Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Έξοδα

Σουηδία

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στη Σουηδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές των επαγγελματιών του νομικού χώρου

Δικηγόροι

Στη Σουηδία, οι αμοιβές των επαγγελματιών του νομικού χώρου δεν ρυθμίζονται νομοθετικά. Εντούτοις, αν χορηγηθεί νομική συνδρομή, εφαρμόζεται ωριαία αμοιβή που καθορίζεται από την κυβέρνηση. Το 2012, η αμοιβή αυτή ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, 1 205 σουηδικές κορώνες (SEK) πλέον ΦΠΑ (δηλαδή συνολικά 1 506 SEK). Σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς των μελών του Σουηδικού Δικηγορικού Συλλόγου (advokater), οι αμοιβές που χρεώνουν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου πρέπει να είναι λογικές.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα στις αστικές δίκες

Πάγια έξοδα που βαρύνουν τους διαδίκους στις αστικές δίκες

Για την υποβολή αίτησης σε αστική δίκη, ο αιτών πρέπει να καταβάλει τέλος κατάθεσης στο δικαστήριο. Σήμερα, το τέλος κατάθεσης ανέρχεται σε 450 SEK (περίπου 50 EUR).

Σε αστικές υποθέσεις στις οποίες επιτρέπεται εξωδικαστικός συμβιβασμός και η αξία της διαφοράς δεν φαίνεται να υπερβαίνει το βασικό ποσό που προβλέπει ο νόμος για την εθνική ασφάλιση (το βασικό ποσό για το 2009 ήταν 44 000 SEK, δηλαδή το ήμισυ του βασικού ποσού για το 2012 ήταν 22 000 SEK), η αποζημίωση για τα δικαστικά έξοδα δεν μπορεί να περιλαμβάνει άλλα έξοδα, εκτός από:

  1. Έξοδα παροχής νομικών συμβουλών περιοριζόμενα σε μία ώρα ανά περίπτωση για κάθε ζήτημα. Το καταβλητέο ποσό αντιστοιχεί σε μία ώρα παροχής συμβουλών σύμφωνα με το νόμο για τη νομική συνδρομή (1996:1619)
  2. Τέλος κατάθεσης αγωγής
  3. Έξοδα μετακίνησης και παραμονής του διαδίκου ή του νομίμου εκπροσώπου του για την παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου ή, εφόσον δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου, τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής του νομίμου εκπροσώπου
  4. Έξοδα μαρτύρων
  5. Έξοδα μετάφρασης.

Αποζημίωση παρέχεται μόνον εφόσον τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ήταν απαραίτητα για την προάσπιση των συμφερόντων του διαδίκου.

Για άλλες αστικές υποθέσεις (δηλ. αν η αξία της διαφοράς υπερβαίνει το ήμισυ του βασικού ποσού που προβλέπει ο νόμος για την εθνική ασφάλιση) δεν ισχύουν αυτοί οι περιορισμοί ή τα πάγια έξοδα.

Στάδιο της αστικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Το τέλος κατάθεσης καταβάλλεται στο δικαστήριο όταν υποβάλλεται η αίτηση. Εντούτοις, σύμφωνα με το νόμο για τη νομική συνδρομή, αν έχει χορηγηθεί νομική συνδρομή, ο διάδικος πρέπει να καταβάλει αμοιβή νομικής συνδρομής στο συνήγορο μόλις ανακύψει η δαπάνη. Η αμοιβή αυτή βασίζεται κυρίως στο εισόδημα του διαδίκου.

Πάγια έξοδα σε ποινικές δίκες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές δίκες

Αν το δικαστήριο διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης για τον κατηγορούμενο, η ωριαία αμοιβή που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο με τίτλο «Δικηγόροι». Ειδικό τιμολόγιο ισχύει για τις σύντομες διαδικασίες. Αν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, υποχρεούται να αποδώσει στο κράτος τους δημόσιους πόρους που δαπανήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου για την αμοιβή του συνηγόρου υπεράσπισής του. Εντούτοις, ο κατηγορούμενος δεν θα χρειαστεί να καταβάλει για το συνήγορο υπεράσπισης ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που θα έπρεπε να καταβληθεί ως αμοιβή νομικής συνδρομής, αν είχε χορηγηθεί νομική συνδρομή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διοριστεί συνήγορος του ζημιωθέντος (δηλαδή του εικαζόμενου θύματος εγκλήματος) σύμφωνα με το νόμο για την εκπροσώπηση του ζημιωθέντος. Ο ζημιωθείς δεν βαρύνεται με τα ποσά που καταβάλλονται στο συνήγορό του. Αν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, υποχρεούται να αποδώσει στο κράτος τους δημόσιους πόρους που δαπανήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου για την αμοιβή του συνηγόρου του ζημιωθέντος. Εντούτοις, ο κατηγορούμενος δεν θα χρειαστεί να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που θα έπρεπε να καταβάλει αν είχε χορηγηθεί νομική συνδρομή.

Στάδιο της ποινικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Αν το δικαστήριο κρίνει ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να αποδώσει στο κράτος τους δημόσιους πόρους που δαπανήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου για την αμοιβή του συνηγόρου υπεράσπισής του ή για την αμοιβή του συνηγόρου του ζημιωθέντος, το ποσό καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές δίκες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές δίκες

Στη Σουηδία δεν υπάρχουν ειδικές συνταγματικές διαδικασίες τέτοιου είδους. Ο διάδικος μπορεί, εντούτοις, να ζητήσει αποζημίωση από το κράτος για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η προαναφερθείσα ρύθμιση για τις αμοιβές των προσώπων που ασκούν νομικά επαγγέλματα και τα πάγια έξοδα.

Στάδιο της συνταγματικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Ισχύουν οι προαναφερθείσες πληροφορίες.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα μέλη του Σουηδικού Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαδίκων και τις προοπτικές επιτυχίας τους, ο σουηδικός κώδικας δικονομίας απλώς αναφέρει ότι τα μέλη του Σουηδικού Δικηγορικού Συλλόγου, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, πρέπει να εκτελούν με εντιμότητα και επιμέλεια τα καθήκοντα που τους ανατίθενται τηρώντας πάντα τα χρηστά ήθη του επαγγέλματός τους.

Επίσης, σύμφωνα με τον Κώδικα συμπεριφοράς των μελών του Σουηδικού Δικηγορικού Συλλόγου, τα μέλη του πρέπει – ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων τους – να ενημερώνουν τον πελάτη τους για την πολιτική αμοιβών και τιμολόγησης. Σύμφωνα με τον Κώδικα, οι αμοιβές χρεώνονται με τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε τμήμα της εργασίας που εκτελείται, προκαταβολικά, ή με την έκδοση τιμολογίου όταν ολοκληρωθεί η εργασία. Όσον αφορά τους υπόλοιπους νομικούς συμβούλους που δεν είναι μέλη του Σουηδικού Δικηγορικού Συλλόγου, δεν προβλέπονται νομοθετικές υποχρεώσεις αυτού του είδους.

Πηγές δικαίου σχετικά με τα έξοδα

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις σουηδικές πηγές δικαίου σχετικά με τα έξοδα;

Όσον αφορά τη νομική συνδρομή, πληροφορίες (και στα αγγλικά) παρέχονται από το δικτυακό τόπο της Εθνικής Αρχής Νομικής Συνδρομής National Legal Aid Authority (Rättshjälpsmyndigheten). Όσον αφορά τα δικαστικά τέλη, πληροφορίες (και στα αγγλικά) παρέχονται από το δικτυακό τόπο των σουηδικών δικαστηρίων Swedish courts. Πληροφορίες (σε όλες σχεδόν τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ) παρέχονται και από το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις European Judicial Network in civil and commercial matters.

Σε ποιες γλώσσες παρέχονται οι πληροφορίες για τις πηγές δικαίου σχετικά με τα έξοδα;

Κάθε δικτυακός τόπος διευκρινίζει τις διαθέσιμες γλώσσες.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση/συνδιαλλαγή;

Πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση διατίθενται από το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις European Judicial Network in civil and commercial matters.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες για τα έξοδα

Πληροφορίες για τα έξοδα παρέχονται από το δικτυακό τόπο των σουηδικών δικαστηρίων Swedish courts. Είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος της κυβέρνησης που παρέχει πληροφορίες στα αγγλικά και στα σουηδικά και περιγράφει τα σουηδικά δικαστήρια και τις δικαστικές διαδικασίες.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Στόχος των σουηδικών δικαστηρίων είναι να εκδικάζουν τις αστικές υποθέσεις, κατά μέσο όρο, σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 7 μήνες στο πρωτοδικείο και 5 μήνες στο εφετείο, αντιστοίχως. Εντούτοις, το 2011, οι περισσότερες υποθέσεις χρειάστηκαν, κατά μέσο όρο, 7,9 μήνες στα πρωτοδικεία και 5 μήνες στα εφετεία. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται (μόνο στα σουηδικά) από το δικτυακό τόπο των σουηδικών δικαστηρίων, Swedish courts, όπου δημοσιεύονται οι ετήσιες εκθέσεις των σουηδικών δικαστηρίων.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Δεν διατίθενται πληροφορίες αυτού του είδους.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι συντελεστές ΦΠΑ;

Το τέλος κατάθεσης αγωγής που επιβάλλουν τα σουηδικά δικαστήρια δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Ο συντελεστής ΦΠΑ που επιβάλλεται στις ιδιωτικές νομικές υπηρεσίες είναι 25%.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Για να χορηγηθεί νομική συνδρομή, το εισόδημα του αιτούντα δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 260.000 SEK (περίπου 25.000 EUR). Για να υπολογιστεί το εισόδημα του αιτούντα λαμβάνεται υπόψη η συνολική οικονομική του κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των δαπανών για διατροφή τέκνου, των δαπανών για περιουσιακά στοιχεία ή των χρεών. Σε διασυνοριακές υποθέσει μπορεί να χορηγηθεί νομική συνδρομή ακόμα και αν το εισόδημα του αιτούντα υπερβαίνει τις 260.000 SEK, υπό την προϋπόθεση να μην μπορεί να καταβάλει τα έξοδα. Η έγκριση βασίζεται στη διαφορά κόστους διαβίωσης μεταξύ της Σουηδίας και του κράτους μέλους της ΕΕ όπου κατοικεί ο αιτών.

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για κατηγορουμένους

Εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, κάθε κατηγορούμενος δικαιούται να εκπροσωπηθεί από συνήγορο υπεράσπισης που διορίζεται αυτεπαγγέλτως, ανεξάρτητα από το εισόδημά του. Αν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί, υποχρεούται να αποδώσει στο κράτος τους δημόσιους πόρους που δαπανήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου για την αμοιβή του συνηγόρου υπεράσπισής του. Εντούτοις, ο κατηγορούμενος δεν θα χρειαστεί να καταβάλει για το συνήγορο υπεράσπισης ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που θα έπρεπε να καταβληθεί ως αμοιβή νομικής συνδρομής, αν είχε χορηγηθεί νομική συνδρομή.

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, κάθε θύμα – ανεξαρτήτως εισοδήματος - δικαιούται συνήγορο σύμφωνα με το νόμο για την εκπροσώπηση του ζημιωθέντος.

Άλλες προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής στα θύματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να διορίσει «συνήγορο του ζημιωθέντος», ο οποίος είναι συνήθως δικηγόρος (advokat), για την παροχή βοήθειας στο θύμα. Ο ζημιωθείς μπορεί να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες του συνηγόρου του ζημιωθέντος αν είναι θύμα εγκλήματος, για παράδειγμα σεξουαλικού εγκλήματος, επίθεσης, παράνομης αποστέρησης της ελευθερίας, ληστείας ή οποιουδήποτε άλλου αδικήματος που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας. Το δικαστήριο διορίζει το συνήγορο του ζημιωθέντος, αλλά μόνον εφόσον έχει αρχίσει προκαταρκτική εξέταση. Ο συνήγορος του ζημιωθέντος πληρώνεται από το κράτος και δεν στοιχίζει τίποτα στο θύμα.

Άλλες προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής στους κατηγορουμένους

Αν ο ύποπτος που έχει συλληφθεί ή ο κρατούμενος το ζητήσει, διορίζεται αυτεπαγγέλτως συνήγορος υπεράσπισής του. Συνήγορος διορίζεται αυτεπαγγέλτως και μετά από αίτημα υπόπτου για διάπραξη αδικήματος για το οποίο ο νόμος προβλέπει στερητική της ελευθερίας ποινή άνω των 6 μηνών.

Συνήγορος διορίζεται αυτεπαγγέλτως και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Αν ο ύποπτος ζητεί συνήγορο υπεράσπισης κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.
  2. Αν χρειάζεται συνήγορος υπεράσπισης λόγω αμφιβολιών σχετικά με την ποινή που πρέπει να επιβληθεί και υπάρχει περίπτωση να επιβληθεί ποινή διαφορετική από πρόστιμο ή στερητική της ελευθερίας ποινή με αναστολή ή συνδυασμό των δύο αυτών ποινών.
  3. Αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση του υπόπτου ή το αντικείμενο της υπόθεσης.

Αν ο ύποπτος εκπροσωπείται από συνήγορο της επιλογής του, δεν διορίζεται αυτεπαγγέλτως άλλος συνήγορος υπεράσπισης.

Δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Αν χορηγηθεί δικαστική συνδρομή, ο ενάγων δεν καταβάλει τέλος κατάθεσης στο δικαστήριο. Ο εναγόμενος δεν καταβάλλει δικαστικά έξοδα. Εντούτοις, οι διάδικοι μπορεί να επιβαρυνθούν με τα δικαστικά έξοδα του αντιδίκου, συμπεριλαμβανομένου του τέλους κατάθεσης. Δεν καταβάλλονται τέλη κατάθεσης για τα ένδικα μέσα που ασκούνται στο Εφετείο ή στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Κατά κανόνα, ο ηττηθείς διάδικος καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη. Η αποζημίωση των δικαστικών εξόδων καλύπτει το σύνολο των εξόδων προετοιμασίας για τη δίκη και την εκπροσώπησης από δικηγόρο στο δικαστήριο, καθώς και τα έξοδα που συνεπάγεται η διεξαγωγή αποδείξεων (συμπεριλαμβανομένων των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων), εφόσον τα έξοδα αυτά ήταν απαραίτητα για την προάσπιση των συμφερόντων του διαδίκου. Καταβάλλεται επίσης αποζημίωση για το χρόνο και τις προσπάθειες που κατέβαλε ο διάδικος που κέρδισε τη δίκη λόγω της δικαστικής διαδικασίας. Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση της διαφοράς που έχουν άμεση σχέση με την αγωγή του διαδίκου θεωρούνται μέτρα που λαμβάνονται για την προετοιμασία της δίκης.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Ισχύει η προηγούμενη απάντηση σχετικά με την επιδίκαση/αποζημίωση δικαστικών εξόδων.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Αν διάδικος, μάρτυρας ή άλλο πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί από το δικαστήριο δεν καταλαβαίνει ή δεν μιλά σουηδικά, προσλαμβάνεται διερμηνέας για να βοηθήσει το δικαστήριο. Αν είναι απαραίτητο, το δικαστήριο προβλέπει τη μετάφραση των εγγράφων που προσκομίζονται ή αποστέλλονται από το δικαστήριο. Τα έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας καλύπτονται από το δικαστήριο και δεν βαρύνουν τους διαδίκους.

Υλικό τεκμηρίωσης

Έκθεση της Σουηδίας σχετικά με τη μελέτη για τη διαφάνεια των εξόδων αστικών αγωγών ενώπιον δικαστηρίου  PDF (457 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/03/2013

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.