Kulud

Soome

Sellel leheküljel esitatakse teavet kohtukulude kohta Soomes.

Sisu koostaja:
Soome

Õigusvaldkonna ametite tasude reguleerimine

Vandeadvokaadid (sealhulgas õigusnõustajad ja juristid)

Soomes reguleeritakse vandeadvokaatide tasusid advokaatide kutsealase käitumise reeglite ning tasusid käsitlevate suunistega, mille on heaks kiitnud Soome Advokatuur.

Kohtutäiturid

Soomes reguleeritakse kohtutäiturite tasusid vastavalt valitsuse dekreedile 925/2008, täitemenetluse tasusid käsitlevale seadusele 34/1995 ning valitsuse dekreedile 35/1995.

Advokaadid

Advokaadi tasusid reguleeritakse Soomes äriseadustiku (18:5), õigusabi seaduse 257/2002 ning valitsuse dekreediga 290/2008.

Kindlaksmääratud kulud

Tsiviilmenetluse kindlaksmääratud kulud

Tsiviilmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Soomes kuuluvad kindlaksmääratud kulude hulka menetluskulud ning dokumentide tasu. Menetluskulud (kohtukulu, asja läbivaatamiskulu, kättetoimetamise kulu) maksab pool hüvitisena kohtuistungi  pidamise ning menetluse käigus võetud meetmete eest. Menetluskulude hulka kuulub ka kohtuotsust või vaheotsust sisaldavate ametlike dokumentide kättetoimetamine. Kohtukulud varieeruvad 79 eurost tsiviilasja puhul piirkonnakohtus 223 euroni kohtuasja puhul turukohtus.

Dokumentide tasu (väljavõtete tasu, koopiate tegemise tasu, tõendite tasu) tuleb maksta konkreetselt taotletud dokumentide eest, välja arvatud juhul, kui kehtib seaduslik vabastus tasu maksmisest. Näiteks ei pea dokumentide eest tasuma kannatanu kriminaalasjas, mille on algatanud prokurör.

Kulude üksikasjad on kättesaadavad Soome kohtusüsteemi veebisaidil ning kohtukulusid käsitlevas seaduses (kohtu- ja kohtuhaldusasutuste toimingute tasusid käsitlev seadus 701/1993) ning Riiginõukogu dekreetides.

Abielulahutuse asjade puhul koosnevad kohtukulud esialgsest 79 euro suurusest tasust ning menetluse jätkumisel pärast järelemõtlemisaega tasutavast 44 eurost. Advokaadi abi kasutamise tasu võib ulatuda ligikaudu 1000 euroni. Hagimenetluse puhul on tasu 72 eurot. Tsiviilasjade puhul on kohtukulud 79–179 eurot piirkonnakohtus ning lisaks tuleb tasuda 179 eurot, kui asi kaevatakse edasi apellatsioonikohtusse. Advokaadi tasu võib ulatuda 6000 euroni või üle selle.

Tsiviilasja menetluse etapp, kus pooled peavad maksma kindlaksmääratud kulud

Pooled peavad maksma tsiviilmenetluse kindlaksmääratud kulud menetluse lõpus.

Kriminaalmenetluse kindlaksmääratud kulud

Kriminaalmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Soomes ei pea pooled midagi maksma kriminaalasjade puhul, mille on algatanud prokurör esimese astme kohtus.

Kriminaalmenetluse etapp, kus pooled peavad maksma kindlaksmääratud kulud

Pooled peavad maksma kriminaalmenetluse kindlaksmääratud kulud menetluse lõpus.

Põhiseadusliku menetluse kindlaksmääratud kulud

Põhiseadusliku menetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Konstitutsioonikohut Soomes ei ole ning asjakohased kohtuasjad lahendatakse kriminaalmenetluses. Soomes ei pea pooled midagi tasuma kriminaalasjade puhul, mille on algatanud prokurör esimese astme kohtus.

Põhiseadusliku menetluse etapp, kus pooled peavad maksma kindlaksmääratud kulud

Kulud tuleb tasuda menetluse lõpus.

Õigusesindaja antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Õigusesindaja peab andma võimaliku kohtuvaidluse pooltele eelteavet, et nad mõistaksid oma õigusi ja kohustusi, nende võimalust kohtuvaidlus võita ja seonduvaid kulusid, kaasa arvatud need, mida peab tõenäoliselt kandma kohtuvaidluse kaotanud pool. Seda reguleerib Soome Advokatuuri kodukord. Vandeadvokaat on kohustatud säilitama kliendi konfidentsiaalsuse.

Kulude kindlaksmääramise õiguslik alus

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Soomes?

Teave kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil.

Mis keeltes on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Soomes?

Teave on kättesaadav soome, rootsi ja inglise keeles.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Teave vahenduse kohta on kättesaadav justiitsministeeriumi ning Soome Tervise ja Heaolu Instituudi veebisaidil.

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Veebisait kulude kohta

Üksikasjalik teave kulude ja kohtumenetluse kulude kohta on tasuta kättesaadav Soome justiitsministeeriumi veebisaidil.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Teave menetluste keskmise kestuse kohta on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil tegevuse „Ülevaade” all.

Kust leida teavet konkreetse menetluse keskmiste kogukulude kohta?

Teave menetluse keskmiste kogukulude kohta on kättesaadav Soome kohtusüsteemi veebisaidil.

Käibemaks

Kuidas saab vajalikku teavet

Teave on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil. Vastavalt Soome Advokatuuri tasusid käsitlevatele suunistele peab kliendile esitatav ülesande täitmise hinnanguline kulu sisaldama käibemaksu.

Millist määra kohaldatakse?

Õigusteenuste suhtes kehtib 22-protsendiline käibemaksumäär. Õigusabi tasude suhtes käibemaksu siiski ei kohaldata.

Õigusabi

Tsiviilõiguses kohaldatav sissetuleku künnis

Sissetuleku künnist arvutatakse vastavalt konkreetsele valemile. Üldjuhul antakse tasuta õigusabi juhul, kui taotleja sissetulek üksiku isiku puhul on alla 700 euro kuus. Samuti võidakse õigusabi anda järkjärgulise mahaarvatise alusel, kui taotleja sissetulek on 700 kuni 1500 eurot. Õigusabi ei anta, kui taotleja sissetulek on üle 1500 euro kuus. Vastavad summad abikaasade puhul on kummagi kohta 600 ja 1300 eurot. Lisateavet saab kohtusüsteemi veebisaidilt. Taotlejad, kellele antakse õigusabi mahaarvatise alusel, peavad tasuma õigusabi tasu suuruses 70 eurot. Lisaks peavad taotlejad, kelle likviidsed varad ületavad 5000 eurot, tasuma täiendavat mahaarvatist.

Kriminaalõiguses kohaldatav sissetuleku künnis kostja puhul

Sissetuleku künnist arvutatakse konkreetse valemi alusel. Üldjuhul antakse õigusabi juhul, kui taotleja sissetulek üksiku isiku puhul on alla 700 euro kuus. Samuti võidakse õigusabi anda järkjärgulise mahaarvatise alusel, kui taotleja sissetulek on 700 kuni 1500 eurot. Õigusabi ei anta, kui taotleja sissetulek on üle 1500 euro kuus. Vastavad summad abikaasade puhul on kummagi kohta 600 ja 1300 eurot. Lisateavet leiab kohtusüsteemi veebisaidilt. Taotlejad, kellele antakse õigusabi mahaarvatise alusel, peavad tasuma õigusabi tasu suuruses 70 eurot. Lisaks peavad taotlejad, kelle likviidsed varad ületavad 5000 eurot, tasuma täiendavat mahaarvatist.

Lisaks eelnevale on kostjal õigus riiklikule kaitsjale, hoolimata varalisest seisundist, kui teda süüdistatakse kuriteo toimepanemises raskendavatel asjaoludel või kui ta on vahistatud või kinni peetud. Kohus võib ka omal algatusel määrata riikliku kaitsja alla 18-aastasele isikule või isikule, kes ei ole võimeline endale kaitsjat leidma. Kui kostja siiski süüdi mõistetakse, peab ta riigile tagasi maksma riikliku kaitsja tasu, välja arvatud juhul, kui tal on õigus saada õigusabi. Sellisel juhul määratakse kostja maksekohustus vastavalt õigusabi eeskirjadele.

Kriminaalõiguses kohaldatav sissetuleku künnis kannatanu puhul

Raskendavatel asjaoludel toimepandud kuritegude, sealhulgas koduvägivalla ja seksuaalkuritegude tõttu kannatanutel, on õigus advokaadile ja tugiisikule, hoolimata nende rahalisest seisundist.

Lisaks võib kannatanu saada õigusabi vastavalt tavapärastele kriteeriumidele: üldjuhul antakse õigusabi juhul, kui taotleja sissetulek üksiku isiku puhul on alla 700 euro kuus. Samuti võidakse õigusabi saada järkjärgulise mahaarvatise alusel, kui taotleja sissetulek on 700 kuni 1500 eurot. Õigusabi ei anta, kui taotleja sissetulek on üle 1500 euro kuus. Vastavad summad abikaasade puhul on kummagi kohta 600 ja 1300 eurot. Taotlejad, kellele antakse õigusabi mahaarvatise alusel, peavad tasuma õigusabi tasu suuruses 70 eurot. Lisaks peavad taotlejad, kelle likviidsed varad ületavad 5000 eurot, tasuma täiendavat mahaarvatist.

Muud kannatanule õigusabi andmisega seotud tingimused

Õigusabi taotletakse riigi õigusabi büroos. Abi võib taotleda ükskõik millises riigi õigusabi büroos hoolimata sellest, kus taotleja elab. Sageli on lihtsam esitada taotlus lähimas büroos.

Taotleja peab esitama tõendi rahalise olukorra kohta, kohtukulude kindlustuse ja selgituse, mille pärast õigusabi taotletakse.

Taotlus esitatakse õigusabi büroos kas suuliselt või kirjalikult ning taotlusele tuleb lisada vajalikud dokumendid. Taotlusvormi ja lisad võib saata ka riigi õigusabi büroosse posti, faksi või e-posti teel.

Taotlusvorm on kättesaadav õigusabi taotlusvormi leheküljel, riigi õigusabi büroodes, kohtutes ja advokaadibüroodes.

Kui taotleja soovib saada kohtuasjas eraadvokaadi abi, võib advokaat esitada õigusabi taotluse.

Kui isik on kannatanud koduvägivalla või seksuaalkuritegude tagajärjel, võib kohus määrata kannatanule advokaadi või tugiisiku kohtueelse uurimise või kohtumenetluse ajaks. Kui kannatanu soovib esitada nõude kohtumenetluse ajal, määrab kohus advokaadi. Nõude puudumise korral võidakse nimetada tugiisik.

Nagu eespool märgitud, määratakse taotluse korral riiklik kaitsja isikule, keda kahtlustatakse kuriteo toimepanemises raskendavatel asjaoludel, või isikule, kes on vahistatud või kinni peetud. Kohus võib ka omal algatusel määrata riikliku kaitsja alla 18-aastasele isikule või isikule, kes ei ole võimeline ise omale kaitsjat leidma.

Tasuta kohtumenetlused

Õigusabi saaja on maksekohustusest vabastatud.

Lisaks on seaduses ette nähtud, et teatavate kohtuasjade menetlemine on tasuta. Sellisteks asjadeks on nt eraisikute võla kohandamine ning prokuröri algatatud kriminaalasjad esimese astme kohtus. Välisriikide ametiasutuste ja kodanike puhul võivad menetlused olla tasuta, kui tegemist on vastastikuse õigusabiga.

Millal peab kohtuvaidluse kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Üldreeglina tasub tsiviilasjade puhul kohtukulud kohtuvaidluse kaotanud pool (eranditeks on kaebuste ja kohustuslike õigusnormidega seotud kohtuasjad, nt paljud perekonnaõiguse asjad. Halduskohtus kannavad mõlemad poole enda kulud. Kohtuotsuses sedastatakse, kas kohtuvaidluse kaotanud pool peab maksma võitnud poole kulud.

Ekspertide tasud

Kohus otsustab ekspertide tasu suuruse. Kõnealuste tasude suurus ei ole kindlaks määratud, kuid need peavad olema mõistlikud.

Tõlkijate ja tõlkide tasud

Kohus otsustab tõlkijate ja tõlkide tasud. Kõnealuste tasude suurus ei ole kindlaks määratud, kuid need peavad olema mõistlikud. Tõlkija keskmine tasu on 80 eurot lehekülje kohta. Õigusabi määramise korral ei pea pool kõnealuseid tasusid maksma.

Seonduvad lingid

Soome justiitsministeeriumi veebisait

Soome kohtusüsteemi veebisait

Soome Advokatuuri veebisait

Seonduvad manused

Soome aruanne kulude läbipaistvuse uuringute kohta PDF (504 Kb) en

Viimati uuendatud: 09/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.