Kulud

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik

Küprose Vabariigis ei ole õigusala töötajad jagatud eri kategooriatesse (nagu õigusnõustajad, vandeadvokaadid, advokaadid ja juristid). Kõikidel õigusala töötajatel, kes on kantud advokaatide registrisse, on võrdne õigus osaleda menetlustes Küprose kohtutes ja töötada õigusalal üldiselt. See õigus ei sõltu sellest, kas advokaadil on välismaal õigusnõustaja või vandeadvokaadi ametinimetus. Kõikide õigusala töötajate kohta kasutatakse terminit advokaat.

Advokaadid (Δικηγόροι)

Tasu õigusteenuste eest on määratud kindlaks ülemkohtu (Ανώτατο Δικαστήριο) heakskiidetud kohtukulude astmestiku alusel.

Kohtuväliste teenuste tasude astmestikus on määratud kindlaks minimaalne tasu.

Mõlemal juhul võib advokaat leppida kliendiga kokku suuremas tasus.

Kohtuasjade puhul tuleb sellest ametlikult teavitada.

Küproses on kahte liiki kohtutäitureid:

  1. erasektori kohtutäiturid, kes toimetavad kätte kohtudokumendid;
  2. kohtu juures töötavad kohtutäiturid, kes on riigiametnikud ja täidavad kohtuotsuste täitmisega seotud ülesandeid (nt korraldusi arestida ja müüa vallasvara).

Erasektori kohtutäituri tasu dokumentide kättetoimetamise eest sõltub dokumentide kättetoimetamise asukoha kaugusest.

Kohtu juures töötav kohtutäitur on riigiametnik ja talle makstakse palka. Kui kohtuvaidluse pool taotleb täitemeetmete võtmist, maksab ta tempelmaksu, mille suurus on määratud kindlaks menetluseeskirjadega ning sõltub täitemeetme liigist ja sissenõutava summa suurusest.

Kindlaksmääratud kulud

Kindlaksmääratud kulud tsiviilmenetlustes

Kindlaksmääratud kulud tsiviilmenetluste poolte puhul

Kohtukulude esialgne summa arvutatakse avaldust või menetlust käsitleva astmestiku alusel ning kulud tuleb tasuda, kui avaldus esitatakse. Kohtukulud ei ole esitatud kindla summana, need sõltuvad menetluse käigust ja arvutatakse välja heakskiidetud skaala alusel.

Millises tsiviilmenetluse etapis tuleb kindlaksmääratud kulud tasuda?

Esialgsed kulud tuleb tasuda, kui avaldus esitatakse.

Kindlaksmääratud kulud kriminaalmenetlustes

Kindlaksmääratud kulud kriminaalmenetluste poolte puhul

Kui süüdistatav süüdi mõistetakse, võib talt nõuda menetluskulude tasumist. Reeglina seda aga ei tehta, kui karistuseks on vanglakaristus – siis tasub kohtukulud riik. Riik tasub kohtukulud ka sis, kui süüdistatav õigeks mõistetakse.

Millises kriminaalmenetluse etapis tuleb kindlaksmääratud kulud tasuda?

Kulud tuleb tasuda menetluse lõpus, välja arvatud tempelmaks, mis tasutakse avalduse esitamise ajal.

Kindlaksmääratud kulud riigiõigusest tulenevates menetlustes

Kindlaksmääratud kulud riigiõigusest tulenevate menetluste poolte puhul

Kulud arvutatakse asjaomase astmestiku alusel.

Millises riigiõigusest tuleneva menetluse etapis tuleb kindlaksmääratud kulud tasuda?

Kulud tasutakse menetluse lõpus, välja arvatud kohtukulud, mis tasutakse kohtusse pöördumise ajal.

Juriidilise esindaja (advokaadi) antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Advokaadi kohustused kliendi suhtes on loetletud 2002. aasta advokaatide käitumisjuhendis (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Vabariigi Teataja, C(1) lisa, nr 237, 17.5.2002 (reguleeriv haldusakt 237/2002).

Kulude allikad

Kust leida teavet kulude allikate kohta Küproses?

Tähtsaimad kulude allikad on loetletud ülemkohtu veebisaidil.

Teave on esitatud kreeka keeles.

Kust leida kulude kohta täiendavat teavet?

Veebisait kulusid käsitleva teabe kohta:

Ülemkohtu veebisait.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Statistikat Küprose Vabariigi kohtute töö kohta võib leida ülemkohtu veebisaidil nii kreeka kui ka inglise keeles.

Käibemaks

Kust leida asjakohast teavet?

Kui teenuseid osutav advokaat on käibemaksukohustuslane, kohaldatakse advokaaditasu suhtes 15% suurust käibemaksumäära.

Millist määra kohaldatakse?

Käibemaksumäär on 15%.

Õigusabi

Tsiviilmenetluse puhul kohaldatav sissetuleku piirmäär

Tsiviilmenetluses õigusabi ei anta.

Kriminaalmenetluse puhul süüdistatavatele kohaldatav sissetuleku piirmäär

Süüdistataval on kriminaalmenetluses õigus tasuta õigusabile, kui tema sissetulekust ei piisa advokaadikulude tasumiseks ning kohus leiab, et tasuta õigusabi oleks õigusemõistmise huvides. Sissetuleku piirmäära ei ole kindlaks määratud. Kohus hindab taotlust, mis põhineb kõikidel tõenditel, sealhulgas sotsiaalteenuste osakonna (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) koostatud aruandel süüdistatava sissetuleku ja kohustuste kohta.

Kriminaalmenetluse puhul kannatanutele kohaldatav sissetuleku piirmäär

Kriminaalmenetlust ei algata mitte kannatanu, vaid riik, kes tasub ka asjaomased kulud. Seetõttu ei ole kannatanutele tasuta õigusabi ette nähtud.

Muud kannatanutele õigusabi andmise suhtes kehtivad tingimused

Kriminaalmenetlust ei algata mitte kannatanu, vaid riik, kes tasub ka asjaomased kulud. Seetõttu ei ole kannatanutele tasuta õigusabi ette nähtud.

Muud süüdistatavale õigusabi andmise suhtes kehtivad tingimused

Et süüdistataval oleks õigus saada tasuta õigusabi, peab asjaomaste õigusaktide kohaselt süüteo eest ettenähtud karistus olema vähemalt 12kuuline vangistus. Nimetatud säte on aga tunnistatud põhiseadusega vastuolus olevaks ning seetõttu võib oletada, et tasuta õigusabi võib anda kõikides kohtuasjades.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Tavaliselt tasub kaotanud pool teise poole kulud, kuid otsuse kulude tasumise kohta teeb kohus, kes võib otsustada ka teisiti.

Seonduvad lingid

Kohtukulud ja tasud

Statistilised andmed (kreeka keeles)

Statistilised andmed (inglise keeles)

Seonduvad manused

Küprose aruanne kulude läbipaistvuse uuringu kohta PDF (555 Kb) en

Viimati uuendatud: 11/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.