Kulud

Rumeenia

Liikmesriikidel paluti perekonnaõiguse küsimuses (lahutus) selgitada, milline on lahutusavalduse esitaja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Paar abiellub. Sellele järgneb lahuselu ja otsus lahutada. B – piiriülene juhtum. Kaks sama liikmesriigi (liikmesriik A) kodanikku abielluvad. Abielu sõlmitakse liikmesriigis A. Pärast abiellumist asub paar elama ja töötama teise liikmesriiki (liikmesriik B), millest saab nende alaline elukoht. Mõne aja pärast asutakse lahus elama, kusjuures naine pöördub tagasi liikmesriiki A, kuid mees jääb liikmesriiki B. Paar otsustab lahutada. Vahetult pärast liikmesriiki A naasmist esitab naine liikmesriigi B kohtule lahutusavalduse.

Sisu koostaja:
Rumeenia

MÄRKUSED – 1. Kõikide juhtumite kohta esitatud vastuste puhul on lähtutud eeldusest, et hagi on esitatud Rumeenia kohtusse 2. Parema arusaadavuse eesmärgil on kulude arvutamisel võetud aluseks järgmine hüpoteetiline kurss: 1 EUR = 4 RON (Rumeenia leu).

Kulud Rumeenias

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumite näited

Kohus

Edasikaebus

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Esialgsed kohtukulud

Juhtum A

39,3 Rumeenia leud (umbes 10 eurot), mis koosneb 39 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).

Erandina 8,3 Rumeenia leud (umbes 2 eurot), mis koosneb 8 Rumeenia leust (kohtutasud) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks), kui poolel puudub sissetulek või see on väiksem riiklikust alampalgast.

Spetsiaalsete kohtutöötajate (kohtusekretärid) koostatud erinevatest menetlusdokumentidest lihtkoopiate saamiseks tuleb maksta kopeerimistasu (0,05 kuni 1,25 eurot koopia kohta).

Legaliseerimine – tõestamine.
Kohtuotsuse tõestatud koopia saamiseks
2,15 Rumeenia leud (umbes 0,5 eurot), mis koosneb 2 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks).

Legaliseerimine – 1,15 Rumeenia leud (umbes 0,25 eurot), mis koosneb 1 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks)ainult juhul, kui seda on poole jaoks vaja.

Käesoleval juhul ei ole otsust võimalik edasi kaevata, kuna abielulahutus toimub mõlema poole nõusolekul.

Juhtum B

39,3 Rumeenia leud (umbes 10 eurot), mis koosneb 39 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).

Erandina 8,3 Rumeenia leud (umbes 2 eurot), mis koosneb 8 Rumeenia leust (kohtutasud) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks), kui poolel puudub sissetulek või see on väiksem riiklikust alampalgast.

Spetsiaalsete kohtutöötajate (kohtusekretärid) koostatud erinevatest menetlusdokumentidest lihtkoopiate saamiseks tuleb maksta kopeerimistasu (0,05 kuni 1,25 eurot koopia kohta).

Legaliseerimine – tõestamine.
Kohtuotsuse tõestatud koopia saamiseks
2,15 Rumeenia leud (umbes 0,5 eurot), mis koosneb 2 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks).

Legaliseerimine – 1,15 Rumeenia leud (umbes 0,25 eurot), mis koosneb 1 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks)ainult juhul, kui seda on poole jaoks vaja.

Käesoleval juhul ei ole otsust võimalik edasi kaevata, kuna abielulahutus toimub mõlema poole nõusolekul.


Juhtumite näited

Vaidluste alternatiivne lahendamine

Kas selline võimalus on olemas seda liiki asjade puhul?

Kulud

Juhtum A

Jah

Kulud määratakse kindlaks vahenduslepingus vastavalt poolte ja vahendaja kokkuleppele.

Juhtum B

Jah

Kulud määratakse kindlaks vahenduslepingus vastavalt poolte ja vahendaja kokkuleppele.


Juristi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Juhtumite näited

Advokaat

Kohtutäitur

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsuse tegemisele eelnevad kulud

Kohtuotsuse tegemisele järgnevad kulud

Juhtum A

EI

Kulud erinevad, olenevalt õigusabilepingust.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav, kuna esindaja kasutamine ei ole kohustuslik.

EI

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Juhtum B

EI

Kulud erinevad, olenevalt õigusabilepingust.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav, kuna esindaja kasutamine ei ole kohustuslik.

EI

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.


Juhtumite näited

Ekspert

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

EI

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Juhtum B

EI

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud


Juhtumite

näited

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas see on olemas? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Kulud

Juhtum A

Jah. Sellise asja puhul aga tunnistajaid ei nõuta.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Juhtum B

Jah. Sellise asja puhul aga tunnistajaid ei nõuta.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.Õigusabi maksumus ja muud hüvitisedJuhtumite

näited

Õigusabi

Millal ja millistel tingimustel seda antakse?

Millal on abi täielik?

Tingimused?

Juhtum A

Vt 1. lisa.

Vt 1. lisa.

Vt 1. lisa.

Juhtum B

Vt 1. lisa.

Vt 1. lisa.

Vt 1. lisa.
Juhtumite

näited

Hüvitised

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kui hüvitamine on osaline, kui suur osa hüvitatakse?

Milliseid kulusid ei hüvitata kunagi?

Kas on olukordi, kus õigusabi/menetlusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Juhtum A

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav, kuna abielulahutus toimub mõlema poole nõusolekul.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav, kuna abielulahutus toimub mõlema poole nõusolekul.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav, kuna abielulahutus toimub mõlema poole nõusolekul.

EI

Juhtum B

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav, kuna abielulahutus toimub mõlema poole nõusolekul.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav, kuna abielulahutus toimub mõlema poole nõusolekul.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav, kuna abielulahutus toimub mõlema poole nõusolekul.

EIKirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumite näited

Kirjalik tõlge

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud?

Juhtum A

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Juhtum B

Kui kohtule (kohtuasja toimiku osana) esitatavad dokumendid on mõnes muus keeles.

Kulud võivad tõlkelepingust olenevalt erineda või, kui tõlke teeb kohtu nõudmisel vandetõlk, tuleb selle eest maksta 33,56 Rumeenia leud (umbes 8 eurot) A4 formaadis lehekülje kohta.


Juhtumite

näited

Suuline tõlge

Muud piiriüleste vaidluste erikulud?

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud?

Kirjeldus

Ligikaudsed kulud?

Juhtum A

Kui pool, kes peab ilmuma kohtusse on kurttumm või ei oska kirjutada.

23,15 Rumeenia leud tunnis (umbes 6 eurot).

-

-

Juhtum B

Kui vähemalt üks pooltest ei räägi rumeenia keelt.

23,15 Rumeenia leud tunnis (umbes 6 eurot).

Jah, kuid riik annab nende puhul toetusi.

-


Viimati uuendatud: 04/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.