Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelportugali keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kulud

Hispaania

Liikmesriikidel paluti perekonnaõiguse küsimuses (alimendid) selgitada, milline on hageja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Mees ja naine on elanud mitu aastat koos, kuid ei ole omavahel abielus.  Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Kohtuotsusega antakse lapse eestkosteõigus emale. Ainsaks jätkuvaks vaidlusküsimuseks on alimentide summa, mille isa võlgneb emale lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest. Ema esitab selle kohta hagi. B – piiriülene juhtum, kui advokaat asub liikmesriigis A. Mees ja naine elavad koos liikmesriigis (liikmesriik B), kuid ei ole omavahel abielus. Kui nende laps on kolmeaastane, lähevad nad lahku. Liikmesriigi B kohtu otsusega antakse lapse eestkosteõigus emale. Isa nõusolekul asuvad ema ja laps elama teise liikmesriiki (liikmesriik A), millest saab nende alaline elukoht. Jätkuvaks vaidlusküsimuseks on alimentide summa, mille isa võlgneb emale lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest. Ema esitab selle kohta liikmesriigis A hagi.

Sisu koostaja:
Hispaania

Kohtukulud Hispaanias

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud

Juhtumi näide

Kohus

Edasikaebus

Vaidluste alternatiivne lahendamine

Esialgsed kulud

Üldkulud

Muud kulud

Esialgsed kulud

Üldkulud

Muud kulud

Kas see valik on seda laadi juhtumite korral võimalik?

Kulud

Juhtum A

Esialgsed kulud: advokaadi (abogado) ja kohtuadvokaadi (procurador) tagatisraha, välja arvatud juhul, kui poolel on õigus tasuta õigusabile (tasuta õigusabi seadus 1/1996).

Menetluse üldkulud. Vaidlustatud abielulahutuse korral jäävad kohtukulud selle poole kanda, kelle kõik nõuded tagasi lükatakse (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 394 lõige 1).

Perekonnaõiguse valdkonnas jagatakse tavaliselt kulud pooleks ja kumbki pool tasub oma kulud ise. Teatavatel juhtudel võivad siiski kõik kulud jääda selle poole kanda, kelle nõuded tagasi lükatakse.

Kui rahuldatakse ainult osa nõuetest, peab kumbki pool tasuma oma kulud ise.

Juhul kui menetlus on seotud ainult lapsele elatise maksmisega, ei kaasne sellega tasu (seaduse 10/2010 paragrahvi 4 lõige 1).

Tõendite esitamine, lahutuskokkuleppe koostamine. Juhul kui on vaja eksperdi esitatavaid tõendeid, tuleb eksperdile maksta. Vastastikuse kokkuleppe korral on lahutuskokkuleppe koostamise tasu tavaliselt arvestatud advokaaditasu hulka.

Edasikaebuse esitaja peab tasuma ettemaksu, välja arvatud juhul, kui tal on õigus tasuta õigusabile.

Rakendatakse samu eeskirju, mis kehtivad esimese astme kohtus.

Rakendatakse samu eeskirju, mis kehtivad esimese astme kohtus.

Pooled võivad lahutuskokkuleppes vabatahtlikult kindlaks määrata elatise suuruse. Kokkuleppest tuleb teavitada prokuröri ja selle peab heaks kiitma kohus.

Läbirääkimistes osalenud elukutselistele ekspertidele makstud tasu.

Juhtum B

Sama, mis eelmine juhtum.

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Advokaadi, kohtutäituri ja eksperdi kulud

Juhtumi näide

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsuse tegemisele eelnevad kulud

Kohtuotsuse tegemisele järgnevad kulud

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

Pooli peab abistama advokaat (abogado) ja esindama kohtuadvokaat (procurador) (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahv 750).

Vastastikuse kokkuleppe korral võivad pooled kasutada ühte advokaati ja ühte kohtuadvokaati, et esitada omavaheline kokkulepe.

Tasuda tuleb advokaadi ja kohtuadvokaadi tasu ettemakse. Kohtuvaidluse korral on võimalik, et kulud peab tasuma vaidluse kaotanud pool.

Ei esinda pooli.

Ei kohaldata selles menetluses.

Puuduvad

Puuduvad

Menetluse olemuse tõttu tavaliselt eksperte ei kasutata.

Puuduvad

Juhul kui palutakse eksperdiarvamust, tuleb eksperdile maksta, välja arvatud juhul, kui on tegemist kohtu juures asuva psühhosotsiaalse keskuse eksperdiga.

Juhtum B

Pooli peab abistama advokaat ja esindama kohtuadvokaat (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahv 750).

Vastastikuse kokkuleppe korral võivad pooled kasutada ühte advokaati ja ühte kohtuadvokaati, et esitada omavaheline kokkulepe.

Tasuda tuleb advokaadi ja kohtuadvokaadi tasu ettemakse. Kohtuvaidluse korral on võimalik, et kulud peab tasuma vaidluse kaotanud pool.

Ei esinda pooli.

Ei kohaldata selles menetluses.

Puuduvad

Puuduvad

Menetluse olemuse tõttu tavaliselt eksperte ei kasutata.

Puuduvad

Juhul kui palutakse eksperdiarvamust, tuleb eksperdile maksta, välja arvatud juhul, kui on tegemist kohtu juures asuva psühhosotsiaalse keskuse eksperdiga.

Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud

Juhtumi näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Muud kulud

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas see on olemas? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Kulud

Kirjeldus

Kulud

Juhtum A

Tunnistajatel on õigus taotleda neid kutsunud poolelt hüvitist kahju eest, mille on põhjustanud kohtuistungil osalemine (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 375 lõige 1).

Menetluskulud hõlmavad osa kõnealustest kuludest.

Kautsjoni või tagatist ei tule maksta.

Puuduvad

Perekonnaseisuameti tõendid, abielutunnistus või laste sünnitunnistused, dokumendid, millel nõue põhineb (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 777 lõige 2).

Vajaduse korral

Juhtum B

Tunnistajatel on õigus taotleda neid kutsunud poolelt hüvitist kahju eest, mille on põhjustanud kohtuistungil osalemine (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 375 lõige 1).

Menetluskulud hõlmavad osa kõnealustest kuludest.

Kautsjoni või tagatist ei tule maksta.

Puuduvad

Perekonnaseisuameti tõendid, abielutunnistus või laste sünnitunnistused, dokumendid, millel nõue põhineb (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 777 lõige 2).

Vajaduse korral

Õigusabi maksumus ja muud hüvitised

Juhtumi näide

Õigusabi

Hüvitis

Millal ja millistel tingimustel seda rakendatakse?

Millal antakse täielikku õigusabi?

Tingimused

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Juhtum A

Isikutele, kes tõendavad, et neil puuduvad rahalised vahendid kohtuvaidluse alustamiseks (sealjuures advokaadi ja kohtuadvokaadi tasuks).

Rahalised vahendid loetakse ebapiisavaks, kui füüsilised isikud tõendavad, et nende ja nende perekonna aastane sissetulek pereliikme kohta ei ületa taotluse esitamise hetkel kehtiva üldise riikliku töötasuindeksi kahekordset väärtust (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM).

Riiklik töötasuindeks (IPREM) on Hispaanias kasutatav indeks, mille põhjal arvutatakse mh toetused, stipendiumid, ja töötustoetus. Võimalik arvutada siin:http://www.iprem.com.es

Võitnud pool võib saada kohtukulude eest hüvitist juhul, kui vastaspool peab tasuma kulud.

Juhtum B

Isikutele, kes tõendavad, et neil puuduvad rahalised vahendid kohtuvaidluse alustamiseks (sealjuures advokaadi ja kohtuadvokaadi tasuks).

Rahalised vahendid loetakse ebapiisavaks, kui füüsilised isikud tõendavad, et nende ja nende perekonna aastane sissetulek pereliikme kohta ei ületa taotluse esitamise hetkel kehtiva üldise riikliku töötasuindeksi kahekordset väärtust (IPREM).

Riiklik töötasuindeks (IPREM) on Hispaanias kasutatav indeks, mille põhjal arvutatakse mh toetused, stipendiumid, ja töötustoetus. Võimalik arvutada siin: http://www.iprem.com.es

Võitnud pool võib saada kohtukulude eest hüvitist juhul, kui vastaspool peab tasuma kulud.

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

Juhtumi näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Millal ja millistel tingimustel on see vajalik?

Kui suured on ligikaudsed kulud?

Millal ja millistel tingimustel on see vajalik?

Kui suured on ligikaudsed kulud?

Juhtum A

Juhtum B

Kõik välisriikide avalikud ja eradokumendid, mis on seadusega ettenähtud tingimuste kohaselt vajalikud (tõlke teeb ametlikult tunnustatud vandetõlk)

Tõlkijad määravad enda tasumäärad ise.

Menetluse läbiviimiseks vajalikud tõlgid.

Tõlgid määravad enda tasumäärad ise.

Juhul kui tõlgi kutsub kohus, tasu ei maksta.

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.