Kulud

Prantsusmaa

Liikmesriikidel paluti kaubandusõiguse küsimuses (vastutus) selgitada, milline on kliendi osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Kütteseadme valmistaja tarnib selle paigaldajale. Paigaldaja müüb seadme edasi kliendile ja paigaldab selle tema kodus. Mõne aja pärast süttib majas tulekahju. Kõik pooled (kütteseadme valmistaja, paigaldaja ja lõpptarbija) on kindlustatud. Tulekahju põhjuses ei olda üksmeelel ja keegi ei taha kliendile kahju hüvitada. Klient esitab hagi, et nõuda kütteseadme valmistajalt, selle paigaldajalt ja kindlustusandjalt kahju täielikku hüvitamist. B – piiriülene juhtum. Liikmesriigis B asuv kütteseadme valmistaja tarnib selle liikmesriigis C asuvale paigaldajale. Paigaldaja müüb seadme edasi liikmesriigis A asuvale kliendile ja paigaldab selle tema kodus. Mõne aja pärast süttib majas tulekahju. Kõik pooled (kütteseadme valmistaja, paigaldaja ja lõpptarbija) on kindlustatud oma liikmesriigi kindlustusandja poolt. Tulekahju põhjuses ei olda üksmeelel ja keegi ei taha kliendile kahju hüvitada. Klient esitab liikmesriigis A hagi, et nõuda kütteseadme valmistajalt, selle paigaldajalt ja liikmesriigis A asuvalt kindlustusandjalt kahju täielikku hüvitamist.

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Kulud Prantsusmaal

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Näide

Kohtukulud

Edasikaebuse kulud

Vaidluse alternatiivne lahendamine

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Kas see võimalus on seda tüüpi kohtuasja korral olemas?

Kulud

Näide A

Kõrgema astme kohus: esialgsed kohtukulud puuduvad.

Kaubanduskohus: jah, esialgsed kohtukulud on vähemalt 69.97 eurot.

Kõrgema astme kohus: ei.

Kõrgema astme kohus: ei.

Ei

Ei

Ei

Jah.

Lepitus.

Kohtulik vahendamine.

Kohtuväline vahendamine.

Tasuta.

Määrab kohtunik.

Poolte ja vahendaja vaheline leping.

Näide B

Kõrgema astme kohus: ei.

Kaubanduskohus: jah, esialgsed kohtukulud on vähemalt 69.97 eurot.

Kõrgema astme kohus: ei.

Kõrgema astme kohus: ei.

Ei

Ei

Ei

Jah.

Lepitus.

Kohtulik vahendamine.

Kohtuväline vahendamine.

Tasuta.

Määrab kohtunik.

 Poolte ja vahendaja vaheline leping.Juristi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Näide

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsuse tegemisele eelnevad kulud

Kohtuotsuse tegemisele järgnevad kulud

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Näide A

Kõrgema astme kohus: jah.

Kaubanduskohus: ei.

Apellatsioonikohus: jah.

Advokaadid:

statistilised andmed puuduvad.

juristid:

983 eurot.

Jah

Kohtukutse: 18.70 eurot.

Kättetoimetamine: 26.70 eurot.

Kättetoimetamine: 26.70 eurot.

Ei

Tasud määrab kohtunik.

Näide B

Kõrgema astme kohus: jah.

Kaubanduskohus: ei.

Apellatsioonikohus: jah.

Juristid:

statistilised andmed puuduvad.

juristid:

983 eurot.

Jah

Kohtukutse: 18.70 eurot.

Kättetoimetamine: 26.70 eurot.

Kättetoimetamine: 26.70 eurot.

Ei

Tasud määrab kohtunik.


Tunnistajale hüvitise maksmine


Näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Näide A

Jah (27. detsembri 1920. aasta seadlus tunnistajatele makstavate hüvitiste muutmise kohta).

Näide B

Jah (27. detsembri 1920. aasta seadlus tunnistajatele makstavate hüvitiste muutmise kohta).Õigusabi/menetlusabi maksumus ja muud hüvitisedNäide

Õigusabi/menetlusabi

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Millal hüvitatakse kulud täielikult?

Tingimused?

Näide A

Ostja võib füüsilise isikuna või mittetulundusühinguna taotleda menetlusabi hüvitamist enne kohtumenetlust või selle ajal. Taotlus rahuldatakse, kui:

- ostja esitatud hagi ei näi selgelt vastuvõetamatu või õiguslikult alusetu;

- deklareeritud tulu ei ületa seadusega ettenähtud piire;

- menetluskulusid ei kata õiguskaitse kindlustus.

Kui ostja kulud hüvitatakse täielikult, tasub riik kõik menetluskulud.

Kulud hüvitatakse täielikult, kui taotleja kuu sissetulek ei ületa 911 eurot.

Osalist abi antakse, kui sissetulek jääb nimetatud summa ja 1367 euro vahele.

Kahe esimese ülalpeetava korral suurendatakse sissetuleku ülempiire kummagi kohta 164 euro võrra ja kolmanda ja järgmiste ülalpeetavate korral 104 euro võrra.

Näide B

Sama

Sama

SamaNäide

Hüvitamine

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Näide A

Jah

Täielik hüvitamine tasumäärade loetelu järgi, kui kohtunik ei ole teisiti otsustanud.

Muud tasud: kohtuniku määratav õiglane kahjuhüvitis.

Kui kohtuniku otsuses määratakse kulude kandmine poolele, kelle õigusabi/menetluskulusid ei hüvitata, peab see pool tagastama riigikassasse summad, mis riik tasus õigusabi/menetlusabi hüvitist saanud teisele poolele.

Näide B

Jah

Täielik hüvitamine tasumäärade loetelu järgi, kui kohtunik ei ole teisiti otsustanud.

Muud tasud: kohtuniku määratav õiglane kahjuhüvitis.

SamaKirjaliku ja suulise tõlke kulud


Näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud?

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud?

Näide A

Kohtunikule esitatavad dokumendid peavad olema tõlgitud.

Statistilised andmed puuduvad.

Kui kohtunik ei saa aru poolte suhtlemiskeelest.

Tasud määrab kohtunik.

Näide B

Kohtunikule esitatavad dokumendid peavad olema tõlgitud.

Tõendite kogumiseks 28. mai 2001. aasta määruse 1206/2001 kohaselt.

Statistilised andmed puuduvad.

Kui kohtunik ei saa aru poolte suhtlemiskeelest.

Tõendite kogumiseks 28. mai 2001. aasta määruse 1206/2001 kohaselt.

Tasud määrab kohtunik.


Viimati uuendatud: 07/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.