Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Kulud

Põhja-Iirimaa

Sellel lehel esitatakse teavet menetluskulude kohta Põhja-Iirimaal.

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik

Nii maakohtu kui ka kõrgemate kohtute puhul on olemas kulude astmestikud, millest osad sisaldavad spetsialistide tasusid.

Koopia õigusaktidest, millega sätestatakse maakohtu kulude astmestikud, on kättesaadav Ühendkuningriigi Avaliku Sektori Teabe Talitusest. Kõrgema astme kohtu kulude astmestikud ei ole veebi teel kättesaadavad. Need astmestikud kehtivad ainult teatavatel juhtudel ja teatavatel tingimustel, need ei ole üldkohaldatavad.

Kohtukulude hindaja võib hinnata kohtukulusid mõningatel juhtudel: näiteks lahutusmenetluses ja arvelduskorralduse menetluses. Need kulud hõlmaksid ka õigusnõustaja tasusid.

Põhja-Iirimaa Õigusteenuste Komisjon kinnitab kindlasummalised tasud 1995. aasta lapsi käsitleva määrusega (Põhja-Iirimaa) reguleeritud, õigusabiga kaetavate lapse eestkoste asjade eest.

 • Perekonnaasjade kohtus toimuvate menetluste eest, mida rahastatakse ABWORi kava alusel (assistance by way of representation ehk õigusesindaja kaudu antav abi), tasutakse tunnitasu või kindlasummalise (üld)tasu alusel.
 • Perekonnaasjade kõrgema astme kohtus toimuvate menetluste puhul, mille suhtes kohaldatakse 1981. aasta õigusabi määruse (Põhja-Iirimaa) (õigusnõustajate ja kaitsjate tasustamine maakohtu menetlustes) artiklit 3, määratakse kulud ja tasutakse need tavatasude alusel. Kui artiklit 3 ei kohaldata, määratakse kulud ja tasutakse need tunnitasu alusel määruse artiklis 2 sätestatud ülemmäära piires.
 • Rahukohtus toimuvates lahuselu ja elatisemenetlustes, mida rahastatakse ABWORi kava alusel, määratakse kulud ja tasutakse need kindlasummalise tasu alusel.
 1. Õigusnõustajad (solicitors)
 2. Põhja-Iirimaa Õigusühingu veebisaidilt võib saada abi õigusnõustaja otsimisel, kuid seal ei ole teavet õigusesindamise kulude kohta, sest need sõltuvad paljudest konkreetse asja eripärast tingitud teguritest.
 3. Vandeadvokaadid (barristers)
 4. Põhja-Iirimaa Advokatuuri Raamatukogu veebisaidilt võib saada abi vandeadvokaadi otsimisel, kuid seal ei ole teavet õigusesindamise kulude kohta, sest need sõltuvad paljudest konkreetse asja eripärast tingitud teguritest.

Kindlaksmääratud kulud

Kindlaksmääratud kulud tsiviilmenetluses

Vaidluspoole kindlaksmääratud kulud tsiviilasja menetluses

Konstitutsioonikohtu menetluse kindlaksmääratud kulud sõltuvad menetluse algatamisjärgsest kohtust ja nende eest küsitakse asjaomase astme kohtu määratud hinda. Kehtivad kohtukulud leiate Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse veebisaidilt.

Need ei hõlma õigusesindaja kulusid.

Eraldi kulud tekivad menetlusega Ühendkuningriigi Ülemkohtus ja need on esitatud siin: Ühendkuningriigi Ülemkohtu tasud.

Millises tsiviilasja menetluse etapis tuleb kindlaksmääratud kulud tasuda?

Kohtukulud makstakse tavaliselt kohtuasja algatamisel, kuid kohtuasja menetlemisel võivad tekkida kulud seoses lisamenetlustega: näiteks ajutiste meetmete kohaldamise taotlused, hindamismenetlused jne.

Tasuta õigusabi mittesaava isiku õigusabikulud tuleb kokku leppida isiku ja tema õigusesindaja vahel.

Kriminaalmenetluse kindlaksmääratud kulud

Kriminaalmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Kriminaalmenetluses ei maksa tasuta õigusabi saav süüdistatav õigusabikulude eest. Tasuta õigusabi mittesaava isiku õigusabikulud tuleb kokku leppida isiku ja tema õigusesindaja vahel.

Millises kriminaalmenetluse etapis tuleb kindlaksmääratud kulud tasuda?

Menetluse tsiviilosaliste kulud, nagu tunnistajate kulud ja ekspertide tasud, tasutakse tavaliselt menetluse lõpetamisel. Tegemist ei ole siiski kindlaksmääratud kuludega ja nende suurus sõltub asja laadist.

Konstitutsioonikohtu menetluste kindlaksmääratud kulud

Konstitutsioonikohtu menetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Konstitutsioonikohtu menetluse kindlaksmääratud kulud sõltuvad menetluse algatamisjärgsest kohtust ja nende eest küsitakse asjaomase astme kohtu määratud hinda. Kehtivad kohtukulud leiate Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse veebisaidilt.

Need ei hõlma õigusesindaja kulusid.

Eraldi kulud tekivad Lordide Kotta suunatud konstitutsioonikohtu menetluste puhul. Lordide Koja menetlus asendatakse uue Ühendkuningriigi Ülemkohtu menetlusega. Ülemkohtu kulud ei ole veel välja töötatud.

Konstitutsioonikohtu menetluse etapp, kus kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kohtukulud makstakse tavaliselt kohtuasja algatamisel, kuid kohtuasja menetlemisel võivad tekkida kulud seoses lisamenetlustega: näiteks ajutiste meetmete kohaldamise taotlused, hindamismenetlused jne.

Tasuta õigusabi mittesaava isiku õigusabikulud tuleb kokku leppida isiku ja tema õigusesindaja vahel.

Õigusesindajate antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Õigusnõustajad peavad esitama umbkaudse hinnangu poolte võimalike kulude kohta. Kulud sõltuvad muidugi asja edenemisest/arengust ja täpset hinnangut ei pruugi menetluse alguses olla võimalik anda.

Kulude kindlaksmääramise õiguslik alus

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Põhja-Iirimaal?

Teavet kohtukulude kohta leiate Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse veebisaidilt.

Põhja-Iirimaa Õigusühingu ja Põhja-Iirimaa Advokatuuri Raamatukogu veebisaitidelt võib saada abi õigusesindaja otsimisel, kuid nendel saitidel puudub teave õigusesindamise kulude kohta, sest need sõltuvad kohtuasjast ja sellest, kas pooltel on õigus tasuta õigusabile.

Mis keeles on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Põhja-Iirimaal?

Teavet kohtukulude kohta leiate inglise keeles Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse veebisaidilt. Seda teavet võib taotluse korral mitmesse keelde tõlkida lasta.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Teavet leiate Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse veebisaidilt.

Lisateavet võib leida ka Põhja-Iirimaa Õigusühingu veebisaidilt.

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Veebisait kulude kohta

Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse veebisaidil on loetletud kõik kohtukulud.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Statistikat kohtute tegevuse kohta võib leida Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse veebisaidilt.

Kust leida teavet konkreetse menetluse keskmiste kogukulude kohta?

Sellise teabe allikat ei ole.

Maakohtu ja kõrgema astme kohtu puhul on olemas kulude astmestikud. Need on ainult juhised, mitte lõplikud kulud, sest kõikidel juhtudel need ei kehti. Need kehtivad vaid konkreetses astmes toimuvate menetluste puhul.

Maakohtu kehtiva astmestiku leiab Avaliku Sektori Teabe Talituse veebisaidilt.

Kõrgema astme kohtu kulude astmestikud ei ole veebi teel kättesaadavad.

Käibemaks

Kuidas on see teave esitatud?

Tasutud ulatuses käibemaksu võib tagasi saada kuludelt, tasudelt ja lõivudelt 1983. aasta käibemaksuseaduse tähenduses. Kohtukulude üksikasjad leiate Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse veebisaidilt, kus kulud on esitatud käibemaksuta.

Õigusabi

Kohaldatav sissetulekukünnis tsiviilasjades

Õigusabi antakse tavaliselt üksikisikule, kelle aastane kasutadajääv sissetulek ei ületa 9937 inglise naela, välja arvatud isikukahju juhtumid, kus ülemmäär on 10955 naela. Mõningate avalike lapse eestkostet käsitlevate perekonnaõiguslike menetluste puhul antakse õigusabi ilma isiku sissetulekut arvestamata; tegemist on lapsi käsitleva määruse järgsete menetlustega. Lisateabe saamiseks pöörduge Põhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistuse poole.

Kriminaalõiguse valdkonnas kahtlusaluse/süüdistatava suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Sissetulekukünnist õigusabi andmiseks kahtlusalusele või süüdistatavale Põhja-Iirimaal ei ole. Kohtunik määrab kahtlusalusele või süüdistatavale õigusabi, kui ta on veendunud, et isikul puuduvad piisavad vahendid õigusesindaja palkamiseks.

Kriminaalõiguse valdkonnas ohvrite suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Ohvritele ei anta kriminaalasjades õigusabi.

Kui kuriteoohver soovib hüvitist saada, õigusabi üldiselt ei kohaldata. Valitsus on loonud eraldi kava kuriteoohvritele hüvitise maksmiseks. Põhja-Iirimaal on selleks kuriteokahjude hüvitamise kava (Criminal Injury Compensation Scheme). Selle kava kohaselt ei ole ohvritel õigusnõu ega esindamist hüvitise taotlemisel vaja. Abi taotluse koostamiseks saab tasuta valitsuse rahastatavast asutusest Põhja-Iirimaa Ohvriabiteenistus.

Ohvritele pakutakse kriminaalasjades tuge, mis ei kujuta endast õigusabi. Näiteks Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse veebisait pakub teavet ja virtuaalset menetluskäiku ohvritele ja tunnistajatele.

Heategevusorganisatsioon Põhja-Iirimaa Ohvriabiteenistus pakub emotsionaalset tuge, teavet ja praktilist abi kuriteo ohvriks langenud inimestele.

Kahtlusalusele / süüdistatavale õigusabi andmisega seotud muud tingimused

Selleks et saada tasuta kaitsja Põhja-Iirimaal, peavad kahtlusalused või süüdistatavad vastama kahele tingimusele: neil puuduvad piisavad vahendid kaitsja palkamiseks ja kohtumõistmise huvides peaks neile tasuta õigusabi võimaldama.

Kuludeta kohtumenetlused

 • Põhja-Iirimaa Kohtuteenistusel on kord, mille kohaselt saab kohtukulud kas kustutada või anda neist vabastuse. Selleks kontrollitakse sissetulekut ja taotlejad peavad täitma kindla vormi.
 • Kohtumenetlus on tasuta kahtlusalusele või süüdistatavale, kellele on antud kriminaalmenetluses õigusabi.
 • Nagu eespool osutatud, antakse õigusabi tavaliselt üksikisikule, kelle aastane kasutadajääv sissetulek ei ületa 9957 inglise naela.
 • Mõningate avalike lapse eestkostet käsitlevate perekonnaõiguslike menetluste puhul antakse õigusabi ilma isiku sissetulekut arvestamata; tegemist on lapsi käsitleva määruse järgsete menetlustega.
 • Kulude määramine või nendest vabastamine on kohtuniku otsustada.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Kulude määramine on kohtuniku otsustada. Põhja-Iirimaa kõrgemate kohtute kodukord ja maakohtu kodukord (Põhja-Iirimaa) sisaldavad kulusid käsitlevaid eeskirju, kuid need ei ole veebi teel kättesaadavad.

Ekspertide tasud

Ekspertide arv on piiratud kohtu kodukorraga – Põhja-Iirimaa kõrgemate kohtute kodukorra ja maakohtu kodukorraga (Põhja-Iirimaa). Ekspertide puhul kindlaksmääratud kulusid ega kulude astmestikku ei ole, sest tasud sõltuvad eksperdi liigist ja nende ülesannetest menetluses.

Tõlkijate ja tõlkide tasud

Kui tsiviilasja või perekonnaasja rahastatakse eraallikatest, peab tõlgi teenuseid vajav pool tõlke ise organiseerima ja tasud ise maksma.

Põhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus korraldab ja rahastab kesksetest allikatest tõlgi teenused inglise keelt mitte kõnelevale menetlusosalisele järgmistes asjades: järelevalveasutusse paigutamine, lapsi hõlmavad perekonnaasjad või perevägivallaasjad (sealhulgas sundabielu).

Kui kohtuasi nimetatu alla ei kuulu, võidakse tõlgi kulud siiski hüvitada, kui kohtunik tõdeb, et see on kohtuasja poolele ainus võimalus menetlust mõista, ja kui pool ei suuda leida avalikku rahastamist ega tasuda tõlgi kulusid ise või kui kohtunik sõnaselgelt otsustab tõlgi määrata.

Kui Põhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus määrab tõlgi ja hüvitab tema tasud, kinnitatakse see kirjalikult määramisotsuses. Tasu võib kohtuasjati erineda, sõltudes kohtuistungi pikkusest, kohtusse saabumise ja sealt lahkumise teekonna ja sõiduaja pikkusest ning tõlgi sõiduvahendist. Tasu tingimusi kohaldatakse kõikide asjade puhul rangelt, et ei tekiks ülemäärast hüvitamist.

Seonduvad lingid

Põhja-Iirimaa Õigusühing

Põhja-Iirimaa Advokatuuri Raamatukogu

Ühendkuningriigi Avaliku Sektori Teabe Talitus

Teave kohtukulude kohta Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuselt

Põhja-Iirimaa Kohtuteenistus

Teave Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse ettevõtteregistrist

Põhja-Iirimaa Ohvriabiteenistus

Teave Põhja-Iirimaa Kohtuteenistuse poolt ohvritele ja tunnistajatele pakutava toe kohta

http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/pages/default.aspxSeonduvad manused

Ühendkuningriigi aruanne kulude läbipaistvuse uuringu kohta PDF (448 Kb) en

Viimati uuendatud: 26/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.