Kulud

Kui kodanik kavatseb pöörduda kohtusse või soovib kohtuotsust täitmisele pöörata, peab teave menetluskulude kohta asjaomases liikmesriigis olema kättesaadav.

Kohtukulusid tsiviil- ja kaubandusasjades reguleeritakse siseriiklike õigusaktidega ja kulusid ei ole ELi tasandil ühtlustatud. Seepärast erinevad kulud liikmesriigiti.

Üksikasjaliku teabe saamiseks menetluskulude kohta liikmesriigis, samuti Euroopa Komisjoni ülesandel koostatud juhtumite näidetega tutvumiseks klõpsake paremal küljel ühele lipukesele.

Kui Teil puuduvad piisavad rahalised vahendid kohtuasja kulude katmiseks, võite taotleda õigusabi.

Lisateave on esitatud lisatud uuringus (vaid inglise ja prantsuse keeles), mis tehti igas liikmesriigis tsiviilkohtumenetluse kulude allikate väljaselgitamiseks. Uuringus:

  • määrati iga tuvastatud kuluallika osakaal üldistest tsiviilkohtumenetluse kuludest,
  • võrreldi menetluspoolte kulusid liikmesriikides,
  • selgitati välja kulude allikad ja suuruse erinevused,
  • leiti vastus küsimustele, kuidas kohtumenetluse kulude läbipaistvus ning kulude allikate ja suuruse erinevuste piiramine aitaks suurendada kohtusse pöördumise võimalust,
  • anti soovitus võimalikeks ELi tasandi meetmeteks näiteks miinimumnõuete kehtestamise teel, et hõlbustada kohtusse pöördumist tsiviilmenetluse kulude läbipaistvuse suurendamisega,
  • selgitati võimaluse ja vajaduse korral välja seos kohtukulude ja kodanike kohtusse pöördumise vahel ning
  • selgitati välja piiriüleste vaidluste eripärad.

Uuring annab lühiülevaate olukorrast Euroopa Liidus 2007. aasta detsembri seisuga.

Seonduvad manused

Uuring tsiviilkohtumenetluse kulude läbipaistvuse kohta Euroopa Liidus PDF (2615 Kb) en – ingliskeelne versioon

Uuring tsiviilkohtumenetluse kulude läbipaistvuse kohta Euroopa Liidus PDF (2665 Kb) fr – prantsuskeelne versioon

1. lisa: Avaliku küsimustiku tulemused PDF (1700 Kb) en

Riigiaruanne - Belgia PDF (829 Kb) en

Riigiaruanne - Bulgaaria PDF (566 Kb) en

Riigiaruanne – Tšehhi Vabariik PDF (703 Kb) en

Riigiaruanne - Taani PDF (560 Kb) en

Riigiaruanne - Saksamaa PDF (565 Kb) en

Riigiaruanne - Eesti PDF (872 Kb) en

Riigiaruanne - Iirimaa PDF (400 Kb) en

Riigiaruanne - Kreeka PDF (849 Kb) en

Riigiaruanne - Hispaania PDF (640 Kb) en

Riigiaruanne - Prantsusmaa PDF (1312 Kb) en

Riigiaruanne - Itaalia PDF (772 Kb) en

Riigiaruanne - Küpros PDF (555 Kb) en

Riigiaruanne - Läti PDF (742 Kb) en

Riigiaruanne - Leedu PDF (950 Kb) en

Riigiaruanne - Luksemburg PDF (551 Kb) en

Riigiaruanne - Ungari PDF (533 Kb) en

Riigiaruanne - Malta PDF (742 Kb) en

Riigiaruanne - Madalmaad PDF (702 Kb) en

Riigiaruanne - Austria PDF (829 Kb) en

Riigiaruanne - Poola PDF (396 Kb) en

Riigiaruanne - Portugal PDF (781 Kb) en

Riigiaruanne - Rumeenia PDF (544 Kb) en

Riigiaruanne - Sloveenia PDF (723 Kb) en

Riigiaruanne - Slovakkia PDF (872 Kb) en

Riigiaruanne - Soome PDF (504 Kb) en

Riigiaruanne - Rootsi PDF (457 Kb) en

Viimati uuendatud: 16/02/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.