Kulud

Ungari

Liikmesriikidel paluti perekonnaõiguse küsimuses (alimendid) selgitada, milline on hageja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Mees ja naine on elanud mitu aastat koos, kuid ei ole omavahel abielus.  Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Kohtuotsusega antakse lapse eestkosteõigus emale. Ainsaks jätkuvaks vaidlusküsimuseks on alimentide summa, mille isa võlgneb emale lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest. Ema esitab selle kohta hagi. B – piiriülene juhtum, kui advokaat asub liikmesriigis A. Mees ja naine elavad koos liikmesriigis (liikmesriik B), kuid ei ole omavahel abielus. Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Liikmesriigi B kohtu otsusega antakse lapse eestkosteõigus emale. Isa nõusolekul asuvad ema ja laps elama teise liikmesriiki (liikmesriik A), millest saab nende alaline elukoht. Jätkuvaks vaidlusküsimuseks on alimentide summa, mille isa võlgneb emale lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest. Ema esitab selle kohta liikmesriigis A hagi.

Sisu koostaja:
Ungari

Kulud Ungaris

Vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumi näide

Vaidluste alternatiivne lahendamine

Kas see on võimalik sellist liiki asjade puhul?

Kulud

Juhtum A

Jah, kuid elatisrahanõuet saab täitmisele pöörata ainult juhul, kui see on vormistatud täitedokumendina (kohus või notar võib lisada dokumendile täiteklausli).

Vastavalt poolte ja vahendaja kokkuleppele.

Iga uue või poolelioleva menetluse osaline võib taotleda kohtuliku vahendusmenetluse kasutamist. Selline menetlus on tasuta.

Juhtum B

Jah, kuid ülalpidamisnõuet saab täitmisele pöörata ainult juhul, kui see on vormistatud täitedokumendina (kohus või notar võib lisada dokumendile täiteklausli).

Vastavalt poolte ja vahendaja kokkuleppele.

Iga uue või poolelioleva menetluse osaline võib taotleda kohtuliku vahendusmenetluse kasutamist. Selline menetlus on tasuta.

Advokaadi-, kohtutäituri- ja eksperditasud


Juhtumi näide

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert

Kas õigusesindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Kas õigusesindaja kasutamine on kohustuslik?

Kas eksperdi kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

Ei

Lepitakse kokku kliendi ja advokaadi vahel.

Ei

Ei. Kohus võib määrata eksperdi tõendeid esitava poole taotluse alusel, välja arvatud juhul, kui on võimalik algatada tõendite kogumine ex officio. Kumbki pool võib esitada ka enda valitud ekspertide arvamusi.

Ekspert määrab ise oma tasu. Kui kohus annab korralduse tõendite kogumiseks ex officio, määratakse tasu kindlaks vastavalt kehtivatele asjakohastele õigusaktidele.

Juhtum B

Ei

Lepitakse kokku kliendi ja advokaadi vahel.

Ei

Ei. Kohus võib määrata eksperdi tõendeid esitava poole taotluse alusel, välja arvatud juhul, kui on võimalik algatada tõendite kogumine ex officio. Kumbki pool võib esitada ka enda valitud ekspertide arvamusi.

Ekspert määrab ise oma tasu. Kui kohus annab korralduse tõendite kogumiseks ex officio, määratakse tasu kindlaks vastavalt kehtivatele asjakohastele õigusaktidele.

Tunnistajale hüvitise maksmine


Juhtumi näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kas tunnistajatel on õigus saada hüvitist?

Kulud

Juhtum A

Jah

Tunnistajatele hüvitise maksmine on reguleeritud õigusaktidega. Tunnistajatel on õigus saada hüvitist reisi-, majutus- ja elamiskulude katteks ning hüvitist töölt puudutud aja eest.

Juhtum B

Jah

Tunnistajatele hüvitise maksmine on reguleeritud õigusaktidega. Tunnistajatel on õigus saada hüvitist reisi-, majutus- ja elamiskulude katteks ning hüvitist töölt puudutud aja eest.

Õigusabikulud ja kulutuste hüvitamineJuhtumi näide

Õigusabi

Kulutuste hüvitamine

Millal ja millistel tingimustel on see kohaldatav?

Millal on võimalik saada täielikku õigusabi?

Kas võitnud pool võib saada hüvitist kohtukulude eest?

Kui suur osa tavaliselt hüvitatakse, kui hüvitis ei ole täielik?

Milliseid kulusid ei hüvitata?

Kas on olukordi, kus õigusabi tuleb tagasi maksta?

Juhtum A

Vt õigusabi käsitlev osa.

Olenemata oma sissetulekust või rahalisest seisust on pooltel õigus maksete edasilükka­miseks – konkreetsete kulude maksmise peatamiseks – seadusega ettenähtud ülalpidamist käsitlevates kohtuasjades, sealhulgas menetlustes, mis algatatakse elatisraha kogumiseks üksustelt, mis maksavad välja kohustatud isiku toetuseid, või muudelt kolmandatelt isikutelt, ülalpidamis­kohustuse tühistamiseks või summa muutmiseks, sissenõutava elatisraha vähendamiseks või piiramiseks ja kohustatud isiku andmete teadasaamiseks piiriüleste ülalpidamis­vaidluste puhul.

Juhul kui sel ajal kättesaadava teabe põhjal võib järeldada, et hinnangulised õiguskulud on sellised, mis ei võimalda hagejal kohtusse pöörduda.

Õigusalast nõustamist pakutakse õigusabi andmise raames tasuta, kui sissetulek jääb allapoole miinimum­pensioniga samaväärset künnist.

Jah. Kaotanud pool on kohustatud hüvitama võitnud poole kulud, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti, sealhulgas juhul, kui seadusega on kulude hüvitamise kohustus pandud teisele isikule kohtuotsusest olenemata.

Kui pool saavutab osalise võidu, peab hüvitatav summa olema proportsionaalne hagi selle osaga ning arvesse tuleb võtta mõlema poole tehtud ettemakseid. Kohus võib teha ka korralduse, mille kohaselt peab kumbki pool tasuma oma kulud.

Põhjendatud juhtudel võib kohus vähendada advokaadi tasu, kui ta peab seda põhjendamatult suureks.

Pooltele ei või panna kohustust tasuda kulusid, mis on tekkinud kohtuga seotud põhjustel (ja mida vastasel korral oleks olnud võimalik vältida).

Pooltele makstav õiguskulude hüvitis ei või olla suurem nende taotletavast summast.

Jah, kui leitakse, et õigusabi saava poole puhul ei olnud täidetud õigusabi saamise tingimused.

Kaotanud pool peab hüvitama otse riigile riiklikult määratud advokaadi tasu, mille riik on eelnevalt advokaadile maksnud.

Kaotanud pool peab tasuma õigusabi andnud asutuse kulud isegi juhul, kui tal on õigus saada õigusabi.

Juhtum B

Vt õigusabi käsitlev osa.

Olenemata oma sissetulekust või rahalisest seisust on pooltel õigus maksete edasilükka­miseks – konkreetsete kulude maksmise peatamiseks – seadusega ettenähtud elatisraha maksmist käsitlevates kohtuasjades.

Õigusabi andmist käsitleva otsuse tegemisel võib võtta arvesse mõlema poole elukohariigi elatustaset.

Juhul kui sel ajal kättesaadava teabe põhjal võib järeldada, et hinnangulised õiguskulud on sellised, mis ei võimalda hagejal kohtusse pöörduda.

Õigusalast nõustamist pakutakse õigusabi andmise raames tasuta, kui sissetulek jääb allapoole miinimum­pensioniga samaväärset künnist.

ELi liikmesriikide kodanikel ja kolmandate riikide kodanikel, kes elavad seaduslikult ELi liikmesriigis, on õigus saada õigusabi Ungari kodanikega samadel tingimustel.

Jah. Kaotanud pool on kohustatud hüvitama võitnud poole kulud, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti, sealhulgas juhul, kui seadusega on kulude hüvitamise kohustus pandud teisele isikule kohtuotsusest olenemata.

Kui pool saavutab osalise võidu, peab hüvitatav summa olema proportsionaalne hagi selle osaga ning arvesse tuleb võtta mõlema poole tehtud ettemakseid. Kohus võib teha ka korralduse, mille kohaselt peab kumbki pool tasuma oma kulud.

Põhjendatud juhtudel võib kohus vähendada advokaadi tasu, kui ta peab seda põhjendamatult suureks.

Pooltele ei või panna kohustust tasuda kulusid, mis on tekkinud kohtuga seotud põhjustel (ja mida vastasel korral oleks olnud võimalik vältida).

Pooltele makstav õiguskulude hüvitis ei või olla suurem nende taotletavast summast.

Jah, kui leitakse, et õigusabi saava poole puhul ei olnud täidetud õigusabi saamise tingimused.

Kaotanud pool peab hüvitama otse riigile riiklikult määratud advokaadi tasu, mille riik on eelnevalt advokaadile maksnud.

Kaotanud pool peab tasuma õigusabi andnud asutuse kulud isegi juhul, kui tal on õigus saada õigusabi.

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumi näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Millal ja millistel tingimustel on see nõutav?

Ligikaudsed kulud

Millal ja millistel tingimustel on see nõutav?

Ligikaudsed kulud

Juhtum A

Kui vaidluse pool ei räägi ungari keelt ega saa sellest aru.

Tõlkija määrab ise oma tasu. Tasu arvutamisel võetakse aluseks tähemärkide arv (üks tähemärk = ligikaudu 5 Ungari forintit), töö tähtaeg ja lähtekeel. Kirjaliku tõlke kulud, mis tekkisid seoses tõendite ja menetlusdokumentide esitamisega nende poolte poolt, kellel on tsiviilkohtumenetluse raames õigus kasutada oma ema-, piirkondlikku või vähemuskeelt, maksab esmalt nende nimel riik. Nende kulude suhtes kohaldatakse hiljem õiguskulude hüvitamist käsitlevaid sätteid.

Kui vaidluse pool ei räägi ungari keelt ega saa sellest aru.

Tõlk määrab ise oma tasu. Tegemist on tunnitasuga, mille suurus sõltub kasutatavast keelest. Tasu suurus on ligikaudu 10 000–12 000 forintit tunnis. Juhul kui suuline tõlge on ette nähtud seadusega, kannab või maksab tõlgi kulud esmalt riik.

Juhtum B

Kui vaidluse pool ei räägi ungari keelt ega saa sellest aru.

Tõlkija määrab ise oma tasu. Tasu arvutamisel võetakse aluseks tähemärkide arv (üks tähemärk = ligikaudu 5 Ungari forintit), töö tähtaeg ja lähtekeel. Kirjaliku tõlke kulud, mis tekkisid seoses tõendite ja menetlusdokumentide esitamisega nende poolte poolt, kellel on tsiviilkohtumenetluse raames õigus kasutada oma ema-, piirkondlikku või vähemuskeelt, maksab esmalt nende nimel riik. Nende kulude suhtes kohaldatakse hiljem õiguskulude hüvitamist käsitlevaid sätteid.

Kui vaidluse pool ei räägi ungari keelt ega saa sellest aru.

Tõlk määrab ise oma tasu. Tegemist on tunnitasuga, mille suurus sõltub kasutatavast keelest. Tasu suurus on ligikaudu 10 000–12 000 forintit tunnis. Juhul kui suuline tõlge on ette nähtud seadusega, kannab või maksab tõlgi kulud esmalt riik.

Viimati uuendatud: 28/10/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.