Kulud

Rumeenia

Sellel lehel esitatakse teavet kohtukulude kohta Rumeenias.

Sisu koostaja:
Rumeenia

Perekonnaõigus – abielulahutus

Perekonnaõigus – laste eestkoste

Perekonnaõigus – elatis

Äriõigus – leping

Äriõigus – vastutus

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik

Advokaadid

Üldist

Advokaaditasud on erinevad ja olenevad kohtuasja keerukusest, mahukusest ja kestusest. Advokaat ja klient võivad tasu suuruses kokku leppida, kuid peavad seejuures järgima seaduses ja kutseala reguleerivates eeskirjades sätestatud piirmäärasid.

Tasu võib olla:

 • tunnitasu vastavalt töötundidele;
 • kindlaksmääratud summa;
 • tulemusest sõltuv summa: lisaks kindlaksmääratud summale võib advokaat kohtuasja võitmise korral nõuda täiendavat tasu, mis võib olla kindlaksmääratud või muutuv summa (siiski on rangelt keelatud seada advokaadi tasu sõltuvusse ainult kohtuasja tulemusest);
 • nii tunnitasu kui ka kindlasummaline tasu tuleb tasuda sõltumata kohtuasja tulemusest.

Tasu suurust on peaaegu võimatu hinnata, sest vastav teave on kättesaadav ainult advokaadile, kes määrab tasu suuruse pärast kohtuasjaga tutvumist, võttes arvesse kõiki kohtuasjaga seotud asjaolusid, peamiselt töökoormust, hagi hinda ja laadi.

Kohtutäiturid

Üldist

Tasu suurus sõltub toimingust, mida tehakse õigusnormide alusel seoses kohtuotsuse või täitmisele pööramist käsitleva määruse kohase täitetegevusega. Tasude loetelu on kehtestanud justiitsministeerium koostöös kohtutäiturite riikliku ühinguga. Kohtutäiturile maksab täitemenetlust taotlenud pool. Kohtutäituritele makstakse tavaliselt iga toimingu eest eraldi.

Rahasummadega seotud täitetegevuse puhul on maksimumtasu järgmine:

Nõuded, mille väärtus on väiksem kui 50 000 leud

Maksimumtasu on 10 % nõude summast (näiteks kui nõude väärtus on 40 000 leud, ei tohi tasu olla suurem kui 400 leud (100 eurot).

Nõuded, mille väärtus on 50 000–80 000 leud k.a

Maksimumtasu on kindlaksmääratud summa 5000 leud pluss 3 % summast, mille võrra nõude väärtus on suurem kui 50 000 leud.

Nõuded, mille väärtus on 80 000–100 000 leud k.a

Maksimumtasu on kindlaksmääratud summa 5900 leud pluss 2 % summast, mille võrra nõude väärtus on suurem kui 80 000 leud.

Nõuded, mille väärtus on suurem kui 100 000 leud

Maksimumtasu on kindlaksmääratud summa 6300 leud pluss 1 % summast, mille võrra nõude väärtus on suurem kui 100 000 leud.

Üksikasjalik teave vastavalt täitetoimingu liigile makstava miinimum- ja maksimumtasu kohta

Enne kohtuotsuse tegemist (enne nõude esitamist) makstavad tasud

Menetlusdokumentidest teatamine

20-400 leud (5-100 eurot).

Asjaolude tuvastamine ja varade inventuur (tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 239)

100-2 200 leud (25-550 eurot), kui võlgnik on füüsiline isik, või 5 200 leud (1 300 eurot) kui võlgnik on juriidiline isik.

Kinnistusraamatusse keelumärke kandmise taotluse esitamine

50-350 leud (12,5-87,5 eurot).

Konfiskeerimine

10 % tegelikust väärtusest

Sekvesteerimine

100-1 200 leud (25-300 eurot), kui võlgnik on füüsiline isik, või 2 200 leud (550 eurot), kui võlgnik on juriidiline isik.

Täitmisdokumentide koostamisega seotud õigusnõustamine

20-200 leud (5-50 eurot).

 

Menetluse jooksul makstavad tasud

Vara arestimine

Kuni 1000 leu (250 euro) suuruse nõude puhul on miinimumtasu 60 leud (15 eurot);

1000 leud ületava nõude puhul on tasu 60 leud pluss 2 % summast, mille võrra nõue on suurem kui 1000 leud.

Kuni 50 000 leu (12 500 euro) suuruse nõude puhul võib tasu ulatuda 10%ni nõude summast;

50 00180 000 leu (20 000 euro) suuruse nõude puhul on tasu 3% nõude summast;

80 001100 000 leu (25 000 euro) suuruse nõude puhul on tasu 2% nõude summast;

Kui nõue ületab 100 000 leud, on tasu 1% nõude summast.

Vekslite, võlakirjade või tšekkide tasumata jätmisega seotud protest

Miinimumtasu 150 leud (37,5 eurot)

Maksimumtasu 400 leud (100 eurot).

Kohtulik sekvesteerimine

Miinimumtasu 100 leud (25 eurot)

Maksimumtasu 1 200 leud (300 eurot), kui võlgnik on füüsiline isik, ja 2 200 leud (550 eurot), kui võlgnik on juriidiline isik.

 

Pärast menetluse lõppemist (pärast kohtuotsuse tegemist) makstavad tasud

Alaealise eestkoste alla andmine või alaealise elukoha kindlaksmääramine

501 000 leud (umbes 12,5-250 eurot).

Lapsega (alaealisega) suhtlemise / lapse (alaealise) külastamise võimaldamine

50-500 leud (umbes 12,5-125 eurot).

 

Võlgade sissenõudmine

Võlgade/nõuete sissenõudmine süüdistuse esitamise või sissenõude vallasvarale pööramise kaudu

Miinimumtasud

Kuni 1000 leu (250 euro) suuruse nõude puhul 60 leud (15 eurot);

1000 leud ületava nõude puhul on tasu 60 leud pluss 2% summast, mille võrra nõue on suurem kui 1000 leud.

Maksimumtasud

Kuni 50 000 leu (12 500 euro) suuruse summa puhul kuni 10% summast;

50 001-80 000 leu (20 000 euro) suuruse summa puhul 3% summast;

80 001-100 000 leu (25 000 euro) suuruse summa puhul 2% summast ;

Kui summa on suurem kui 100 000 leud, on tasu 1% summast.

Võlgade/nõuete sissenõudmine süüdistuse esitamise või sissenõude kinnisvarale pööramise kaudu

Miinimumtasud

Kuni 1000 leu (250 euro) suuruse nõude puhul 150 leud (37,5 eurot);

1000 leud ületava nõude puhul on tasu 150 leud (37,5 eurot) pluss 2 % summast, mille võrra nõue on suurem kui 1000 leud

Maksimumtasud

Kuni 50 000 leu (12 500 euro) suuruse summa puhul kuni 10% summast;

50 001-80 000 leu (20 000 euro) suuruse summa puhul 3% summast;

80 001-100 000 leu (25 000 euro) suuruse summa puhul 2% summast ;

Kui summa on suurem kui 100 000 leud, on tasu 1% summast.

Tehnilised kohtueksperdid

Tehniliste kohtuekspertide tasud on erinevad. Tehnilise kohtuliku hinnangu eest makstava tasu määrab kindlaks hinnangu tellinud organ, võttes arvesse hindamise keerukust, vajaliku töö mahtu ning tehnilise kohtueksperdi professionaalset kogemust või teaduslikku kraadi.

 • Tehniline kohtulik hindamine toimub kohtute, kriminaalmenetlusorganite või muude organite korraldusel, kelle ülesanded on seotud juhtumi faktide või asjaolude kindlakstegemisega, ning hindamiseks määratakse justiitsministeeriumi volitatud tehnilised kohtueksperdid.
 • Huvitatud isikul on õigus nõuda, et hindamise teostaks määratud tehniline kohtuekspert koos sellise tehnilise kohtueksperdi või spetsialistiga, kelle on määranud asjaomane huvitatud isik (kusjuures sellele eksperdile maksab kõnealune huvitatud isik ja see ekspert annab kõnealusele huvitatud isikule nõu) ning kelle on heaks kiitnud hindamise tellinud õigusasutus. Määratud tehnilise kohtueksperdi tasu määravad kindlaks huvitatud isik ja ekspert ühisel kokkuleppel, tuginedes nende vahel sõlmitud lepingule, ning tasu maksab isik, kes on selle eksperdi nimetanud.

Kindlaksmääratud kulud

Kindlaksmääratud kulud, mida kannavad tsiviilkohtumenetluse pooled

Hagi esitamise kulu: kohtukulud ja riigilõiv

Kohtusse esitatud hagide pealt, mille esitamisel tuleb tasuda kohtukulud, tasutakse riigilõiv.

Kohtukulud

Kohtukulud ulatuvad 0,5 eurost 1 500 euroni.

Rahaliselt määratletavate nõuete puhul (näiteks elatise määramisega seotud kohtuasjades, kaubandusasjades) sõltuvad kohtukulud nõude väärtusest:

Nõude väärtus

Kohtukulud

Kuni 39 leud

2 leud

39,01-388 leud

2 leud pluss 10% summast, mille võrra nõude väärtus ületab 39 leud

388,01-3 879 leud

37 leud pluss 8% summast, mille võrra nõude väärtus ületab 388 leud

3 879,01-19 395,00 leud

316 leud pluss 6% summast, mille võrra nõude väärtus ületab 3 879 leud

19 395,01-38 790,00 leud

1 247 leud pluss 4% summast, mille võrra nõude väärtus ületab 19 395 leud

38 790,01-193 948,00 leud

2 23 leud pluss 2% summast, mille võrra nõude väärtus ületab 38 790 leud

Rohkem kui 193 948,00 leud

5 126 leud pluss 1% summast, mille võrra nõude väärtus ületab 193 948 leud

 

Perekonnaõigusega seotud nõuete puhul on kohtukulud järgmised:

Abielulahutus, mille põhjuseks on abikaasadevaheliste suhete halvenemine, või abielulahutus abikaasade kokkuleppel (Rumeenia perekonnaseadustiku artikli 38 lõiked 1 ja 2)

39 leud (10 eurot)

Abielulahutus, mille põhjuseks on abikaasa raskest haigusest põhjustatud võimetus täita perekonnaga seotud kohustusi (Rumeenia perekonnaseadustiku artikli 38 lõige 3), ja abielulahutus, mille põhjuseks on abikaasa madal sissetulek (riigis kehtestatud miinimumbrutopalgast madalam) või sissetuleku puudumine

8 leud (2 eurot)

Lapse eestkoste ja alaealise elupaiga kindlaksmääramine, et laps saaks kasutada vanema nime

6 leud (2,5 eurot)

 

 • Riigilõiv (umbes 1 euro) – 1,5 kuni 5 leud
 • Kohtuotsused – otsuse tasu (umbes 1 euro)

Kohtuotsused, kohtukutsed ja teated edastatakse kohtumenetluse pooltele, tunnistajatele, ekspertidele või muudele kohtumenetlusega seotud isikutele ja asutustele tasuta.

Kohtutoimiku dokumentidega tutvumine või nendest koopiate tegemine ning kohtu kantseleist tõendite taotlemine on tasuline (kuni 4 leud).

 • Tõestatud otsuse maksumus (alla 1 euro)

Lõplike ja edasikaebamisele mittekuuluvate kohtuotsuste koopiate taotlemine

Riigilõiv on umbes 2 leud

 

Muud menetlused: kindlaksmääratud tasud

Tõlkijate/tõlkide tasud

1. Tõlkijate/tõlkide tasud

Tõlkija/tõlgi tasu määratakse kindlaks tõlkija/tõlgi nimetanud kohtu otsusega. Miinimummäärale 20 leud lisandub:

 • 50% Idamaade keeltest/keeltesse (jaapani keel, hiina keel) või harva kasutatavatest keeltest/neisse keeltesse tõlkimise eest või kiirtõlke (24-48 tunni jooksul) eest;
 • 100% sünkroontõlke eest; tõlkimise eest nädalavahetustel, riigipühadel või puhkepäevadel või kella 22.00st kuni 6.00ni.

Täpsed tasumäärad on järgmised:

Vandetõlgid

23,15 leud (umbes 6 eurot) tunnis või vajaduse korral lühema aja eest (minutid)

Tõlkijad

33,56 leud (umbes 8 eurot) lehekülje eest

 

Seaduses sätestatud juhtudel lisandub tasule käibemaks.

2. Kohtutäituri tasud

Vt eespool kohtutäiturite tasusid käsitlev osa.

Apellatsioonimenetlused

Esimese astme kohtumenetluse kulud on laadilt sarnased apellatsioonimenetluse kuludele, kuid kogukulud on 50% väiksemad.

Tsiviilkohtumenetluse etapp, mille eest tuleb maksta kindlaksmääratud tasu

1. Kohtukulud

Kohtukulud tuleb tasuda ettemaksuna enne asjaomaste dokumentide saamist, töötlemist või väljastamist või taotletud teenuse osutamist. Tegelikult maksab hageja hinnangulised kohtukulud hagi esitamisel. Esimesel kohtuistungil määrab kohus kohtukulude suuruse ja teeb menetluse poolele korralduse tasuda puudujääv summa.

2. Kohtutäituri tasud

Täitmisega seotud kulud tasub ettemaksuna täitmist taotlenud pool. Kohtutäiturile makstav ettemaks ei ole siiski kohtuotsuse täitmisele pööramise tingimus.

3. Tõlkijate/tõlkide tasud

Tõlketeenust taotlenud pool peab tasuma kohtu poolt määratud tasu, sõidukulud ja tõlgi tasu viie päeva jooksul tasu kindlaksmääramisest.

4. Ekspertide tasud

Esialgse tasuna kindlaks määratud summa ja reisikulude ettemaks tuleb vajaduse korral tasuda 5 päeva jooksul pärast tehnilise kohtueksperdi määramist ning selle peab tasuma hinnangut taotlenud pool, kes kannab selle summa kontole, mille on spetsiaalselt selleks otstarbeks avanud kohalik büroo, mis tegeleb kohtulike ja raamatupidamisega seotud tehniliste hindamistega. Samuti võib kohus otsustada, et need kulud katavad mõlemad pooled.

Kohtuekspertide tehnilise hinnangu eest makstava tasu määrab kindlaks hinnangu tellinud organ, võttes arvesse hindamise keerukust, vajaliku töö mahtu ning eksperdi või spetsialisti professionaalset kogemust või teaduslikku kraadi.

Kriminaalmenetluse kindlaksmääratud kulud

Kriminaalmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Kriminaalmenetluste puhul ei ole poolte kulusid kindlaks määratud.

Põhiseadusliku menetluse kindlaksmääratud kulud

Põhiseadusliku menetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Põhiseadusliku menetluse puhul ei ole poolte kulusid kindlaks määratud.

Õigusesindaja antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Rumeenias ei ole õigusesindaja otseselt kohustatud andma pooltele eelteavet nende õiguste ja kohustuste, kohtuasja võitmise võimaluse ja menetlusega seotud kulude kohta. Kutseala reguleerivate eeskirjade kohaselt on advokaat siiski kohustatud nõustama klienti viivitamata, täpselt, õigesti ja hoolikalt.

Kulude kindlaksmääramise õiguslik alus

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Rumeenias?

Teave kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta ei ole kergesti kättesaadav, sest seda ei ole avaldatud riigiasutuste veebisaitidel ega juhendites. Teavet saab otse valdkonnas tegutsevatelt isikutelt või kohtukulusid käsitlevatest õigusaktidest.

 1. Kohtukulusid ja riigilõivu reguleerivad seadus nr 146/1997 kohtukulude kohta ja valitsuse määrus nr 32/1995 riigilõivu kohta.
 2. Advokaaditasud on reguleeritud kohtutäiturite tegevust käsitleva seaduse nr 188/2000 ning 14. novembri 2006. aasta korraldusega nr 2550/C, millega kinnitatakse kohtutäituri teenuste miinimum- ja maksimumtasud.
 3. Tehniliste kohtuekspertide tasud reguleerivad tsiviilkohtumenetluse seadustik ja valitsuse määrus nr 2/2000 kohtuliku või kohtuvälise tehnilise ekspertiisi korralduse kohta.
 4. Tõlkijate ja tõlkide tasusid reguleerivad tsiviilkohtumenetluse seadustik, seadus nr 178/1997 ja 5. märtsi 2009. aasta korraldus nr 772, millega kehtestatakse vandetõlkide ja tõlkijate tasud.

Millistes keeltes saab teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Rumeenias?

Kulusid käsitlevad seadused on kättesaadavad ainult rumeenia keeles.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Vahendust reguleerib seadus nr 192/2006 vahenduse ja vahendajate tegevuse korralduse kohta. Kõnealuses seaduses on sätestatud, et vahendajal on õigus saada pooltega kokkulepitud tasu ja talle tuleb hüvitada vahendusega seotud kulud.

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Statistilised andmed kohtumenetluste keskmise kestuse kohta on avaldatud Rumeenia kohtute iga-aastases tegevusaruandes, mis on kättesaadav kõrgema kohtunike nõukogu veebisaidil (vt peatükk 3.4 „Kohtute tegevuse kvaliteedinäitajad”, lk 155-162).

Käibemaks

Kohtukuludelt, riigilõivult ja õigusabilepingus sätestatud advokaaditasudelt käibemaksu tasuma ei pea.

Dokumentide tõlkimise tasudele lisandub käibemaks seaduses sätestatud juhtudel.

Õigusabi

Tsiviilkohtumenetlustes kohaldatav sissetuleku künnis

Keskmine netosissetulek kuus pereliikme kohta

Õigusabi andmise tingimused

Alla 500 leu (umbes 125 eurot)

Sissetulek peab olema olnud künnisest madalam vähemalt kahe kuu jooksul enne hagi esitamist kohtusse; sellisel juhul tasub riik kõik menetluskulud.

Alla 800 leu (umbes 200 eurot)

Sissetulek peab olema olnud künnisest madalam vähemalt kahe kuu jooksul enne hagi esitamist kohtusse; sellisel juhul tasub riik 50% menetluskuludest.

 

Õigusabi antakse, kui:

 • kohtumenetluse kindlaksmääratud või üldkulud võivad takistada isikut kasutamast oma põhiseaduslikku õigust õiguskaitse tõhusale kättesaadavusele või
 • elukohaliikmesriigi ja Rumeenia elatustaseme erinevus võib takistada isikut kasutamast oma õigust õiguskaitse tõhusale kättesaadavusele;
 • eriseadusega on sätestatud õigusabi saaja kaitsemeetmed, mille kohaselt on isikul õigus saada õigusabi või tasuta õigusabi sõltumata tema sissetulekust (kui õigusabi saaja on alaealine või puudega isik või muudel erandlikel asjaoludel).

Kriminaalmenetluses kostja suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Sissetuleku künnist kohaldatakse ainult tsiviilkohtumenetluses. Kriminaalmenetluses reguleerib kõnealust valdkonda peamiselt kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 171. Menetluseabi antakse kostjale juhul kui:

 1. ta on alaealine;
 2. ta on interneeritud ümberõppekeskusesse või meditsiinilisse haridusasutusse;
 3. ta on juba kinni peetud või viibib vahi all seoses teise kriminaalasjaga/teiste kriminaalasjadega;
 4. ta on sundhospitaliseeritud või suunatud sundravile;
 5. eeluurimisasutus või kohus leiab, et kostja ei ole suuteline ennast ise kaitsma;
 6. väidetava kuriteo eest seaduses ette nähtud karistus on eluaegne vangistus või vähemalt viieaastane vangistus.

Kriminaalmenetluses kannatanu suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Kriminaalmenetluses kannatanute suhtes sissetuleku künnist ei kohaldata. Valdkonda reguleeriv peamine asjaomane õigusnorm on kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 173.

Tasuta kohtumenetlus

Seaduse kohaselt ei ole kohtukulusid vaja tasuda järgmiste nõuete puhul:

 • kõik nõuded, mis on seotud 1) lapse õiguste kaitse ja toetamisega (seadus nr 272/2004, mis käsitleb lapse õiguste toetamist ja kaitset), 2) eestkostega, 3) usaldusisikuks olemisega, 4) raske vaimuhaiguse (psüühikahäirete) all kannatava isiku abistamisega;
 • nõuded, mis on seotud seadusliku või lepingulise ülalpidamiskohustusega, ja kõik nõuded, mis on seotud lapsendamisega (seadus nr 273/2004 lapsendamise kohta);
 • muud õigusaktides sätestatud nõuded.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Tsiviilasjadega seotud kohtukulude väljamõistmist või hüvitamist käsitlevad õigusnormid on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklites 274–276. Põhimõtteliselt:

 • kaotanud pool on kohustatud tasuma kohtumenetluse kulud (kui seda nõutakse);
 • kohtunik ei saa vähendada kohtukulusid või muid kulusid, mida on kandnud võitnud pool;
 • kostja, kes nõustub hageja nõudega esimesel kohtuistungil, ei pea kohtukulusid tasuma, välja arvatud juhul, kui kohtutäitur on teda sellest ametlikult teavitanud eespool kirjeldatud kohtueelse erimenetluse kaudu;

Kriminaalasjadega seotud kohtukulude väljamõistmist või hüvitamist käsitlevad õigusnormid on sätestatud kriminaalmenetluse seadustiku artiklites 189–193. Põhimõtteliselt:

 • menetlustoimingute kulud, tõendite haldamise kulud, advokaaditasud ja muud kriminaalmenetlusega seotud kulud kaetakse riigi eelarvest või kohtumenetluse pooltelt saadud summadest;
 • süüdimõistmise korral peab süüdlane tasuma riigi kantud kohtukulud, välja arvatud kohtu poolt määratud tõlgi kulud, ja juhul kui on ette nähtud tasuta õigusabi;
 • õigeksmõistmise või kriminaalmenetluse lõpetamise korral tasutakse riigi kantud kohtukulud järgmiselt:

Õigeksmõistmise korral kantakse kulud järgmiselt: a) kannatanu kannab enda põhjustatud kulud; b) tsiviilkohtumenetluse pool, kelle tsiviilhagi jäeti tervikuna rahuldamata, kannab enda põhjustatud kulud; c) kostja kannab kulud juhul, kui teda kohustati hüvitama kahju vaatamata õigeksmõistmisele.

Kriminaalmenetluse lõpetamisel kantakse kulud järgmiselt: a) süüdistatav kannab kulud, kui tehakse otsus kriminaalvastutuse asendamise kohta või puudub alus tema karistamiseks; b) kokkuleppele jõudmisel kannavad kulud mõlemad pooled; c) kannatanu kannab kulud, kui süüdistus võetakse tagasi või see esitati kohtule hilinemisega.

 • Amnestia, nõude aegumise või süüdistuse tagasivõtmise korral ning kui puudub alus karistamiseks ja süüdistatav nõuab kriminaalmenetluse jätkamist, võidakse sõltuvalt muudest asjaomastest õigusnormidest kohtumenetluse kulud välja mõista süüdistatavalt või kostjalt.
 • Muudel juhtudel maksab riik enda kohtukulud.

Ekspertide tasud

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 274 on sätestatud, et kohtukulud, sh võitnud poole makstud tehniliste kohtuekspertide tasud, mõistetakse vastava taotluse alusel välja kaotanud poolelt.

Seonduvad manused

Kohtumenetluse kulude läbipaistvuse uuring – Rumeenia aruanne PDF (544 Kb) en

Viimati uuendatud: 04/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.