Kulud

Sloveenia

Sellelt lehelt leiate teavet Sloveenia kohtukulude kohta.

Sisu koostaja:
Sloveenia

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik

Advokaadid

Advokaatide tasud on reguleeritud advokaatide tasude seadusega (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 67/2008; 25/2009-ZOdv-C, kehtiv 1.1.2009–9.5.2009).

Seda seadust kohaldatakse seni, kuni Sloveenia advokatuur võtab vastu uue advokaatide hinnakirja, mille peab heaks kiitma justiits- ja avaliku halduse minister.

Notarid

Notarite tasud on reguleeritud notarite tasu määradega (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 94/2008), mille võtab vastu justiits- ja avaliku halduse minister. Enne vastuvõtmist esitab minister tasu määrad Sloveenia Notarite Kojale märkuste ja arvamuste saamiseks; need ei ole siiski ministrile õiguslikult siduvad.

Kindlaksmääratud kulud

Tsiviilmenetluse kindlaksmääratud kulud

Tsiviilmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Kindlaksmääratud kulud hõlmavad:

 • kohtutasusid,
 • advokaatide tasusid,
 • ekspertide tasusid,
 • tõlkijate ja tõlkide tasusid ning
 • reisikulusid (nt tunnistajate ja ekspertide reisikulud).

Tsiviilmenetluse etapp, kus kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kohtutasud makstakse tavaliselt menetluse alguses pärast hagi esitamist.

Mõnel juhul makstakse tasud siis, kui kohus langetab otsuse (nt sotsiaalasjade vaidluse korral esimese astme kohtus, kinnistusregistri menetluste korral ja nende menetluste korral, mis käsitlevad esimese astme kohtu otsuseid hüvitiste kohta).

Testamenti käsitleva menetluse korral makstakse tasu kohtuistungi lõpus – kui on teada surnu pärandvara täpne suurus.

Advokaatide tasud peab maksma pärast seda, kui kohus väljastab korralduse menetluskulude kohta. Advokaadid võivad nõuda osa tasudest ettemaksena, mis on tavaline praktika.

Pool, kes soovib tõendi uurimist (nt eksperdi või tunnistaja poolt) või kasutada tõlkija või tõlgi teenuseid, peab need kulud tasuma ettemaksena.

Kriminaalmenetluse kindlaksmääratud kulud

Kriminaalmenetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Kindlaksmääratud kulud hõlmavad:

 • kohtutasusid,
 • advokaatide tasusid (sõltuvad istungite arvust),
 • ekspertide tasusid,
 • tõlkijate ja tõlkide tasusid ja
 • reisikulusid (nt tunnistajate ja ekspertide reisikulud).

Kriminaalmenetluse etapp, kus kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kohtutasud ja muud kulud makstakse tavaliselt pärast seda, kui kohus on teinud lõpliku otsuse, mida ei saa edasi kaevata, või kui kohus on teinud kohtukulude kohta eraldi määruse, mida ei saa edasi kaevata.

Advokaatide tasud peab maksma pärast seda, kui kohus väljastab korralduse menetluskulude kohta. Advokaadid võivad nõuda osa tasudest ettemaksena, mida üldiselt ka tehakse.

Põhiseaduskohtu menetluste kindlaksmääratud kulud

Põhiseaduskohtu menetluse poolte kindlaksmääratud kulud

Põhiseaduskohtu menetluse korral kohtutasusid ei ole. Muud kulud (nt advokaatide tasud ja reisikulud) moodustavad osa iga poole isiklikest kuludest.

Põhiseaduskohtu menetluse etapp, kus kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Advokaatide tasud tuleb maksta menetluse lõpus. Advokaadid võivad nõuda osa tasudest ettemaksena, mida üldiselt ka tehakse.

Õigusesindajate antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Advokaatidel ei ole seaduslikku kohustust anda teavet õiguste ja kohustuste kohta, võiduvõimaluste ja tekkivate kulude kohta. Advokaatide maksetaotlus peab siiski olema esitatud spetsiaalsel arvel, kus on esitatud teave tasude ja kulude kohta. Kui advokaat ja klient lepivad kokku, et tasusid ja kulusid ei määrata advokaatide tasude seaduse alusel, vaid tasude suurust käsitleva erikokkuleppe kohaselt, peab kokkulepe vastama erieeskirjadele.

Kulude kindlaksmääramise õiguslik alus

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Sloveenias?

Kohtumenetluste kulud on reguleeritud järgmistes õigustekstides:

 • kohtutasude seadusZakon o sodnih taksah (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 37/2008);
 • advokaatide tasude seadusZakon o odvetniški tarifi (muudatused on ette nähtud lähitulevikus);
 • notarite tasu määradnotarska tarifa (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 94/2008, 32/2011. Uued muudatused on ette nähtud lähitulevikus);
 • kohtutõlkide eeskirjad – Pravilnik o sodnih tolmačih (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 49/2002, 75/2003, 71/2007);
 • kohtuekspertide ja kohtuhindajate eeskirjad – Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008);
 • kriminaalmenetluse seadus - Zakon o kazenskem postopku (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 32/2012);
 • kriminaalmenetluse kulude hüvitamise eeskirjadPravilnik o povrnitvni stroškov v kazenskem postopku (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 61/1997, 6897 – parandus 62/2008);
 • tsiviilkohtumenetluse seadusZakon o pravdnem postopku (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 73/2007 – ametlikult konsolideeritud versioon, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl US, 121/08 - Skl US, 57/09 - Odl US, 12/10 - Odl US, 50/10 - Odl US, 107/10 - Odl US, 75/12 - Odl US ja 76/12 - parandus).

Eelnimetatud tekstid võib leida Sloveenia on-line õigusportaalist Õigusteabekeskus või muudest riiklikest õigusregistritest.

Millistes keeltes on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Sloveenias?

Teave on kättesaadav vaid sloveeni keeles.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Vahenduse kohta saab teavet Euroopa Õigusatlase Tsiviilasjades veebisaidilt vaidluste alternatiivset lahendamist käsitlevast osast.

Teavet leiab ka justiits- ja avaliku halduse ministeeriumi veebisaidilt ning selliste kohtute veebisaitidelt, kes pakuvad ise vahendust (nt Ljubljana ringkonnakohus).

Täiendavat teavet on samuti võimalik leida vahendusega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide ja erasektori ettevõtete veebisaitidelt (vt „Vahendus“ ja „Leia vahendaja“ lehekülgedelt).

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Justiitsministeeriumi veebisaidi osa, milles käsitletakse kohtustatistika analüüsi, sisaldab teavet erinevate menetluste keskmise kestuse kohta.

Käibemaks

Kuidas on see teave esitatud?

Teave kulude kohta on avaldatud mitmes määruses; kuid tavaliselt ei ole käibemaksu lisatud. Kui käibemaksu peab hinnale lisama (nt kui advokaadi teenustelt tuleb maksta käibemaksu), on see tavaliselt määrustes välja toodud.

Õigusabi

Tsiviilõiguse valdkonnas kohaldatav sissetuleku künnis

Õigusabi suhtes kohaldatav sissetuleku künnis on reguleeritud tasuta õigusabi seaduse artiklis 13 – Zakon o brezplačni pravni pomoči (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Isikutel on õigus õigusabile, kui nende perekonna rahaline seis ei võimalda neil kanda õiguskulusid ilma, et nad kahjustaks oma elatusmiinimumi. Elatusmiinimumi peetakse ohustatuks, kui isiku kuusissetulek või pere liikmete kuu keskmine sissetulek ei ületa kahekordset minimaalset kuusissetulekut, mis on sätestatud sotsiaalkindlustuse seaduses – Zakon o socialnem varstvu (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Alates 1. juunist 2012 on minimaalne sissetulek 260 eurot ning seega on õigusabi suhtes kohaldatav sissetuleku künnis 520 eurot.

Kohus võib pooled kohtutasude maksmisest vabastada (reguleeritud kohtutasude seaduse artiklis 11), kui nende maksmine vähendaks olulisel määral nende ja nende perede elatusmiinimumi eelarvet. Otsuse tegemine toimub kohtu äranägemisel pärast kõiki asjaomaseid asjaolusid arvestades.

Kriminaalõiguse valdkonnas süüdistatava ja kannatanu suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Kriminaalõiguse valdkonnas süüdistatava ja kannatanu suhtes kohaldatav sissetuleku künnis on sama, mis tsiviilasjade korral.

Kannatanule ja süüdistatavale õigusabi andmisega seotud lisatingimused

Kannatanule ja süüdistatavale õigusabi andmisega ei ole seotud lisatingimusi.

Kuludeta kohtumenetlused

Kohtutasude maksmine ei ole vajalik järgmiste kohtumenetluste korral:

 • Sloveenia Põhiseaduskohtu menetlused;
 • kohtuotsuste jõustamine tööhõivet ja teisi tööalaseid küsimusi käsitlevates vaidlustes;
 • menetlused, mille puhul on antud õigusabi;
 • alimentide sissenõudmise jõustamine;
 • ajutised kohtumäärused lahutusmenetluse ajal või lapse toetuseks alimentide taotlemise menetluse ajal;
 • maksejõuetusmenetlus, kui algatajaks on võlgnik;
 • nende dokumentide tõendamine, mida on vaja sotsiaalkindlustuse õiguste täitmiseks välisriigis;
 • mitmed muud menetlused ja küsimused, mis on loetletud kohtutasude seaduses ja teistes õigusaktides.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Kulude hüvitamine on reguleeritud kriminaalmenetluse seadusega ja tsiviilmenetluse seadusega, mis kehtestavad edu ja süü põhimõtte.

Tsiviilkohtumenetluse korral peab kaotanud pool hüvitama võitnud poole tekkinud kulud. Iga pool peab tasuma nende enda süül või kokkulangevuse tõttu tekkinud kulud.

Tsiviilkohtumenetluse seaduses (artiklid 151–186 ja 173.a) ja tsiviilkohtumenetluse kulude hüvitamise eeskirjades (ametlik väljaanne nr 15/03) on kulude hüvitamise kohta täiendavad üksikasjalikud eeskirjad.

Kriminaalmenetluse korral otsustab kohus üldiselt, et kulud hüvitab süüdistatav, juhul kui ta mõistetakse süüdi. Kriminaalmenetluse seaduses (artiklid 92–99) ning justiits- ja avaliku halduse ministri välja antud erimääruses on kulude hüvitamise kohta täiendavad üksikasjalikud eeskirjad.

Ekspertide tasud

Tsiviilkohtumenetluse korral maksab ekspertide tasud põhimõtteliselt ette see pool, kes taotles eksperdi kaasamist. Kui kohus otsustab eksperdi kaasata, tasub kohus kulud enne seda. Need kulud hüvitatakse menetluse lõpus vastavalt edu põhimõttele.

Kriminaalmenetluse korral teeb ekspertide tasu ettemakse kohus.

Tõlkijate ja tõlkide tasud

Kriminaalmenetluse korral maksab kohus tõlkijate ja tõlkide tasud ette.

Tõlkimise eest itaalia ja ungari keelde ja keelest ei võeta tasu itaalia ja ungari vähemuste põhiseaduslike õiguste alusel kasutada oma emakeelt (isegi, kui asjaomased isikud peavad hüvitama kriminaalmenetluse muud kulud).

Tõlkimise eest ei võeta tasu, kui menetlusosaline ei saa aru keelest, milles menetlus toimub.

Tsiviilkohtumenetluse korral moodustab tõlkimise tasu osa menetluskuludest. Need kulud peab maksma ette see pool, kelle käitumise tõttu menetlus algatati. Menetluse lõpus kulud hüvitatakse edu ja süü põhimõtet arvestades.

Sloveenia juhtumite näited

Täpsemat teavet menetluskulude kohta Sloveenias saab konkreetsete juhtumite näidetest.

Seonduvad lingid

Sloveenia õigussüsteem

Ljubljana ringkonnakohtu loend

Justiitsstatistika analüüsi loend

Seonduvad manused

Sloveenia aruanne kulude läbipaistvuse kohta PDF (723 Kb) en

Viimati uuendatud: 25/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.