Έξοδα

Σλοβενία

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στη Σλοβενία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι

Οι αμοιβές των δικηγόρων καθορίζονται από το νόμο περί δικηγορικών αμοιβών (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 67/2008 35/2009-ZOdv-C, που ισχύει από τις 1.1.2009 έως τις 9.5.2009).

Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται μέχρις ότου ο Σλοβενικός Δικηγορικός Σύλλογος υιοθετήσει νέο πίνακα αμοιβών δικηγόρων, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης.

Συμβολαιογράφοι

Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων καθορίζονται από τον πίνακα αμοιβών συμβολαιογράφων (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 94/2008) που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης.Πριν εγκριθεί ο πίνακας αμοιβών, ο Υπουργός τον διαβιβάζει στο Σλοβενικό Συμβολαιογραφικό Σύλλογο προκειμένου να υποβάλει προκαταρκτικές παρατηρήσεις και απόψεις, οι οποίες, ωστόσο, δεν δεσμεύουν νομικά τον Υπουργό.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα στις αστικές δίκες

Πάγια έξοδα που βαρύνουν τους διαδίκους στις αστικές δίκες

Τα πάγια έξοδα περιλαμβάνουν:

 • τα δικαστικά τέλη,
 • την αμοιβή των δικηγόρων,
 • την αμοιβή των πραγματογνωμόνων,
 • την αμοιβή μεταφραστών και διερμηνέων και
 • τα έξοδα ταξιδίου (π.χ. των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων).

Στάδιο της αστικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται συνήθως στην αρχή της δίκης, όταν κατατίθεται η αγωγή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα τέλη καταβάλλονται όταν το δικαστήριο εκδώσει απόφαση (π.χ. στις ασφαλιστικές διαφορές ενώπιον πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, στις κτηματολογικές δίκες, στις δίκες που αφορούν πρωτοβάθμιες αποφάσεις σε θέματα αποζημιώσεων).

Σε κληρονομικές διαδικασίες, τα τέλη καταβάλλονται στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας - μόλις γίνει γνωστή η ακριβής περιουσία του θανόντα.

Οι αμοιβές των δικηγόρων καταβάλλονται αφού το δικαστήριο εκδώσει διαταγή σχετικά με τα έξοδα της δίκης. Οι δικηγόροι μπορούν να ζητήσουν να τους προκαταβληθεί μέρος ή το σύνολο της αμοιβής τους, πράγμα που αποτελεί συνήθη πρακτική.

Ο διάδικος που ζητεί την εξέταση αποδεικτικών μέσων (π.χ. εμπειρογνώμονα ή μάρτυρα) ή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μεταφραστή ή διερμηνέα πρέπει να προκαταβάλει τα σχετικά έξοδα.

Πάγια έξοδα σε ποινικές δίκες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές δίκες

Τα πάγια έξοδα περιλαμβάνουν:

 • τα δικαστικά τέλη,
 • την αμοιβή των δικηγόρων (η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των ημερών παράστασης στο δικαστήριο),
 • την αμοιβή των πραγματογνωμόνων,
 • την αμοιβή μεταφραστών και διερμηνέων και
 • τα έξοδα ταξιδίου (π.χ. των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων).

Στάδιο της ποινικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα δικαστικά τέλη και άλλα έξοδα καταβάλλονται συνήθως μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του δικαστηρίου κατά της οποίας δεν χωρεί ένδικο μέσο, ή αφού το δικαστήριο εκδώσει ειδική διαταγή σχετικά με τα έξοδα της δίκης, κατά της οποίας δεν χωρεί ένδικο μέσο.

Οι αμοιβές των δικηγόρων καταβάλλονται αφού το δικαστήριο εκδώσει διαταγή σχετικά με τα έξοδα της δίκης. Οι δικηγόροι μπορούν να ζητήσουν να τους προκαταβληθεί μέρος ή το σύνολο της αμοιβής τους, πράγμα που συνήθως απαιτείται.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές δίκες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές δίκες

Στις συνταγματικές δίκες δεν υπάρχουν δικαστικά τέλη. Τα υπόλοιπα έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων και έξοδα ταξιδίου) βαρύνουν κάθε διάδικο.

Στάδιο της συνταγματικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Οι αμοιβές των δικηγόρων καταβάλλονται στο τέλος της δίκης. Οι δικηγόροι μπορούν να ζητήσουν να τους προκαταβληθεί μέρος ή το σύνολο της αμοιβής τους, πράγμα που συνήθως απαιτείται.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Οι δικηγόροι δεν υποχρεούνται από το νόμο να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τις πιθανότητες επιτυχίας και το σχετικό κόστος. Εντούτοις, οι δικηγόροι πρέπει να ζητούν την αμοιβή τους εκδίδοντας ειδικό τιμολόγιο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές και τα έξοδα. Αν ο δικηγόρος και ο πελάτης συμφωνήσουν ότι οι αμοιβές και τα έξοδα δεν θα προσδιοριστούν σύμφωνα με το νόμο περί δικηγορικών αμοιβών, αλλά βάσει ειδικής συμφωνίας σχετικά με το ύψος της αμοιβής, η συμφωνία αυτή υπάγεται σε ειδικούς κανόνες.

Πηγές δικαίου σχετικά με τα έξοδα

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις σλοβενικές πηγές δικαίου σχετικά με τα έξοδα;

Τα έξοδα των δικαστικών διαδικασιών διέπονται από τις ακόλουθες νομικές πράξεις:

 • νόμος περί δικαστικών εξόδων – Zakon o sodnih taksah (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 37/2008)
 • νόμος περί αμοιβών δικηγόρων – Zakon o odvetniški tarifi (προβλέπεται να τροποποιηθεί στο άμεσο μέλλον)
 • πίνακας αμοιβών συμβολαιογράφων - Notarska tarifa(Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 94/2008, 32/2011. Προβλέπεται να τροποποιηθεί στο άμεσο μέλλον),
 • κανονισμός περί δικαστικών διερμηνέων – Pravilnik o sodnih tolmačih (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 49/2002, 75/2003, 71/2007)
 • νόμος περί ποινικής δικονομίας - Zakon o kazenskem postopku (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 32/2012),
 • νόμος περί επιδίκασης των εξόδων στις ποινικές δίκες - Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 61/1997, 6897 - διορθωτικό 62/2008),
 • νόμος περί πολιτικής δικονομίας - Zakon o pravdnem postopku(Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 73/2007 – επίσημο κωδικοποιημένο κείμενο, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US και 76/12 - διορθωτικό).

Οι προαναφερόμενες πράξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική δικτυακή πύλη της Σλοβενίας Κέντρο Νομικών Πληροφοριών, και σε άλλα εθνικά μητρώα νομοθεσίας.

Σε ποιες γλώσσες παρέχονται οι πληροφορίες για τις σλοβενικές πηγές δικαίου σχετικά με τα έξοδα;

Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο στα σλοβενικά.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση/συνδιαλλαγή;

Πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Eυρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα στον τομέα των αστικών υποθέσεων σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών.

Πληροφορίες παρέχονται επίσης στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης και στους δικτυακούς τόπους των μεμονωμένων δικαστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης (π.χ. Πρωτοδικείο της Ljubljana).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους δικτυακούς τόπους ΜΚΟ και φορέων του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τη διαμεσολάβηση (βλ. σελίδες με θέμα Διαμεσολάβηση και Εξεύρεση Διαμεσολαβητή).

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Το τμήμα του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ανάλυση των δικαστικών στατιστικών περιέχει πληροφορίες για τη μέση χρονική διάρκεια των διαφόρων διαδικασιών.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πώς παρέχονται αυτές οι πληροφορίες;

Πληροφορίες για τα έξοδα περιέχονται σε διάφορες νομοθετικές πράξεις. Εντούτοις, ο ΦΠΑ συνήθως δεν περιλαμβάνεται. Αν στην τιμή πρέπει να προστεθεί ΦΠΑ (δηλαδή αν οι υπηρεσίες δικηγόρου υπόκεινται σε ΦΠΑ) αυτό συνήθως αναφέρεται στις νομοθετικές πράξεις.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Το εισοδηματικό κατώτατο όριο για την παροχή νομικής συνδρομής προβλέπεται στο άρθρο 13 του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής – Zakon o brezplačni pravni pomoči (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Νομική συνδρομή δικαιούνται τα άτομα τα οποία, λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς τους, δεν μπορούν να καταβάλουν δικαστικά έξοδα χωρίς να διακινδυνεύσουν το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσής τους. Το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο όταν το μηνιαίο εισόδημα του ατόμου ή το μέσο μηνιαίο εισόδημα κάθε μέλους της οικογένειας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ελάχιστου μηνιαίου εισοδήματος που προβλέπει ο νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης – Zakon o socialnem varstvu (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Από την 1η Αυγούστου 2008 το ελάχιστο εισόδημα έχει οριστεί σε 221,70 EUR. Κατά συνέπεια, το εισοδηματικό όριο για νομική συνδρομή ανέρχεται σε 443,40 EUR.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να απαλλάξει τους διαδίκους από τα δικαστικά έξοδα (τα οποία προβλέπει το άρθρο 11 του νόμου περί δικαστικών εξόδων), αν η καταβολή τους θα μείωνε σημαντικά τον ελάχιστο προϋπολογισμό διαβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σχετική απόφαση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου, το οποίο κρίνει λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συναφείς περιστάσεις.

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για κατηγορουμένους και θύματα

Το εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για κατηγορουμένους και θύματα είναι το ίδιο όπως και στις αστικές υποθέσεις.

Άλλες προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής στα θύματα και στους κατηγορουμένους

Δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής στα θύματα ή στους κατηγορουμένους.

Ανέξοδες δικαστικές διαδικασίες

Η καταβολή εξόδων δεν είναι απαραίτητη στις ακόλουθες δικαστικές διαδικασίες:

 • Διαδικασίες ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σλοβενίας
 • Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε διαφορές που αφορούν την απασχόληση και άλλες εργασιακές διαφορές
 • Δίκες για τις οποίες έχει χορηγηθεί νομική συνδρομή
 • Εκτέλεση αξιώσεων διατροφής
 • Προσωρινά μέτρα στο πλαίσιο δικών διαζυγίου ή διατροφής τέκνου
 • Πτωχευτικές διαδικασίες τις οποίες κινεί ο οφειλέτης
 • Επικύρωση εγγράφων που είναι απαραίτητα για την άσκηση δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό
 • Διάφορες άλλες διαδικασίες και θέματα που απαριθμούνται στο νόμο περί δικαστικών εξόδων και σε άλλες νομοθετικές πράξεις.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Η επιστροφή των εξόδων διέπεται από το νόμο περί ποινικής δικονομίαςκαι το νόμο περί πολιτικής δικονομίας, οι οποίοι προβλέπουν την αρχή της καταβολής των εξόδων από τον ηττηθέντα διάδικοκαι την αρχή της υπαιτιότητας.

Στις αστικές δίκες, ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη. Κάθε διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα που οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα ή σε σύμπτωση.

Λεπτομερέστερους κανόνες για την επιστροφή των εξόδων προβλέπει o νόμος περί πολιτικής δικονομίας (άρθρα 151-186 και 173.α) και ο νόμος περί επιδίκασης των εξόδων στις ποινικές δίκες (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 15/03).

Στις ποινικές δίκες, αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, το δικαστήριο αποφασίζει γενικά ότι καταβάλλει τα έξοδα. Λεπτομερέστερους κανόνες για την επιστροφή των εξόδων προβλέπει o νόμος περί πολιτικής δικονομίας (άρθρα 92 - 99) και ειδική νομοθετική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Στις αστικές δίκες, οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων κατ' αρχήν προκαταβάλλονται από το διάδικο που ζήτησε να οριστεί πραγματογνώμονας. Αν το δικαστήριο αποφασίσει τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, θα προκαταβάλει τα έξοδα του πραγματογνώμονα. Στη συνέχεια, τα έξοδα επιστρέφονται στο τέλος της δίκης, βάσει της αρχής της καταβολής των εξόδων από τον ηττηθέντα διάδικο.

Στις ποινικές δίκες, οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων προκαταβάλλονται από το δικαστήριο.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Στις ποινικές δίκες, το δικαστήριο προκαταβάλλει τις αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων.

Τα έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας από και προς τα ιταλικά και τα ουγγρικά δεν βαρύνουν τους διαδίκους, λόγω του ότι η ιταλική και η ουγγρική μειονότητα έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους (ακόμα και αν τα οικεία πρόσωπα υποχρεωθούν να επιστρέψουν άλλα έξοδα της ποινικής δίκης).

Ο κατηγορούμενος δεν βαρύνεται με έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας αν δεν μπορεί να κατανοήσει τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η δίκη.

Στις αστικές δίκες, οι αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων είναι μέρος των εξόδων της δίκης. Τα έξοδα αυτά προκαταβάλλονται από το διάδικο η συμπεριφορά του οποίου κίνησε τη διαδικασία. Στο τέλος της δίκης, τα έξοδα αποδίδονται βάσει της αρχής της καταβολής των εξόδων από τον ηττηθέντα διάδικο και της αρχής της υπαιτιότητας.

Περιπτωσιολογικές μελέτες για τη Σλοβενία

Ειδικότερες πληροφορίες για το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στη Σλοβενία παρέχονται μέσω συγκεκριμένων περιπτωσιολογικών μελετών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σλοβενικό νομικό σύστημα

Κατάλογος του Πρωτοδικείου της Ljubljana

Κατάλογος ανάλυσης δικαστικών στατιστικών

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Σλοβενίας για τη μελέτη σχετικά με τη διαφάνεια των εξόδων PDF (723 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.