Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kulud

Tšehhi

Sellelt lehelt on võimalik leida teavet menetluskulude kohta Tšehhi Vabariigis.

Sisu koostaja:
Tšehhi
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Perekonnaõigus – Lahutus

Perekonnaõigus – Laste hooldusõigus ja alimendid

Äriõigus – Leping

Äriõigus – Vastutus

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik

Juristid

Tšehhi Vabariigis on ainult ühte liiki juriste (advokaadid); puuduvad vandeadvokaadid (barristers) või õigusnõustajad (solicitors).

Justiitsministeeriumi 4. juuni 1996. aasta määrus nr 177/1996 (seadustekogu) käsitleb advokaatidele õigusteenuste osutamise eest makstavaid tasusid ja hüvitisi (advokaaditasusid). See on inglise keeles kättesaadav Tšehhi Vabariigi advokatuuri veebisaidil.

Pooled võivad advokaatide tasud ka eraviisiliselt kokku leppida.

Enamiku tsiviilasjade (sealhulgas perekonnaasjade ja kaubandusasjade) puhul ei ole esindaja kasutamine kohustuslik.

Kindlaksmääratud kulud

Tsiviilkohtumenetluse kindlaksmääratud kulud

Tsiviilkohtumenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Seadus nr 549/1991 (seadustekogu) kohtukulude kohta (inglisekeelne versioon ei ole kättesaadav) reguleerib tsiviilkohtumenetluse raames tasutavaid kulusid. Need on menetluse liigiti erinevad. Mõnel juhul kohaldatakse kindlaksmääratud tasusid; teistel juhtudel arvutatakse maksmisele kuuluv tasu protsendimäära alusel.

Igal juhul tuleb kulud tasuda Tšehhi kroonides (CZK) ning need võib pangaülekandega kanda riigi (või kohtu) pangakontole. Kuni 5000 Tšehhi krooni suurused kulud võib maksta valitsuse maksumärgiga (kolek), mille võib soetada postkontorites ja teatavates muudes kohtades.

Kohus peab üksikisikut teavitama, esitades nõude konkreetse maksmisele kuuluva summa kohta.

Tsiviilkohtumenetluse etapp, kus kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kulud tuleb tasuda kolme päeva jooksul alates teavitamise kuupäevast enne esimese kohtuistungi toimumist.

Kriminaalmenetluse kindlaksmääratud kulud

Kriminaalmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Kriminaalmenetlusi algatatakse alati ametiülesande korras (ex officio) (prokuratuuri poolt) ning kahtlustatav või süüdistatav maksab ainult esindamisega seotud kulud.

Kriminaalmenetluse etapp, kus kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kriminaalmenetluses menetluskulud puuduvad.

Põhiseaduskohtu menetluste kindlaksmääratud kulud

Põhiseaduskohtu menetluste poolte kindlaksmääratud kulud

Tšehhi Vabariigi põhiseaduskohtule esitatud kaebuste puhul kindlaksmääratud menetluskulud puuduvad, kuid advokaadi kasutamine on kohustuslik.

Põhiseaduskohtu menetluse etapp, kus kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kindlaksmääratud menetluskulud puuduvad.

Õigusesindaja antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Õigusesindajal puudub kohustus anda eelteavet.

Poolte õigused ja kohustused võib leppida kokku advokaadi ja tema kliendi vahel.

Kulude kindlaksmääramise õiguslik alus

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Tšehhi Vabariigis?

Iga konkreetse juhtumi puhul on soovitatav konsulteerida advokaadiga. Kui menetlust on alustatud, vastutab kohus maksmisele kuuluvatest kohtukuludest teatamise eest.

Millistes keeltes on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Tšehhi Vabariigis?

Kuna Tšehhi Vabariigis on ainus ametlik keel tšehhi keel, puudub seaduslik kohustus esitada teavet teistes keeltes. Seega sõltub teabe kvaliteet teavet esitava isiku valmisolekust ja oskustest.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Teavet vahenduse kohta leiab Tšehhi Vabariigi vahendajate liidu (AMČR) veebisaidilt.

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Veebisait kulude kohta

Puudub ametlik veebisait, mis pakuks teavet kulude kohta.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Erinevat statistikat võib leida justiitsministeeriumi veebisaidilt, kuid palju sõltub siiski konkreetsest kohtuasjast. Mõnes õigusnormis on sätestatud ajavahemik ainult konkreetsete kohtumenetluste kohta (nt eelotsused).

Kust leida teavet konkreetse menetluse keskmiste kogukulude kohta?

Tasumisele kuuluvad kulud sõltuvad iga kohtuasja asjaoludest, seetõttu ei ole võimalik sellist teavet eelnevalt esitada.

Käibemaks

Kuidas on see teave esitatud?

Menetluskulud on käibemaksuvabad ning nende summa on lõplik. Advokaaditasud ei sisalda käibemaksu. Teatavad õigusbürood, mis on käibemaksukohustuslased, lisavad siiski ka käibemaksu (19%).

Millised on kohaldatavad määrad?

Vt eespool käibemaksu käsitlev punkt.

Õigusabi

Kohaldatav sissetulekukünnis tsiviilasjades

Kindlaksmääratud konkreetne sissetuleku piirmäär puudub. Taotluse alusel võivad kohtunikud siiski iga juhtumi eraldi läbi vaadata. Kohtukulude maksmisest võib osaliselt või täielikult vabastada, tingimusel et hageja ei ole esitanud põhjendamatut hagi. Kohus võib määrata hagejale õigusnõustaja, kui esindaja kasutamine on kohustuslik.

Tasuta õigusabi pakuvad spetsialiseerunud valitsusvälised organisatsioonid (sõltuvalt teemast) või Tšehhi Vabariigi advokatuur. Teatavatel juhtudel võib Tšehhi Vabariigi advokatuur määrata advokaadi tasuta õigusteenuste pakkumiseks. Tasuta õigusabi saamise õiguse kindlaksmääramisel võetakse lisaks isiku sissetulekule arvesse ka tema või tema leibkonna üldist finantsolukorda.

Kriminaalõiguse valdkonnas kahtlustatavate või süüdistatavate suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Kindlaksmääratud konkreetne sissetuleku tase puudub. Kohtud määravad kahtlustatavale või süüdistatavale advokaadi kõikidel juhtudel, kus esindaja kasutamine on kohustuslik ja kahtlustataval või süüdistataval ei ole oma advokaati.

Kriminaalõiguse valdkonnas kannatanute suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Ainult teatavad valitsusvälised organisatsioonid pakuvad kannatanutele tasuta õigusabi. Kannatanud on kriminaalmenetluste poolteks vaid mõnel üksikul juhul; muudel juhtudel peavad nad esitama kaebuse (vt eespool esitatud teave tsiviilasjades kohaldatava sissetulekukünnise kohta).

Kannatanutele õigusabi andmisega seotud muud tingimused

Kannatanud võivad taotleda justiitsministeeriumilt hüvitist (vastavalt seadusele nt 209/1997 (seadustekogu)).

Kahtlustatavatele või süüdistatavatele õigusabi andmisega seotud muud tingimused

Siinkohal on aluseks sama teave, mis esitati eespool kriminaalõiguse valdkonnas õigusabi puhul kahtlustatavate või süüdistatavate suhtes kohaldatavat sissetulekukünnist käsitlevas punktis.

Kuludeta kohtumenetlused

Põhiseaduskohtule esitatud nõuete puhul kulud puuduvad. Kohtukulusid ei nõuta ka teatavat liiki menetluste puhul (täpsustatud kohtukulusid käsitleva seaduse nr 549/1991 paragrahvis 11) – näiteks kui hageja on alaealine ning teatavatel muudel juhtudel (nt kui menetluse üheks pooleks on riik või selle organid, kui välismaalane taotleb varjupaika või muudel nõrgemaid pooli hõlmavatel juhtudel).

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Kohtunik otsustab selle üle igal konkreetsel juhul (lõppotsuses); kohtunik võib ette näha, et kaotanud pool peab maksma kõik kulud või osa neist. Seda ei kohaldata siiski lahutusmenetluste puhul. Kulude maksmist käsitlevad korraldused võivad hõlmata ka advokaaditasusid.

Ekspertide tasud

Kohus maksab tema määratud ekspertide tasud. Vaidluse pooled vastutavad eksperdi tasude eest ainult siis, kui nad ise soovivad kasutada eksperdi teenuseid. Teatavatel erijuhtudel võib kohus otsustada, et kaotanud pool peab maksma eksperdi tasud.

Tõlkijate ja tõlkide tasud

Kohus vastutab kohtumenetluse raames tõlkijate või tõlkide tasude maksmise eest; kui menetluse pool on välismaalane, kes ei oska tšehhi keelt, on tal õigus pöörduda kohtusse oma emakeeles.

Seonduvad manused

Kulude läbipaistvuse uuringu raames Tšehhi Vabariigi kohta koostatud aruanne PDF (703 Kb) en

Viimati uuendatud: 02/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.