Kulud

Tšehhi

Liikmesriikidel paluti perekonnaõigust puudutavas küsimuses (abielulahutus) selgitada lahutusavalduse esitajale kohtukulusid järgmistel juhtudel. A – riigisisene juhtum: paar abiellub. Sellele järgneb lahuselu ja otsus lahutada. B – piiriülene juhtum: kaks sama liikmesriigi (liikmesriik A) kodanikku abielluvad. Abielu sõlmitakse liikmesriigis A. Pärast abiellumist asub paar elama ja töötama teise liikmesriiki (liikmesriik B), millest saab nende alaline elukoht. Varsti pärast seda läheb paar lahku, kusjuures naine pöördub tagasi liikmesriiki A, kuid mees jääb liikmesriiki B. Paar otsustab abielu lahutada. Vahetult pärast liikmesriiki A naasmist esitab naine liikmesriigi B kohtule lahutusavalduse.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Kulud Tšehhis

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumi näide

Esimese astme kohtumenetlus

Apellatsioonimenetlus

Alternatiivne vaidluste lahendamine


Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud tasud

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud tasud

Kas seda on võimalik sellist laadi juhtumite korral kasutada?

Kulud

Juhtum A

2000 Tšehhi krooni

Ei kohaldata

Ei kohaldata

2000 Tšehhi krooni

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Jah (ei ole kohustuslik)

Lepingupõhised (400 Tšehhi krooni iga (sh osalise) tunni eest, kui toimub kohtu määratud sissejuhatav kohtumine lepitajaga)

Juhtum B

2000 Tšehhi krooni

Ei kohaldata

Ei kohaldata

2000 Tšehhi krooni

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Jah (ei ole kohustuslik)

Lepingupõhised (400 Tšehhi krooni iga (sh osalise) tunni eest, kui toimub kohtu määratud sissejuhatav kohtumine lepitajaga)

Advokaadi, kohtutäituri ja eksperdiga seotud kulud


Juhtumi näide

Juriidiline esindamine

Kohtutäitur

Ekspert


Kas juriidilise esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmine kulu

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsusele eelnevad kulud

Kohtuotsusele järgnevad kulud

Kas eksperdi kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

Ei.

Lepingupõhine; 1500 Tšehhi krooni toimingu kohta vastavalt advokaadi tasumäärale

Ei

Ei.

100–350 Tšehhi krooni/tund

Juhtum B

Ei.

Lepingupõhine

Ei (sõltub teisest juhtumiga seotud riigist)

Ei.

100–350 Tšehhi krooni/tund

Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud


Juhtumi

näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Muud kulud


Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas see on võimalik? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Kulud

Kirjeldus

Kulud

Juhtum A

Jah. Hüvitatakse tegelikud kulud.

Võivad olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest erineda

Ei.

Juhtum B

Jah. Hüvitatakse tegelikud kulud.

Võivad olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest erineda

Ei.

Õigusabi maksumus ja kulude hüvitamine


Juhtumi

näide

Tasuta õigusabi

Hüvitamine


Millistel puhkudel ja tingimustel seda antakse?

Millal seda antakse täies ulatuses?

Tingimused

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kui hüvitis ei kata kogu summat, siis kui suurt osa see tavaliselt katab?

Milliseid kulusid ei hüvitata kunagi?

Kas on olukordi, kus tasuta õigusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Juhtum A

Ainult vabaühendused

Tavaliselt mitte. Siiski võib kohus otsustada kulud hüvitada, kui asjaolud seda õigustavad.

Oleneb kohtuotsusest, kuid tavaliselt mitte ühtki.

Ei.

Juhtum B

Vt direktiivi, mis käsitleb tasuta õigusabi andmist piiriülestes vaidlustes

Tavaliselt mitte. Siiski võib kohus otsustada kulud hüvitada, kui asjaolud seda õigustavad.

Oleneb kohtuotsusest, kuid tavaliselt mitte ühtki.

Ei.

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumi

näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Muud piiriülestele vaidlustele omased kulud


Millistel puhkudel on see vajalik?

Ligikaudsed kulud

Millistel puhkudel on see vajalik?

Ligikaudsed kulud

Kirjeldus

Ligikaudsed kulud

Juhtum A

Menetluse jaoks vajalikud originaaldokumendid on võõrkeelsed

100–350 Tšehhi krooni/lk


Juhtum B

Menetluse jaoks vajalikud originaaldokumendid on võõrkeelsed

100–350 Tšehhi krooni/lk

Juhul, kui osaleja või tunnistaja on välismaalane või ei oska tšehhi keelt

100–350 Tšehhi krooni/tund

Viimati uuendatud: 28/02/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.