Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kulud

Holland

Sellel leheküljel esitatakse teavet menetluskulude kohta Madalmaades.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik

Madalmaades ei ole tasustamine reguleeritud, välja arvatud doteeritud õigusabi pakkuvatele isikutele makstavad tasud.

Kindlaksmääratud kulud

Tsiviilmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Tsiviilmenetluse kulude seaduses (WTBZ ­ Wet tarieven in burgerlijke zaken) sätestatakse, et tsiviilasja pooled peavad maksma registreerimistasud.

Kriminaalmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Madalmaade kriminaalõiguse kohaste kriminaalmenetluste puhul puuduvad pooltel kindlaksmääratud kulud.

Konstitutsioonikohtu menetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Madalmaade õigussüsteemis puuduvad õigussätted põhiseadust käsitlevate asjade menetlemiseks kohtus.

Tsiviilmenetluse etapp, kus poolte kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Tsiviilmenetlustes nõutakse kindlaksmääratud tasu igalt hagejalt, niipea kui esimest korda kuulutatakse välja, et kohtuasi võetakse menetlusse, ning igalt kostjalt, kes on ilmunud kohtusse. Iga kohus nõuab kindlaksmääratud lõivu kõikide hagiavalduste (välja arvatud artikli 14 lõikes 3 osutatud hagiavalduste) või kaitse avalduste esitamise eest. Kõnealuse tasu maksmata jätmine või hilinenud tasumine ei mõjuta põhimenetlust.

Kriminaalmenetluse etapp, kus poolte kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kohaldatakse samu sätteid nagu tsiviilmenetluste puhul.

Õigusesindaja antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Selles valdkonnas seadusest tulenevad kohustused puuduvad. Need võib siiski tuletada 1992. aasta advokatuuri eetikakoodeksist (täpsema teabe saamiseks vt Madalmaade advokatuuri veebisaiti) ja ELi advokaatide eetikakoodeksist. Vt nt advokaatide eetikakoodeksi eeskirja nr 26, milles sätestatakse, et kui advokaat võtab ülesande vastu, arutab ta sellega kaasnevaid finantsmõjusid kliendiga ning esitab üksikasjad arvete esitamise viisi ja sageduse kohta. Ka ELi advokaatide eetikakoodeksi artikli 3 lõike 7 punktis 1 sätestatakse, et advokaat peaks alati püüdma saavutada kliendi vaidluse kõige kulutõhusama lahendamise ning peaks andma kliendile asjakohastes etappides nõu kokkuleppe saavutamise soovitatavuse kohta ja/või alternatiivsete vaidluste lahendamise võimaluste kohta.

Võitnud poole kohtukulud

Tsiviilasjades võivad võitnud poolele tekkida järgmised kulud:

  • õigusabi (nt advokaaditasud);
  • tunnistajate või ekspertide tasustamine või hüvitamine;
  • reisi- ja majutuskulud ning
  • muud kohtukulud ja õigusabiga mitteseotud kulud.

Kaotanud poole kohtukulud

Kaotanud poolele võivad kaasneda samad kulud, mis võitnud poolele, kuid lisaks võib kohtunik otsustada, et kaotanud pool peab kandma ka võitnud poole kulud.

Kulude kindlaksmääramise õiguslik alus

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Madalmaades?

Selleks võib tutvuda tsiviilmenetluste tasude seaduse ja teiste Madalmaade õigusaktidega muu hulgas Madalmaade valitsuse veebisaidil.

Millistes keeltes on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Madalmaades?

Teavet on võimalik leida ainult hollandi keeles.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Teave on kättesaadav Madalmaade vahendusinstituudist (NMI) ning kohtu poolt üleantud vahendusmenetlusi käsitlevalt Madalmaade kohtusüsteemi ja Madalmaade ülemkohtu veebisaidilt.

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Veebisaidid kulude kohta

Madalmaade kohtusüsteemi ja Madalmaade ülemkohtu veebisaidi teatud osa (menetluskulud; Kosten van een procedure) pakub juurdepääsu täiendavale teabele menetluskulude kohta.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Kohtunõukogu (Raad voor de rechtspraak) aastaaruanne sisaldab näitajaid menetluste lõpetamiseks kulunud aja kohta. Aruanne on Internetis kättesaadav Madalmaade kohtusüsteemi veebilehel.

Käibemaks

Kuidas on see teave esitatud?

Kulusid käsitleva teabe avaldamisel ei sisalda esitatud summad käibemaksu (kui see on asjakohane).

Millised on kohaldatavad määrad?

Kaupade ja teenuste suhtes kohaldatav üldmäär on 21%.

Õigusabi

Kohaldatav sissetulekukünnis tsiviilasjades

Vt õigusabiseaduse (WRB) (Wet op de rechtsbijstand) artikli 12 lõiget 1 koostoimes artikliga 34.

Kriminaalõiguse valdkonnas kostja suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Õigusabi on tasuta, kui kohus määrab seadusjärgse esindaja (vt WRB artikkel 43). Teistel juhtudel võib õigusabinõukogu määrata advokaadi isikutele, kellel on õigus olla esindatud sellise advokaadi poolt vastavalt karistusseadustikule või kriminaalmenetluse seadustikule (vt õigusabiseaduse artikli 44 lõige 1). Õigusabiseaduse artikli 35 kohaselt peab menetluse pool tasuma oma osa proportsionaalselt tema sissetulekuga kohtuasjade puhul, kus õigusabi antakse määramise korras.

Kriminaalõiguse valdkonnas ohvrite suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Õigusabiseaduse artikli 44 lõikes 4 sätestatakse, et seksuaalkuritegude või vägivaldsete kuritegude ohvrite õigusabi on tasuta, olenemata ohvri maksejõulisusest, kui menetlus on algatatud ning kui ohvril on õigus saada kompensatsiooni vastavalt kriminaalkorras karistatava teoga tekitatud vigastuste kompenseerimise fondi seaduse artiklile 3.

Kostjatele õigusabi andmisega seotud muud tingimused

Õigusabi ei anta:

  • kui sellekohane taotlus on esitatud seoses kriminaalasjaga ning
  • kui rikutud seaduse alusel määratakse tõenäoliselt trahv, mis on madal võrreldes kostja sissetulekuga. Vt õigusabiseaduse artikli 12 lõike 2 punkti c.

Õigusabi ja õigusabi määramise kriteeriumeid kehtestava määruse artikli 5 lõikes 1 sätestatakse, et kriminaalmenetluste puhul õigusabi ei anta (välja arvatud konsultatsiooni ajal), kui kohtuasja arutatakse piirkondlikus kohtus. Nimetatud artikli teises lõikes nähakse ette, et erandina esimesest lõikest võib advokaadi määrata juhul, kui see on põhjendatud kohtualuse tähtsate huvidega või kui see on nõutav kohtuasja konkreetsetest faktidest või õiguskeerukusest tulenevalt.

Kuludeta kohtumenetlused

Kostjad ja hagejad ei pea tasuma ühtegi kindlaksmääratud tasu, kui asja arutab piirkondlik kohus või üüritribunal.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Otsuse selle kohta, kumb pool kannab menetluskulud, teeb kohus ühtse määra alusel (st mitte tegelikult kantud kulude alusel).

Ekspertide tasud

Ekspertide tasud on erinevad. Teavet tasude kohta leiate 28. augusti 2012 aasta määrusest, millega muudetakse 2003. aasta määrust kriminaalmenetlusega seotud kulude kohta. Selle määrusega kohandatakse 2003. aasta määrust kriminaalmenetlusega seotud kulude kohta.

Tõlkijate ja tõlkide tasud

Tõlkijate ja tõlkide tasud sätestab julgeoleku- ja justiitsministeerium:

  • Tõlkidele makstakse tunnitasu 43,89 eurot. Lisaks makstakse kohtutõlkidele ühekordset tasu suuruses 20,23 eurot, et kompenseerida reisimiseks ja ootamiseks kulunud aeg (kindlaksmääratud tasu). Reisikulud hüvitatakse suuruses 1,55 eurot kilomeetri kohta.
  • Tõlked prantsuse, saksa ja inglise keelest või prantsuse, saksa ja inglise keelde hüvitatakse summas 0,79 eurot rea kohta. Teiste keelte puhul makstakse 0,14 eurot sõna kohta (sihtkeeles) ning idamaakeelte puhul makstakse 0,28 eurot tähemärgi kohta.

Seonduvad lingid

NMI vahendus

Kohtusüsteem

Bestanden

Madalmaade aruanne kulude läbipaistvuse uuringu kohta PDF (702 Kb) en

Viimati uuendatud: 01/03/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.