Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kulud

Saksamaa

Liikmesriikidel paluti kaubandusõiguse küsimuses (leping) selgitada, milline on müüja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Äriühing on tarninud 20 000 euro väärtuses kaupu. Ostja ei ole müüjale tasunud, sest tema arvates ei vasta kaubad kokkulepitule. Müüja esitab hagi, et nõuda hinna täielikku tasumist. B – piiriülene juhtum. Äriühing, mille peakontor asub liikmesriigis B, on tarninud liikmesriigis A asuvale ostjale 20 000 euro väärtuses kaupu. Lepingu suhtes kohaldatakse liikmesriigi B õigust ja see on vormistatud liikmesriigi B keeles. Liikmesriigis A asuv ostja ei ole müüjale tasunud, sest tema arvates ei vasta kaubad kokkulepitule. Müüja esitab liikmesriigis A hagi, et nõuda ostjaga sõlmitud lepingus märgitud hinna täielikku tasumist.

Sisu koostaja:
Saksamaa

Kulud Saksamaal

Kohtukulud ja edasikaebuste kulud


Juhtumi
näide

Kohus

Edasikaebus

Esialgsed kohtukulud

Esialgsed kohtukulud

Juhtum A

864,00 eurot

Edasikaebus faktiliste ja õiguslike asjaolude peale:
1 152,00 eurot
Edasikaebus õiguslike asjaolude peale: 1 440,00 eurot

Juhtum B

864,00 eurot

Edasikaebus faktiliste ja õiguslike asjaolude peale:
1 152,00 eurot
Edasikaebus õiguslike asjaolude peale: 1 440,00 eurotJuristi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Juhtumi
näide

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsuse tegemisele järgnevad kulud

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

Jah

Esimese astme kohus: 1 950 eurot

Ei

Sõltub täitemeetme liigist

Ei

Arvutatakse tunnimäära alusel, tase erinev sõltuvalt tegevusalast, maksimaalselt 100 eurot + kulud ja käibemaks

Juhtum B

Jah

Esimese astme kohus: 1 950 eurot

Ei

Ei

Arvutatakse tunnimäära alusel, tase erinev sõltuvalt tegevusalast, maksimaalselt 100 eurot + kulud ja käibemaksTunnistajale hüvitise maksmisega kaasnevad kulud


Juhtumi
näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Juhtum A

Jah

Saamata jäänud sissetulek, maksimaalselt 17 eurot tunnis, lisaks reisikulud ja muud kulud

Juhtum B

Jah

Saamata jäänud sissetulek, maksimaalselt 17 eurot tunnis, lisaks reisikulud ja muud kuludÕigusabi maksumus ja muud hüvitisedJuhtumi
näide

Õigusabi

Hüvitamine

Millal ja millistel tingimustel seda võimaldatakse?

Millal on toetus täielik?

Tingimused?

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Milliseid kulusid ei hüvitata kunagi?

Kas on olukordi, kus õigusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Juhtum A

Väljaspool ELi asuvatele juriidilistele isikutele põhi-mõtteliselt õigusabi ei anta

Üldised eel-tingimused:

Kui pool ei ole rahaliselt kindlustatud (s.t on vähekindlustatud) ning kavandatav hagi tõotab olla edukas ja ei näi olevat pahatahtlik.

Kui pärast vähekindlustatud poole ja tema pereliikmete toetuste ning täiendavate majutuskulude mahaarvamist ei jää järele rohkem kui 15 eurot.

Vastasel korral on täielik toetus samuti võimalik, kuid tuleb osamaksetena tagasi maksta; osamakse suurus sõltub netosissetulekust.

1. Avaldus (advokaat ei ole avalduse puhul kohustuslik)

2. Menetlus ei ole veel lõpule viidud

3. Vt ka esimene veerg

Jah, võidetud osa ulatuses

Kulud, mis ei olnud vältimatud hagi nõuetekohase kohtuliku menetlemise või kaitse seisukohast

Vt ka teine veerg

Juhtum B

Vt eespool juhtum A

Vt eespool juhtum A

Vt eespool juhtum A

Vt eespool juhtum A

Vt eespool juhtum A

Vt eespool juhtum AKirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumi
näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Muud piiriüleste vaidluste erikulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Kirjeldus

Juhtum A

Juhtum B

Põhimõtteliselt kõikide kohtule esitatavate kirjalike menetlusdokumentide puhul ja kõigi tõendina esitatavate kirjalike dokumentide puhul. Kohus võib hoiduda dokumentide tõlgete tellimisest, kui kõik asja menetlevad kohtunikud oskavad keelt, milles dokument on koostatud.

Tavaliselt 1,85 eurot 55 tähemärgi eest (koos tühikutega) + kulud ja käibemaks

Kohtumenetluse keel on saksa keel; kui kõik menetlusosalised valdavad seda hästi, puudub vajadus tõlgi kasutamiseks.

55 eurot tunnis + kulud ja käibemaks

Dokumentide kättetoimetamine välisriiki


Viimati uuendatud: 05/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.