Kulud

Ungari

Sellel lehel on esitatud teave menetluskulude kohta Ungaris.

Sisu koostaja:
Ungari

Perekonnaõigus – abielulahutus

Perekonnaõigus – laste hooldusõigus

Perekonnaõigus – elatis

Äriõigus – leping

Äriõigus – vastutus

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik

1. Kohtutäiturid

Kohtutäituri tasu sõltub välja antud täitedokumendi eesmärgist (sellest, kas sellega nõutakse sisse võlg või pööratakse täitmisele konkreetne õigustoiming). Kui tegemist on võla sissenõudmisega, on kohtutäituri tasu proportsionaalne sissenõutava võlaga. Seega, mida suurem on täitmiseks esitatud nõue, seda suurem on kohtutäiturile makstav tasu. Kui kohtutäituri kohustus hõlmab konkreetset täitetoimingut, sõltub tasu sellele kulunud ajast.

2. Advokaadid

Advokaadi kutsealal tegutsevat isikut tähistav ungarikeelne sõna „ügyvéd“ hõlmab ingliskeelseid kutsenimetusi „attorney“, „advocate“, „solicitor“, „lawyer“ ja „barrister“. Üldjuhul lepitakse advokaadi tasus kokku advokaadi ja kliendi vahelises lepingus. Kui klient ja advokaat ei ole omavahel kohtuasjaga tegelemise eest makstavas tasus kokku leppinud või kui klient seda taotleb, otsustab esindamise eest makstava tasu suuruse kohus vastavalt seadusele. Kui kohtuvaidlus võidetakse, ei saa advokaadile kliendi ja advokaadi vahelise lepingu alusel makstavat tasu tingimata täies ulatuses sisse nõuda kohtuvaidluse kaotanud poolelt. Asja arutav kohus võib kohtukulude nõude raames vähendada juriidilise esindaja tasu, mida ta peab ülemääraseks. Sellisel juhul määrab kohus advokaadi tasu kindlaks seaduse alusel. Kohtu määratud advokaaditasu suurust kohandatakse vastavalt nõude väärtusele. Kui pooled ei soovi kokkuleppe avalikustamist, võivad nad paluda kohtunikul seadusega ettenähtud tasu kohaldamist.

Seadusjärgsed kulud

Seadusjärgsed kulud (tasud) tsiviilkohtumenetluses

Tsiviilkohtumenetluse poolte seadusjärgsed kulud

Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, põhineb tsiviilkohtumenetluses nõutav tasu (illeték) nõude väärtusel menetluse algatamise ajal ja apellatsioonimenetluses vaidlustatud nõude või nõude osa väärtusel.

Kui nõude väärtust ei ole võimalik kindlaks teha, on baaslõiv esimese astme kohtu (járásbíróság) hagimenetlustes 350 000 Ungari forintit ja hagita menetlustes 200 000 Ungari forintit. Piirkondliku kohtu (törvényszék) esimese astme hagimenetlustes on baaslõiv 600 000 Ungari forintit ja hagita menetlustes 350 000 Ungari forintit. Apellatsioonimenetlustes on baaslõiv 300 000 Ungari forintit hagimenetlustes ja 170 000 Ungari forintit hagita menetlustes. Piirkondliku apellatsioonikohtu (ítélőtábla) apellatsioonimenetlustes on baaslõiv 600 000 Ungari forintit hagimenetlustes ja 300 000 Ungari forintit hagita menetlustes. Ungari kõrgeima kohtu (Kúria) menetlustes on baaslõiv 500 000 Ungari forintit apellatsioonimenetlustes ja 700 000 Ungari forintit kassatsioonimenetlustes.

Esimese astme hagimenetlustes on lõiv 6% eespool nimetatud baaslõivust, kuid vähemalt 15 000 Ungari forintit ja kõige rohkem 1 500 000 Ungari forintit. Esimese astme hagimenetlustes on lõiv 3% eespool nimetatud baaslõivust, kuid vähemalt 5000 Ungari forintit ja kõige rohkem 250 000 Ungari forintit. Teatavates seadusega ette nähtud hagita menetlustes on lõiv erinev, näiteks kohtumääruse vaidlustamisel on see 3%, kuid vähemalt 5000 Ungari forintit ja kõige rohkem 750 000 Ungari forintit.

Lisaks eeltoodule on seaduses sätestatud järgmised konkreetsetel juhtudel makstavad lõivud:

 • abielulahutuse menetlus (házassági bontóper): 30 000 Ungari forintit;
 • töökohtu menetlus (munkaügyi per) (kui nõude väärtust ei ole võimalik kindlaks määrata): 10 000 Ungari forintit;
 • haldusotsuse kohtuliku kontrolli menetlus (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), välja arvatud konkurentsiõiguse, maksundus-, riigihangete ja elektroonilise side küsimustega seotud menetlused: 30 000 Ungari forintit;
 • kohtuväline haldusmenetlus (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 Ungari forintit;
 • üldvolikirjad (általános meghatalmazás): 18 000 Ungari forintit;
 • maksejõuetusmenetlused (fizetésképtelenségi eljárás): likvideerimismenetlus (felszámolás): 80 000 Ungari forintit; pankrotimenetlus (csődeljárás): 50 000 Ungari forintit;
 • füüsilisest isikust ettevõtjad: likvideerimismenetlus (felszámolás): 30 000 Ungari forintit; pankrotimenetlus (csődeljárás): 30 000 Ungari forintit;
 • vahekohtu otsuse tühistamise menetlus (választottbírósági ítélet) või vaidluste lahendamise menetlus (választottbírósági egyezség): tasu määratakse kindlaks vahekohtuotsuses märgitud menetluse väärtuse alusel või tingliku väärtuse alusel;
 • apellatsioonimenetlus: 8%, kuid vähemalt 15 000 Ungari forintit ja kõige rohkem 2 500 000 Ungari forintit;
 • teistmine (perújítás): lõivud tuleb tasuda uuesti;
 • asja uuesti läbivaatamine (felülvizsgálati kérelem): 10% kohtuotsuse tegemise puhul, kuid vähemalt 50 000 Ungari forintit ja kõige rohkem 3 500 000 Ungari forintit; kohtumääruse puhul pool kohtuotsuse tegemise puhul makstavast summast, kuid vähemalt 20 000 Ungari forintit ja kõige rohkem 1 250 000 Ungari forintit.

Ungari Notarite Kojale (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) maksekäsu (fizetési meghagyás) väljastamise taotluse esitamisel tuleb tasuda seadusjärgne lõiv, millega kaetakse koja tegevuskulud ning notarite tasud ja kulud (edaspidi „menetlustasu“). Menetlustasu põhineb rahalise nõude väärtusel menetluse algatamise ajal, mis arvutatakse ilma lisakuludeta (edaspidi „baaslõiv“); tasumisele kuuluvat ja koos rahalise nõudega sissenõutavat viivist ei arvestata tasu hulka isegi siis, kui hageja esitab koos esialgse viivisenõudega ka täiendava viivisenõude. Viivised ja muud lisakulud, mis on välja mõistetud eraldi, sisalduvad baaslõivus.

Menetlustasu vastavalt baaslõivule: a) 3%, kuid vähemalt 5000 Ungari forintit ja kõige rohkem 300 000 Ungari forintit, välja arvatud juhul, kui allpool on märgitud teisiti; b) 1%, kuid vähemalt 5000 Ungari forintit ja kõige rohkem 15 000 Ungari forintit tasumise edasilükkamiseks või osamaksetena tasumiseks algatatud menetluses; c) 1%, kuid vähemalt 5000 Ungari forintit ja kõige rohkem 15 000 Ungari forintit määratud trahvi tasumise edasilükkamiseks või osamaksetena tasumiseks algatatud menetluses.

Millises tsiviilkohtumenetluse etapis tuleb seadusjärgsed kulud tasuda?

Tsiviilkohtumenetluses tekib kohtulõivu tasumise kohustus hagiavalduse esitamisel. Seega tuleb menetlustasu maksta koos hagiavalduse esitamisega. Kui pool ei ole kohtulõivu tasunud või on tasunud vähem, kui on seadusega ette nähtud, palub kohus tal pärast avalduse esitamist tasuda lõivu tasumata osa. Kohus peab teavitama poolt sellest, et avaldus jäetakse läbi vaatamata, kui lõiv ei ole täies ulatuses tasutud.

Advokaaditasu makstakse vastavalt advokaadi ja kliendi vahelisele lepingule. Osa kohtutäituri tasust tuleb maksta ette enne täitemenetluse algust.

Seadusjärgsed kulud (lõivud) kriminaalmenetluses

Kriminaalmenetluse poolte seadusjärgsed kulud

Erasüüdistusmenetluses (magánvádas eljárás):

 • menetluse algatamise avalduse esitamise tasu: 10 000 Ungari forintit;
 • apellatsioonkaebuse esitamise tasu: 10 000 Ungari forintit;
 • otsuse uuesti läbivaatamise või teistmise tasu: 15 000 Ungari forintit.

Kui kriminaalmenetluse raames esitatakse tsiviilõiguslik nõue, tuleb lõivu maksta üksnes hagi ja apellatsioonkaebuse esitamise eest. Need lõivud tuleb maksta lisaks kriminaalmenetluse lõivudele vastavalt tsiviilkohtumenetluses kohaldatavaid lõivusid käsitlevatele õigusnormidele.

Millises kriminaalmenetluse etapis tuleb seadusjärgsed kulud tasuda?

Kulud tuleb tasuda menetluse alguses algatamisdokumendi esitamisel.

Seadusjärgsed kulud põhiseaduslikkuse järelevalve menetluste puhul

Vastavalt 2011. aasta konstitutsioonikohtu seaduse CLI (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) § 54 lõikele 1 on konstitutsioonikohtu (Alkotmánybíróság) menetlused tasuta ja kõik menetluse käigus tekkinud kulud kannab kaebuse esitaja.

Kaebuse esitaja, kes ei tegutse kaebust esitades heas usus, võib siiski olla sunnitud kohtukulud ise tasuma ja/või talle võidakse määrata 20 000 kuni 500 000 Ungari forinti suurune menetlustrahv.

Õigusesindaja antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Advokaadid aitavad seaduses sätestatud vahenditega ja viisil klientidel oma õigusi maksma panna ja kohustusi täita. Õigusnõunikud (jogtanácsos) aitavad organisatsioonidel, keda nad esindavad, samuti oma õigusi maksma panna.

See kohustus hõlmab vajaliku teabe andmist õiguste ja kohustuste, võiduvõimaluste ning tõenäoliste menetluskulude kohta.

Kulude allikad

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õiguslike aluste kohta Ungaris?

Teave kulude kindlaksmääramise õiguslike aluste kohta on kättesaadav Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidil:

Teavet advokaatide tasude kohta leiab ka Budapesti Advokatuuri (Budapesti Ügyvédi Kamara) veebisaidilt.

Mis keeltes on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise õiguslike aluste kohta Ungaris?

Teave kulude kindlaksmääramise õiguslike aluste kohta on kättesaadav Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidil. Vastav teave on kättesaadav kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Budapesti Advokatuuri veebisaidil on teave kulude kohta ainult ungari keeles.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Teavet vahenduse kohta on võimalik leida järgmistelt veebisaitidelt:

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Veebisait kulude kohta

Lisateavet kulude kohta saab Budapesti Advokatuuri veebisaidilt.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Teavet menetluste kestuse kohta saab Ungari kohtute veebisaidilt.

Muud asjakohased lingid:

Statistika on ainult ungari keeles.

Käibemaks

Kuidas antakse teavet käibemaksu kohta?

Eespool esitatud advokaaditasud on netotasud, millele tuleb juurde arvata käibemaks.

Milline on kehtiv käibemaksumäär?

Kuni 1. juulini 2009 oli üldine käibemaksumäär Ungaris 20% maksubaasist, pärast seda kuupäeva tõsteti see 25%ni ja seejärel 27%ni.

Tasuta õigusabi

Sissetulekukünnis tsiviilkohtumenetluste puhul

Tasuta õigusabi andmisel kehtib kaks kriteeriumi.

 1. Oma õiguste teostamise hõlbustamiseks vabastatakse taotluse korral täielikult või osaliselt menetluskulude tasumisest need füüsilised isikud (sealhulgas menetlusse astujad), kelle sissetulek ja majanduslik seisund ei võimalda neil menetluskulusid kanda. Tasuta õigusabi hõlmab järgmisi toetusi: vabastus lõivude maksmisest; vabastus ettemaksust ja, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, menetluse käigus tekkinud kulude (tunnistajate ja ekspertide tasud, kohtu määratud eestkostja (ügygondnok) ja tõlgi tasud, advokaadi (pártfogó ügyvéd) tasu, kohapealse ärakuulamise ja kohtuistungil osalemise kulud jne) tasumisest; vabastus menetluskulude tagatise esitamisest; tasuta õigusnõustaja poolse esindamise loa taotlemine, kui see on seadusega lubatud. Kui poole sissetulek (töötasu, pension, muu regulaarne rahaline sissetulek) ei ületa töötamise alusel kindlaks määratava vanaduspensioni miinimumsummat (28 500 forintit) ja isikul ei ole muud vara peale tavapäraste eluks vajalike asjade ja mööbli, tuleb talle anda tasuta õigusabi. Tasuta õigusabi tuleb anda ilma isiku sissetuleku ja majandusliku seisundi kontrollimiseta ka isikule, kellel on õigus saada tööealise isiku hüvitisi või kes elab samas leibkonnas lähisugulasega sotsiaalhalduse ja sotsiaaltoetuste seaduse (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény) tähenduses, kellel on õigus saada tööealise isiku hüvitisi. Erandkorras võidakse tasuta õigusabi anda ka siis, kui eespool nimetatud tingimused ei ole täidetud, kuid kohus leiab poole muid asjaolusid arvesse võttes, et tema toimetulek on ohus. (Siseministri 26. juuni 1986. aasta määruse nr 6/1986, mis käsitleb tasuta õigusabi kohaldamist kohtumenetluses, § 6 lõige 1 (a bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet).)
 2. Riigi poolt antava kohtuvälise õigusabi raames annab tasuta õigusabi assistent (jogi segítő) poolele õigusnõu või koostab avaldusi või muid dokumente ning tal on vastava volituse alusel juurdepääs kohtuasja dokumentidele. Riik tasub poolte nimel tasuta õigusabi assistendile seadusjärgsed tasud ja kulud või teeb nende eest ettemakse. Kohtumenetluste käigus tagab riik tasuta õigusabi korras hagejale, kostjale, menetlusse astujale (kolmas isik), kaebuse esitajale ja vastustajale advokaadi, kes neid esindab, ning teeb poole nimel seaduses sätestatud tsiviilkohtumenetlustes ja kohtuvälises menetluses (edaspidi koos „menetlus“) tekkivate kulude eest ettemakse või tasub need poole eest. Riik teeb õigusteenuse eest ettemaksu poole eest, kui poole netosissetulek kuus ei ületa 43% riigi keskmisest brutokuupalgast, mis on avaldatud Ungari Statistikaameti (Központi Statistisztikai Hivatal) poolt võrdlusaastale üle-eelnenud aastal (2013. aastal umbes 231 000 Ungari forintit), st 99 330 Ungari forintit, ja kui poolel ei ole vara. (2003. aasta tasuta õigusabi seaduse nr LXXX §-d 11 ja 6 (a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény))

Õigusabi makseid võib teha ette.

Süüdistatava suhtes kohaldatav sissetulekukünnis kriminaalmenetluses

Kriminaalmenetluses on kahtlusalusel või süüdistataval õigus tasuta õigusesindajale tsiviilkohtumenetluses kohaldatavate sissetulekukünniste alusel.

Kannatanu suhtes kohaldatav sissetulekukünnis kriminaalmenetluses

Kui tasuta õigusabi taotleja on eraldi menetluses tunnistatud kuriteoohvriks ja tal on õigus saada ohvriabiteenust, maksab poole eest õigusteenuse tasu riik, kui poole netosissetulek kuus ei ületa 86% riigi keskmisest brutokuupalgast, mis on avaldatud Ungari Statistikaameti poolt võrdlusaastale üle-eelnenud aastal (2013. aastal umbes 231 000 Ungari forintit), st 198 660 Ungari forintit. (2003. aasta tasuta õigusabi seaduse nr LXXX § 9/A.)

Õigusabi kannatanutele hõlmab õiguslikku esindamist.

Muud kannatanule õigusabi andmise tingimused

Lisaks kindlaksmääratud sissetulekukünnisele peab kannatanu täitma veel kaks tingimust:

 • kannatanu peab esitama kuriteoteate/kaebuse;
 • kannatanu peab võtma kannatanuid abistavast ametiasutusest tõendi. Tõend peab kinnitama, et teatavad tingimused on täidetud (st kannatanu pöördus asjaomase asutuse poole seadusega ettenähtud tähtaja jooksul).

Muud süüdistatavale tasuta õigusabi andmise tingimused

Muid süüdistatavale tasuta õigusabi andmisega seotud tingimusi ei ole.

Tasuta kohtumenetlus

Järgmiste tsiviilasjade puhul lõivu ei võeta või on seda vähendatud:

 • lõiv on 10% kohtumenetluse tasust, kui kohus lükkab menetluse algatamise dokumendi ex officio tagasi ilma kohtukutset väljastamata;
 • apellatsioonkaebused tasuta õigusabi või kulude tasumise edasilükkamist käsitleva otsuse peale (illetékfeljegyzési jog), st kui riik teeb poole nimel kulude eest ettemakse;
 • abielulahutusmenetluses abielu küsimuses esitatud vastuhagid;
 • surnuks tunnistamise ja surma tuvastamisega seotud menetlused, kui isik kadus või suri sõja või loodusõnnetuse tagajärjel;
 • sihtasutuste, avalik-õiguslike sihtasutuste, kodanikuühiskonna organisatsioonide, avalik-õiguslike asutuste, Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste ja töötajate aktsiaomandi kavasid kasutavate organisatsioonide registreerimise menetlused, samuti Euroopa territoriaalse koostöö rühmitustes osalemise kinnitamise menetlused;
 • tegevuse lõpetanud äriühingute likvideerimise avaldused, sealhulgas lihtsustatud korras likvideerimise avaldused (egyszerűsített végelszámolás) koos pankrotihalduri teatisega;
 • otsuse parandamise või täiendamise avaldused;
 • valimisnimekirjaga seotud menetlused;
 • õigusnõustajate registri kannete muutmise menetlused;
 • määruskaebus teisele kohtule üleandmise määruse peale;
 • hüvitisnõuetes tehtud haldusotsuste kohtuliku läbivaatamise menetlused;
 • munitsipaalvõlgade sissenõudmise menetlused;
 • sõltumatu kohtutäituri algatatud menetlused seoses kohtutäituri elluviidava kohtuliku täitemenetlusega ning määruse (EL) nr 1215/2012, nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/2003 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 kohased otsuse Ungaris täidetavaks tunnistamise menetlused;
 • põhiseaduslikkuse järelevalve tulemusliku kaebuse alusel algatatud menetlused;
 • isikuandmete kaitse või üldist huvi pakkuvale teabele juurdepääsu kohta algatatud hagid;
 • tasuta õigusabi lubamist käsitlevate haldusotsuste kohtulik läbivaatamine;
 • kohtuväline menetlus ajutise lähenemiskeelu kohtulikuks läbivaatamiseks ja lähenemiskeelu väljaandmiseks sugulastevahelise vägivalla korral muu eriakti alusel;
 • ohvriabi käsitlevate haldusotsuste kohtulik läbivaatamine.

Järgmiste kriminaalasjade puhul lõivu ei võeta:

 • erasüüdistusmenetluses esitatavad apellatsioonkaebused, teistmisavaldused ning süüdistatava ja tema kaitsja esitatud läbivaatamistaotlused;
 • erasüüdistusmenetlused, kui kohus lõpetab menetluse enne isikliku ärakuulamise algust või kui menetlus lõpetatakse armuandmise korras;
 • armuandmispalved ja kohtulikust vastutusest vabastamise taotlused, kui need on esitanud süüdimõistetu või tema kaitsja;
 • isiku lõivudest ja tasudest vabastamise menetlus;
 • dokumentide koopiate ühekordne esitamine süüdistatavale, kaitsjale ja kuriteos süüdistatava alaealise seadusjärgsele esindajale.

Tasudest ja lõivudest võib vabastada nii isiklike asjaolude (személyes illetékmentesség) kui ka menetluse eseme (tárgyi illetékmentesség) pärast.

Konkreetsele isikule antav vabastus antakse muu hulgas ühendustele, avalik-õiguslikele organitele, kirikutele, kirikute ühendustele, eraõiguslikele ja avalik-õiguslikele sihtasutustele, mittetulundusühingutele, kes tegelevad avaliku heategevusega või kelle peamine ülesanne on seotud avaliku heategevusega, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonile, Euroopa ühendustele, nende institutsioonidele, organitele ja asutustele ning eri fondidele.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Kui kohus mõistab oma lõplikus otsuses kaotanud poolelt välja võitnud poole kohtukulud, siis peab kaotanud pool tasuma need 30 päeva jooksul. Kaotanud pool tasub kulud otse võitnud poolele. Juhul kui ta seda ei tee, võib tema suhtes algatada täitemenetluse.

Ekspertide tasud

Ekspertide tasud maksab tavaliselt kaotanud pool, kuid erijuhtudel, kui kulud on kohustatud kandma riik, teeb seda riik. Kui riik tasub kulud ette, hõlmab see ka ekspertide tasusid. Eksperdid võivad kuludena näidata oma arvamuse koostamisega seotud vajalikke ja põhjendatud kulutusi. Kohtuekspertidele, kohtuekspertiisiteenistustele ja erinõustajatele makstakse kindla suurusega summa, et katta kulud, mille kohta ei esitata arvet, kuid mis on vältimatult tekkinud, näiteks posti-, telefoni- ja kontoritarvete kulud. See kindla suurusega summa on 35% eksperdi tasust, kuid kõige rohkem 100 000 Ungari forintit.

Ekspert võib taotleda ettemaksu kuni 50% eeldatavatest kuludest, kuid kõige rohkem 150 000 Ungari forintit.

Tõlkijate ja tõlkide tasud

Tõlkijate ja tõlkide kulud tasub tavaliselt kaotanud pool, kuid erijuhtudel, kui kulud on kohustatud kandma riik, teeb seda riik. Kui riik tasub kulud ette, hõlmab see ka selliseid tasusid.

Seotud lingid

Budapesti Advokatuuri veebisait

Seotud dokumendid

Ungari kulude läbipaistvusuuringu aruanne  PDF (533 Kb) en

Viimati uuendatud: 28/10/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.