Kulud

Tšehhi

Liikmesriikidel paluti kaubandusõigust puudutavas küsimuses (lepingud) selgitada müüjale kohtukulusid järgmistel juhtudel. A – riigisisene juhtum: äriühing on tarninud 20 000 euro väärtuses kaupu. Ostja ei ole müüjale tasunud, sest tema arvates ei vasta kaubad kokkulepitule. Müüja esitab hagi, et nõuda hinna täielikku tasumist. B – piiriülene juhtum: äriühing, mille peakontor asub liikmesriigis B, tarnib 20 000 euro väärtuses kaupu ostjale, kes asub liikmesriigis A. Lepingule kohaldatakse liikmesriigi B õigust ja leping on koostatud liikmesriigi B keeles. Liikmesriigis A asuv ostja ei ole müüjale tasunud, sest tema arvates ei vasta kaubad kokkulepitule. Müüja esitab liikmesriigis A hagi, et nõuda ostjaga sõlmitud lepingus märgitud hinna täielikku tasumist.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Kulud Tšehhis

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumi näide

Esimese astme kohtumenetlus

Apellatsioonimenetlus

Alternatiivne vaidluste lahendamine


Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud tasud

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud tasud

Kas seda saab konkreetse juhtumi puhul kasutada?

Kulud

Juhtum A

5% summast

(kuni 40 miljoni Tšehhi krooni suurused nõuded)

Ei kohaldata

Ei

5% summast

Ei kohaldata

Ei

Jah

(nt vahekohtumenetlus või vahendamine)

Lepingupõhised

Juhtum B

5% summast

(kuni 40 miljoni Tšehhi krooni suurused nõuded)

Ei kohaldata

Ei

5% summast

Ei kohaldata

Ei

Jah

(nt vahekohtumenetlus või vahendamine)

LepingupõhisedAdvokaadi, kohtutäituri ja eksperdiga seotud kulud


Juhtumi näide

Seadusjärgne esindus

Kohtutäitur

Ekspert


Kas juriidilise esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmine kulu

Kas kohtutäituri kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsusele eelnevad kulud

Kohtuotsusele järgnevad kulud

Kas eksperdi kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

Ei

Lepingupõhine

Ei

Ei

100–350 Tšehhi krooni/tund

Juhtum B

Ei

Lepingupõhine

Ei

Ei

100–350 Tšehhi kroon/tundTunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud


Juhtumi

näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Muud kulud


Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas see on võimalik? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Kulud

Kirjeldus

Kulud

Juhtum A

Jah. Hüvitatakse tegelikud kulud.

Võivad olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest erineda

Kaubandusasjades, kui taotletakse ajutist ettekirjutust.

50 000 Tšehhi krooni

Juhtum B

Jah. Hüvitatakse tegelikud kulud.

Võivad olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest erineda

Kaubandusasjades, kui taotletakse ajutise meetme võtmist.

50 000 Tšehhi krooniÕigusabi maksumus ja kulude hüvitamineJuhtumi

näide

Tasuta õigusabi

Hüvitamine


Millistel puhkudel ja tingimustel seda antakse?

Millal seda antakse täies ulatuses?

Tingimused

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kui hüvitis ei kata kogu summat, siis kui suurt osa see tavaliselt katab?

Milliseid kulusid ei hüvitata kunagi?

Kas on olukordi, kus tasuta õigusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Juhtum A

Kaubandusasjades väga harva.

Jah.

Oleneb juhtumi asjaoludest.

Võidakse anda korraldus kõigi kulude hüvitamiseks.

Ei

Juhtum B

Vt direktiivi, mis käsitleb tasuta õigusabi andmist piiriülestes vaidlustes

Jah.

Oleneb juhtumi asjaoludest.

Võidakse anda korraldus kõigi kulude hüvitamiseks.

EiKirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumi

näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge


Millistel puhkudel on see vajalik?

Ligikaudsed kulud

Millistel puhkudel on see vajalik?

Ligikaudsed kulud

Juhtum A

Menetluse jaoks vajalikud originaaldokumendid on võõrkeelsed

100–350 Tšehhi krooni/lk

Juhtum B

Menetluse jaoks vajalikud originaaldokumendid on võõrkeelsed

100–350 Tšehhi krooni/lk

Juhul, kui osaleja või tunnistaja on välismaalane või ei oska tšehhi keelt

100–350 Tšehhi krooni/tund

Viimati uuendatud: 28/02/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.