Έξοδα

Εάν κάποιος πολίτης σκοπεύει να προσφύγει στο δικαστήριο ή επιθυμεί την εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης, πρέπει να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες για το κόστος των διαδικασιών στο οικείο κράτος μέλος.

Οι δαπάνες επίλυσης διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διέπονται από την εθνική νομοθεσία και δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο ΕΕ. Επομένως, οι δαπάνες αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ των κρατών μελών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και για αρκετές μελέτες περιπτώσεων που έχουν εκπονηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιλέξτε μία από τις σημαίες στη δεξιά πλευρά.

Εάν δεν διαθέτετε επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθείτε στο κόστος μιας δίκης, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για νομική συνδρομή.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη μελέτη (διατίθεται αποκλειστικά στα αγγλικά και τα γαλλικά) που εκπονήθηκε για να εντοπισθούν οι πηγές κόστους μιας αστικής αγωγής ενώπιον δικαστηρίου σε κάθε κράτος μέλος:

  • καθορίζοντας το ποσοστό κάθε εντοπισθείσας πηγής κόστους επί του συνολικού κόστους μιας αστικής αγωγής ενώπιον δικαστηρίου,
  • συγκρίνοντας τις δαπάνες που βαρύνουν τους διαδίκους στα διάφορα κράτη μέλη,
  • εντοπίζοντας τις διαφοροποιήσεις στις πηγές κόστους και τα ποσά των δαπανών,
  • προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η διαφάνεια ως προς το κόστος μιας αγωγής ενώπιον δικαστηρίου και ο περιορισμός των διαφορών στις πηγές κόστους και τα ποσά των δαπανών μπορεί να ενισχύσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
  • προβαίνοντας σε συστάσεις για πιθανές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης ελάχιστων προτύπων, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη βελτιώνοντας τη διαφάνεια ως προς το κόστος μιας αστικής δίκης,
  • γενικότερα, εντοπίζοντας σχέσεις, κατά περίπτωση και εφόσον ενδείκνυται, μεταξύ του κόστους της απονομής δικαιοσύνης και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες, και
  • προσδιορίζοντας συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν διασυνοριακές διαφορές.

Η μελέτη παρέχει μια άμεση αποτύπωση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία δεδομένη χρονική στιγμή – τον Δεκέμβριο του 2007.

Σχετικά έγγραφα

Μελέτη της διαφάνειας ως προς το κόστος των αστικών αγωγών ενώπιον δικαστηρίου στην ΕΕ PDF (2615 Kb) en – αγγλική έκδοση

Μελέτη της διαφάνειας ως προς το κόστος των αστικών αγωγών ενώπιον δικαστηρίου στην ΕΕ PDF (2665 Kb) fr – γαλλική έκδοση

Παράρτημα 1: Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προς το κοινό PDF (1700 Kb) en

Εθνική έκθεση - Βέλγιο PDF (829 Kb) en

Εθνική έκθεση - Βουλγαρία PDF (566 Kb) en

Εθνική έκθεση - Τσεχική Δημοκρατία PDF (703 Kb) en

Εθνική έκθεση - Δανία PDF (560 Kb) en

Εθνική έκθεση - Γερμανία PDF (565 Kb) en

Εθνική έκθεση - Εσθονία PDF (872 Kb) en

Εθνική έκθεση - Ιρλανδία PDF (400 Kb) en

Εθνική έκθεση - Ελλάδα PDF (849 Kb) en

Εθνική έκθεση - Ισπανία PDF (640 Kb) en

Εθνική έκθεση - Γαλλία PDF (1312 Kb) en

Εθνική έκθεση - Ιταλία PDF (772 Kb) en

Εθνική έκθεση - Κύπρος PDF (555 Kb) en

Εθνική έκθεση - Λετονία PDF (742 Kb) en

Εθνική έκθεση - Λιθουανία PDF (950 Kb) en

Εθνική έκθεση - Λουξεμβούργο PDF (551 Kb) en

Εθνική έκθεση - Ουγγαρία PDF (533 Kb) en

Εθνική έκθεση - Μάλτα PDF (742 Kb) en

Εθνική έκθεση - Κάτω Χώρες PDF (702 Kb) en

Εθνική έκθεση - Αυστρία PDF (829 Kb) en

Εθνική έκθεση - Πολωνία PDF (396 Kb) en

Εθνική έκθεση - Πορτογαλία PDF (781 Kb) en

Εθνική έκθεση - Ρουμανία PDF (544 Kb) en

Εθνική έκθεση - Σλοβενία PDF (723 Kb) en

Εθνική έκθεση - Σλοβακία PDF (872 Kb) en

Εθνική έκθεση - Φινλανδία PDF (504 Kb) en

Εθνική έκθεση - Σουηδία PDF (457 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/02/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.