Kulud

Kreeka

Sellel lehel on esitatud teave Kreeka kohtukulude kohta.

Sisu koostaja:
Kreeka

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv õigusraamistik

Advokaadid

Advokaatide tasud on sätestatud seaduse 4194/2013 („advokatuuriseadustik“) (Kreeka ametlik väljaanne, I seeria, nr 208) artiklis 58 jj. Nende sätete kohaselt määratakse advokaadi tasu kindlaks vabalt kliendi ja tema esindaja vahelises kirjalikus lepingus. Tasu hõlmab kas kogu menetlust või osa sellest või selle konkreetseid osi või teatavaid toiminguid, olgu need kohtuga seotud või kohtuvälised.

Kui puudub asjakohane kirjalik leping, milles tasu on kindlaks määratud, tuleb see summa määrata menetluse eseme väärtuse alusel (artikli 63 lõige 1). Kui menetluse eset ei ole võimalik rahaliselt hinnata, arvutatakse tasu advokatuuriseadustiku I lisa, täpsemalt I lisa kohtumenetlusest tulenevaid advokaatide tasusid käsitleva tabeli alusel (artikli 63 lõige 2).

Õigusnõustajad – õigusnõunikud

Nende kutsete esindajaid ei eristata advokaatidest.

Kohtutäiturid

Kohtutäiturite tasud on konkreetselt kindlaks määratud. Kohtutäiturite tasud on kindlaks määratud seaduse 2318/1995 („kohtutäiturite seadustik“) (Kreeka ametlik väljaanne, I seeria, nr 126) artikli 50 alusel seaduse 4336/2015 (Kreeka ametlik väljaanne, I seeria, nr 94) artikliga 2 muudetud kujul. Nende sätete kohaselt määratakse kohtutäiturite tasud kindlaks rahandus- ja justiitsministrite ühisotsusega. Praegu kehtib 11. märtsi 2016. aasta otsus nr 21798 (Kreeka ametlik väljaanne, II seeria, nr 709/2016). Tasusid võib siiski olenevalt ülesande keerukusest kokkuleppel suurendada.

Notarid

Notarite tasud on kindlaks määratud erisätetega, täpsemalt seaduse 2830/2000 artikliga 40 selle muudetud ja praegu jõus oleval kujul.

Püsikulud

Püsikulud kriminaalmenetluses

Poolte püsikulud kriminaalmenetluses

Advokaatide tasud kriminaalasjades on sätestatud advokatuuriseadustikus (artikkel 58 jj).

Kriminaalmenetluse etapp, kus püsikulud tuleb tasuda

Advokaadid lepivad oma klientidega kokku, millal nende tasud makstakse. Tavaliselt makstakse need kohtumenetluse edenedes osamaksetena.

Püsikulud konstitutsioonikohtu menetluses

Poolte püsikulud konstitutsioonikohtu menetluses

Ka haldusasjades on õiguspraktikute tasud reguleeritud eespool nimetatu alusel.

Konstitutsioonikohtu menetluse etapp, kus poolte püsikulud tuleb tasuda

Advokaadid lepivad oma klientidega kokku, millal nende tasud makstakse. Tavaliselt makstakse need kohtumenetluse edenedes osamaksetena.

Õigusnõustajate eelnevalt antav teave

Poolte õigused ja kohustused

Advokaatide käitumisjuhend sisaldab konkreetseid kohustusi seoses sellega, kuidas advokaadid peavad oma klientidega seotud ülesandeid täitma. Igasugust nende kohustuste rikkumist käsitletakse distsiplinaarsüüteona. Tasusid nende kohustuste hulgas otseselt ei nimetata.

Kulusid käsitleva teabe allikad

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise kohta Kreekas?

Advokaatide tasude kohta teabe saamiseks võib tutvuda advokatuuriseadustikuga või küsida tasude kohta teavet advokatuurist.

Teavet notarite tasude kohta võib saada justiitsministeeriumist notaribüroode ja kinnistuametite osakonnast (Tmima Symvolaiografeion kai Ypothikofilakeion) või notariühendustelt (Symvolaiografiki Syllogoi) (avalik-õiguslikud juriidilised isikud).

Mis keeles on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise kohta Kreekas?

Teave kulude kindlaksmääramise kohta on saadaval ainult kreeka keeles.

Kust saada teavet vahenduse/lepituse kohta?

Palume tutvuda portaali asjakohase lehega, kus on esitatud teave vahenduse kohta Kreekas.

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Kättesaadav veebisait teabega kulude kohta

Sellist teavet sisaldavat veebisaiti ei ole.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Sellist teavet Kreeka kohta ei ole.

Kust leida teavet konkreetse menetluse keskmiste kogukulude kohta?

Sellist teavet menetluse kogukulude kohta Kreekas ei ole.

Käibemaks

Kuidas on see teave esitatud?

Advokaatide teenustelt tuleb tasuda käibemaks. Asjakohast teavet võib saada rahandusministeeriumi pädevalt maksuosakonnalt (Τmima Forologias) ja advokatuurilt.

Millised on kohaldatavad määrad?

24%.

Tasuta õigusabi

Tsiviilasjades kohaldatavad tasuta õigusabi sissetulekukünnised

Tsiviilmenetluse seadustiku artikli 194 jj alusel antakse tasuta õigusabi isikutele, kes tõendavad, et nad ei suuda tasuda kohtumenetluse kulusid, ilma et see seaks ohtu nende või nende perekondade toimetuleku.

Nendes artiklites sätestatud tingimustel võib tasuta õigusabi anda ka välismaalastele ja kodakondsuseta isikutele.

Tsiviilasjades antakse väikese sissetulekuga kodanikele tasuta õigusabi kooskõlas seaduse 4689/2020 artikliga 41 jj. (Väikese sissetulekuga kodanikud, kellel on tsiviil- või kaubandusasjades õigus saada tasuta õigusabi, on need, kelle leibkonna aastane sissetulek ei ületa kahte kolmandikku isiku minimaalsest aastasest sissetulekust, mis on ette nähtud kehtivate õigusaktidega.) Eespool nimetatud seaduse artikli 41 lõikes 3 nimetatud kuritegudes kannatanutel on õigus saada tasuta õigusabi ka kriminaal- või tsiviilhagi esitamisel.

Tasuta õigusabi hõlmab menetluse kulusid, notarite ja kohtutäiturite tasusid ning advokaatide tasusid (tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 199, seadusega 4055/2012 muudetud kujul).

Kriminaalasjas süüdistatavale kohaldatavad tasuta õigusabi sissetulekukünnised

Kriminaalmenetluse seadustiku artikli 340 kohaselt määratakse ilma õigusnõustajata süüdistatavale kohaliku advokatuuri asjakohasest nimekirjast valitud kaitsja.

Kriminaalasjades antakse väikese sissetulekuga kodanikele tasuta õigusabi kooskõlas seadusega 4689/2020.

Kriminaalasjas kannatanutele kohaldatavad tasuta õigusabi sissetulekukünnised

Seaduse 4689/2020 sätetes on nähtud ette tasuta õigusabi andmine väikese sissetulekuga ELi liikmesriikide kodanikele ning väikese sissetulekuga kolmanda riigi kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, tingimusel et nende seadusjärgne või alaline elukoht on ELis.

Muud kannatanutele tasuta õigusabi andmise tingimused

Tasuta õigusabi antakse väikese sissetulekuga ELi liikmesriikide kodanikele ning väikese sissetulekuga kolmanda riigi kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, tingimusel et nende seadusjärgne või alaline elukoht on ELis. Muid tingimusi ei ole ette nähtud.

Muud süüdistatavatele tasuta õigusabi andmise tingimused

Puuduvad.

Tasuta kohtumenetlused

Puuduvad.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Pärast otsuse tegemist peab kaotanud pool üldjuhul tasuma võitnud poole kohtukulud, võttes arvesse kummagi poole võidu või kaotuse ulatust. Kohus peab ka otsuse vastava osa täidetavaks tunnistama. Kulud arvutatakse eespool kirjeldatud reeglite järgi, võttes eelkõige arvesse sätteid õigustöötajate tasude ja tsiviilkohtumenetluses osalevate poolte võimalike püsikulude kohta. Arvutatud summa on üldiselt väiksem kui tegelikud kulud.

Eksperditasud

Eksperdid määravad oma tasud ise ning nõudmise korral lisatakse need kohtu määratud kohtukulude hulka.

Tõlkijate ja tõlkide tasud

Tõlgid ja tõlkijad määravad oma tasud ise ning nõudmise korral lisatakse need kohtu määratud kohtukulude hulka.

Lingid

Kreeka advokatuuride täiskogu

Ateena advokatuur

Pireuse advokatuur

Thessaloníki advokatuur

Kreeka notarite kodade koordineerimiskomitee

Thessaloníki notarite ühendus

Kreeka kohtutäiturite liit

Seotud dokumendid

Kreeka aruanne kulude läbipaistvust käsitleva uuringu kohta  PDF (849 Kb) en

Viimati uuendatud: 14/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.