Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kulud

Prantsusmaa

Liikmesriikidel paluti perekonnaõiguse küsimuses (alimendid) selgitada, milline on hageja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Mees ja naine on elanud mitu aastat koos, kuid ei ole omavahel abielus.  Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Kohtuotsusega antakse lapse eestkosteõigus emale. Ainsaks jätkuvaks vaidlusküsimuseks on alimentide summa, mille isa võlgneb emale lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest. Ema esitab selle kohta hagi. B – piiriülene juhtum, kui advokaat asub liikmesriigis A. Mees ja naine elavad koos liikmesriigis (liikmesriik B), kuid ei ole omavahel abielus. Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Liikmesriigi B kohtu otsusega antakse lapse eestkosteõigus emale. Isa nõusolekul asuvad ema ja laps elama teise liikmesriiki (liikmesriik A), millest saab nende alaline elukoht. Jätkuvaks vaidlusküsimuseks on alimentide summa, mille isa võlgneb emale lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest. Ema esitab selle kohta liikmesriigis A hagi.

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Kulud Prantsusmaal

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Näide

Kohtukulud

Edasikaebuse kulud

Vaidluse alternatiivne lahendamine

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Kas see võimalus on seda tüüpi kohtuasja korral olemas?

Kulud

Näide A

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Võimalik on kohtulik vahendamine.

Võimalik on ka kohtuväline vahendamine.

Vahendustasud määrab kohtunik ning tasuvad pooled, kuid vahenduskulud võidakse hüvitada menetlusabi hüvitamise raames.

Heaks tavaks on vahendaja ja poolte vahelise tasude lepingu sõlmimine.

Näide B

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama    

SamaJuristi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Näide

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsuse tegemisele eelnevad kulud

Kohtuotsuse tegemisele järgnevad kulud

Kas nende kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Näide A

Ei

Ei           

Ei

Ei

Ei

Ei

Määrab kohtunik.

Näide B

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama


Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud


Näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Vanne või muu tagatis

Muud kulud

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas see on olemas? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Kulud

Kirjeldus

Kulud

Näide A

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Näide B

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

SamaÕigusabi/menetlusabi maksumus ja muud hüvitisedNäide

Õigusabi/menetlusabi

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Millal hüvitatakse kulud täielikult?

Tingimused?

Näide A

Ema võib taotleda menetlusabi hüvitamist enne kohtumenetlust või selle ajal. Taotlus rahuldatakse, kui deklareeritud tulu ei ületa seadusega ettenähtud piire.

Kui ema kulud hüvitatakse täielikult, tasub riik kõik menetluskulud.

Kulud hüvitatakse täielikult, kui ema deklareeritud kuu sissetulek ei ületa 911 eurot.

Osalist abi antakse, kui sissetulek jääb nimetatud summa ja 1367 euro vahele.

Ema kahe esimese ülalpeetava korral suurendatakse sissetuleku ülempiire kummagi kohta 164 euro võrra ja kolmanda ja järgmiste ülalpeetavate korral 104 euro võrra.

Näide B

Sama

Sama

Sama
Näide

Hüvitamine

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kas on olukordi, kus õigusabi/menetlusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Näide A

Jah, kui kohtunik nii otsustab.

Kui perekonnaõiguse kohtuniku otsuses määratakse kulude kandmine isale, kelle õigusabi/menetluskulusid ei hüvitata, peab isa tagastama riigikassasse summad, mis riik tasus õigusabi/menetlusabi hüvitist saanud emale.

Näide B

Sama

SamaKirjaliku ja suulise tõlke kulud


Näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud?

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud?

Näide A

Kohtunikule esitatavad dokumendid peavad olema tõlgitud.

Statistilised andmed puuduvad.

Kui kohtunik ei saa aru poolte suhtlemiskeelest.

Tasud määrab kohtunik.

Näide B

Sama

Sama

Sama

Sama


Viimati uuendatud: 07/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.