Kulud

Rumeenia

Liikmesriikidel paluti perekonnaõiguse küsimuses (alimendid) selgitada, milline on hageja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Mees ja naine on elanud mitu aastat koos, kuid ei ole omavahel abielus.  Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Kohtuotsusega antakse lapse eestkosteõigus emale. Ainsaks jätkuvaks vaidlusküsimuseks on alimentide summa, mille isa võlgneb emale lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest. Ema esitab selle kohta hagi. B – piiriülene juhtum, kui advokaat asub liikmesriigis A. Mees ja naine elavad koos liikmesriigis (liikmesriik B), kuid ei ole omavahel abielus. Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Liikmesriigi B kohtu otsusega antakse lapse eestkosteõigus emale. Isa nõusolekul asuvad ema ja laps elama teise liikmesriiki (liikmesriik A), millest saab nende alaline elukoht. Jätkuvaks vaidlusküsimuseks on alimentide summa, mille isa võlgneb emale lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest. Ema esitab selle kohta liikmesriigis A hagi.

Sisu koostaja:
Rumeenia

Kulud Rumeenias

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumite näited

Kohus

Edasikaebus

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Juhtum A

Kohtukulud puuduvad.

Spetsiaalsete kohtutöötajate (kohtusekretärid) koostatud erinevatest menetlusdokumentidest lihtkoopiate saamiseks tuleb maksta kopeerimistasu (0,05 kuni 1,25 eurot koopia kohta).

1. Legaliseerimine – tõestamine.
Kohtuotsuse tõestatud koopia saamiseks
2,15 Rumeenia leud (umbes 0,5 eurot), mis koosneb 2 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks).

2. Kohtuotsusele täitedokumendi lisamine – 4,15 Rumeenia leud (umbes 1 euro), mis koosneb 4 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks).

3. Legaliseerimine – 1,15 Rumeenia leud (umbes 0,25 eurot), mis koosneb 1 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks)ainult juhul, kui seda on poole jaoks vaja.

Kohtukulud puuduvad.

Spetsiaalsete kohtutöötajate (kohtusekretärid) koostatud erinevatest menetlusdokumentidest lihtkoopiate saamiseks tuleb maksta kopeerimistasu (0,05 kuni 1,25 eurot koopia kohta).

-

Juhtum B

Kohtukulud puuduvad

Spetsiaalsete kohtutöötajate (kohtusekretärid) koostatud erinevatest menetlusdokumentidest lihtkoopiate saamiseks tuleb maksta kopeerimistasu (0,05 kuni 1,25 eurot koopia kohta).

1. Legaliseerimine – tõestamine.
Kohtuotsuse tõestatud koopia saamiseks
2,15 Rumeenia leud (umbes 0,5 eurot), mis koosneb 2 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks).

2. Kohtuotsusele täitedokumendi lisamine – 4.15 Rumeenia leud (umbes 1 euro), mis koosneb 4 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks).

3. Legaliseerimine – 1,15 Rumeenia leud (umbes 0,25 eurot), mis koosneb 1 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks)ainult juhul, kui seda on poole jaoks vaja.

Kohtukulud puuduvad

Spetsiaalsete kohtutöötajate (kohtusekretärid) koostatud erinevatest menetlusdokumentidest lihtkoopiate saamiseks tuleb maksta kopeerimistasu (0,05 kuni 1,25 eurot koopia kohta).

-


Juhtumite näited

Vaidluste alternatiivne lahendamine

Kas seda liiki asjade puhul on selline võimalus olemas?

Kulud

Juhtum A

Jah

Kulud määratakse kindlaks vahenduslepingus

vastavalt poolte ja vahendaja kokkuleppele.

Juhtum B

Jah

Kulud määratakse kindlaks vahenduslepingus

vastavalt poolte ja vahendaja kokkuleppele.Juristi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Juhtumite näited

Advokaat

Kohtutäitur

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsuse tegemisele eelnevad kulud

Kohtuotsuse tegemisele järgnevad kulud

Juhtum A

EI

Kulud erinevad, olenevalt õigusabilepingust.

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav, kuna esindaja kasutamine ei ole kohustuslik.

EI

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav, sest täitmisele saab pöörata üksnes kohtuotsust (mis on tehtud kohtuistungi lõpus), kui kaotanud pool (isa) ei täida seda vabatahtlikult

Kohtuotsusele täitedokumendi lisamine – 10,3 Rumeenia leud (umbes 2,5 eurot), mis koosneb 10 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).

Teavitamine – miinimumtasu 20 Rumeenia leud (umbes 5 eurot) ja maksimumtasu 400 Rumeenia leud (umbes 100 eurot).

Kohtutäituri tasud – miinimumtasu 50 Rumeenia leud (umbes 12,5 eurot) ja maksimumtasu 500 Rumeenia leud (umbes 125 eurot).

Juhtum B

EI

Kulud erinevad olenevalt õigusabilepingust.

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav, kuna esindaja kasutamine ei ole kohustuslik.

EI

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav, sest täitmisele saab pöörata üksnes kohtuotsust (mis on tehtud kohtuistungi lõpus), kui kaotanud pool (isa) ei täida seda vabatahtlikult.


Juhtumite näited

Ekspert

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

EI

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav.

Juhtum B

EI

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav.Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud


Juhtumite

näited

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas see on olemas? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Kulud

Juhtum A

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav, kuna tunnistajaid üle ei kuulata.

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav, kuna tunnistajaid üle ei kuulata.

Kui pool taotleb tagatismeetmeid (sekvesteerimise või arestimise tagamine).

10,3 Rumeenia leud (umbes 2,5 eurot), mis koosneb 10 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).

Juhtum B

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav, kuna tunnistajaid üle ei kuulata.

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav, kuna tunnistajaid üle ei kuulata.

Kui pool taotleb tagatismeetmeid (sekvesteerimise või arestimise tagamine).

10,3 Rumeenia leud (umbes 2,5 eurot), mis koosneb 10 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).Õigusabi maksumus ja muud hüvitisedJuhtumite

näited

Õigusabi

Hüvitamine

Millal ja millistel tingimustel seda antakse?

Millal on abi täielik?

Tingimused?

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kui hüvitamine on osaline, kui suur osa hüvitatakse?

Milliseid kulusid ei hüvitata kunagi?

Kas on olukordi, kus õigusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Juhtum A

Vt 1. lisa.

Vt 1. lisa.

Vt 1. lisa.

Jah

Tavaliselt hüvitatakse 100% kuludest.

Kui ema võidab, võib kõik tema kantud kulud käesolevas asjas nõuda sisse isa käest.

EI

Juhtum B

Vt 1. lisa.

Vt 1. lisa.

Vt 1. lisa.

Jah

Tavaliselt hüvitatakse 100% kuludest.

Kui ema võidab, võib kõik tema kantud kulud käesolevas asjas nõuda sisse isa käest.

EIKirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumite

näited

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Muud piiriüleste vaidluste erikulud?

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud?

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud?

Kirjeldus

Juhtum A

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav.

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav.

Kui pool, kes peab ilmuma kohtusse, on kurttumm või ei oska kirjutada.

23,15 Rumeenia leud tunnis (umbes 6 eurot).

Juhtum B

1. Kui kohtule (kohtuasja toimiku osana) esitatavad dokumendid on mõnes muus keeles.

2. Kui pool vaidlustab rumeenia keelde tõlgitud dokumendi õigsuse, võib kohus nõuda dokumendi tõlkimist vandetõlgi poolt.

Kulud võivad tõlkelepingust olenevalt erineda või, kui tõlke teeb vandetõlk kohtu nõudmisel, tuleb selle eest maksta 33,56 Rumeenia leud (umbes 8 eurot) A4 formaadis lehekülje kohta.

Kui vähemalt üks pooltest ei räägi rumeenia keelt.

Riik A = Rumeenia.

23,15 Rumeenia leud tunnis (umbes 6 eurot).

Jah, kuid riik annab nende puhul toetusi.


Viimati uuendatud: 04/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.