Kulud

Tšehhi

Liikmesriikidel paluti kaubandusõigust puudutavas küsimuses (vastutus) selgitada kliendile kohtukulusid järgmistel juhtudel. A – riigisisene juhtum: kütteseadme valmistaja tarnib paigaldajale boileri. Paigaldaja müüb boileri edasi kliendile ja paigaldab selle kliendi koju. Mõne aja pärast süttib majas tulekahju. Kõik pooled (kütteseadme valmistaja, paigaldaja ja lõpptarbija) on kindlustatud. Vaieldakse selle üle, millest tulekahju alguse sai. Mitte keegi ei taha seda kliendile hüvitada. Klient otsustab minna kohtusse, et nõuda kütteseadme valmistajalt, selle paigaldajalt ja kindlustusandjalt kahju täielikku hüvitamist. B – piiriülene juhtum: kütteseadmete valmistaja, kes asub liikmesriigis B, tarnib boileri paigaldajale, kes asub liikmesriigis C. Paigaldaja müüb boileri omakorda kliendile, kes asub liikmesriigis A, ja paigaldab selle kliendi koju. Mõne aja pärast süttib majas tulekahju. Kõik pooled (kütteseadme valmistaja, paigaldaja ja lõpptarbija) on kindlustatud oma liikmesriigi kindlustusandja juures. Vaieldakse selle üle, millest tulekahju alguse sai. Mitte keegi ei taha seda kliendile hüvitada. Klient otsustab minna liikmesriigis A kindlustusandja, kütteseadme paigaldaja ja kütteseadme valmistaja vastu kohtusse, et nõuda liikmesriigis A kahju täielikku hüvitamist.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Kulud Tšehhis

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumi näide

Esimese astme kohtumenetlus

Apellatsioonimenetlus

Alternatiivne vaidluste lahendamine


Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud tasud

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud tasud

Kas seda saab konkreetse juhtumi puhul kasutada?

Kulud

Juhtum A

5% summast (kindlustusnõue)

Ei kohaldata

Ei

5% summast

Ei kohaldata

Ei

Jah (ei ole kohustuslik)

Lepingupõhised (harilikult 1000 Tšehhi krooni/tund; 3 tundi)

Juhtum B

5% summast (kindlustusnõue)

Ei kohaldata

Ei

5% summast

Ei kohaldata

Ei

Jah (ei ole kohustuslik)

Lepingupõhised

Advokaadi, kohtutäituri ja eksperdiga seotud kulud


Juhtumi näide

Juriidiline esindamine

Kohtutäitur

Ekspert


Kas juriidilise esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmine kulu

Kas tema kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsusele eelnevad kulud

Kohtuotsusele järgnevad kulud

Kas eksperdi kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

Ei

Lepingupõhine

Ei

Ei

100–350 Tšehhi krooni tunni kohta

Juhtum B

Ei

Lepingupõhine

Ei

Ei

100–350 Tšehhi krooni/tund

Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud


Juhtumi

näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Muud kulud


Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas see on võimalik? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Kulud

Kirjeldus

Kulud

Juhtum A

Jah. Hüvitatakse tegelikud kulud.

Võivad olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest erineda

Kui taotletakse ajutise meetme võtmist

10 000 Tšehhi krooni.

Tõenditega seotud kulud

Võivad olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest erineda

Juhtum B

Jah. Hüvitatakse tegelikud kulud.

Võivad olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest erineda

Kui taotletakse ajutise meetme võtmist

10 000 Tšehhi krooni.

Tõenditega seotud kulud

Võivad olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest erineda

Õigusabi maksumus ja kulude hüvitamineJuhtumi

näide

Tasuta õigusabi

Hüvitamine


Millistel puhkudel ja tingimustel seda antakse?

Millal seda antakse täies ulatuses?

Tingimused

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kui hüvitis ei kata kogu summat, siis kui suurt osa see tavaliselt katab?

Milliseid kulusid ei hüvitata kunagi?

Kas on olukordi, kus tasuta õigusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Juhtum A

Tarbijakaitsekeskused, muud vabaühendused

Kui seda on poole huvide kaitsmiseks vaja, määrab kohus advokaadi

Poole taotlus, tema majanduslik olukord ja vaidluse keerukus

Jah

Oleneb juhtumi asjaoludest

Võidakse nõuda kõikide kulude hüvitamist

Ei

Juhtum B

Vt direktiivi, mis käsitleb tasuta õigusabi andmist piiriülestes vaidlustes või Euroopa tarbijakeskust

Kui seda on poole huvide kaitsmiseks vaja, määrab kohus advokaadi

Poole taotlus, tema majanduslik olukord ja vaidluse keerukus

Jah

Oleneb juhtumi asjaoludest

Võidakse nõuda kõikide kulude hüvitamist

Ei

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumi

näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge


Millistel puhkudel on see vajalik?

Ligikaudsed kulud

Millistel puhkudel on see vajalik?

Ligikaudsed kulud

Juhtum A

Menetluse jaoks vajalikud originaaldokumendid on võõrkeelsed

100–350 Tšehhi krooni/lk

Juhtum B

Menetluse jaoks vajalikud originaaldokumendid on võõrkeelsed

100–350 Tšehhi krooni/lk

Juhul, kui osaleja või tunnistaja on välismaalane või ei oska tšehhi keelt

100–350 Tšehhi krooni/tund

Viimati uuendatud: 28/02/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.