Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: espanjatšekkitanskasaksavirokreikkaenglantiranskaitalialatvialiettuaportugali.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Bulgaria

Tällä sivulla on tietoja oikeudenkäyntikuluista Bulgariassa.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Asianajajat

Bulgarian asianajajalain (viimeksi muutettu SG 69/5.8.2008)

36 §:n mukaan

 1. asianajajilla on oikeus palkkioon työstään.
 2. Palkkion määrästä on sovittava asianajajan ja hänen asiakkaansa välisellä sopimuksella. Sopimuksen mukaisen määrän on oltava oikeudenmukainen ja perusteltu, eikä se saa olla alempi kuin mitä mainitunlaisesta työstä määrätään (ylimmän asianajajaneuvoston säännöt).
 3. Jos sopimusta ei ole, asianajajaneuvoston on määritettävä palkkion suuruus asianajajan tai asiakkaan pyynnöstä (ylimmän asianajajaneuvoston säännöt).
 4. Palkkio voidaan vahvistaa tiettynä määränä ja/tai prosenttiosuutena määrästä, jonka tuomioistuin voi oikeudenkäynnin lopputuloksen perusteella määrätä. Palkkiot rikos- ja siviilioikeudellisissa asioissa, joihin liittyy muita kuin aineellisia etuja, eivät kuulu tämän säännön piiriin.

38 §:ssä säädetään seuraavaa:

 1. Asianajajat voivat antaa oikeusapua seuraaville henkilöille ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan:
 • elatusapuun oikeutetut henkilöt
 • taloudellisissa vaikeuksissa olevat henkilöt
 • vanhemmat, ystävät tai muut asianajajat
 1. Asianajajalla on näissä tapauksissa oikeus palkkioon, jos kyseisen oikeudenkäynnin vastapuoli tuomitaan maksamaan kulut. Tuomioistuimen on vahvistettava kyseiselle palkkiolle vähintään asianajajaneuvoston sääntöjen 36 §:n 3 momentissa tarkoitettu määrä ja tuomittava vastapuoli maksamaan se.

Palkkioita säännellään ylimmän asianajajaneuvoston vuoden 2004 sääntöjen N:o 1 mukaisesti. Vähimmäispalkkiot ovat seuraavat:

 1. Palkkiot oikeudellisesta neuvonannosta, tiedoista sekä asiakirjojen ja sopimusten laadinnasta:
  • Kiinteät maksut – noin 10 – 300 euroa
  • Kiinteä palkkio riippuen aineellisesta edusta asiassa (noin 75 – 350 euroa) ja lisäksi prosenttiosuus aineellisen edun määrästä (0,1 – 1 %)
   1. Maksut riita- ja hallinto-oikeudellisen asian oikeudenkäynnistä yhdessä oikeusasteessa:
  • Kiinteät maksut – (noin 50 – 250 euroa)
  • Kiinteä palkkio riippuen aineellisesta edusta asiassa (noin 50 – 325 euroa) ja lisäksi prosenttiosuus aineellisen edun määrästä (2 – 6 %)
   1. Tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanoa koskevat menettelyt
  • puolet 2 kohdassa määritettyjen maksujen määrästä
   1. Rikos- ja hallinto-oikeudellisia seuraamuksia koskevasta oikeudenkäynnistä yhdessä oikeusasteessa suoritetaan ainoastaan kiinteät maksut:
  • oikeudenkäyntiä edeltävä vaihe: noin 150 euroa
  • oikeudenkäyntivaihe: noin 150 – 900 euroa riippuen väitetyn rikoksen vakavuudesta
  • hallinto-oikeudellisia seuraamuksia koskevat tapaukset: 75 euroa
   1. Maksut erityislainsäädäntöä koskevista oikeudenkäynneistä (lastensuojelu, perhelainsäädäntö, perheväkivalta, rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen ja eurooppalainen pidätysmääräys jne.):
  • Ainoastaan kiinteät maksut: noin 75 – 125 euroa

Haastemiehet

Vuodesta 2006 lähtien haastemiehet ovat olleet Bulgariassa yksityisiä täytäntöönpanoa suorittavia toimihenkilöitä tai valtion virkamiehiä. Molempien osalta sovelletaan lakisääteistä hinnastoa.

 1. Valtion virkamiesten palkkiot ovat säänneltyjä (tuomioistuinten vuoden 2008 siviiliprosessilain mukaisesti perimien maksujen osalta valtion maksuhinnaston II jaksossa).
 2. Yksityisten toimihenkilöiden palkkiot ovat säänneltyjä (yksityisiä täytäntöönpanoa suorittavia toimihenkilöitä koskevan lain 78 §:ssä ja kyseisessä laissa olevassa täytäntöönpanomaksuja ja -kuluja koskevassa hinnastossa).

Molempien hinnastojen maksut ovat samat.

Yksityinen toimihenkilö veloittaa asiakirjojen tiedoksiannosta vapaa- tai juhlapäivinä, haasteiden lähettämisestä postitse sekä jäljennösten tekemisestä kanteesta, tiedoksiannosta tai asiakirjoista lisämaksuna 50 prosenttia normaalipalkkiosta.

Kiinteät kustannukset

Siviilioikeudellisten menettelyjen kiinteät kustannukset

Siviilioikeudellisten menettelyjen kiinteät kustannukset asianosaisille

Siviilioikeudellisten menettelyjen kustannuksista määrätään (tuomioistuinten vuoden 2008 siviiliprosessilain mukaisesti perimien maksujen osalta valtion maksuhinnaston I jaksossa) seuraavasti:

 • kanne riita-asiassa: neljä prosenttia vaatimuksen määrästä, kuitenkin vähintään 25 euroa
 • aineetonta vahinkoa koskeva vaatimus: vähintään 15 ja enintään 40 euroa
 • avioeroasiat (mukaan lukien keskinäisellä sopimuksella sovitut asiat): kaksi prosenttia kummankin osapuolen osuudesta kolmelta vuodelta (aviovarallisuuden jakoa ja elatusapua koskevan sopimuksen mukaisesti)
 • täytäntöönpanomääräys: kaksi prosenttia aineellisen edun määrästä, kuitenkin vähintään 12,5 euroa
 • adoptioasiat: 12,5 euroa
 • vaaditun omaisuuden turvaaminen: 20 euroa
 • todisteiden turvaaminen: 10 euroa
 • maksukyvyttömyysasiat: 25 euroa yksityisyrittäjältä ja 125 euroa yhtiöltä

Missä riitaoikeudenkäynnin vaiheessa kiinteät kulut on maksettava?

Maksut maksetaan ennen oikeuskäsittelyn alkua tai vaadittujen toimien suorittamista (siviiliprosessilain 76 §).

Rikosoikeudellisten menettelyjen kiinteät kustannukset

Rikosoikeudellisten menettelyjen kiinteät kustannukset asianosaisille

Rikosoikeudenkäynnin kulujen ja palkkioiden kattamisesta säädetään rikosprosessilaissa:

187 §: Kustannusten kattaminen

 1. Kunkin elimen on talousarviossaan esitettävä rikosoikeudenkäynnin kustannusten kattamiseksi tarvittava määrä, lukuun ottamatta laissa määriteltyjä tapauksia.
 2. Jos on kyse rikoksen uhrin rikosasiassa nostamasta kanteesta, kantajan, joka on yksityishenkilö, on talletettava kustannusten määrä etukäteen. Jos määrää ei ole talletettu, kyseiselle kantajalle on annettava seitsemän päivän määräaika summan tallettamista varten.
 3. Jos on kyse uhrin tuomioistuimessa nostamasta kanteesta, kustannukset vastaajan tuomioistuimessa esittämistä todistusvaatimuksista on katettava tuomioistuimen talousarviosta.

Kiinteistä kustannuksista rikosoikeudenkäynnissä säädetään (tuomioistuinten, syyttäjäviranomaisten, tutkintaosastojen ja oikeusministeriön perimiä valtion maksuja koskevan lain maksuhinnastossa N:o 1, muutettu viimeksi vuonna 2005) seuraavasti:

 • asianomistajarikokseen liittyvän rikosoikeudellisen menettelyn aloittamiseen johtavat kanteet: 6 euroa
 • yksityishenkilön vaatimus asianomistajarikokseen liittyvässä rikosoikeudellisessa menettelyssä: 2,5 euroa
 • palautuspyynnöt, kun asiaa ei ole vielä ratkaistu: 3 euroa

Missä rikosoikeudenkäynnin vaiheessa kiinteät kulut on maksettava?

Kantajan, joka on yksityishenkilö, on talletettava edellä mainittujen kulujen määrä etukäteen (rikosprosessilain mukaisesti). Jos määrää ei ole talletettu, kyseiselle kantajalle on annettava seitsemän päivän määräaika summan tallettamista varten.

Kiinteät kulut perustuslain edellyttämissä menettelyissä

Kiinteät kulut asianosaisille perustuslain edellyttämissä menettelyissä

Bulgarian oikeusjärjestelmässä ei ole perustuslain edellyttämiä menettelyjä.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajalain 40 §:n 3 momentin mukaan "asianajajilla on velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen tarkasti näiden oikeuksista ja velvollisuuksista". Ei ole nimenomaista velvollisuutta antaa asiakkaille tietoa oikeudenkäynnin aikana mahdollisesti syntyvistä kuluista. Asianajajien eettiset säännöt kuitenkin edellyttävät tätä.

Kulujen määrittäminen

Mistä saa tietoja kulujen määrittämisestä Bulgariassa?

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka haluaa nostaa kanteen tuomioistuimessa, on mahdotonta löytää julkista tietoa asiasta syntyvistä kustannuksista, sillä ei ole tällaista tietoa sisältävää virallista tai epävirallista verkkosivustoa. Sen vuoksi asiakkaat yleensä turvautuvat lakimiehiinsä saadakseen tietoja kuluista.

Palkkioita ja oikeudenkäyntikuluja koskeva lainsäädäntö on kuitenkin saatavissa seuraavilta julkisilta verkkosivustoilta, ja jokainen voi tehdä omat laskelmansa. Sivustot ovat seuraavat: kansallinen lainsäädäntö, ylin asianajajaneuvosto, ylin tuomioistuinneuvosto ja kansallinen oikeusapuyksikkö. Kaikki nämä sivustot ovat toistaiseksi vain bulgariankielisiä.

Millä kielillä löytää tietoa kulujen määrittämisestä Bulgariassa?

Kaikki edellä luetellut internet-sivut ovat tällä hetkellä ainoastaan bulgariankielisiä.

Mistä löytää tietoja sovittelusta?

Tietoja on saatavilla Bulgarian oikeusministeriön verkkosivuilta.

Mistä löytää tietoja menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Ylimmän tuomioistuinneuvoston verkkosivuilla on vuosi- ja puolivuosittaiskertomuksia tuomioistuinten toiminnasta kaikilla tasoilla. Sivuilla on tietoja siitä, kuinka monen asian käsittely on saatu päätökseen viimeisten kolmen kuukauden, puolen vuoden, vuoden, kahden vuoden tai pitemmän ajanjakson kuluessa. Ylimmän tuomioistuinneuvoston tilastoyksikkö tekee analyysejä ja antaa tietoja tuomioistuinkäsittelyjen keskimääräisestä kestosta riita-, rikos- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa.

Mistä löytää tietoja menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Tällaista julkista virallista tietoa ei ole saatavilla.

Arvonlisävero

Mistä saa tietoja arvonlisäverosta? Mitä arvonlisäverokantoja sovelletaan?

ALV sisällytetään kuluihin (edellä mainitun hinnaston ja sääntöjen mukaisesti).

Oikeusapu

Riita-asioissa sovellettavat tulorajat

Oikeusavun saamisen edellytykset ovat oikeusapulain mukaan samat sekä siviilioikeudellisissa että rikosasioissa (ks. jäljempänä):

22 §:

 • Oikeusapua (21 §:n 1 ja 2 momentin mukaan) annetaan henkilöille, jotka täyttävät kuukausittaisen sosiaaliavustuksen saamisen edellytykset (sosiaaliavustusta koskevan lain soveltamissäännöissä määrätyn menettelyn mukaisesti), ja henkilöille, jotka on sijoitettu sosiaalipalveluja tarjoaviin erityislaitoksiin.
 • (21 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua) oikeusapua on annettava sijaisperheelle, perheelle, ystäville tai sukulaisille, joiden luokse on sijoitettu lapsi (lastensuojelulaissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti).
 • Lapsen sijoittamista koskevan päätöksen on oltava sosiaaliturvatoimiston johtajan vahvistama tai tapauksen mukaan tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu. Henkilön, joka ei ole hakenut kuukausittaista sosiaalietuutta, johon hänellä on oikeus (sosiaaliavustusta koskevan lain soveltamissäännöissä määrätyn menettelyn mukaisesti), on toimitettava kansalliselle oikeusaputoimistolle sosiaaliturvatoimiston johtajan myöntämä todistus siitä, että hän täyttää kuukausittaisen sosiaaliavustuksen saamisen edellytykset.

Siviili- ja hallinto-oikeudellisiin asioihin liittyy muitakin edellytyksiä.

23 §:

 1. Siviili- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa oikeusapua myönnetään asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten antamien todistusten perusteella tapauksissa, joissa tuomioistuin katsoo, että osapuoli ei pysty maksamaan asianajajan palveluista. Tällöin tuomioistuin ottaa huomioon seuraavat seikat:
 • henkilön tai perheen tulot
 • varallisuusasema, joka on todistettava oikeaksi ilmoituksella
 • perhetilanne
 • terveydentila
 • työllisyystilanne
 • ikä
 • muut todetut olosuhteet.

Vastaajaa koskevat tulorajat rikosasioissa

Rikosasioita koskevien edellytysten lisäksi (oikeusapulain 22 §) sovelletaan seuraavia perusteita:

23 §:

 1. Oikeusapujärjestelmä (21 §:n 3 momentti) kattaa tapaukset, joissa puolustus tai oikeudellisen neuvonantajan käyttäminen edustajana on pakollista.
 2. Oikeusapujärjestelmän on lisäksi katettava tapaukset, joissa epäilty, syytetty, vastaaja tai rikos-, riita- taikka hallinto-oikeudellisen asian osapuoli, joka ei pysty maksamaan asianajajan palveluista, haluaa tällaiset palvelut ja oikeudenkäytön edut niitä edellyttävät.
 3. Asiaankuuluvan viranomaisen on suoritettava rikosasioissa vastaava arviointi asianajajan palveluista maksamaan kykenemättömän henkilön/vastaajan varallisuusaseman perusteella.

Rikoksen uhreja koskevat tulorajat rikosasioissa

Sovellettavat tulorajat ovat samat kuin rikosoikeudenkäynnin muilla osapuolilla (ks. edellä).

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi uhreille

Rikoksen uhreihin sovellettavassa laissa ei ole erityisedellytyksiä. Oikeusapua rikosasioissa koskevia yleissääntöjä sovelletaan (oikeusapulain 22 ja 23 §).

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajille

Vastaajiin sovellettavassa laissa ei ole erityisedellytyksiä. Oikeusapua rikosasioissa koskevia yleissääntöjä sovelletaan (oikeusapulain 22 ja 23 §).

Maksuttomat oikeudenkäynnit

83 §: Vapautus palkkioista ja kuluista:

 1. Oikeusasioiden hoitamisesta aiheutuvien palkkioiden ja kulujen tallettamista ei edellytetä
  • kantajilta, jos he ovat työntekijöitä, toimenhaltijoita tai ryhmäkanteen nostaneen ryhmän jäseniä ja kanne koskee työoikeudellisia suhteita
  • kantajilta elatusapuvaateiden osalta
  • syyttäjäviranomaisen esittämien vaatimusten osalta
  • kantajilta rikokseen perustuvien vahingonkorvausvaatimusten osalta, jos tuomio on annettu ja lainvoimainen
  • erityisedustajalta, joka on nimetty edustamaan osapuolta, jonka osoite on tuntematon.
   1. Luonnollisten henkilöiden ei tarvitse tallettaa oikeudenkäyntipalkkioita ja -kuluja, jos tuomioistuin toteaa, ettei heillä ole riittäviä varoja niiden maksamiseksi. Vapautushakemuksen osalta tuomioistuin ottaa huomioon seuraavat seikat:
  • henkilön ja hänen perheensä tulot
  • varallisuusasema, joka on todistettu oikeaksi ilmoituksella
  • perhetilanne
  • terveystilanne
  • työllisyystilanne
  • ikä
  • muut asiaankuuluvat olosuhteet.
   1. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeudenkäyntikulut on maksettava tuomioistuimen talousarviossa varatusta määrästä.

84 §: Vapautus erityistapauksissa

Valtiolle suoritettavasta maksusta, tuomioistuimen kuluja lukuunottamatta, on vapautettu seuraavat:

 1. Valtio ja valtion elimet, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse yksityisestä valtion omaisuudesta ja yksityisiä valtion saatavia ja oikeuksia koskevista vaatimuksista (muutettu, SG 50/08, voimassa 1.3.2008 alkaen; muutettu perustuslakituomioistuimen päätöksellä asiassa N:o 3 vuodelta 2008, SG 63/08)
 2. Bulgarian Punainen Risti
 3. Kunnat, lukuunottamatta kunnan yksityisiä saatavia ja omistusoikeuksia koskevia vaatimuksia eli kunnan yksityistä omistusoikeutta

Missä tapauksissa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Siviilioikeudelliset asiat

78 §: Kulujen tuomitseminen

 1. Vastaajan on korvattava kantajan maksamat palkkiot (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja yhden asianajajan palkkio (jos osapuolella oli asianajaja) vaatimuksen osalta tuomitun määrän mukaisessa suhteessa.
 2. Jos vastaaja on osoittanut, ettei oikeudenkäynnille ole perusteita, kulut on tuomittava kantajan maksettaviksi.
 3. Vastaajalla on myös oikeus vaatia maksettuja kuluja korvatuiksi vaatimuksen osalta evätyn määrän mukaisessa suhteessa.
 4. Vastaajalla on myös oikeus saada kulut korvatuiksi, jos asia raukeaa.
 5. Jos asianajajan palkkiota koskeva osapuolen vaatimus on liian korkea asian oikeudellinen ja tosiasiallinen vaikeus huomioon ottaen, tuomioistuin voi vastapuolen pyynnöstä tuomita korvattavaksi pienemmän määrän, joka ei kuitenkaan saa alittaa vähimmäismäärää (asianajolain 36 §:n mukaisesti).
 6. Jos asia ratkaistaan valtiolle suoritettavista palkkioista tai oikeudenkäyntikuluista vapautetun henkilön eduksi, oikeuteen haastetun henkilön on maksettava kaikki erääntyneet palkkiot ja kulut. Kyseiset määrät on korvattava tuomioistuimelle.
 7. Jos oikeusapua käyttäneen henkilön vaatimus todetaan oikeaksi, suoritettu asianajopalkkio korvataan kansalliselle oikeusaputoimistolle vaatimuksen osalta hyväksytyn määrän mukaisessa suhteessa. Tapauksissa, joissa nostetaan kanne päätöksistä, oikeusapua saanut henkilö on vastuussa kuluista vaatimuksen osalta evätyn määrän mukaisessa suhteessa.
 8. Asianajopalkkio korvataan myös oikeushenkilöille ja yrittäjille, jos heitä on edustanut työntekijä oikeudellisena neuvonantajana.
 9. Jos asiassa päästään sopimukseen, puolet talletetusta valtiolle suoritettavasta maksusta on korvattava kantajalle. Oikeudenkäyntikulut ja kulut sopimuksesta pysyvät ennallaan, ellei muuta sovita.

10.   Kolmannelle oikeudenkäyntiin osallistuvalle osapuolelle* ei korvata kuluja, vaan hänen on maksettava omat oikeudenkäyntikulunsa.

11.   Jos syyttäjä osallistuu oikeudenkäyntiin, syntyneet kulut on korvattava valtiolle tai valtion on maksettava ne.

*Kolmas oikeudenkäyntiin osallistuva osapuoli on siviiliprosessissa erillinen osapuoli, jolla on erityiset siviiliprosessilaissa säännellyt oikeudet ja velvollisuudet.

Rikosasiat

Rikosprosessilaki – kulut ja palkkiot

187 §: Kustannusten kattaminen

 1. Asianomaisen elimen on otettava talousarvioonsa rikosoikeudenkäynnin kustannusten kattamiseksi tarvittava määrä, lukuun ottamatta laissa määritettyjä tapauksia.
 2. Jos on kyse rikoksen uhrin rikosasiassa nostamasta kanteesta, kantajan, joka on yksityishenkilö, on talletettava kustannusten määrä etukäteen. Jos määrää ei ole talletettu, kyseiselle kantajalle on annettava seitsemän päivän määräaika summan tallettamista varten.
 3. Jos on kyse uhrin tuomioistuimessa nostamasta kanteesta, kustannukset vastaajan tuomioistuimessa esittämistä todistusvaatimuksista on katettava tuomioistuimen talousarviosta.

188 §: Kulujen määritteleminen

 1. Tuomioistuin tai oikeudenkäyntiä edeltävän käsittelyn suorittava elin määrittelee kulujen määrän.
 2. Tuomioistuin määrittelee todistajien – työntekijöiden tai toimihenkilöiden – palkkioiden määrän.


189 §: Päätös kuluista

 1. Tuomioistuimen on päätettävä kuluista antaessaan ratkaisunsa.
 2. Asianomainen elin vastaa oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä kääntämisestä aiheutuneista kuluista ja tuomioistuin oikeudenkäynnin aikana syntyneistä kuluista.
 3. Jos syytetty todetaan syylliseksi, tuomioistuin tuomitsee hänet maksamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien asianajopalkkiot ja viran puolesta määrätyn puolustusasianajajan muut kulut. Niihin sisältyvät muun kuin yleisen syyttäjän ja siviilikanteen nostajan kulut, jos jälkimmäinen on niitä vaatinut. Jos tuomittuja on useita, tuomioistuin määrittelee kunkin maksuosuuden.
 4. Jos syytetty todetaan syyttömäksi joidenkin syytteiden osalta, tuomioistuin tuomitsee hänet maksamaan ainoastaan kulut, jotka liittyvät sellaiseen syytteeseen, jonka osalta hänet on todettu syylliseksi.

190 §: Kulujen tuomitseminen

 1. Jos syytetty vapautetaan syytteistä tai rikosoikeudenkäynti raukeaa, kaikki julkisen syytteen alaisen asian kulut jäävät valtion vastattaviksi ja rikoksen uhrin nostaman kanteen kuluista vastaa yksityinen kantaja.
 2. Ensimmäisen asteen tuomioistuimen on annettava tuomittuja kuluja koskeva täytäntöönpanomääräys.

Asiantuntijapalkkiot

Siviiliprosessilaissa on yleissääntö asiantuntijapalkkioista siviiliprosessissa:

75 §: Kulujen määritteleminen

"… tuomioistuin määrittelee asiantuntijapalkkioiden suuruuden ottaen huomioon työn ja kulujen määrän."

Ylin tuomioistuinneuvosto antoi vuonna 2008 asiantuntijoiden rekisteröintiä, pätevyyttä ja palkkioita koskevan määräyksen N:o 1, jota sovelletaan siviili-, rikos- ja hallinto-oikeudellisiin asioihin. Sen 29 §:n mukaan viranomaiset, joilla on tarvittava asiantuntemus, määräävät asiantuntijapalkkiot seuraavien edellytysten mukaisesti:

 1. tehtävän vaativuus
 2. asiantuntijan pätevyys ja ammattitaito
 3. tehtävään käytetty aika
 4. työn määrä
 5. välttämättömät kulut, kuten käytetyt materiaalit, kulutushyödykkeet, välineet, laitteet jne.
 6. muut työhön vaikuttaneet olosuhteet, esimerkiksi määräajat, työskentely tavanomaisen työajan ulkopuolella ja kansallisina vapaapäivinä jne.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Siviilioikeudelliset asiat

Asiantuntijoihin sovellettavia sääntöjä sovelletaan myös kääntäjiin – ks. edellä.

Rikosasiat

Rikosprosessilaki: 189 §:n 2 momentti

Asianomainen elin vastaa kääntämisestä aiheutuvista kuluista oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä ja tuomioistuin oikeudenkäynnin aikana syntyneistä kuluista.

Asiakirjoja

Bulgarian raportti kulujen avoimuutta koskevaan tutkimukseen PDF (566 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 08/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.