Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje ungari keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kulud

Ungari

Sellel lehel esitatakse teavet menetluskulude kohta Ungaris.

Sisu koostaja:
Ungari

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik

 • Kohtutäiturid

Kohtutäituri tasu sõltub antud täitekorraldusest (végrehajtható okirat) (sellest, kas sellega nõutakse sisse võlga või nõutakse konkreetse õigustoimingu jõustamist). Kui tegemist on võla sissenõudmisega (pénzkövetelés behajtása), on kohtutäituri tasu proportsionaalne sissenõutava võlaga. Kui täitekorraldus hõlmab suuremaid nõudmisi, makstakse kohtutäiturile ka suuremat tasu. Kui kohtutäituri kohustus hõlmab õigustoimingu jõustamist (meghatározott cselekmény végrehajtása), sõltub tasu sellele kulunud ajast.

 • Advokaadid (ügyvéd)

Ungari sõna ‘ügyvéd’ hõlmab nii vandeadvokaate ja nende abisid kui ka õigusnõustajaid ja juriste. Reeglina sõltub advokaadi tasu advokaadi ja vaidluspoole vahelisest kokkuleppest. Kui vastastikust kokkulepet ei saavutata, otsustab kohus tasu seaduse alusel (5 % nõude väärtusest või vähemalt 10 000 forinti). Kui pooled ei taha, et kokkulepe avalikuks tuleks, võivad nad paluda kohtunikul määrata seadusega ettenähtud tasu.

Kindlaksmääratud kulud

Kindlaksmääratud kulud tsiviilmenetluses

Vaidluspoole kindlaksmääratud kulud tsiviilasja menetluses

Esimese astme kohtuasjades on riigilõiv 6 % nõude väärtusest (vahemikus 10 forindist 900 000 forindini). Kui nõude väärtust ei ole võimalik kindlaks määrata, tuleb seaduse kohaselt maksta 6 % fiktiivsest summast.

Kulud/lõivud määratakse alati seadusega, nagu näiteks järgmistel juhtudel:

 • lahutusmenetlused (házassági bontóper): 12 000 forinti
 • töökohtu menetlused (munkaügyi per): 7 000 forinti
 • haldusmenetlused, välja arvatud konkurentsi- ja maksuküsimused (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 forinti
 • kohtuvälised haldusmenetlused (közigazgatási nemperes eljárás): 7500 forinti
 • hankekulud (általános meghatalmazás): 18 000 forinti
 • pankrotimenetlused: likvideerimine 50 000 forinti (186 eurot); pankrot 30 000 forinti;
 • kohtuasjad, mis käsitlevad ettevõtlusühendusi, millel ei ole juriidilise isiku staatust (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvideerimine 25 000 forinti, pankrot 20 000 forinti;
 • vahekohus: 1 % (minimaalselt 5000 forinti ja maksimaalselt 250 000 forinti). Kui nõude väärtust ei ole võimalik arvutada, on lõiv 10 000 forinti;
 • maksekäsumenetlused (fizetési meghagyásos eljárás): 3 % (minimaalselt 5000 forinti ja maksimaalselt 300 000 forinti).
 • apellatsioon: 6 % (minimaalselt 10 000 forinti ja maksimaalselt 900 000 forinti).
 • menetluse uuesti algatamine (perújítás): lõivud tuleb uuesti tasuda;
 • uuesti läbivaatamine (felülvizsgálati kérelem): 6 % kohtuotsuste puhul (minimaalselt 10 000 forinti ja maksimaalselt 2 500 000 forinti); kohtukorralduste (végzés) puhul pool kohtuotsuse korral makstavast summast (minimaalselt 7000 forinti ja maksimaalselt 1 250 000 forinti).

Millises tsiviilasja menetluse etapis tuleb kindlaksmääratud kulud tasuda?

Tsiviilkohtumenetluses tekib kohtulõivu tasumise kohustus hagiavalduse esitamisel. Seetõttu tuleb see tasuda koos avalduse esitamisega. Kui pool ei ole kohtulõivu tasunud või on tasunud seaduses sätestatud määrast vähem, palub kohus tal pärast avalduse esitamist tasuda lõivu tasumata osa. Kohus peab teavitama poolt sellest, et avaldus jäetakse läbi vaatamata, kui lõiv ei ole täies ulatuses tasutud.

Advokaaditasu maksmise aluseks on poole ja advokaadi vaheline kokkulepe. Kohtutäituri tasu tuleb maksta ette enne täitemenetluse algust.

Kindlaksmääratud kulud kriminaalmenetluses

Vaidluspoole kindlaksmääratud kulud kriminaalmenetluse puhul

Erasüüdistusasjades läbiviidavas menetluses (magánvádas eljárás):

 • lõiv ametiisiku vastutusele võtmise menetluse (feljelentés) puhul on 5000 forinti;
 • lõiv edasikaebuse esitamisel on 6000 forinti;
 • lõiv otsuse uuesti läbivaatamise või menetluse uuesti algatamise taotlemisel on 7000 forinti.

Kui kriminaalmenetlusest tuleneb tsiviilõiguslik nõue (polgári jogi igény), tuleb lõivu maksta üksnes avalduse ja edasikaebuse esitamise eest.

Millises kriminaalmenetluse etapis tuleb kindlaksmääratud kulud tasuda?

Kriminaalmenetluse kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda koos avalduse esitamise lõivuga.

Kindlaksmääratud kulud põhiseaduslike menetluste puhul

Vastavalt 1989. aasta seaduse XXXII (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) artiklile 28 on põhiseaduskohtu (Alkotmánybíróság) menetlused tasuta.

Hageja, kes ei tegutse hagiavaldust esitades heas usus, võib olla siiski sunnitud kulud ise tasuma.

Õigusesindaja antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Advokaadid aitavad seaduses sätestatud vahenditega ja viisil klientidel oma õigusi maksma panna ja kohustusi täita. Õigusnõunikud (jogtanácsos) aitavad organisatsioonidel, keda nad esindavad, samuti oma õigusi maksma panna.

See kohustus hõlmab nõuet anda vajalikku teavet õiguste ja kohustuste, võiduvõimaluste ning tõenäoliste menetluskulude kohta.

Kulude allikad

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta?

Teave kulude kindlaksmääramise õiguslike aluste kohta on kättesaadav Euroopa Justiitsvõrgustiku (Európai Igazságügyi Hálózat) kodulehel:

Teavet advokaatide tasude kohta leiab ka Budapesti Advokatuuri (Budapesti Ügyvédi Kamara) kodulehelt.

Mis keeles on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Ungaris?

Teave kulude kindlaksmääramise õiguslike aluste kohta on kättesaadav Euroopa Justiitsvõrgustiku kodulehel. Vastav teave on kättesaadav kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Budapesti Advokatuuri kodulehel on teave kulude kohta ainult ungari keeles.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Teavet vahenduse kohta on võimalik leida järgmistelt veebisaitidelt:

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Veebisait kulude kohta

Lisateavet kulude kohta on võimalik leida Budapesti Advokatuuri veebisaidilt.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Teavet menetluste kestuse kohta on võimalik leida Ungari Vabariigi kohtute veebisaidilt (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Muud asjaomased lingid:

Statistika on ainult ungari keeles.

Käibemaks (hozzáadottérték-adó)

Kuidas antakse teavet käibemaksu kohta?

Eespool esitatud advokaaditasud on netokulud, seega lisatakse käibemaks.

Milline on käibemaksumäär?

Kuni 1. juulini 2009 oli käibemaksumäär Ungaris 20%, pärast mida tõsteti see 25%le.

Õigusabi (költségmentesség)

Sissetulekukünnis tsiviilasjade puhul

Õigusabi andmisel kehtivad kaks kriteeriumi:

 1. Õigusabi on tasuta, kui sissetulek on väiksem kui miinimumvanaduspension netosumma (praegu 28 500 forinti).
 2. Õigusabi ei ole võimalik taotleda, kui sissetulek on suurem kui 43 % riigi keskmisest sissetulekust (praegu 72 000 forinti).

Õigusabi võib maksta ette.

Süüdistatava sissetulekukünnis kriminaalasjade puhul

Kriminaalasjades on kahtlusalusel või süüdistataval õigus tasuta seadusjärgsele esindamisele, kui:

 • ta vabastatakse kuludest, kui seda nõuab tema isiklik olukord – üksi elavate isikute puhul on tulukünniseks kahekordne miinimumvanaduspensioni netosumma (praegu 28 500 forinti), koos elavate isikute puhul on selleks miinimumvanaduspensioni netosumma isiku kohta
 • seadusjärgne esindamine on kohustuslik ja süüdistataval ei ole kaitsjat. Kui süüdistatav sellisel juhul süüdi mõistetakse, peab ta maksma esindamise kulud riigile tagasi.

Kannatanute sissetulekukünnis kriminaalasjade puhul

Sissetulekukünniseks on 86 % riigi keskmisest sissetulekust (ligikaudu 130 000 forinti). Õigusabi kannatanutele hõlmab seadusjärgset esindamist.

Muud kannatanutele õigusabi andmise tingimused

Lisaks kindlaksmääratud sissetulekünnisele peab kannatanu täitma veel kaks tingimust:

 • ta peab esitama kaebuse;
 • ta peab võtma kannatanuid abistavast ametiasutusest tõendi. Tõend peab kinnitama teatavaid asjaolusid (et kannatanu pöördus asjaomase asutuse poole seadusega ettenähtud aja jooksul).

Muud kahtlusalusele või süüdistatavatele õigusabi andmise tingimused

Muid kahtlusalusele või süüdistatavale õigusabi andmisega seotud tingimusi ei ole.

Tasuta kohtumenetlus

Tsiviilasjades on tasuta menetlus järgmistes asjades:

 • - menetlus juhul, kui kohus lükkab omal algatusel või on kohustatud lükkama avalduse tagasi ilma kohtukutset esitamata;
 • õiguskaitseabinõu menetlus, mis on algatatud kulude tasumisest vabastamise ja kohustusest eelneva teavitamise otsuste (kui riik tasub poole eest kulud eelnevalt) kohta;
 • lahutusasjades abielu küsimuses esitatud vastuhagi;
 • surnuks tunnistamise ja surma tuvastamisega seotud menetlused, kui isik kadus või suri sõja või looduskatastroofi tõttu;
 • eraõiguslike või avalik-õiguslike sihtasutuste, valitsusväliste organisatsioonide, riigi osalusega äriühingute ja Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste registreerimise menetlused. Töötajate aktsiaomandi kavasid kasutava organisatsiooni registreerimise ja Euroopa territoriaalse koostöö rühmitustes osalemise kinnitamise menetlus;
 • tegevuse lõpetanud ettevõtete likvideerimise avaldused, sealhulgas lihtsustatud korras likvideerimise avaldus osutatud halduri nimel;
 • otsuste parandamise ja/või täiendamise avaldused;
 • valimisnimekirjaga seotud menetlused;
 • õigusnõustajate registri sissekannete muutmismenetlused;
 • kaebused korralduste üle, millega nähakse ette vara loovutamine;
 • hüvitisenõuetes tehtud haldusotsuste kohtulik läbivaatamine;
 • kohalike omavalitsuste maksude sissenõudmise menetlused;
 • sõltumatute kohtutäiturite algatatud menetlused kohtuliku sundtäitmise menetluses ja selliste kohtuotsuste sundtäitmise menetlused (sissenõudmine kohtu kaudu), mis on vastu võetud kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta ja nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000;
 • põhiseaduskohtu positiivse otsuse alusel algatatud menetlused;
 • isikuandmete kaitse ja üldist huvi pakkuvale teabele juurdepääsu kohta algatatud hagid;
 • õigusabi lubamist käsitlevate haldusotsuste kohtulik läbivaatamine;
 • kohtuväline menetlus esialgse kohtuliku keelu või ajutise piirangu või muu eriakti alusel koduvägivalla küsimuses antud ettekirjutuse läbivaatamiseks;
 • kuriteoohvritele antava abi küsimuses tehtud haldusotsuse kohtulik läbivaatamine.

Kriminaalasjades on tasuta menetlus järgmistes asjades:

 • erasüüdistusasja menetluses edasikaebused, asja uuesti läbivaatamise avaldus ja süüdimõistetu või tema kaitsja esitatud läbivaatamistaotlus;
 • erasüüdistusasja menetlus, kui kohus jätab asja käiguta enne isikliku ärakuulamise algust või kui asi jäetakse käiguta armuandmise tõttu;
 • armuandmispalve või kriminaalmenetlusest vabastamise taotlus, mille esitab süüdistatav või tema kaitsja;
 • isiku lõivudest ja tasudest vabastamise menetlus;
 • dokumendi koopiate ühekordne esitamine süüdistatavale, tema kaitsjale või kuriteos süüdistatava alaealise seadusjärgsele esindajale;
 • süüdistajale esitatava süüdistuskokkuvõtte koopia.

Lisaks menetluspõhisele vabastusele võib anda tasudest ja lõivudest vabastuse ka konkreetsele isikule.

Konkreetsele isikule antav vabastus antakse muu hulgas valitsusvälistele organisatsioonidele, riigi osalusega äriühingutele, kirikutele, kirikute ühendustele, usuühingutele, eraõiguslikele ja avalik-õiguslikele sihtasutustele, mittetulundusühingutele, kes tegelevad avaliku heategevusega või kelle peamine ülesanne on seotud avaliku heategevusega, Põhja-Atlandi Lepingulisele Organisatsioonile, Euroopa ühendustele, nende institutsioonidele ja asutustele, ametitele ja rahastutele.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Lõplikus otsuses kohustab kohus kaotanud poolt tasuma võitnud poole kulud 30 päeva jooksul. Kaotanud pool tasub kulud otse võitnud poolele ja juhul, kui ta seda ei tee, algatatakse täitemenetlus.

Ekspertide tasud

Reeglina tasub ekspertide kulud kaotanud pool ja kui (konkreetsetel juhtudel) peab kulud kandma riik, hõlmab see ka ekspertide tasusid. Kui riik tasub kulud ette, hõlmab see ka ekspertide tasusid.

Tõlkijate ja tõlkide tasud

Reeglina tasub tõlkijate ja tõlkide kulud kaotanud pool ja kui (konkreetsetel juhtudel) peab kulud kandma riik, hõlmab see ka tõlkijate ja tõlkide tasusid. Kui riik tasub kulud ette, hõlmab see ka tõlkijate ja tõlkide tasusid.

Seonduvad lingid

Budapesti Advokatuuri koduleht (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Seonduvad manused

Ungari kulude läbipaistvusuuringu aruanne PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Viimati uuendatud: 07/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.