Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: bulgaaria keelsaksa keelinglise keelprantsuse keelportugali keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kulud

Hispaania

Liikmesriikidel paluti perekonnaõiguse küsimuses (lapse eestkoste) selgitada, milline on hageja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Mees ja naine on elanud mitu aastat koos, kuid ei ole omavahel abielus. Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Kohtuotsusega antakse emale lapse eestkosteõigus ja isale suhtlusõigus. Ema esitab hagi isa suhtlusõiguse piiramiseks. B – piiriülene juhtum, kui advokaat asub liikmesriigis A. Mees ja naine on elanud mitu aastat koos liikmesriigis (liikmesriik B), kuid ei ole omavahel abielus. Nad saavad lapse, kuid lähevad kohe pärast lapse sündi lahku. Liikmesriigi B kohtu otsusega antakse emale lapse eestkosteõigus ja isale suhtlusõigus. Ema ja laps asuvad elama teise liikmesriiki (liikmesriik A), sest nimetatud kohtuotsuse põhjal on neil selleks luba, kuid isa jääb liikmesriiki B. Mõne aasta möödudes esitab ema liikmesriigis A hagi isa suhtlusõiguse muutmiseks.

Sisu koostaja:
Hispaania

Kohtukulud Hispaanias

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud

Juhtumi näide

Kohus

Edasikaebuse menetlemine

Vaidluste alternatiivne lahendamine

Esialgsed kulud

Üldkulud

Esialgsed kulud

Kas see valik on seda laadi juhtumite korral võimalik?

Juhtum A

Esialgsed kulud: Esialgsed kulud: advokaadile (abogado) ja kohtuadvokaadile (procurador), makstav ettemaks, välja arvatud juhul, kui poolel on õigus tasuta õigusabile (tasuta õigusabi seadus 1/1996).

Juhul kui menetlus hõlmab ainult alaealise lapse hooldusõigust, ei tule tasu maksta (seaduse 10/2012 paragrahvi 4 lõige 1).

Menetluse üldkulud jäävad pärast kulude hindamist selle poole kanda, kelle kõik nõuded tagasi lükatakse (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 394 lõige1).

Edasikaebuse esitaja peab tasuma kautsjoni või tagatise, välja arvatud juhul, kui tal on õigus tasuta õigusabile (kohtute alusseaduse 15. lisasäte).

Juhul kui menetlus hõlmab ainult alaealise lapse hooldusõigust, ei tule tasu maksta (seaduse 10/2012 paragrahvi 4 lõige 1).

Pooled võivad leppida kokku muudes suhtlemisega seotud üksikasjades. Selleks tuleb sõlmida kokkulepe, millest tuleb teavitada prokuröri ja mille peab heaks kiitma kohtuasutus.

Pooled võivad vastastikusel kokkuleppel taotleda menetluse peatamist ja kasutada vahendust vastavalt 6. juuli 2012. aasta seadusele 5/2012.

Teave vahenduse kohta on kättesaadav õigusemõistmise portaalis. Kohtud pakuvad vahendusteenust tasuta.

Juhtum B

Sama, mis eelmine juhtum.

Seesama

Seesama

Seesama

Advokaadi, kohtutäituri ja eksperdi kulud

Juhtumi näide

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsusele eelnevad kulud

Kohtuotsusele järgnevad kulud

Kas kasutamine on kohustuslik?

Juhtum A

Pooli peab abistama advokaat ja esindama kohtuadvokaat (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahv 750).

Vastastikuse kokkuleppe korral võivad pooled kasutada ühte advokaati ja ühte kohtuadvokaati.

Tasuda tuleb advokaadi ja kohtuadvokaadi tasu ettemakse. Kohtuvaidluse korral on võimalik, et kulud peab tasuma vaidluse kaotanud pool.

Ei esinda pooli.

Puuduvad

Puuduvad

Vajalik võib olla teatavate spetsialistide (psühholoog) kasutamine.

Maksab pool, kes tegi ettepanku spetsialisti kutsumiseks, välja arvatud juhul, kui kasutatakse kohtu psühhosotsiaalse keskuse eksperti.

Juhtum B

Sama, mis eelmine juhtum.

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud

Juhtumi näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Muud kulud

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas makstakse? Millal ja kuidas makstakse?

Kulud

Kirjeldus

Juhtum A

Tunnistajal on õigus nõuda poolelt, kes ta kutsus, hüvitist kulude eest, mis tal tekkisid seoses menetluses osalemisega (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 375 lõige 1).

Menetluskulud hõlmavad osa kõnealustest kuludest.

Kautsjon või tagatis ei ole vajalik.

Puuduvad

Perekonnaseisuameti tõendid, nagu tõend lapse sünni kohta (praegu tasuta) või muud dokumendid, millel nõue põhineb.

Juhtum B

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Õigusabi maksumus ja muud hüvitised

Juhtumi näide

Õigusabi

Hüvitised

Millal ja millistel tingimustel seda kohaldatakse?

Tingimused:

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kas on juhtumeid, mille korral õigusabiga seotud kulud hüvitatakse õigusabi andnud organisatsioonile?

Juhtum A

Isikutele, kes tõendavad, et neil puuduvad rahalised vahendid kohtuvaidluse alustamiseks (sealjuures advokaadi ja kohtuadvokaadi tasuks).

Rahalised vahendid loetakse ebapiisavaks, kui füüsilised isikud tõendavad, et nende ja nende perekonna aastane sissetulek pereliikme kohta ei ületa taotluse esitamise hetkel kehtiva üldise riikliku töötasuindeksi kahekordset väärtust (IPREM).

Sõltub advokaadiga sõlmitud kokkulepet, juhul kui selline kokkulepe on olemas. Juhul kui sellist kokkulepet ei ole, jäävad kohtukulud selle poole kanda, kelle kõik nõuded tagasi lükatakse (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 394 lõige 1), välja arvatud teatavad erandid.

Hüvitatakse advokaadi tasu, eeldusel et see ei ületa kolmandikku nõude suurusest, kohtuadvokaadi tasu ning kõik muud kulud, mida on võimalik hüvitada pärast kulude hindamist.

Juhtum B

Sama, mis eelmine juhtum.

Seesama

Seesama

Seesama

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

Juhtumi näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Kui suured on keskmised kulud?

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Kui suured on keskmised kulud?

Juhtum B

Kõik välisriikide avalikud ja eradokumendid, mis on seadusega ettenähtud tingimuste kohaselt vajalikud (tõlke teeb ametlikult tunnustatud vandetõlk).

Tõlkide tasud on erinevad.

Menetluse läbiviimiseks vajalikud tõlgid. Tõlk on vajalik, kui küsitletakse isikut, kes ei oska asjaomast keelt, kui ta peab andma ütlusi või talle tehakse teatavaks kohtuotsus. Kui tõlgi kutsub kohus, siis ei tule tasu maksta. Tõlgiks võib määrata iga isiku, kes räägib asjaomast keelt ja kes on andnud vande või lubanud tõlkida täpselt.

Muudel juhtudel on tõlkide tasud erinevad.

Viimati uuendatud: 29/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.