Kulud

Leedu

Liikmesriikidel paluti kaubandusõiguse küsimuses (leping) selgitada, milline on müüja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Äriühing on tarninud 20 000 euro väärtuses kaupu. Ostja ei ole müüjale tasunud, sest tema arvates ei vasta kaubad kokkulepitule. Müüja esitab hagi, et nõuda hinna täielikku tasumist. B – piiriülene juhtum. Äriühing, mille peakontor asub liikmesriigis B, on tarninud liikmesriigis A asuvale ostjale 20 000 euro väärtuses kaupu. Lepingu suhtes kohaldatakse liikmesriigi B õigust ja see on vormistatud liikmesriigi B keeles. Liikmesriigis A asuv ostja ei ole müüjale tasunud, sest tema arvates ei vasta kaubad kokkulepitule. Müüja esitab liikmesriigis A hagi, et nõuda ostjaga sõlmitud lepingus märgitud hinna täielikku tasumist.

Sisu koostaja:
Leedu

Kulud Leedus

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumite näiteid

Kohus

Edasikaebused

Vaidluste alternatiivne lahendamine

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Kas seda tüüpi juhtumi puhul saab antud võimalust kasutada?

Juhtum A

3 % dokumendivormistamislõiv, kuid mitte vähem kui 50 litti (kinnisasjaga seotud hagimenetluste korral, kus nõue ei ületa 100 000 litti või 29 000 eurot).

Menetlusosalised maksavad 10 litti iga kohtudokumendi korduskoopia eest ja 1 liti iga lehekülje eest.

Kohtuasja arutamisega seotud kulud: 1) sündmuskoha ülevaatus; 2) kostja leidmine; 3) kohtudokumentide kättetoimetamine; 4) kohtuotsuse täitmine; 5) täisealise isiku eestkostja töö hüvitamine; 6) muud vajalikud ja mõistlikud kulud.

3 % dokumendivormistamislõiv, kuid mitte vähem kui 50 litti (kinnisasjaga seotud hagimenetluste korral, kus nõue ei ületa 100 000 litti või 29 000 eurot).

Menetlusosalised maksavad 10 litti iga kohtudokumendi korduskoopia eest ja 1 liti iga lehekülje eest.

Kohtuasja arutamisega seotud kulud: 1) sündmuskoha ülevaatus; 2) kostja leidmine; 3) kohtudokumentide kättetoimetamine; 4) kohtuotsuse täitmine; 5) täisealise isiku eestkostja töö hüvitamine; 6) muud vajalikud ja mõistlikud kulud.

JahJuristi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Juhtumite näiteid

Jurist

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik

Keskmised kulud

Juhtum A

Esindamine juristi poolt ei ole kohustuslik.

Vt eespool „Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik”.

Juhtum BJuhtumite näiteid

Kohtutäitur

Ekspert

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik

Kohtuotsuse tegemisele eelnevad kulud

Kohtuotsuse tegemisele järgnevad kulud

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

Ei

Ei

Ei. Kohtutäiturid täidavad oma ülesannet vaid pärast täitekorralduse väljaandmist.

Täitekorralduse kulud: 1) 600 litti, kui võla suurus on 50 00 litti (umbes 15 000 eurot) kuni 100 000 litti (umbes 29 000 eurot); ja 6 % (kuid mitte alla 4000 liti) sissenõutud võlast kohtutäituri palgaks ja muudeks täitekuludeks, olenevalt täitetoimingute liigist ja arvust.

2) Kohtutäituri palk sõltub võla suurusest.

Kohus võib nimetada ametisse eksperdi või lasta teha ekspertiisi eriteadmisi vajavates küsimustes teaduses, meditsiinis, kunstis, inseneriteaduses või käsitöös, konsulteerides menetlusosaliste arvamusega.

Taotlev pool peab ette maksma tagatisraha kohtu määratud summas. Valitsus või volitatud asutus määrab maksimaalsed kulud. Kohus määrab eduka poole kohtuvaidluse kulude kandmise vastaspoolele, isegi kui viimane on vabastatud kohtuvaidluse kulude tasumisest riigi vahenditesse.

Juhtum B

Ei

Ei

Sama, mis juhtumi A korral.Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud


Juhtumite

näiteid

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas see on olemas? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Kulud

Juhtum A

Jah, tunnistajatele makstavad summad lisatakse kohtuasja ärakuulamisega seotud kuludele.

Vt eespool osa „Ekspertide tasud”.

Vt eespool osa „Ekspertide tasud”.

Kohus peab arvestama maksva poole materiaalse olukorraga. Summa sõltub menetlustoimingute olemusest ja ei tohi ületada 100 000 litti.

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.Juhtumite

näiteid

Muud kulud

Kirjeldus

Kulud

Juhtum A

Muude kulude hulka kuuluvad: 1) sündmuskoha ülevaatus; 2) kostja leidmine; 3) kohtudokumentide kättetoimetamine; 4) kohtuotsuse täitmine; 5) hooldaja töö hüvitamine; 6) muud vajalikud ja mõistlikud kulud.

Vt eespool eksperte käsitlevat osa. Kostja leidmise kulud peab tasuma seda taotlenud pool või kohus.

Vt kohtutäituri tasusid käsitlevat osa.

Alaealise isiku eestkostjal on õigus saada hüvitist esindamise eest kooskõlas valitsuse või volitatud asutuse kehtestatud määrade ja korraga. Esindamise kulud kannab pool, kelle algatusel eestkostja määrati, ja selle poole kohuseks on tasuda asjaomane ettemaks.

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.Õigusabi maksumus ja muud hüvitisedJuhtumite

näiteid

Õigusabi

Hüvitamine

Millal ja millistel tingimustel seda kohaldatakse?

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Juhtum A

Õigusabi ei kohaldata.

Võitnud pool võib kohtukulude hüvitamist taotleda kaotanud poolelt.

Juhtum B


Kirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumite

näiteid

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Juhtum A

Kõik kohtudokumendid ja nende lisad peab esitama kohtule riigikeeles.

Isikutele, kes ei kõnele riigikeelt, tagatakse õigus tõlketeenustele menetluse kestel.

Kohus peab tasuma tõlkidele/tõlkijatele riigieelarvelistest vahenditest.

Juhtum B

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Sama, mis siseriikliku juhtumi korral.

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.