεται κατώτατο εισόδημα.

Στις υποθέσεις που εκδικάζονται με συνοπτική διαδικασία, όπου παρέχεται πλήρης νομική συνδρομή μετά τη δήλωση αθωότητας εκ μέρους του κατηγορουμένου, ισχύει το ίδιο κριτήριο. Και στην περίπτωση αυτή, η νομοθεσία δεν προβλέπει κατώτατο εισόδημα.

Οι υπολογισμοί γίνονται από το Συμβούλιο νομικής συνδρομής (Legal Aid Board). Στην πράξη, το Συμβούλιο νομικής συνδρομής χρησιμοποιεί μια εβδομαδιαία αναλογία επί του ισχύοντος ανώτατου ορίου εισοδήματος των 26.239 λιρών Αγγλίας (σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2011). Το εβδομαδιαίο ποσό που προκύπτει ανέρχεται σε 245 λίρες Αγγλίας, το οποίο αποτελεί το ελάχιστο όριο επιλεξιμότητας, αφού ληφθούν υπόψη οι βασικές εβδομαδιαίες δαπάνες και προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό τυχόν εξαρτώμενων ατόμων. Εάν το εβδομαδιαίο διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος υπερβαίνει τις 245 λίρες Αγγλίας, εξετάζεται η φύση της υπόθεσης προκειμένου να κριθεί αν η καταβολή των δικαστικών εξόδων συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση για τον αιτούντα.

Σε άλλες ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται με συνοπτική διαδικασία, όπου ο πελάτης δηλώνει ένοχος ή όπου η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς δήλωση ενοχής ή αθωότητας, ο solicitor μπορεί να δεχτεί πελάτη με τη μέθοδο της παροχής συμβουλών υπό τη μορφή εκπροσώπησης στο δικαστήριο (ABWOR -advice by way of representation). Στις εν λόγω υποθέσεις το όριο του διαθέσιμου εισοδήματος ανέρχεται σε 245 λίρες Αγγλίας την εβδομάδα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται εισόδημα από όλες τις πηγές, εξαιρουμένων παροχών λόγω φοροαπαλλαγής (όταν το φυσικό πρόσωπο εμπίπτει σε μια ορισμένη κατηγορία και επομένως υπόκειται αυτομάτως σε έλεγχο οικονομικής κατάστασης) ή παροχών που δεν λαμβάνονται υπόψη, μείον τα επιδόματα για τυχόν εξαρτώμενα άτομα.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Δεν προβλέπεται παροχή πλήρους νομικής συνδρομής για τα θύματα στις ποινικές υποθέσεις. Οι solicitors μπορούν να παρέχουν συμβουλές και να παρίστανται στις διαδικασίες, όμως η νομική συνδρομή δεν καλύπτει την εκπροσώπηση. Στις εν λόγω υποθέσεις, το όριο του διαθέσιμου εισοδήματος ανέρχεται σε 245 λίρες Αγγλίας την εβδομάδα. Αυτό περιλαμβάνει εισόδημα από όλες τις πηγές, εξαιρουμένων τυχόν παροχών λόγω φοροαπαλλαγής ή παροχών που δεν λαμβάνονται υπόψη, μείον τα επιδόματα για τυχόν εξαρτώμενα άτομα.

Για την ικανοποίηση αξίωσης που απορρέει από σωματική βλάβη λόγω εγκληματικής πράξης όπου απαιτείται νομική συνδρομή, ισχύουν τα εισοδηματικά όρια που προβλέπονται όταν το μέγιστο όριο διαθέσιμου εισοδήματος ανέρχεται σε 26.239 λίρες Αγγλίας. Πάντως, ορισμένες αξιώσεις αυτού του είδους είναι δυνατόν να ρυθμιστούν από την Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων (Criminal Injuries Compensation Authority - CICA) και τη συνδρομή (εάν υπάρχει) από την παροχή συμβουλών και αρωγής, που έχει διαφορετικά όρια για την παροχή νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα

Δεν παρέχεται νομική συνδρομή για τα θύματα στο τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.

Η παροχή νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, εάν προβλέπεται, δεν υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις. Το Legal Aid Board έχει πράγματι την εξουσία να παρέχει νομική συνδρομή εάν το απαιτούν οι περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορούμενους

Η παροχή νομικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις από τα δικαστήρια ή από το Legal Aid Board δεν υπόκειται σε προϋποθέσεις.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Δικαστικά τέλη δεν καταβάλλονται στις ακόλουθες περιστάσεις:

Sheriff Court (κατώτερο τοπικό δικαστήριο)

 • Για αιτήσεις καταχώρισης ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, θανάτων και γάμων που υποβάλλονται δυνάμει οποιασδήποτε νομοθεσίας
 • Για αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του μέρους ΙΙΙ του (σκωτικού) νόμου περί κοινωνικής εργασίας του 1968 (Social Work Act 1968)
 • Για αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του (σκωτικού) νόμου περί ψυχικής υγείας (περίθαλψη και θεραπεία) του 2003 (Mental Health (Care and Treatment) Act 2003)
 • Για αιτήσεις ή ένδικα μέσα που υποβάλλονται δυνάμει του μέρους ΙΙ του (σκωτικού) νόμου περί τέκνων του 1995 (Children Act 1995)
 • Για αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 129 του νόμου περί καταναλωτικής πίστης του 1974
 • Από οφειλέτες ή πιστωτές σε σχέση με διαδικασίες δυνάμει του (σκωτικού) νόμου περί οφειλετών του 1987 (Debtors Act 1987) ή του (σκωτικού) νόμου περί ρύθμισης χρεών και κατάσχεσης του 2002 (Debt Arrangement and Attachment Act 2002), εξαιρουμένων των τελών για τον έλεγχο της έκθεσης πλειστηριασμού και της έκθεσης του ελεγκτή του δικαστηρίου
 • Για την παραλαβή ή την εξέταση καταλόγου απογραφής περιουσιακών στοιχείων, πρόσθετου ή διορθωτικού καταλόγου απογραφής περιουσιακών στοιχείων (είτε απαιτείται είτε όχι επικύρωση του θανάτου εν υπηρεσία)

Court of Session

Σε οφειλέτες όσον αφορά διαδικασίες δυνάμει του (σκωτικού) νόμου περί οφειλετών του 1987.

Για προτάσεις ή αντιρρήσεις σε προτάσεις που διατυπώνονται γραπτώς ή προφορικώς ενώπιον δικαστηρίου, με μοναδικό σκοπό την κίνηση επόμενων σταδίων της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

 1. Άρθρο 19.1 (ερήμην έκδοση απόφασης)
 2. Άρθρο 22.3(5)(α) (κλείσιμο υπόθεσης)
 3. Άρθρο 36.13 (θάνατος, ανικανότητα, επανεκδίκαση, κτλ. του Lord Ordinary)
 4. Άρθρα 37.1(2)(β), 37.1(6) και 37.1(7) (αιτήσεις για εκδίκαση από ορκωτό δικαστήριο)
 5. Άρθρο 37.10 (αίτηση ετυμηγοριών)
 6. Άρθρο 38.17(1) (εντολές για επ’ ακροατηρίου συζήτηση)
 7. Άρθρο 40.7(3) (διαδικασία μετά τη διαβίβαση της έφεσης)
 8. Άρθρο 40.11(1)(α) (πρόωρη απόρριψη έφεσης) μόνο όμως στον βαθμό που η αίτηση σχετίζεται με το άρθρο 40.7A (απαιτούμενη αίτηση για πρόωρη απόρριψη έφεσης)
 9. Άρθρο 41.15(1) (αιτήσεις για συζήτηση κατ’ έφεση) μη οριστική απόφαση)
 10. Άρθρο 40.15(1) (εντολές για συζήτηση κατ’ έφεση)
 11. Άρθρο 41.22(1) (αίτηση για συνέχιση της διαδικασίας)

Επιπλέον, οι διάδικοι μπορούν να απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών τελών σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν:

 • Το φυσικό πρόσωπο ή ο/η σύντροφός του λαμβάνει εισοδηματική στήριξη δυνάμει του νόμου περί παροχών και επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης του 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992)
 • Το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει εισόδημα βάσει επιδόματος ευρέσεως εργασίας (καταβλητέο δυνάμει του νόμου περί αιτούντων εργασία του 1995) (Jobseekers Act 1995)
 • Το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει νομική συνδρομή για αστικές υποθέσεις υπό την έννοια του άρθρου 13(2) του (σκωτικού) νόμου περί νομικής συνδρομής του 1986 (Legal Aid Act 1986) σε σχέση με υπόθεση στον πίνακα καταβολής τελών και όσον αφορά την καταβολή κάποιων τελών
 • Τα τέλη καταβάλλονται σε σχέση με την υποβολή αίτησης έκδοσης απλοποιημένου διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης και το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει συμβουλές και συνδρομή από solicitor δυνάμει του (σκωτικού) νόμου περί νομικής συνδρομής του 1986 (Legal Aid Act 1986) όσον αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση
 • Ο solicitor του φυσικού προσώπου ασχολείται με υπόθεση που αναγράφεται στον πίνακα καταβολής τελών βάσει του οποίου καταβάλλονται τέλη δυνάμει κανονισμών που απορρέουν από το άρθρο 36 του (σκωτικού) νόμου περί νομικής συνδρομής του 1986 (Legal Aid Act 1986), ο οποίος προβλέπει την παροχή νομικής συνδρομής σε ιδιαίτερα επείγοντα ζητήματα
 • Το φυσικό πρόσωπο ή ο/η σύντροφός του λαμβάνουν ενέγγυο πίστωση δυνάμει του νόμου περί κρατικής πίστωσης σύνταξης του 2002 (State Pension Credit Act 2002)
 • Το φυσικό πρόσωπο ή ο/η σύντροφός του λαμβάνουν πίστωση φόρου λόγω εργασίας (working tax credit) υπό τον όρο ότι:
 1. Η πίστωση φόρου λόγω τέκνου (child tax credit) καταβάλλεται στον ενδιαφερόμενο ή, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι μέλος ζεύγους, σε αμφότερους κατόπιν αξίωσης για καταβολή πίστωσης φόρου λόγω τέκνου (όπως ορίζεται στην ενότητα 3(5Α) του νόμου περί φορολογικών ελαφρύνσεων του 2002 (Tax Credits Act 2002)
 2. Στην πίστωση φόρου που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος υπάρχει στοιχείο αναπηρίας ή σοβαρής αναπηρίας (ή και τα δύο)
 3. Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πίστωσης φόρου λόγω εργασίας δεν υπερβαίνει τις 16.642 λίρες Αγγλίας τον χρόνο
 • Το φυσικό πρόσωπο ή ο/η σύντροφός του λαμβάνει επίδομα απασχόλησης και στήριξης με βάση το εισόδημα δυνάμει του νόμου περί μεταρρύθμισης της κοινωνικής προστασίας του 2007.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Αυτό εξαρτάται από το είδος της ασκηθείσας αγωγής. Οι κανονισμοί των δικαστηρίων είναι πολύ αναλυτικοί και πρέπει να ελέγχονται χωριστά για τα διάφορα είδη υποθέσεων.

Πάντως, σε γενικές γραμμές, , ισχύουν τα ακόλουθα:

Μικροδιαφορές (για υποθέσεις έως 3.000 λίρες Αγγλίας)

Κατά την περάτωση της υπόθεσης που αφορά μικροδιαφορά, το δικαστήριο μπορεί να προβεί σε επιδίκαση των δαπανών. Το προς επιδίκαση ποσό μπορεί να καθοριστεί από τον sheriff. Εναλλακτικά, ο δικαστικός υπάλληλος (sheriff clerk) υπολογίζει το ποσό, είτε εκείνη την ώρα είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Κατά γενικό κανόνα τα δικαστικά έξοδα επιδικάζονται υπέρ του διαδίκου που κερδίζει την υπόθεση. Έτσι, τις δαπάνες καλείται να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος. Κανονικά υπάρχει όριο όσον αφορά το ποσό των επιδικαζόμενων δαπανών.

 • Εάν η αξία της απαίτησης δεν υπερβαίνει τις 200 λίρες Αγγλίας, κανονικά δεν επιδικάζονται δαπάνες
 • Εάν η αξία της απαίτησης κυμαίνεται από 200 έως 1.500 λίρες Αγγλίας, το μέγιστο ποσό δαπανών που μπορεί κανονικά να επιδικάσει το δικαστήριο υπέρ του διαδίκου που κέρδισε την υπόθεση ανέρχεται σε 150 λίρες Αγγλίας
 • Εάν η αξία της απαίτησης κυμαίνεται από 1.500 έως 3.000 λίρες Αγγλίας, το μέγιστο ποσό δαπανών που μπορεί κανονικά να επιδικάσει το δικαστήριο υπέρ του διαδίκου που κέρδισε την υπόθεση ανέρχεται στο 10% της αξίας της απαίτησης.

Στις δαπάνες που τυχόν επιδικάζονται είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και τυχόν δικαστικά τέλη, υπό τον όρο ότι το σύνολο των δαπανών και των εξόδων δεν υπερβαίνει τα προαναφερθέντα μέγιστα όρια.

Συνοπτική διαδικασία (για υποθέσεις έως 5.000 λίρες Αγγλίας)

Εάν το δικαστήριο προβεί σε επιδίκαση δαπανών κατά την περάτωση της υπόθεσης, το προς επιδίκαση ποσό υπολογίζεται από τον δικαστικό υπάλληλο (τον sheriff clerk) βάσει πάγιου πίνακα εξόδων. Ο υπολογισμός εξαρτάται από το ποσό και τη φύση των εργασιών για την υπόθεση. Εναλλακτικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ελεγκτή του δικαστηρίου, ο οποίος είναι ανεξάρτητος υπάλληλος (εάν ο sheriff ή ο sheriff clerk το κρίνει σκόπιμο).

Σε αγωγή που εκδικάζεται κατ’ αντιμωλία, ο δικαστικός υπάλληλος λαμβάνει πρώτα υπόψη του τις απαιτήσεις των διαδίκων όσον αφορά τις δαπάνες και τα έξοδα. Αυτό γίνεται συνήθως μετά το πέρας της τελικής δικάσιμου κάθε υπόθεσης. Ωστόσο, εάν ο/η sheriff εκδώσει την απόφασή του/της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ή εάν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος στο τέλος της επ’ ακροατηρίου συζήτησης, η υπόθεση μπορεί να συνεχιστεί σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να λάβει χώρα ειδική συζήτηση για τις δαπάνες και στην οποία παρίστανται και οι δύο διάδικοι.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα δικαστικά έξοδα επιδικάζονται υπέρ του διαδίκου που κερδίζει την υπόθεση. Ο ηττηθείς διάδικος οφείλει να πληρώσει τα έξοδα.

Αφού ο sheriff clerk ή ο ελεγκτής του δικαστηρίου υπολογίσει (εκτιμήσει) το ύψος των εξόδων, ο λογαριασμός υποβάλλεται για έγκριση στον sheriff. Εάν αυτό γίνει κατά τη διάρκεια χωριστής συζήτησης για τα έξοδα, ο sheriff clerk ορίζει ημερομηνία και ώρα ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση του λογαριασμού εξόδων από τον sheriff.

Εάν δεν έχει εγκριθεί πρώτα ο λογαριασμός εξόδων από τον sheriff, δεν είναι δυνατή η έκδοση τελικής απόφασής του sheriff για την υπόθεση . Η έκδοση της απόφασης γίνεται ταυτόχρονα με την έγκριση του λογαριασμού.

Τακτική διαδικασία

Σε τέτοιες υποθέσεις, το δικαστήριο είναι ελεύθερο να αποφασίσει εάν θα επιδικάσει δαπάνες ή όχι. Δυνάμει του κανονισμού, οι δαπάνες που επιδικάζονται σε κάθε υπόθεση πρέπει να φορολογούνται πριν από την έκδοση της διαταγής εξόφλησης, εκτός αν μετατραπούν σε σταθερό ποσό.

Κανονικά, το δικαστήριο επιδικάζει τις δαπάνες σε διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι όταν ο sheriff αποφασίζει εάν ο ενάγων ή ο εναγόμενος δικαιούται ή όχι τις δαπάνες , και δίδει εντολή για τη σύνταξη και την υποβολή λογαριασμού δαπανών στο δικαστήριο. Στη συνέχεια, το δικαστήριο παραπέμπει την υπόθεση στον ελεγκτή του δικαστηρίου, ο οποίος είναι ανεξάρτητος υπάλληλος, για να υπολογίσει τους αναλογούντες φόρους και να συντάξει σχετική έκθεση. Τέλος, αφού ο ελεγκτής υπολογίσει τους αναλογούντες στον λογαριασμό φόρους και αφού ο sheriff αποφανθεί όσον αφορά τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με την έκθεση του ελεγκτή, το δικαστήριο εκδίδει εντολή πληρωμής των φορολογηθέντων εξόδων.

Court of Session

Η διαδικασία στο Court of Session είναι παρόμοια με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις τακτικές διαδικασίες, δηλαδή το δικαστήριο αποφασίζει ποιος διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα (λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα περί τροποποίησης) και αναθέτει στον ελεγκτή του δικαστηρίου να υπολογίσει τους φόρους επί των εξόδων.

Το δικαστήριο εκδίδει εντολή πληρωμής των φορολογηθέντων εξόδων – εκτός αν κρίνει ότι υπάρχει ειδικός λόγος να μην γίνει αυτό.

Αμοιβές πραγματογνωμόνων

Κανονικά, απαιτείται η υποβολή αίτησης ενώπιον sheriff/δικαστή. Σκοπός της αίτησης είναι να πιστοποιηθεί ότι οι συγκεκριμένοι πραγματογνώμονες, πέρα από τα τακτικά έξοδα που δικαιούνται οι μάρτυρες, δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή ως εξειδικευμένοι μάρτυρες.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης διαζυγίου μέσω απλοποιημένης διαδικασίας, ο κανονισμός του δικαστηρίου προβλέπει ότι, όταν τα δικόγραφα πρέπει να επιδοθούν σε πρόσωπο που διαμένει εκτός Σκωτίας, πρέπει να παρέχεται μετάφραση του εγγράφου στην επίσημη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να γίνει η επίδοση από τον διάδικο που υποβάλλει την αίτηση έκδοσης διαζυγίου μέσω απλοποιημένης διαδικασίας.

Η πρακτική που ακολουθείται όσον αφορά τους διερμηνείς είναι ότι το φυσικό πρόσωπο το οποίο χρειάζεται διερμηνέα πληρώνει για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Εντούτοις, σε ειδικές περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί ότι απαιτείται μεταφραστής για λόγους ορθής απονομής της δικαιοσύνης και στις εν λόγω περιστάσεις μπορεί να διατάξει την καταβολή των δαπανών των διερμηνέων από το δικαστήριο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας

Σκωτικό Δίκτυο Διαμεσολάβησης

Δικαστήρια της Σκωτίας (τέλη)

Δικηγορικός Σύλλογος της Σκωτίας

Σκωτικό Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής

Σκωτικό Μητρώο Διαμεσολάβησης

Σχετικά συνημμένα έγγραφα

Έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Μελέτη σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.