Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: kreeka keelinglise keelprantsuse keelsoome keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kulud

Holland

Sellel lehel esitatakse teavet kohtukulude kohta Madalmaades.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Õigusvaldkonna ametikohtade tasusid reguleeriv raamistik

Madalmaades ei ole tasustamine reguleeritud, välja arvatud doteeritud õigusabi pakkuvatele isikutele makstavad tasud.

Korduvkulud

Tsiviilkohtumenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Tsiviilkohtumenetluse riigilõivude seaduses (Wet griffierechten burgerlijke zaken) on sätestatud, et tsiviilasja pooled peavad maksma riigilõivu. Riigilõiv on tasu, mille peate kohtu kantseleis tasuma enne menetluse algust.

Kriminaalkohtumenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Madalmaade kriminaalõiguse kohaste kriminaalkohtumenetluste puhul puuduvad pooltel kindlaksmääratud kulud. Kriminaalkohtumenetluses ei tule tasuda riigilõivu.

Konstitutsioonikohtu menetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Madalmaade õigussüsteemis puuduvad õigussätted põhiseadust käsitlevate asjade menetlemiseks kohtus.

Tsiviilkohtumenetluse etapp, kus poolte kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Tsiviilkohtumenetlustes peab kindlaksmääratud tasu tasuma iga hageja ja iga kostja. Hageja peab tasuma riigilõivu niipea, kui kohtuasi võetakse menetlusse. Kostja peab tasuma riigilõivu pärast kohtusse ilmumist.

Kriminaalkohtumenetluse etapp, kus poolte kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kriminaalkohtumenetluses ei tule tasuda riigilõivu.

Õigusesindaja antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Selles valdkonnas puuduvad seadusest tulenevad kohustused. Õigused ja kohustused on siiski võimalik tuletada 2018. aasta käitumisjuhendist. Lisateavet leiate Madalmaade advokatuuri veebisaidilt. Vt eelkõige eeskirjad advokaadi ja kliendi suhte kohta. Vt ka ELi advokaatide eetikakoodeks. Selles käitumisjuhendis on kirjas, et advokaat peaks alati püüdma saavutada kliendi vaidluse kõige kulutõhusama lahendamise. Samuti peaks ta andma kliendile asjakohastes etappides nõu kokkuleppe saavutamise soovitatavuse kohta ja/või vaidluste lahendamise alternatiivsete võimaluste kohta. Kui kliendil on õigus saada tasuta õigusabi või õigusabi soodsama tasu eest, peab advokaat teda sellest teavitama.

Võitnud poole kohtukulud

Tsiviilasjades võivad võitnud poolele tekkida järgmised kulud:

  • õigusabi (nt advokaaditasud);
  • tunnistajate või ekspertide tasustamine või hüvitamine;
  • reisi- ja majutuskulud ning
  • muud kohtukulud ja õigusabiga mitteseotud kulud.

Kaotanud poole kohtukulud

Kaotanud poolele võivad kaasneda samad kulud, mis võitnud poolele, kuid lisaks võib kohtunik otsustada, et kaotanud pool peab kandma ka võitnud poole kulud.

Kulude kindlaksmääramise õiguslik alus

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Madalmaades?

Teavet menetluskulude kohta leiate kohtupraktika (De Rechtspraak) veebisaidil. Kohtupraktika veebisaidi sellel lehel leiate rohkem teavet kohtuasja kulude kohta. Teavet menetluskulude kohta leiate ka õigusinfo büroo (Het Juridisch Loket) veebisaidil.

Millistes keeltes on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Madalmaades?

Teavet on võimalik leida ainult hollandi keeles.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Teavet vahenduse kohta leiate kohtupraktika veebisaidil ja õigusinfo büroo veebisaidil. Samuti leiate teavet Madalmaade lepitajate liidu (Mediatorsfederatie Nederland) veebisaidil ja õigusabiameti veebisaidil.

Kust leida lisateavet menetluskulude kohta?

Veebisaidid menetluskulude kohta

Selleks võite Madalmaade valitsuse veebisaidil tutvuda tsiviilkohtumenetluse riigilõivude seaduse ja teiste Madalmaade õigusaktidega.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Kohtunõukogu (Raad voor de rechtspraak) aastaaruanne sisaldab andmeid menetluste lõpetamiseks kulunud aja kohta. Aruandega saate tutvuda kohtupraktika veebisaidil.

Käibemaks

Kuidas on see teave esitatud?

Kulusid käsitleva teabe avaldamisel ei sisalda esitatud summad käibemaksu (kui see on asjakohane).

Millised on kohaldatavad määrad?

Kaupade ja teenuste suhtes kohaldatav üldmäär on 21%.

Tasuta õigusabi

Kohaldatav sissetulekukünnis tsiviilasjades

Kui Te ei suuda (täielikult) tasuda advokaadi või vahendaja tasu, võite teatavatel tingimustel saada toetust õigusnõustamisega seotud kulude katteks.

Tasuta õigusabi saavad kõik, kelle aastasissetulek ei ole suurem kui 27 300 eurot (vallaline isik) või 38 600 eurot (abikaasad või kooselupartnerid või üksikvanemaga pered, kus on üks alaealine laps). Tasuta õigusabi ei saa isik, kelle vara väärtus ületab maksuvaba vara künnise. Vt tasuta õigusabi seaduse (Wet op de rechtsbijstand) artiklid 12 ja 34.

Kriminaalõiguse valdkonnas kostja suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Õigusabi on tasuta, kui kohus määrab seadusjärgse esindaja (vt tasuta õigusabiseaduse artikkel 43). Teistel juhtudel võib õigusabinõukogu määrata advokaadi isikule, kellel on õigus olla esindatud advokaadi poolt vastavalt karistusseadustikule või kriminaalkohtumenetluse seadustikule (vt tasuta õigusabiseaduse artikkel 44). Tasuta õigusabiseaduse artikli 35 kohaselt peab menetluse pool tasuma oma osa proportsionaalselt oma sissetulekuga kohtuasjade puhul, kus õigusabi antakse määramise korras.

Kriminaalõiguse valdkonnas ohvrite suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Tasuta õigusabiseaduse artiklis 44 on sätestatud, et seksuaalkuritegude või vägivaldsete kuritegude ohvrite õigusabi on tasuta, olenemata ohvri maksejõulisusest, kui asjas on esitatud süüdistus ning ohvril on õigus saada kompensatsiooni vastavalt vägivallakuritegude hüvitamise fondi seaduse (Wet schadefonds geweldsmisdrijven) artiklile 3

Kas esindamine on kohustuslik?

Kumbki pool ei pea kasutama advokaati, kui asja arutab kantonikohtunik või tegemist on üüriasjaga. Kõikide muude tsiviilkohtumenetluste korral esimese astme kohtus või apellatsioonikohtus tuleb palgata advokaat.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Otsuse selle kohta, kumb pool kannab menetluskulud, teeb kohus. See tehakse ühtse määra alusel (mitte tegelikult kantud kulude alusel).

Eksperditasud

Ekspertide tasud on erinevad. Kohaldatavad tasud leiate 16. augusti 2003 aasta määruses kriminaalkohtumenetluse kulude kohta (Besluit tarieven in strafzaken 2003), millega määratakse kindlaks hüvitatavad määrad kriminaalmenetluse kulude seaduse (Wet tarieven in strafzaken) artiklite 3, 4, 6, 7, 17 ja 18 tähenduses.

Tõlkijate ja tõlkide tasud

Tõlkijate ja tõlkide tasud hüvitatakse järgmiselt:

  • tõlkidele makstakse tunnitasu 43,89 eurot,
  • tõlkijatele makstakse iga tõlgitud rea eest. Tõlked prantsuse, saksa ja inglise keelest või prantsuse, saksa ja inglise keelde hüvitatakse summas 0,79 eurot rea kohta. Muude levinud Euroopa keelte korral on tasu 1,20 eurot rea eest. Ülejäänud Euroopa keelte korral ja levinud, kuid muude kui Euroopa riikide keelte korral on tasu 1,51 eurot rea eest ning ülejäänud muude kui Euroopa riikide keelte korral 1,69 eurot rea eest.

Lisateavet tõlkijate ja tõlkide tasude kohta leiate 2003 aasta määruses kriminaalkohtumenetluse kulude kohta.

Seotud lingid

Madalmaade lepitajate liit

Õigusinfo büroo

Kohtupraktika

Menetluskulud

Tasuta õigusabi seadus

Seadus kriminaalmenetluse kulude kohta

2003. aasta määrus kriminaalmenetluse kulude kohta

Viimati uuendatud: 07/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.