Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kulud

Saksamaa

Liikmesriikidel paluti perekonnaõiguse küsimuses (alimendid) selgitada, milline on hageja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Mees ja naine on elanud mitu aastat koos, kuid ei ole omavahel abielus.  Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Kohtuotsusega antakse lapse eestkosteõigus emale. Ainsaks jätkuvaks vaidlusküsimuseks on alimentide summa, mille isa võlgneb emale lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest. Ema esitab selle kohta hagi. B – piiriülene juhtum, kui advokaat asub liikmesriigis A. Mees ja naine elavad koos liikmesriigis (liikmesriik B), kuid ei ole omavahel abielus. Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Liikmesriigi B kohtu otsusega antakse lapse eestkosteõigus emale. Isa nõusolekul asuvad ema ja laps elama teise liikmesriiki (liikmesriik A), millest saab nende alaline elukoht. Jätkuvaks vaidlusküsimuseks on alimentide summa, mille isa võlgneb emale lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest. Ema esitab selle kohta liikmesriigis A hagi.

Sisu koostaja:
Saksamaa

Kulud Saksamaal

Kohtukulud ja edasikaebuste kulud


Juhtumi
näide

Kohus

Edasikaebus

Esialgsed kohtukulud

Esialgsed kohtukulud

Juhtum A

Sõltub ülalpidamisnõude tasemest

Sõltub ülalpidamisnõude tasemest

Juhtum B

Sõltub ülalpidamisnõude tasemest

Sõltub ülalpidamisnõude tasemest


Juristi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Juhtumi
näide

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsuse tegemisele järgnevad kulud

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

Jah

Sõltub ülalpidamisnõude tasemest

Ei

Sõltub täitemeetme liigist

Kohtu äranägemisel

Arvutatakse tunnimäära alusel, tase erinev sõltuvalt tegevusalast, maksimaalselt 100 eurot + kulud ja käibemaks

Juhtum B

Jah

Sõltub ülalpidamisnõude tasemest

Ei

Sõltub täitemeetme liigist

Kohtu äranägemisel

Arvutatakse tunnimäära alusel, tase erinev sõltuvalt tegevusalast, maksimaalselt 100 eurot + kulud ja käibemaksTunnistajale hüvitise maksmisega kaasnevad kulud


Juhtumi
näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Juhtum A

Jah

Saamata jäänud sissetulek, maksimaalselt 17 eurot tunnis, lisaks reisikulud ja muud kulud

Juhtum B

Jah

Saamata jäänud sissetulek, maksimaalselt 17 eurot tunnis, lisaks reisikulud ja muud kuludÕigusabi maksumus ja muud hüvitisedJuhtumi
näide

Õigusabi

Hüvitamine

Millal ja millistel tingimustel seda võimaldatakse?

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kas on olukordi, kus õigusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Juhtum A

Sõltub sissetulekust ja rahalisest olukorrast

Jah

Isiku sissetuleku ja rahalise olukorra paranemisel ning osamaksetena tasumise korral

Juhtum B

Sõltub sissetulekust ja rahalisest olukorrast

Jah

Isiku sissetuleku ja rahalise olukorra paranemisel ning osamaksetena tasumise korralKirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumi
näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Muud piiriüleste vaidluste erikulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Kirjeldus

Juhtum A

Juhtum B

Kohtu äranägemisel

Tavaliselt 1,85 eurot 55 tähemärgi eest (koos tühikutega) + kulud ja käibemaks

Kohtu äranägemisel

55 eurot tunnis + kulud ja käibemaks

Dokumentide kättetoimetamine välisriiki


Viimati uuendatud: 05/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.