Kulud

Leedu

Liikmesriikidel paluti perekonnaõiguse küsimuses (lahutus) selgitada, milline on lahutusavalduse esitaja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Paar abiellub. Sellele järgneb lahuselu ja otsus lahutada. B – piiriülene juhtum. Kaks sama liikmesriigi (liikmesriik A) kodanikku abielluvad. Abielu sõlmitakse liikmesriigis A. Pärast abiellumist asub paar elama ja töötama teise liikmesriiki (liikmesriik B), millest saab nende alaline elukoht. Mõne aja pärast asutakse lahus elama, kusjuures naine pöördub tagasi liikmesriiki A, kuid mees jääb liikmesriiki B. Paar otsustab lahutada. Vahetult pärast liikmesriiki A naasmist esitab naine liikmesriigi B kohtule lahutusavalduse.

Sisu koostaja:
Leedu

Kulud Leedus

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumite näiteid

Kohus

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Juhtum A

Abikaasad, kes esitavad avalduse abielu lahutamiseks vastastikusel kokkuleppel, on vabastatud ametlikust tasust kohtus arutatavate asjade korral.

Menetlusosalised maksavad 10 litti iga kohtudokumendi korduskoopia eest ja 1 liti iga lehekülje eest.

Kohus määrab eduka poole kohtuvaidluse kulude kandmise vastaspoolele, isegi kui viimane on vabastatud kohtuvaidluse kulude tasumisest riigi vahenditesse.

Juhtum B

Välisriigi füüsiliste või juriidiliste isikute suhtes kohaldatakse samu tingimusi, mis Leedu kodanike suhtes maksmisest vabastamise, selle vähendamise, edasilükkamise ning maksetähtaegade ajatamise korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.Juhtumite näiteid

Edasikaebused

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Juhtum A

Abikaasad, kes esitavad avalduse abielu lahutamiseks vastastikusel kokkuleppel, on vabastatud ametlikust tasust kohtus arutatavate asjade korral.

Menetlusosalised maksavad 10 litti iga kohtudokumendi korduskoopia eest ja 1 liti iga lehekülje eest.

Kohus määrab eduka poole kohtuvaidluse kulude kandmise vastaspoolele, isegi kui viimane on vabastatud kohtuvaidluse kulude tasumisest riigi vahenditesse.

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.Juhtumite näiteid

Vaidluste alternatiivne lahendamine

Kas see võimalus on olemas sellise juhtumi korral?

Kulud

Juhtum A

Jah, pärast vaidluse olemuse kindlaksmääramist eelistungil pakub kohus mõlemale poolele võimalust saavutada mõlemale poolele vastuvõetav kompromisskokkulepe ja lahendada kohtuasi heatahtlikult.

Tasuta

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.Juristi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Juhtumite näiteid

Jurist

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Juhtum A

Esindamine juristi poolt ei ole kohustuslik.

Vt eespool „Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik”

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.Juhtumite näiteid

Kohtutäitur

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsuse tegemisele eelnevad kulud

Kohtuotsuse tegemisele järgnevad kulud

Juhtum A

Ei

Ei. Kohtutäiturid täidavad oma ülesannet vaid pärast täitekorralduse väljaandmist.

Kulud on reguleeritud otsuse täitmisele pööramise juhistes. Kulud tuleb sisse nõuda võlgnikult.

Summa suurus sõltub täitemenetluse liigist ja täitetoimingute arvust – kulud võivad olla kindlaks määratud, 60 litti tunnis või protsent asjaomas(t)e eseme(te) väärtusest.

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.Juhtumite näiteid

Ekspert

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

Kohus võib nimetada ametisse eksperdi või lasta teha ekspertiisi eriteadmisi vajavates küsimustes teaduses, meditsiinis, kunstis, inseneriteaduses või käsitöös, konsulteerides menetlusosaliste arvamusega.

Taotlev pool peab maksma eelnevalt tagatisraha kohtu määratud summas. Valitsus või volitatud asutus määrab maksimaalsed kulud. Kohus määrab eduka poole kohtuvaidluse kulude kandmise vastaspoolele, isegi kui viimane on vabastatud kohtuvaidluse kulude tasumisest riigi vahenditesse.

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud


Juhtumite

näiteid

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Muud kulud

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas see on olemas? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Kulud

Kirjeldus

Kulud

Juhtum A

Jah, tunnistajatele makstavad summad lisatakse kohtuasja ärakuulamisega seotud kuludele.

Vt eespool osa „Ekspertide tasud“.

Vt eespool osa „Ekspertide tasud“.

Kohus peab arvestama maksva poole materiaalse olukorraga. Summa sõltub menetlustoimingu olemusest ja ei tohi ületada 100 000 litti.

Muude kulude hulka kuuluvad:

1) sündmuskoha ülevaatus;

2) kostja leidmine;

3) kohtu
dokumentide kätte
toimetamine;

4) kohtuotsuse täitmine;

5) täisealise isiku eestkostja töö hüvitamine;

6) muud vajalikud ja mõistlikud kulud.

Vt eespool osa „Ekspertide tasud“. Kostja leidmise kulud peab tasuma seda taotlenud pool või kohus.

Vt osa „Kohtutäituri tasud“.

Alaealise isiku eestkostjal on õigus saada hüvitist esindamise eest kooskõlas valitsuse või volitatud asutuse kehtestatud määrade ja korraga. Esindamise kulud kannab see pool, kelle algatusel eestkostja määrati, ja selle poole kohuseks on tasuda asjaomane ettemaks.

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.Õigusabi maksumus ja muud hüvitisedJuhtumite

näiteid

Õigusabi

Millal ja millistel tingimustel seda kohaldatakse?

Millal on abi täielik?

Tingimused

Juhtum A

Esmast õigusabi võib taotleda vastavalt kirjeldusele eeltoodud osas „Õigusabi“.

Teisest õigusabi on õigus saada eeltoodud osas „Õigusabi” esitatud tingimustel.

Riik tagab esmase õigusabi kulud 100 % ulatuses.

Teisese õigusabi kulude juures võetakse arvesse isiku vara ja tulu (vt eespool osa „Õigusabi”).

 

Isikud, kes soovivad saada esmast õigusabi, võivad esitada taotluse deklareeritud elukoha järgse omavalitsuse täitevametile.

Isikud, kes soovivad saada teisest õigusabi, peavad esitama dokumendid, mis põhjendavad taotlust ja tõestavad kõlblikkust teisese õigusabi saamiseks.

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.
Juhtumite

näiteid

Hüvitamine

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kui hüvitamine on osaline, kui suur osa hüvitatakse?

Milliseid kulusid ei hüvitata kunagi?

Kas on olukordi, kus õigusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Juhtum A

Lahutuse korral vastastikusele kokkuleppele jõudnud pooled vabastatakse kohtukuludest.

Riigi tagatud õigusabi kulud ja täitmise käigus võlgniku tekitatud kulud.

Kui teisese õigusabi osutamine lõpetatakse seaduse artikli 23 lõike 1 punktide 1, 2 ja 6 alusel. Abi saanud isikult võib kulud tagasi nõuda seaduses sätestatud korras.

Kui kindlustushüvitised makstakse pärast kulude tasumist, tuleb teisese õigusabi kulud riigi eelarvesse tagasi maksta ühe kuu jooksul pärast kindlustushüvitiste maksmist kooskõlas justiitsministri kehtestatud korraga. Kui isik ei maksa nimetatud kulusid tagasi, tuleb need sisse nõuda vastavalt kohtumenetluskorrale.

Kui teisest õigusabi on osutatud (seaduse artikli12 punkt 6), kuid olukord on muutunud (artikli 11 lõike 2 punkt 1), peab selline isik teisese õigusabi summa maksma tagasi riigi eelarvesse teenistuse kehtestatud aja jooksul. Mittemaksmise korral nõutakse kulud sisse vastavalt asjaomasele kohtumenetluskorrale.

Kui hüvitatakse 50 % teisesest õigusabist ja taotleja ei suuda tasuda oma 50 % osa tsiviilkohtu- või halduskohtumenetluse kuludest ettenähtud aja jooksul, võidakse kohtuasi lõpetada ilma, et tehtaks kohtuotsus asja sisulise osa kohta, ning taotleja peab talle osutatud teisese õigusabi kulud tagasi maksma teenistuse kehtestatud aja jooksul. Riiki esindab õigusabiteenistus.

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.Kirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumite

näiteid

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Muud piiriüleste vaidluste erikulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Kirjeldus

Ligikaudsed kulud

Juhtum A

Kõik kohtudokumendid ja nende lisad peab esitama kohtule riigikeeles.

Pool, kelle kohtudokumendid tuleb tõlkida võõrkeelde, peab eelnevalt maksma kohtu määratud tagatise, et katta menetluskulud. Kui taotluse esitavad mõlemad pooled, peavad nad tagatise tasuma võrdsetes osades.

Isikutele, kes ei kõnele riigikeelt, tagatakse õigus tõlketeenustele menetluse kestel.

Kohus peab tasuma tõlkidele/tõlkijatele riigieelarvelistest vahenditest.

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.


Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.