Kulud

Malta

Sellel leheküljel esitatakse teavet õiguskulude kohta Maltal.

Sisu koostaja:
Malta

Perekonnaõigus – laste eestkoste

Perekonnaõigus – alimendid

Äriõigus – leping

Äriõigus – vastutus

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik

Õigusvaldkonna ametikohtade tasud on reguleeritud kohtukorralduse- ja tsiviilmenetluse seadustiku tariifiga E (Malta seadustekogu 12. peatükk).

Advokaat

Advokaatide tasud on reguleeritud kohtukorralduse- ja tsiviilmenetluse seadustiku A lisa tariifi E kohaselt (Malta seadustekogu 12. peatükk). Advokaadid juhinduvad oma tasu kehtestamisel ka advokaatide eetika- ja käitumiskoodeksist, tehes seda kas iseseisvalt või advokaadi ja kliendi vahelise kokkuleppe alusel. Eetikakoodeksi kohaselt peetakse mõistlikuks sellist tasu, mis vastab kohtuasja iseloomustavatele teguritele, milleks on muu hulgas vajaminev aeg, küsimuste uudsus ja keerukus, vastutuse ulatus, ajalised piirid, ametialase suhte olemus ja pikkus, advokaadi kogemus, reputatsioon ja võimekus, teiselt poolelt sissenõutavad tasud.

Kindlaksmääratud kulud

Tsiviilmenetluse kindlaksmääratud kulud

Tsiviilmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Menetluse poolte kindlaksmääratud kulud varieeruvad olenevalt kohtuasja olemusest ja sellest, kas kohtuasjal on rahaline väärtus.

Tsiviilmenetluse etapp, kus poolte kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Esitamis- ja registreerimistasud peab tasuma kohtumenetluse algatamise ajal.

Kohtumenetluse lõpus esitatakse kuluarve (koos maksudega). Kui kokku arvutatud registreerimistasud on suuremad nendest, mis tasuti kohtuasja alustamisel, tuleb arvutada vahe ja nõuda puuduv summa sisse kohtuasja alustanud poolelt.

Kriminaalmenetluse kindlaksmääratud kulud

Kriminaalmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Kriminaalmenetluse korral kulusid ei kanta.

Kriminaalmenetluse etapp, kus poolte kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kriminaalmenetluse korral tsiviilhageja kulusid välja ei mõisteta. Sellele vaatamata võib kohus kohtuasja lõpus mõista süüdimõistetult välja kõik ekspertide kulud, mis tekkisid kohtumõistmise käigus.

Konstitutsioonikohtu menetluste kindlaksmääratud kulud

Konstitutsioonikohtu menetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Konstitutsioonikohtus menetletavate kohtuasjade tasud esimese astme kohtus on järgmised:

Avalduse esitamine

58,53 eurot

Registreerimistasu

58,23 eurot

Kohtudokumentide kättetoimetamine (iga teatamise korral)

6,99 eurot

Õigusvaldkonna ametikohtadel tegutsevate isikute tasud, mis nõutakse sisse kohtuasja lõppedes, võivad ulatuda 46,49 eurost kuni 698,81 euroni. Teised kohtuasja arutamisel tekkida võivad õigusvaldkonna ametikohtadega seotud kulud on: 46,59 eurot iga esitatud väiksema avalduse eest; 9,32 eurot iga kohtukutse eest; 23,29 eurot kirjaliku tunnistuse eest; 4,66 eurot dokumentide koopiate eest ja 186,35 eurot kirjalike nõuete eest.

Konstitutsioonikohtu menetluse etapp, kus poolte kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kulud tasutakse menetluse alustamisel.

Õigusesindaja antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Juristidel on kohustus tegeleda oma klientidega vastavalt kohtute järelevalvekomisjoni koostatud eetikakoodeksile. Koodeksis seatakse juristidele mitmeid kohustusi oma klientide suhtes. Ülalnimetatud kohustused ei leia koodeksis siiski kajastamist.

Võitnud poole kohtukulud

Võitnud poolele hüvitatakse tavaliselt kõik kohtukulud, tingimusel et kohtuotsusega määratakse kulude kandmine kaotanud poolele.

Kaotanud poole kohtukulud

Kaotanud pool tasub kohtukulud koos võitja poole tehtud kulutustega.

Kulude kindlaksmääramise õiguslik alus

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Maltal?

Kohtukorralduse- ja tsiviilmenetluse seadustikus (Malta seadustekogu 12. peatükk) sätestatud tariifid A–L näevad ette kõik kohtumenetluse käigus nõutavad kulud ja lõivud. Nendega saate tutvuda justiits-, kultuuri- ja kohaliku omavalitsuse ministeeriumi veebisaidil.

Millistes keeltes on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Maltal?

Kõik seadused koostatakse malta ja inglise keeles, kuna mõlemad on Malta ametlikud keeled.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Vahenduse kohta saab teavet Malta arbitraažikeskuse veebisaidilt.

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Veebisait kulude kohta

Õigusteenuste osa justiits-, kultuuri- ja kohaliku omavalitsuse ministeeriumi veebisaidil sisaldab järgmist teavet:

  • kõik riiklikud esmase ja teisese õiguse aktid;
  • õigusväljaanded, sealhulgas õigusaktid, eelnõud, õiguslikud teadaanded ja kohalike omavalitsuste õigusaktid.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Eri menetluste kestuse kohta ei ole spetsiifilist teavet. Siiski võib andmeid leida kohtute veebisaidilt, kus esitatakse iga kuu teave ja statistika menetlusse antavate ja menetluses olevate kohtuasjade kohta ning kohtuotsuste kohta.

Analüüs menetluse kestuse kohta avaldatakse saidil kaks korda aastas, märkides ära iga kohtuniku ja magistraadi menetluses olevate kohtuasjade kestuse kõikides tsiviilkohtutes ja erikohtutes.

Kust leida teavet konkreetse menetluse keskmiste kogukulude kohta?

Vt eespool.

Käibemaks

Kuidas teavet edastatakse?

Kõik registrikulud on käibemaksust vabastatud. Siiski tuleb tasuda 18-protsendiline käibemaks tariifides esitatud ning vahekohtunikele, poolte advokaatidele ja teistele kohtu määratud ekspertidele makstavatelt tasudelt.

Õigusabi

Kohaldatav sissetulekukünnis tsiviilasjades

Ehkki teatavate menetluste puhul kehtivad erandid, on isikul üldiselt õigus saada õigusabi, kui:

  • tal ei ole vara, mille puhasväärtus on 6988,22 eurot või rohkem, välja arvatud igapäevased majapidamistarbed, mida peetakse taotleja ja tema perekonna jaoks mõistlikuks ja vajalikuks;
  • tema aastane sissetulek ei ole suurem riiklikust miinimumpalgast, mis on kehtestatud 18-aastastele ja vanematele isikutele.

Kriminaalõiguse valdkonnas kahtlustatava või süüdistatava suhtes kohaldatav sissetulekukünnis

Seaduses ei ole konkreetset künnist ette nähtud. Sellele vaatamata võimaldatakse kahtlustatavale või süüdistatavale õigusabi kriminaalasjade menetlemisel automaatselt, kui süüdistatav ei ole olnud suuteline advokaati informeerima, või kui ta taotleb õigusabi.

Kriminaalõiguse valdkonnas ohvrite suhtes kohaldatav sissetulekukünnis

Seaduses ei ole konkreetset künnist ette nähtud. Sellest hoolimata on justiitstalitusel seadusjärgne kohustus osutada kuriteo ohvritele igakülgset abi (mis ulatub kaugemale, kui ohvri kaasatud eraviisiline õigusnõustamine), mille lõppeesmärk on tagada nõuetekohane kompensatsioon.

Ohvritele õigusabi andmisega seotud lisatingimused

Kuriteo ohvrite abistamisele ja toetamisele ei ole lisatud täiendavaid tingimusi. Siiski eeldatakse, et väidetavad ohvrid esitavad kogu teabe, mida neilt nõutakse ja mis on nende valduses, ning teevad täielikku koostööd justiitstalituse ja prokuratuuriga.

Kostjatele, kahtlustatavatele või süüdistatavatele õigusabi andmisega seotud muud tingimused

Kostjatele, kahtlustatavatele või süüdistatavatele õigusabi andmisele ei ole lisatud täiendavaid tingimusi. Siiski on seaduse kohaselt õigusabi juristil õigus keelduda abi andmisest, kui kohtu arvates prima facie tõend õigustab keeldumist. Kuid isegi sellisel juhul on seaduses ette nähtud, et kohus tagab süüdistatava esindamise, määrates talle ise advokaadi.

Kuludeta kohtumenetlused

Kõik kohtumenetlused on kuludeta, kui poolele antakse õigusabi.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Kohtu ainueesõigus on otsustada, kuidas jaotada ja määrata kohtukulusid. Sellise praktika jaoks puuduvad eeskirjad.

Ekspertide tasud

Ekspertide tasud on reguleeritud kohtukorralduse- ja tsiviilmenetluse seadustiku (Malta seadustekogu 12. peatükk) tariifides G ja K.

Tõlkijate ja tõlkide tasud

Malta seadustekogu 12. peatüki tariifis B sätestatakse, et iga seaduse alusel või kohtu poolt nõutud tõlke:

  • registritasu on 34,94 eurot.

Tõlgile makstav tasu tunni eest ulatub 11,65 eurost kuni 58,23 euroni ja selle täpse suuruse määrab registripidaja.

Tõlkijale makstav tasu dokumendi eest ulatub 11,65 eurost kuni 58,23 euroni ja selle täpse suuruse määrab samuti registripidaja.

Seotud lingid

Justiits-, kultuuri- ja kohaliku omavalitsuse ministeerium

Malta arbitraažikeskus

Õigusteenuste osa

Kohtud

Seotud manused

Malta aruanne kulude läbipaistvuse uuringu kohta  PDF (742 Kb) en

Viimati uuendatud: 02/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.